BM – 1ste helte 18de iuw

Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn
skriuwletters:
BM
Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke.
Stâlbekroaning: it Leauwen (man mei krús)
Lingte: 16,6 sm.
Gewicht: 49 gram.
Masterteken: gjin
Jiermerk: 1ste helte 18de iuw
Bysûnderheid: rûne, amandelfoarmige bak
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder