Smeding, Grietje Andeles

Smeding, Grietje Andeles 

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel mei ynskripsje 
Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Grietje Andeles Smeding is geboren 23 Januari 1890
Stâltype: 
flochten
Stâlbekroaning:
de Leafde
Lingte:
20 sm
Gewicht: 65 gram
Masterteken: ûnlêsber
Jiermerk:
july 1886
Bewarring: 
G. Hoekstra-Hoitsma, St.-Jabik (2017)
Sulverdeskundige: 
Jan Schipper
Fotograaf: 
Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Grietje Andeles Smeding * Bears 23-1-1890 † Frjentsjer 4-2-1962, dr f. Andele Melles Smeding, boer te Bears, en Tjitske Louws Palsma; x Ljouwerteradiel 21-5-1921 Pieter Goffes Bierma * St.-Jabik 10-10-1884 †, boer in St.-Jabik, sn f. Goffe Wybes Bierma, boer te St.-Jabik, en Frootje Pieters Koning.

Kines:
1 Tietje Bierma * St.-Jabik 28-5-1922, x ’t Bildt 7-3-1946 Hendrik Hoekstra * St.-Jabik 9-5-1921, boer te St.-Jabik, sn f. Rense Hendriks Hoekstra, boer te St.-Jabik, en Maartje Gerrits de Vries.
Seun:
     Pieter Goffe Hoekstra * St.-Jabik 30-10-1948, boer, eerpelkweker en aigner loanbedriif te St.-Jabik; x (neef en nicht) Grietje     Hoitsma * Doanjum 9-3-1951
2 Frootje Bierma * St.-Jabik 27-1-1924, Luwteradeel 26-11-1947 Jan Arjens Hoitsma * Tsjummarum 7-12-1918 † 8-2000, boer te Doanjum, sn f. Arjen Jans Hoitsma, boer, en Trijntje Schaaf.
Dochter:
     Grietje Hoitsma * Doanjum 9-3-1951, x (nicht en neef) Pieter Goffe Hoekstra * St.-Jabik 30-10-1948, boer, eerpelkweker en aigner loanbedriif te St.-Jabik
Kines:
     Frootje Hoekstra

Ferneaming:
Grietje Andeles Smeding * Bears 23-1-1890 † Frjentsjer 4-2-1962, ferhuzet 7-6-1910 mei har mem nei Huzum; x Ljouwerteradiel 21-5-1921 Pieter Goffes Bierma * St.-Jabik 10-10-1884 †, boer in St.-Jabik,

Dochter fan:
Andele Melles Smeding * Wurdum 20-4-1846 † 11-7-1908, greidboer te Bears (nr 26, letter 44), x Tjitske Louws Palsma * Easterlittens 2-5-1848 † Lj.dl. 17-6-1924
Suster fan Tjitske:
Grietje Louws Palsma * 1851 † 1918, x Baarderadiel 10-5-1873 Riemer Sybrens van der Meulen * Easterlittens 1845, sn f. Sybrens Riemers van der Meulen en Geertje Aans de Wal

Dochter fan:
Louw Hendriks Palsma, boer; x Menameradiel 15-8-1838 Tiettje Pieters Siderius * St.-Anne 5-6-1816 † Baarderadiel 23-2-1901, dr f. Pieter Everts Siderius, boer en fuorman, en Tjitske Broers.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma

Muoikesizzer fan memmeskant:
Grietje Pieters Siderius * 1819 † 1918

en in muoikesizzer fan heiteskant:
Grietje Hendriks Palsma * 1821 † 1853

Dochter fan:
Hendrik Andeles Palsma * 1788 † Dyksterhuzen ûnder Bitgum 17-9-1826, boer dêr, x Metje Louws Osinga * 1781 † 1849; Metsy x 2 Marten Ouwes de Boer

Soan fan:
Grietje Jans Siderius * 1765 † 1841, x Andele Hendriks Palsma * 1761 † 1842, boer te Wurdum