Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Kornelis Dirks van der Meij Geboren 7 October 1852
dwersoer: D H / A K 
Stâltype:
dûbelsidich flochten
Stâlbekroaning:
man mei trijetyns gripe [?] dy’t er boppe in tûne [?] hâldt 
Lingte:
18 sm.
Gewicht:
62 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bysûnderheden:
op ’e bak in wapen ûnder in sânpearilige kroan; heraldysk rjochts: heale earn; links: boppe trije klavers; ûnder krúst hânmerk; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 42
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 G 7
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma