Brouwer, Reimer Gerbens – 1802


Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsjes
Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Den 28 December 1802 is geboren Reimer Gerbens Brouwer
Den 31 December 1856 is geboren Reimer Gerbens Brouwer
Den 7 April 1912 is geb. Reimer Gerbens Brouwer
Oan ’e binnenkant:
Rense Ulbe 1 dec. 1980
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: hynder mei ruter?
Lingte: wurdt noch opjûn
Gewicht: idem
Masterteken: idem
Jierletter: idem
Bewarring:
partikuliere kolleksje (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Freek Zwart

Famyljeferbannen fererving

Reimer Gerbens Brouwer * Sate 3 Súdhoek St.-Anne ûnder Bitgum 28-12-1802 † Sjoelema state op Koutum te Menaam 16-9-1871, bouboer dêr, sn f. Gerben Klazes Brouwer, eigenerfd bouboer op Sate 3 yn ’e Súdhoek fan St.-Anne, adjunkt maire fan It Bilt, tsjerk- en earmfâd, en Aukje Reimers Koopal, dr f. Reimer Sjoerds Koopal en Jeltje Wopkes Tolsma, sjoch hjirûnder; x Menameradiel 12-11-1828 Jantje Rinses Haadsma * Easterbierrum 7-1-1806 † Skrâns ûnder Huzum 2-12-1878, nei de dea fan har man rintenierske yn ’e Skrâns, dr f. Rinse Ages Haadsma, bouboer te Easterbierrum, Minnertsgea en op Donia state (earder Hemmema) te Menaam ûnder Bitgum, en Botje Tanes Faber

Sjoch:
Erfgoed Fundaasje – Genealogy Brouwer
Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans
Frysk Kertiersteateboek – Brouwer-Damsma

brouwer-sjoelema-2
It eardere hoarnleger fan Sjoelema state oan ’e Sânwei ûnder Menaam, mei noch in stik fan ’e grêft. De pleats stie op ’e terp Koutum, by de Hege Wier. It is noch in krunige hoeke, mei de ruilferkaveling is dit terpestee net sljochte, tanksij it net algehele dito alles oersljochtjende each fan ’e Ruilferkavelingskommisje. Alle lof! Op ’e achtergrûn de buorskip Paulus-tille. As Reimer Gerbens-en-dy dêr buorkje wurdt Sjoelema state ‘de Brouwerspleats’ neamd, mei de Brouwersgrêft, -opfeart en –reed; en it Brouwerslân, dat noch lang sa neamd wurdt, grif omdat har neiteam dat oant yn ’e fyfde generaasje nei him noch brûkt 

pakesizzer:
Reimer Gerbens Brouwer
* Bessebuorren te Menaam ûnder Bitgum (it doarpsgebiet fan Menaam rûn dwarstroch de Bitgumer terp hinne) 31-12-1856 † Bitgummole 28-11-1929, bouboer op Grut Fellingwurd te Menaam ûnder Bitgum, lid Burgerlijk Armenbestuur fan Menameradiel, sn f. Gerben Reimers Brouwer, gernier-boer op Bessebuorren, eigner en ôfgraver fan ’e terp Bessum, en Brechtje Folkerts Damsma, skinkers fan ’e Nije Gripe oan keatsferiening Oefening Kweekt Kunst te Bitgum, x Menameradiel 13-5-1880 Trijntje Jacobs Gosliga, dr f. Jacob Klazes Gosliga, gernier, ierdappelkeapman en fuorman te Bitgummole, lid Burgerlijk Armenbestuur fan Menameradiel, en Dirkje Gerhardus van der Velde, tapperske dêr

Reimer Gerbens Brouwer * 1856
Grut Fellingwurd om 1898 hinne. Geheel rjochts de jongste dochter (mei bernepoppeweintsje, hast net te ûnderskieden) Hendrikje * Grut Fellingwurd 1894 † Bitgummole 1966 (x Sybren van der Schaaf * Bitgummole 1903 † dêr 1981, ierdappelkeapman en -kweker te Bitgummole, oprjochter en direkteur kwekers- en hannelsorganisaasje N.V. FOBEK: Foar Boer En Keapman, gemeenteriedslid fan Menameradiel foar de Anti Revolutionaire Partij, sn f. Arjen Dirks van der Schaaf, ierdappelkeapman en bouboer te Bitgummole, en allyksa gemeenteriedslid foar de A.R.P., en Trijntje Sybrens van Tuinen); dêrneist befine har troch de fotograaf op fersyk lichtelik bytekene Trijntje Jacobs Gosliga en Reimer Gerbens Brouwer. Fierders fan links nei rjochts: yn ’e jister ûnder de stamboeksko, sabeare oan it melken, soan Gerben (dizze eigengelearde hat letter noait wer ûnder in ko sitten) * Menaam (op ’e Bitgumer terp) 1886 † Nij Fellingwurd 1961, bouboer op Nij Fellingwurd, dêrby lytshanneler yn ierdappels (x Antje Dirks van der Schaaf * Bitgummole 1886 † Ljouwert 1957, dr f. Dirk Arjens van der Schaaf, bouboer en ierdappelkeapman te Bitgummole, lid Burgerlijk Armenbestuur fan Menameradiel, en Baukje Doekeles de Boer); dêrneist ûnder de oare ko by gelegenheid fan dizze foto-opname, want it wie fierste let of te betiid fansels om te melken mar in útsûnderlik fersetsje, fêste feefersoarger meardere generaasjes by de Brouwers, Hendrik Theunis Papa * Burgum 1884 † Ingelum 1963 (sn f. Theunis Feitzes Papa, arbeider te Burgum, en Trijntje Dirks Kooi; Hendrik x Pietje Murks Kooij * Bitgum 1884 † Ingelum 1955); dan fertroanet neist it rjochtse tunepaad yn ’e onbeflekte sniewite jûpe de âldste dochter Dirkje * Menaam (op ’e Bitgumer terp) 1882 † Dokkum 1962 (x Pieter van Tuinen * Op ’e Harne te Ingelum 1883 † Dokkum 1961, haad Kristlike Kweekskoalle te Dokkum, sn f. Sybren Jacobs van Tuinen, gernier op ’e Harne te Ingelum, en Jitske Johannes Ket); foar de blommeperken mei de hannen gear dochter Brechtje * Menaam (op ’e Bitgumer terp) 1884 † dêr 1969 (x 1 Harmen Sybes Andringa * Sate Koehoal ûnder Easterbierrum 1878 † Dyksterhuzen 1915, bouboer op Lyts Aysma op Dyksterhuzen ûnder Bitgummole, sn f. Sybe Harmens Andringa, bouboer op Koehoal, en Jantje Minzes van Marsum; Brechtje x 2 Rients Joukes Wartena * Sate Ieburch ûnder Lekkum 1883 † Lyts Aysma op Dyksterhuzen 1961, greidboer op Andringa state te Marsum, sûnt 1919 bouboer op Lyts Aysma, sn f. Jouke Ruurds Wartena, greidboer op Sate Ieburch ûnder Lekkum, en Anskje Rientses Sybrandy, mei har twadde man Gerben Jacobs Brugsma bestiet hja buorkjend op Baansein te Ljouwert, Rients is widner fan Sytske Ypes Kingma, dr f. Ype Jelles Kingma, greidboer te Huzum, en Aaltje Wepkes Botma)

