Bouma, Rindertje Sipkes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Rindertje Sipkes Bouma geboren 10 Juli 1931
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: wapen fan Fryslân
Lingte: 22,3 sm
Gewicht: 65 gram
Masterteken: DJ = D. de Jong Wzn., Grins. Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: JaL [?] W = 1931
Bewarring: R. Bouma, Ljouwert (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

FAMYLJE-RELAASJES sjoch Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Rindertje Bouma en Sulver – Haadsma, Rindertje

BETSJUTTING RINDERTJE
Twastammige germaanse namme út regin = ried, en hard = hurd, sterk, stevich. Yn Fryske foarmen kin it twadde lid ek ward wêze, dat hoeder, wachter betsjut. Betsjutting likernôch: Sterk yn it jaan fan rie, of: Sterke hoedster.
De namme komt yn dit laach allyksa foar as: Rinnertje, Rennertje en Rimertje.

FERNEAMING RINDERTJE

1. Rindertje Sipkes Bouma * 1931 – Kertiersteat nûmer 1.

Beppe:
2 Rindertje Gerbens Dijkstra
* 1873 † 1955 – Kertiersteat nr 7

Beppe:
3 Rindertje Sybes Osinga * 1818 † 1891 – Kertiersteat nr 31

Beppe:
4 Rindertje Sybes Veeman * 1758/’59 † 1823 – Kertiersteat nr 127

Beppe:
5 Rinnertje Jacobs Oedsma * 1694 † nei 1753 – Kertiersteat nr 461

Pake:
6 Rinnert Ritskes * 1616 † foar 1663 – Kertiersteat nr 1884

Pake: 
7 Rinnert.