Brouwer, Doekele Gerbens

Foarwerp:
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: 

Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: 
Jiermerk:
Bewarring: Erven Brouwer-Hettema
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: