Jensma, Goffe Watzes – 1884


Foorwerp: Silveren lepel met geboorte-inskripsys
Inskripsy om ’e rând hine fan ’e butenkant fan ’e bak, yn skriifletters:
G.W. Jensma geboren den 27 Julij 1884
G.W. Jensma geboren 9 November 1952
G.A. Jensma 23 Nov. 2010

Steeltype: flochten
Steelbekroaning: de Liefde
Lingte: 19,5 sm
Gewicht: 70 gram
Meesterteken: T = H. Tullener, Luwt
Jaarmerk: 1884
Bewaring: G.W. Jensma (2017)
Silverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden

Femilyferbannen erfgenaamten

Goffe Watzes Jensma * St.-Jabik 27-7-1884 † St.-Anne 23-12-1977, bouboer an ’e Ouwedyk in ’e Westhoek onder St.-Jabik, seun fan Watze Teunis Jensma, bouboer onder St.-Jabik, en Geertje Siedzes Miedema; x Menaldumadeel 10-5-1910 Aukje Andries Osinga * Menaldum 11-9-1886 † St.-Jabik 15-1-1968, dr f. Andries Nannes Osinga, bouboer te Menaldum, en Aaltje Jacobs Tolsma

Goffe Watzes Jensma * 1884
De plaats in ’e Westhoek an ’e Ouwedyk 1127. Rechtsonder ’t peerdewad
Deselde plaats, ferboud rond 2010. Beweund deur Gerlof Goffe Jensma (* Westhoek 22-5-1964) en Elène Bea de Groot (* St.-Anne 29-3-1966, dr f. Hessel de Groot en Tine Willemke Tjepkema)

pakesêger:
Goffe Watze Jensma
 * 9-11-1952, bouboer an ’e Ouwedyk in ’e Westhoek, sont maai 1982 in ’e Oasthoek onder St.-Jabik, seun fan Andries Goffes Jensma, bouboer onder St.-Jabik, en Gelbrigje Sjoerds Tuinstra; x Heerenfeen 20-4-1977 Neeltje Rondaan * Beetgum 8-9-1955, dr f. Jan Sydses Rondaan, smit, en Dirkje Jurjens Zwalua

De plaats in ’e Oasthoek dêr’t Goffe Watze Jensma en Neeltje Rondaan op weune, Ouwedyk 723

pakesêger:
Goffe Andries Jensma
 * St.-Jabik 23-11-2010, seun fan Andries Goffes Jensma * Westhoek onder St.-Jabik 3-3-1981, bouboer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, x 30-5-2008 Geeske de Jong * 7-2-1983

Hier weune sont maai 2010 Andries Goffes Jensma en Geeske de Jong, Ouwedyk 78 onder Ouwesyl

Fernoeming Goffe

Goffe: tweestammige Germaanse naam út God en fried = god en vrede, beskerming. Betekenis ongefear: de onder de vrede, de beskerming fan ’e god(heid) levende. (Dr J. van der Schaar – Woordenboek van voornamen)
1 Goffe Andries Jensma * 2010

