IJlstra, Sjoukje Sikkes

Foarwerp: sulveren leppel mei foarstelik pear op flochten stâle
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Sjoukje Sikkes Ylstra geboren den 7 October 1853
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
frou mei in putto op ’e earm en in putto by de rjochter skonk
Lingte:
20 sm.
Gewicht:
56 gram
Masterteken:
Jiermerk:

Opmerkingen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 19
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 B 2
Kolleksje :
Palsma-Kalma