GEBOORTELEPELS ÚT ’E FEMILY MARRA

FERNOEMING MARTEN
– per generasy:
III-pake haiteskant
IV-omke mimmeskant
VI-oudomke haiteskant
VII-pake mimmeskant
X-pake mimmeskant
XI-omke haiteskant
XIII-pake haiteskant
’t Romeinse sifer geeft de generasy weer,
’t arabise sifer ’t nummer fan ’e lepel.

I
MARTEN N.N.
* omstrings 1615?

II
Pijtter Martens
* omstrings 1630 † St.-Jabik
erbaaier in St.-Jabik
foor hur trouwen binne Piter en Tsjerky faint en maid bij
Cornelis Gerbens onder St.-Jabik
x St.-Jabik 1659
Tjerckje Hiddes de Vries
* 1633 † 1675
– Tsjerky is ’n suster fan admiraal Tjerck Hiddes de Vries
* Seksbierum 1622 † Flissingen 1666 [] Groate Kerk Harlingen

III
Swobke Pyters                              MARTEN Pyters
* St.-Jabik omstrings 1665              * omstrings 1660 † foor 1718
boerin te St.-Jabik                           boer en aigner Ouwedyk 1171
onder St.-Jabik
x St.-Jabik 1689                              x St.-Jabik 1686
Gerrit Jetses                                 Neeltie Hendrik Joriss                                 
* omstrings 1660 † 1722                * St.-Jabik 1686 † foor 1720

IV
Tjerkje Gerrits                             MARTEN Gerrits
* omstrings 1695                           * omstrings 1700
x St.-Jabik 1720
Gerrit Jacobs

V
Ouwe Gerrits
* omstreeks St.-Jabik 1722 † dêr 1757
boer in St.-Anne en St.-Jabik op Groat Mahu, Ouwedyk 1177
x St.-Anne 1744
Jannigje Pybes
doopt 1722 † foor 1788

VI
MARTEN Ouwes de Boer
* St.-Jabik 1747/’48 † Tsjummarum 1821
boer te St.-Jabik (op stim 10, 16 en 17),
sont 1779/1780 onder Tsjummarum
x St.-Jabik omstrings 1773
Aaltje Wybes
* 1751 † foor 1792

VII
Tjerkje Martens de Boer
* Tsjummarum 1792 † Boer 1824
x Tsjummarum 1810
Pieter Gerrits Herrema
* Tsjummarum 1792 † Boer 1848
boer te Tsjummarum en Boer

VIII
MARTEN Pieters Herrema
* Boer 1815 † Oasterbierum 1900
x Franekeradeel 1847
erbaaier, later boer te Oasterbierum
Jetske Jans Hilverda
* Almenum 1824 † Oasterbierum 1872

IX
Tjerkje Martens Herrema
* Oasterbierum 1852 † dêr 1893
x Barradeel 1881
Ane Pieters Marra
* Oasterbierum 1856 † dêr 1914
in 1882 koopman te Oasterbierum, in 1882 dêr skipper, in 1889 dêr koaltsjer (ferbouwer fan koal), sont omstreeks 1893 dêr boer

X
Pieter Anes Marra
* Oasterbierum 1882 † St.-Jabik 1972
boer te Oasterbierum, sont 1925 op Uylenburgh state an ’e Kouweweg onder St.-Jabik
x Barradeel 1915
Jetske Pieters Jukema
* Seksbierum 1890 † St.-Jabik 1983

MARTEN
Anes Marra
* Oasterbierum 1886 † Groaningen 1968
boer te Oasterbierum en Morra
x 1 Franekeradeel 1914
Aaltje Jans Koudenburg
* Hitsum 1887 † Súdlaren 1918
boerin te Morra
x 2 Oastdongeradeel 1926
Antje Lammerts van der Kooi
* Rypkerk 1890 † Mitselwier 1983
húshouster te Morra

XI
Pieter Pieters Marra
* Oasterbierum 1919 † Luwt 2007
boer op Uylenburg state, later te Witmarsum
1
Inskripsy lepel:
Pieter Pieters Marra Geb. 27 Januari 1919 te Oosterbierum

MARTEN Pieters Marra                                           

* Oasterbierum 1920 † St.-Anne 2004
boer op Waddenoord an ’e Ouwedyk 1016 onder St.-Jabik
x
Hiltje Gerritje Cnossen
* Belkum 1922 † Noordbergum 2017
2
Inskripsy lepel:
Marten Piet Marra geb. 27-3-1980


XII
Pieter Jan Marra
* St.-Jabik 1954 † Menaam 2018
boer op Waddenoord
x
Gerrie Theresa Pars
* St.-Anne 1955
3
Inskripsy lepel:
Pieter Jan Marra geb. 21-6-1954

XIII
MARTEN Piet Marra

* Luwt 27-3-1980
4
Inskripsy lepel:
Marten Piet Marra geb. 27-3-1980

Hewwe jou ok geboortelepels en wille jou die beskrive late en wete wat de femilyferbannen binne?
Hier is ons kaartsy en de folder. Nim kontakt op.