pake:
2 Goffe Watze Jensma * 1952

pake:
3 Goffe Watzes Jensma * 1884

omke:
4 Goffe Siedzes Miedema * 1845

pake:
5
Goffe Gerlofs Jensma * 1771


pake:
6 Goffe Lieuwes * omstr. 1703

pake:
7 Goffe Pijters

pake mimmekânt:
8 Goffe Johannes

Toelichting bij bovenstaande persoanen:
1 Goffe Andries Jensma
* 2010, sien boven
pakesêger fan:
2 Goffe Watze Jensma
* 1952, sien boven
pakesêger fan:
3 Goffe Watzes Jensma
* 1884, sien boven
is grif fernoemd naar syn omke, broer fan Geertje Siedzes Miedema:
4 Goffe Siedzes Miedema
* St.-Anne 3-6-1845 † dêr 21-11-1876, in 1872 bouboer dêr, in 1873 dêr bakker, in 1874 koopman, in 1875 gernier en in 1876 dêr weer noemd as koopman, x ’t Bildt 2-5-1872 Trijntje Arjens Hommema * St.-Anne 3-6-1847 † Luwt 29-12-1918, winkelfrou in St.-Anne, sont 15-1-1895 lappykoopfrou/mannefakturierster in ’e St.-Jabiksstraat te Luwt, dr f. Arjen Roelofs Hommema, bakker in St.-Anne, en Agneta Maria Tækes Nicolai
seun fan:
Sytske Goffes Jensma
* Hallum 28-12-1819 † St.-Anne 25-5-1888, x Ferwerteradeel 2-6-1842 Sieds Dirks Miedema * Marrum 20-2-1815 † Froubuurt 18-2-1898, boer te St.-Anne, sn f. Dirk Hendriks Miedema, boer, koopman en sûkeraidroger te Marrum, en Trijntje Sydses Koopmans (ok noemd Koopal, sien Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans)

Sytske Goffes Jensma

Sytske is ’n dochter fan:
5 Goffe Gerlofs Jensma * Ferwert 22-7-1771 † Hallum 28-2-1846, bouboer te Holwert tot an 1812, dêrna op Oldersma in ’e Hallumerhoek (Hoge Hereweg 197 onder Hallum), x Holwert 3-6-1798 Trijntje Gosses van der Wal * Holwert 1789 † Hallum 30-10-1870, dr f. Gosse Klazes van der Wal, winkelman te Holwert, en syn twede frou Lutske Kornelis(ok noemd Van der Wal), winkelfrou dêr

Jensma state onder Holwert

seun fan:
Gerlof Goffes Jensma
* Holwert 1739 † dêr 27-12-1823, bouboer op Heringa te Ferwert en eigenerfde op Jensma state onder Holwert, diaken Doopsgesinde Gemeente Holwert-Blija-Fisbuurt, x Antje Teunis (Oegema), neffens trouboek fan Oasternijkerk; Gerlof nimt in 1811 de naam Jensma an foor himself en syn húshouwing, naar alle gedachten na Jensma state
seun fan:
6 Goffe Lieuwes
* Ternaard omstrings 1703 ~ folwassen, doopsgesind 11-6-1724 † Holwert 1789, bouboer te Blija, Westernijkerk en (foor ’n part) aigenerfd boer op Grut en Lyts Dykslobbe te Holwert, diaken Doopsgesinde Gemeente Holwert, x Ternaard 27-3-1729 Trijntje Jans Posthumus * Holwert 12-11-1702 † Holwert 3-7-1796, dr f. Jan Jans Posthumus en Sioukje Oeges
seun fan:
Lieuwe Goffes
* omstrings 1678,  yn 1698 en 1728 boer op Gaikema state onder Ternaard, yn 1738 op Weydsend onder Ternaard, yn 1708 êrmfoogd, in 1771 lid Doopsgesinde Gemeente Holwert-Blija-Ternaard, x Ternaard 12-11-1702 Trijntje Beerts van der Mey; dr f. Beert Dirks van der Mey en Doedtie Wytses
seun fan:
7 Goffe Pijters
, boer op Jeltema onder Ternaard, x kort foor 1673 Claeske Lieuwes † omstrings 1686
seun fan:
Wytske Goffes, x Pijter Jelgers, sn f. Jelger Oenes en Aalke Pauwelsdr, man en frou te Ysbrechtum; Pijter wordt noemd op 13-3-1623 as man fan Wytske, se weune in Oasternijkerk en Anjum
dochter fan:
8 Goffe Johannes, x Lysbeth Jops

