Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Foarwerp: sulveren tinkleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, , yn
skriuwletters:
Met hardlopen gewonnen deze prijs op den 21 October 1863 door
yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard:
Jochum Sjoerds/Alkema/te Gaast
Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke.
Stâlbekroaning: jager mei hûn
Lingte: 19,9 sm.
Gewicht: 40 gram.
Masterteken: J.S. 160 = Jan Johannes Schijfsma * Wâldsein 1844, wurket te Snits 1847-1898
Jiermerk: D = 1863
Bysûnderheid: in aparte ynskripsje
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder

De leppel komt út de neilittenskip fan Anna Johanna de Jong ‘* 19-12-1912 † 18-5-1989 x Durk Pieters Hilarides * 24-2-1911 † 5-12-1990; boer te Penjum; sn f. Lammert Scheltes Hilarides, boer te Penjum, en Janke D. Jensma
Sjoch: Sulver alfabet – Koldijk, Trijntje Martens
Anna is in dochter fan:
Pieter de Jong, boer te Eksmoarre, x Wymbritseradiel 9-5-1907 Engelina
Geerligs * Drachten 17-10-1885
Anna is in bernsbern fan:
Djurre de Jong; boer te Eksmoarre; x Hitje Tilstra
Geert Lammerts Geerligs, yn 1885 boer te Drachten, yn 1888 te Osingahuzen, yn 1907 te Heech; x Wipke Sietzema.
In (famylje)relaasje mei Johannes Sjoerds Alkema is noch net oantoand.