pakesizzer:
Reimer Gerbens Brouwer * Menaam (op ’e Bitgumer terp) 7-4-1912 † Menaam (Nij Statelân) 2-3-2001, gernier te Bitgum, sûnt 1955 túnbouwer te Luttelgeest (Noard Oast Polder), gemeenteriedslid fan Menameradiel foar de Partij van de Arbeid 1947-1953, x Romkje Hannema * Wjelsryp 9-4-1915 † Menaam (Nij Statelân) 4-4-2007, dr f. Johannes Romkes Hannema, keapman en foeraazjehanneler te Wjelsryp, en fan Maaike Jans Goslinga

Reimer Gerbens Brouwer * 1912

soan:
Gerben Reimers Brouwer * Menaam (op ’e Bitgumer terp) 14-12-1942, jurist
omkesizzer:
Rense Ulbe Brouwer
 * 1-12-1980, politikolooch, sn f. Johannes Ulbe Brouwer, psycholooch, wittenskiplik meiwurker Universiteit van Amsterdam, en Anske Both.

Ferneaming Reimer

Reimertwastammige Germaanse namme, út regin = rie en mar = ferneamd: ferneamde riejouwer.
(Dr J. van der Schaar – Woordenboek van voornamen)

Reimer Gerbens Brouwer * 1802 is grif ferneamd nei syn pake fan memmeskant:
Reimer Sjoerds Koopal * Bitgum juny 1744 † foar 1788, boer yn ’e Súdhoek fan Froubuorren, tsjerk- en earmfâd, x Froubuorren 26-9-1773 Jeltje Wopkes Tolsma * Marsum 14-11-1747 † Súdhoek Froubuorren 28-5-1813, dr f. Wopke Doekeles Tolsma, boer te Marsum, en Wintje Hanses Bandert.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans en Frysk Kertiersteateboek – Brouwer-Damsma
omkes:
Roimer Martens 
~ Ingelum 15-9-1695, sn f. Marten Alberts, boer, keapman en skipper te Ingelum, en Auck Roymers
Roimer Martens
  ~ Ingelum 25-12-1696
Roimer Martens 
~ Ingelum 14-4-1700 † wierskynlik nei 1740, N.H. lidmaat dêr 6-5-1729, x Ingelum 6-2-1733 Pytje Jans, fan Deinum † 1789 (pakesizzer Reimer Alberts * Deinum 1765 † dêr 1826 neamt him Swettema)
Yn it Ingelumer doop- en trouboek wurdt de namme no en dan ek skreaun as Reümer. Frjemde oanslaggen fan dûmeny? Mooglik hat de man tocht dat er de útspraak oi op dy wize it tichtste benei kaam.
pake:
Roymer Auckes 
* Wurdum  1641/42, mr timmerman te Ingelum, dêr diaken en âlderling, x 1 Ingelum 25-1-1668 Antje Foppes ~ Ingelum 9-4-1647, dr f. Foppe Tieerdts, te Ingelum, en Trijntje Martens
pake:
Roymer Tetmans † Swichum foar 1604, boer te Swichum, mei-eigner Wyggersmastate op Domwier ûnder Wergea, x Aeff  Jelledr, boerinne te Swichum op ’e Pastorijpleats
pake:
?Roeymer Kempes 
† foar 1543, x? Rinske, boerinne, yn 1543 widdo te Wergea.

Yngeand ûndersyk nei de namme Reimer/Roimer/Reümer/Roymer/Roeymer is dien troch Gerben Wartena. Dy stelde fêst dat fierhinne de measte dragers fan Reimer yn ’e de Kleiboustreek har namme tebek te trasearen is op Roymer Tetmans. Sa is de namme ferneamendewei húsriem yn ûnder oaren de famyljes Faber, Heslinga, Van Ruiten, Strikwerda, Swettema.
In Reimer Strikwerda is haadpersoan yn ’e roman
De wrâld is der op tsjin fan Piter Terpstra, Miedema & Co, Ljouwert, 1967.

Sjoch fierder: NVB – verspreiding voornaam Reimer – Meertens Instituut – KNAW