Martens, Trientje (postúm: Koldijk)Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande ferstjerren
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Trientje Martens is in den Here Gerust den 10 Meij 1807 Oud 22 Jaar 38 Weken 3 Dagen
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: melkende boer
Lingte: 18,4 sm
Gewicht: 55 gram
Masterteken: fûgel, Ate Jochums Offringa doopt Ljouwert 26-1-1744 † Skrâns ûnder Huzum 9-10-1837, goud- en sulversmid en winkelman dêr, wurksum oant 1824. Sjoch: www.zilverstudie.nl
Jiermerk: V=1855
Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2017)
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden


Famyljerelaasjes
Trijntje Martens
(postúm: Koldijk) * 1785 † Koldyk ûnder Grou 10-5-1807, dr f. Marten Gjalts Koldijk, boer op Koldyk ûnder Grou, en Klara Sikkes Dijkstra; x Wergea 22-4-1804, doopsgesind, Gjalt Sjoerds van der Hem * De Him ûnder Wurdum 22-6-1776 † Wurdum 6-12-1824, boer op De Him ûnder Wurdum, sn f. Sjoerd Martens van der Hem, boer op De Him, en Trijntje Gjalts van der Meer.

Soan:
Sjoerd Gjalts van der Hem * De Him ûnder Wurdum 7-5-1807 † Wurdum 1-1-1885, boer op De Him, x Ljouwerteradiel 1-5-1828 Trijntje Tjerks Roorda * Boksum 28-11-1811 † Wurdum 24-5-1848, dr f. Tjerk Sjoerds Roorda, boer te Boksum, en Antje Jans Jongsma.

Soan:
Anne Sjoerds van der Hem * De Him ûnder Wurdum 25-4 1840 † Wurdum 5-12-1910,  greidboer op De Him ûnder Wurdum, x Ljouwerteradiel 29-4-1882 (42 en 20 jier) Yfke Gerbens Heslinga * Dronryp 6-8-1861 † Wurdum 12-9-1935, dr f. Gerben Mattheus Heslinga, boer te Dronryp, komelker te Goutum, en Tettje Fokkes Fokkema.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy HeslingaKertiersteat Brouwer-Damsma, Kertiersteat Antje Fokkes van der Meer

Dochter:
Tetje Annes van der Hem * Wurdum 25-8-1885, x Ljouwerteradiel 2-4-1913 Klaas Baukes van der Weg * Furdgum 23-5-1874, boer te Furdgum, sn f. Bauke Tjitzes van der Weg, boer te Furdgum, en Akke Cornelis van Gelder.

Dochter:
Akke van der Weg * Furdgum 28-2-1916 † St.-Jabik 5-12-1948 [] St.-Jabik, x Jan Kramer * St.-Jabik 4-2-1912 † 14-9-1995 [] St.-Jabik, boer te St.-Jabik.

Kines:
1 Klaas Kramer * St.-Jabik 10-9-1938, boeren te St.-Jabik op Ouwedyk x ’t Bildt 23-11-1961 * Anna Bootje de Boer (Annie) 28-7-1939, dr f. Jarig de Douwes Boer, boer Súdeand St.-Jabik, en Jeltje Dirks Boonstra 
2 Tettje Kramer
* St.-Jabik 7-6-1941, x Pieter Hilarides 

Betsjutting
Trijntje
(flaaifoarm: Nynke), fan Catharina, út Gryks katharos=rein, suver; of út aikatherinè, aekatherinè=de altyd suvere; kin ek komme út it Syrys kéthar=kroan.

Ferneaming
1 Trijntje Martens (postúm: Koldijk) * 1785 † Koldyk ûnder Grou 10-5-1807

Dochter fan:
Marten Gjalts Koldijk * Aldtsjerk 1760 † op Koldyk ûnder Grou 29-12-1826, boer dêr, x Himpens 10-3-1782 Klara Sikkes Dijkstra * Wergea 8-8-1759 † op Koldyk ûnder Grou 29-12-1826.

Beppe fan memmeskant:
2 Trijntje Dirks, x Sikke Dirks, te Himpens.