Noordenbos, Fokke Ulbes 1818

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Fokke Ulbes Noordenbos geboren den 12 februari 1818
dwersoer de bak:
Overleden 4 Juni 1879
Stâltype:
inkelsidich flak, mei op ’e foarkant in stâl mei blêden
Stâlbekroaning:
man yn pofbroek mei seine oer it skouder en in krúk by syn linker foet
Lingte:
19,8 sm.
Gewicht:
39 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 J 10
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma