Anema, Lieuwe Wigles

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei geboarte- en ferstjerrensynskripsjes
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Lieuwe Wigles Anema is geboren den 13 April 1880 en overleden den 1 Junij 1880
Lieuwe Wigles Anema is geboren den 24 October 1881 en overleden den 6 Jan. 1882

Lieuwe Wigles Anema is geboren den 26 October 1884
Lieuwe Wigles Anema 10-9-1940
Lieuwe Wigle Anema 28-1-2006

Stâltype: allinne foarkant bewurke
Stâlbekroaning: iepenwurke
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: J.P. Land, Frjentsjer.
Jiermerk: 1882
Bewarring: Lieuwe Anema, Weidum (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

STAMRIGE EN FAMYLJE-RELAASJES
I
Sierk Tjallings
* Skingen omstrings 1660, x N.N.

II
Soan:
Tjalling Sierx
* Slappeterp omstrings 1682 † foar 1747, Heyntje Wybes

III
Soan:

Wybe Tjallings * Slappeterp omstrings 1712 † 19-1-1762, x Minnertsgea omstrings 1735 Antje Minnes ~ Rie 28-6-1715 † Minnertsgea 3-5-1779, dr f. Minne Wytzes en Eelkjen Ruirds.

IV
Soan:

Minne Wybes Anema * Skingen 2-3-1738 † Rie 16-7-1817, boer te Rie; x 1 Minnertsgea 14-3-1762 Eeke Douwes Wiersma * Minnertsgea 1-4-1742 † Rie? tusken 1775 en 1778, dr f. Douwe Taekles en Antje Minnes; x 2 Rie 19-7-1878 Dirkje Dirks Koelstra * 22-11-1750 † Rie 6-11-1826, dr f. Dirk Jelles Koelstra en Sjoukje Sjoukes.

V
Soan út it earste boask:

Wybe Minnes Anema ~ Minnertsgea 16-11-1766 † Rie 4-9-1826, boer te Rie; x Rie 15-5-1791 Akke Wighles Westra * Menaam 22-9-1770 ~ dêr 8-10-1770 † Rie 12-12-1855, dr f. Wigle Jans Westra en Ymkje Sippes.

VI
Soan:

Wighle Wybes Anema ~ Rie 29-11-1794 † Kimswert 11-5-1871, boer te Rie, letter te Kimswert; mei-oprjochter en bestjoerslid De Coöperatieve Stoomzuivelfabryk te Kimswert; x Frjentsjerteradiel 9-4-1820 Geertje Tietes Bonnema * Rie 22-1-1798 ~ 11-2-1798 † Kimswert 26-4-1872, dr f. Tiete Tjepkes Bonnema, boer te Rie, en Jetske Klazes Westra.

VII
Soan:

Wybe Wigles Anema * Kimswert 28-9-1821 † Achlum 26-2-1887, boer te Achlum; tsjerkfâd dêr; x Boalsert 14-5-1848 Wypkje Cornelis Blanksma * Penjum 13-10-1826 † Achlum 25-4-1918, dr f. Cornelis Hayes Blanksma, boer te Penjum, en Lysbeth Lieuwes Bangma.

VIII
Soan:

Wigle Wybes Anema * Achlum 9-6-1852 † Huzum 24-2-1941 [] Tsjummearum; 1911 boer te Tsjummearum; 1887 bestjoerslid De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek dêr; de húshâlding ferfart 20-4-1918 út Tsjummearum nei Huzum (B235), letter Huzumerleane 52; x Frjentsjerteradiel 15-5-1875 Akke Fokkes Bruinsma * Sweins 7-2-1855 † Huzum 29-9-1937 [] Tsjummearum , dr f. Fokke Rientzes Bruinsma, timmerman te Sweins en Achlum, en Maaike Pieters Vellinga.

IX
Bern, ûnder oaren trije Lieuwes:
LIEUWE Wigles Anema
* Tsjummearum 13-4-1880 † dêr 1-6-1880
LIEUWE Wigles Anema * Tsjummearum 24-10-1881 † dêr 6-1-1882
LIEUWE Wigles Anema * Tsjummearum 26-10-1884 † Ljouwert 24-2-1945; by syn trouwen boer te Froubuorren (nr 299), 1931 te Aldebiltsyl, yn 1945 karmaster fan siednôt te Ljouwert; x Wûnseradiel 1-5-1911 (syn achternicht) Sjoerdtje Wieling * Seisbierrum 3-2-1886 † Ljouwert 19-1-1941, dr f. Christoffel Sjoerds Wieling, bakker te Seisbierrum en Kimswert, en Geertje Tietes Anema (dr f. Tiete Wighles Anema, broer fan Wybe – Stamrige VII).

X
Soan:

Wigle Lieuwes Anema * Tsjummearum 4-6-1912, doopsgesind, † Ljouwert 1-8-1961 [] Huzum; by trouwen boer te Froubuorren, letter Aldebiltsyl; de húshâlding ferfart 27-11-1939 nei de Potgieterstrjitte 39 te Ljouwert; x Ljouwerteradiel 22-11-1939 Jantje Palsma * Britswert 11-10-1916, [] Huzum dr, f. Hendrik Jacobs Palsma, yn âlderlik boerebedriuw te Weidum, sûnt 12-5-1904 greidboer te Britswert, yn 1939 sûnder berop te Huzum, en Eelkje Willems Kooistra.

