In ’e kolleksy Hoekstra-Hoitsma binne onder ânderen fier geboortelepels. Dy worre hieronder beskreven.
Hierna folgt ok ’n oversicht fan ’e fernoeming fan Frootsy (lepel 1 en 3) en Lutske (lepel 3). De namen fan ’e persoanen op ’e lepels staan in kleur.
Nadere beskriving fan ’e lepels en anfulling met foto’s komt nag.
In ’e Kertierstaat kinne je femilyferbannen nagaan.
Foar anfullingen en ferbeteringen sien formulier