Eringa, Lieuwe Piers – 1798

Beskriuwing folget

Famyljeferbannen erfgenamten

Lieuwe Piers Eringa * Iens (Ned.: Edens)6-9-1798 ~ dêr 24-6-1798 † dêr 9-3-1860, yn 1826 sûnder berop te Iens (wierskynlik dan wurksum by syn heit op ’e pleats), boer te Kubaard (1830, 1833), skipper te Winsum (1834, ’37, ’39), keapman dêr (1844, ’52), Lieuwe en Baukje komme op 15-3-1835 mei attestaasje fan Kubaard te Iens, sn f. Pier Jans Eringa, boer te Iens, en Beitske Jentjes Dijkstra, boerinne dêr; Lieuwe x Hinnaarderadiel 21-5-1825 Baukje Symons Strikwerda * Easterlittens 23-2-1802 † Winsum (hûsnûmer 18) 19-7-1860, dr f. Symen Piers Strikwerda, boer te Easterlittens, letter te Winsum, by ferstjerren rintenier dêr, en Pietje Paulus Bijlsma
(Lieuwe is in broer fan Jan Piers Eringa, foaroanman fan it Fryske Reveil)


pakesizzer:
Lieuwe Piers Eringa * Iens 13-12-1869 † Spannum 23-4-1958 [] Iens, boer te Iens, sûnt 1896 dêr slachter, x Hinnaarderadiel 18-5-1895 Aukje Gerbens van de Lageweg * Warkum 16-8-1873 † Nijlân 14-8-1960 [] Iens, dr f. Gerben Hendriks van de Lageweg, boer te Warkum en Easterein, en Klaarke Wybes de Jong
pakesizzer:
Lieuwe Piers Eringa 
* Hichtum 26-4-1920 † Ljouwert 29-8-2014 [] Iens, lânboukundich Ir, 1966-1986 lid Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de Christelijk Historische Unie, 1970-1982 deputearde (wetterskippen, lânbou en rekreaasje), sn f. Pier Lieuwes Eringa, boer te Burchwert, en Etta Maria Westhof; x Jetske (Jet) de Jong * Wânswert oan ’e Streek 10-7-1922, dr f. Klaas de Jong, boer te Wânswert oan ’ e Streek, en Joukje de Jong
pakesizzer:
Lieuwe Piers Eringa
* Ljouwert 1984, arabist-islamolooch

Ferneaming Lieuwe

Lieuwe: twastammige Germaanse namme út liaf = leaf en win = freon. Betsjutting likernôch: leave freon. (Dr J. van der Schaar – Woordenboek van voornamen)


1 Lieuwe Piers Eringa * 1984

pake:
2 Lieuwe Piers Eringa * 1920

pake:
3 Lieuwe Piers Eringa * 1869

pake:
4 Lieuwe Piers Eringa * 1798

Taljochting by boppesteande persoanen en har sibben:
1 Lieuwe Piers Eringa 
* 1984, sjoch boppe
soan fan:
Pier Lieuwes Eringa
* Rhenen 29-10-1950, fiskaal jurist te Ljouwert, x Ljouwert 17-10-1975 Nynke Boomgaardt * Huzum 11-2-1952, amtner Boargerlike Stân Ljouwert, dr f. Rein Boomgaardt, dir. Friesch Dagblad, en Anskje Wartena
soan fan:
2 Lieuwe Piers Eringa * 1920, sjoch boppe
soan fan:
Pier Lieuwes Eringa * Iens 12-2-1896 † Hichtum 3-8-1962 [] Burchwert, feehanneler te Hichtum, boer te Burchwert, x Hinnaarderadiel 28-5-1919 Etta Maria Westhof  * Kubaard 11-6-1893 † Tsjom 25-8-1978 [] Burchwert, dr f. Karel Sipkes Westhof, grofsmit te Kubaard, en Yttje Douwes Boschma
soan fan:
3 Lieuwe Piers Eringa * 1869, sjoch boppe
soan fan:
Pier Lieuwes Eringa * Iens 11-1-1826 † dêr 7-7-1898 [] Iens, boer te Iens, dêr tsjerk- en earmfâd, lid kommisje fan ûntwerp reglemint tsjerklik guod en fûnsen te Iens, x Hinnaarderadiel 6-5-1865 Willemke Hettes Ypma * Easterein 28-6-1836 [] Iens, dr f. Hette Doekeles Ypma, komelker te Easterein, en Sjoerdtje Pieters Vellinga

Tinkstien yn ’e toer fan Iens

soan fan:
4 Lieuwe Piers Eringa
* Iens 1798, sjoch boppe
soan fan:
Pier Jans Eringa * Lúns 12-11-1752 † Iens 26-4-1818, boer te Iens, x 1 Iens 15-11-1778 Imke (ek: Emke) Jans Terpstra * omstrings 1758 † omstrings 1786, by trouwen fan Hinnaard; Pier x 2 Iens 15-4-1787 Beitske Jentjes Dijkstra (ek neamd Zijlstra) * Nijlân 4-4-1760 † Iens 29-6-1834, dr f. Jentje Jacobs Dijkstra en Tjitske Wybes
soan fan:
Jan Piers