N.N.-II PALSMA-KALMA

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje:
gjin ynskripsje
Stâltype:
dûbelsidich flochten
Stâlbekroaning:
frou mei rjochts in putto op ’e earm en dito ûnder by de foet
Lingte:
19 sm.
Gewicht: 62
gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 L 02
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje:
Palsma-Kalma