Fierstra tabaksdoaze

Foarwerp: Sulveren tabaksdoaze mei ynskripsje
Ynskripsje oan ‘e binnenkant fan it deksel:
J.R. Fierstar/1849
By it gravearen is de achternamme der net krekt foar wei kommen.
Sjoch foar biografyske gegevens: Erfgoed Fundaasje:
Genealogy Fierstra – V.2
Stâltype:
Stâlbekroaning:
Lingte: 13,8 sm
Breedte: 8,2 sm
Hichte: 2,0 sm
Gewicht:

Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sulversaakkundige:
Fotograaf: