Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

Foarwerp: sulveren leppel 
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Marten Tjisses Koldijk geboren 17 Augustus 1834 en is overleden 2 Augustus 1835
Stâltype:
flochten
Stâlbekroaning:
ruter op it hynder nei rjochts
Lingte:
20,8 sm.
Gewicht:
55,7 gram
Masterteken:
ûnlêsber oan ’e achterkant fan ’e bak ûnder de nulle, jierletter Z foar 1834
Jiermerk:
1834
Bewarring:
Sijtske Palsma-Klama, St.-Anne
Sulverdeskundige:
Jan Schipper
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje :
Palsma-Kalma
Opmerkingen: * en † te Grou, hûsnr 52; soan fan Tjisses Martens Koldijk en Gepke Martens van der Hem, greidboeren te Grou; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nrs 68 en 69.