Werf, van der, Neeltje Ruurds

Foarwerp: Sulveren leppel mei geboarteynskripsje
Ynskripsje om ’e râne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Neeltje Ruurds van der Werf
geboren den 31 Augustus 1830.
Sjoch foar biografyske gegevens: Erfgoed Fundaasje:

Genealogy Boelstra – IV.4
Genealogy van der Werf – IV.1.3
Stâltype: flochten
Stâlbekroaning: de Freonskip
Lingte: 18,8 sm
Gewicht: 50,4 gram
Masterteken: Petrus van Asten
Jiermerk: omstrings 1750
Bewarring:
Sulversaakkundige: Jan Schipper Ynvintarisnûmer L0391c
Fotograaf: