Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp: sulveren geboarteleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Ter gedachtenis van de 35 Jarige echtvereeniging F.U.N./
dêrûnder dwers oer de bak: en G.A.J. Wanswerd/6 Mei 1876
Stâltype: foar inkelsidich flochten
Stâlbekroaning:
frou mei famke [?] by linker skouder; links: jonkje mei blaasynstrumint [?]; rjochts: pylder mei dêr op in treurwylch
Lingte:
26 sm.
Gewicht:
57 gram
Masterteken:
Jiermerk:
Opmerkingen:
Fokke Ulbes Noordenbos x Gerbrig Ates Jongbloed; sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nrs 74 en 75
Bewarring:
Sijtske Palsma-Kalma
Sulverdeskundige:
Fotograaf:
Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 I 9
Beskriuwing: Erfgoed Fundaasje
Kolleksje :
Palsma-Kalma