LN – 1774

Foarwerp: sulveren sierleppel mei inisjalen
Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, ûnder de rottetonge, sintreard, yn skriuwletters:
L:N.
Stâltype: ornamintstyl Loadewyk XIV
Stâlbekroaning: in bierbrouwer
Lingte: 17,4 sm.
Gewicht: 46,7 gram.
Masterteken: ûnlêsber, heal ôfslein
Jiermerk: midden 18de iuw
Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019)
Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden
Kolleksje: Van Gelder