XI
Soan:

LIEUWE Wigles Anema * Aldebiltsyl 10-9-1940, boer te Furdgum, rêstend te St.-Anne, x Baarderadiel 31-10-1941 Pietertje Anema * Weidum 31-10-1941, dr f. Jan Oebeles Anema (út it laach Anema yn ’e Bjirmen dat ôfstamt fan Seerp Pyters), greidboer te Weidum, en Itje Douwes Kingma.

XII
Soan:

Wigle LIEUWE Anema * Aldebiltsyl 8-10-1974, te Dronten en Britsum, wurksum yn ’e bou, x Ruurdtje Meulenaar * Easterein 18-9-1978, wykmanager gemeente It Hearrenfean, dr f. Jurjen Meulenaar, gemeente-amtner Littenseradiel, en Klaaske Visser.

XIII
Bern:

1 LIEUWE Wigle Anema * Ljouwert (MCL) 21-1-2006
2 Richtje Anema  * Weidum 21-9-2008
3 Jurjen Pieter Anema * Ljouwert (MCL) 14-5-2013

BETSJUTTING LIEUWE
ienstammige germaanse namme mei liaf = leaf. Latinisearing: Livius.

FERNEAMING LIEUWE – Frysk ek: Liuwe
1 LIEUWE Wigle Anema * 2006 – Stamrige XIII

Pake:
2 LIEUWE Wigles Anema
* 1940 – Stamrige XI

Pake:
3 LIEUWE Wigles Anema
* 1884 † 1945 – Stamrige IX

Broers:
4 LIEUWE Wigles Anema * 1880 † 1880,
5 LIEUWE Wigles Anema * 1881 † 1882

Omke, broer fan har heit Wigle Wybes Anema – Stamrige VIII:
6 LIEUWE Wybes Anema * Achlum 10-1-1855 † 14-4-1925, boer te Achlum; x Frjentsjerteradiel 10-5-1878 Lysbeth Douwes de Boer * Achlum 28-9-1858 † dêr 12-1-1930, dr f. Douwe Douwes de Boer en Joukje Doedes Rollingswier.

Omke, broer fan Lieuwe 6 syn mem Wypkje Cornelis Blanksma x Wybe Wigles Anema – Stamrige VII:
7 LIEUWE Cornelis Blanksma * Penjum 11-2-1818 † dêr 28-10-1852, boer te Penjum, x Reintje Johannes Bakker * Penjum 24-7-1816 † dêr  9-11- 1871, x 2 Wûnseradiel 12-4-1856 Jan Jacobs Tol * Surch 15-10-1825 † Penjum 11-11- 1865, boer te Penjum.
Lieuwe 7 is in soan fan:
Lysbeth Lieuwes Bangma * Penjum 11-9-1794 † Arum 26-11-1835, x Arum 1-4-1815 Cornelis Hayes Blanksma * Wytmarsum 20-11-1793 ~ dêr 8-12-1793, boer te Penjum, sn f. Haye Cornelis Blanksma, setboer te Wytmarsum, en Antje Eiberts van Popta (ek: Egberts Popta).

Pake:
8 LIEUWE 
Rintjes Bangma
* Arum 1758 ~ dêr 7-1-1759 † Penjum 11-10-1822, boer te Penjum, x Penjum 29-10-1786 Wypkje Wybes Tilstra *  Wûns 11-2-1768 ~ dêr 14-2-1768 † Kimswert 28-8-1829, dr f. Wybe Martens Tilstra en Lysbeth Wybes.
Fan Wypkje is in tinkleppel bewarre bleaun mei de ynskripsje:
Wiepkjen Wiebes is gebooren den 11 febrewaris 1768 En is overleden den 28 augustus 1829.
Kolleksje Museum Martena.


Boarne: Walmar.nl

Lieuwe 8 is in soan fan:
Rintje Lieuwes * Penjum 11-1-1724 † dêr 27-8-1807, x Trijntje Douwes Bangma * Penjum 7-4-1727, dr f. Douwe Johannes Bangma en Grietje Claases.

Pake:
9 LIEUWE Rintjes, te Penjum, x Trijntje Jans.

BETSJUTTING WIGLE
ienstammige germaanse namme mei wig, Aldfrysk: wich, wi = striid: ek: Wiggele. Latinisearing: Viglius.

FERNEAMING WIGLE
1
Lieuwe WIGLE Anema * 2006 – Stamrige XIII

Heit:
2 WIGLE Lieuwe Anema * 1974 – Stamige XII

Pake:
3 WIGLE
 Lieuwes Anema * 1912 † 1961 – Stamrige X

Pake:
4 WIGLE Wybes Anema * 1852 † 1941 – Stamrige VIII

Pake:
5 WILGHLE Wybes Anema * 1794 † 1871 – Stamrige VI

Pake:
6 WIGLE
 Jans Westra * 1736 † Menaam 3-3-1823, 87 jier, boer te Menaam, by syn ferstjerren dêr rintenier; x Ymkje Sippes * Húns 1744 † Menaam 5-12-1824, 82 jier, dr f. Sippe Hylkes (ek: Hyltjes) en Antje Wytses.