De naam Goffe komt feerder ok bij andere overpakes út dut doopsgesinde skaai foar:
Goffe Watzes Jensma * St.-Jabik 1884 † St.-Anne 1977, sien boven
seun fan:
Watze Teunis Jensma
* St.-Jabik 18-9-1850 † dêr 31-7-1929, boer onder St.-Jabik, x ’t Bildt 20-5-1874 Geertje Siedzes Miedema * St.-Anne 11-4-1852 † St.-Jabik 23-8-1932, dr f. Sieds Dirks Miedema, boer te St.-Anne, en Sytske Goffes Jensma, sien boven

seun fan:
Teunis Goffes Jensma
* Hallum 14-10-1817 † St.-Jabik 14-12-1858, bouboer onder St.-Jabik, x Westdongeradeel 13-6-1844 Trijntje Watzes Bierma * Holwert 20-1-1821 † Ferwert 9-12-1908, dr f. Watze Hessels Bierma, bouboer te Holwert, en Trijntje Goffes de Boer, dr f. Goffe Jans de Boer, boer te Holwert, en Trijntje Dirks Jaarsma
seun fan:
Goffe Gerlofs Jensma
* Ferwert 1771 † Hallum 1846, sien boven bij nummer 5

Ferneaming Watze

Watse, Watze: mooglik út Aldfrysk wada = wâdzje.
Of flaaifoarm fan Walter: twastammige Germaanse namme út wald, walt = hearskje, en her = hear, leger. Betsjutting likernôch: hearsker oer it leger. (Dr J. van der Schaar – Woordenboek van voornamen)

Goffe Watze Jensma * St.-Jabik 1952, sjoch boppe
omke:
Watze Goffes Jensma
* Westhoek St.-Jabik 18-6-1917 † Dokkum 21-3-1970, Watze wol boer wurde, mar op ’e âlderspleats yn ’e Westhoek is gjin plak foar twa, hy wurdt buorker te Aldwâld op it bedriuw fan syn lettere skoanheit, dêrnei greidboer dêr, sn f. Goffe Watzes Jensma en Aukje Andries Osinga, sjoch boppe; Watze x Jeltje Miedema * Ingwierrum 1-5-1916 † Aldwâld 22-4-2012
pake:
Watze Teunis Jensma
* St.-Jabik 1850, sjoch boppe
mem:
Trijntje Watzes Bierma
* 1821 † 1908, sjoch boppe
heit:
Watze Hessels Bierma
* Holwert 25-12-1793 † dêr 8-2-1873, boer, sûkereifabrikant en nôtkeapman te Holwert, x 1 Marie Holwert 26-11-1816 Trijntje Goffes de Boer * Hantumhuzen 10-11-1793 † Holwert 19-6-1823, sjoch boppe
mem:
Antje Watzes Douma
* Holwert 16-8-1769 † dêr 25-5-1849, x Holwert 12-12-1790,  Hessel Idzes Bierma * Pitersbierum (neffens syn geboarteleppel 26-5)-1767 † Holwert 20-1-1831, boer op Hogenhuis sate op de Hoarnen ûnder Holwert, assessor fan Westdongeradiel, sn f. Ids Hessels Bierma, boer te Pitersbierrum en op Ytsma sate ûnder Holwert, Ternaard en Ferwert, en Trijntje Jans
heit:
Watze Pyters
~ folwoeksen, doopsgesind 8-1-1758, boer te Holwert, x Holwert 24-8-1749 Sjouckje Jacobs

Foto’s: Kolleksje G.W. Jensma 

Boarnen û.o.:
-Goffe Jensma: Jensma – een boerengeslacht uit het Noorden van Friesland, eigen behear, Ljouwert, 1979
-J.Y.Feenstra: Het geslacht Bierma, Genealogysk Jierboekje, Fryske Akademy, Ljouwert, 1957
-sjoch ek: Erfgoed Fundaasje – Goud en sulver erfgoed – Jensma, Sietske Cornelis, 1867.

NVB : voornaam Goffe – Meertens Instituut – KNAW