Hilarides, L

Foarwerp: 
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:

Stâltype: 
Stâlbekroaning: 

Lingte: 

Gewicht:
 
Masterteken: 

Jiermerk: 

Bewarring:
partikuliere kolleksje
Sulverdeskundige: –

Fotograaf:
Erfgoed Fundaasje

FAMYLJE-RELAASJES
wurdt oan wurke