Noordenbos, Fokke Ulbes

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, N, Palsma-Kalma | Comments Off on Noordenbos, Fokke Ulbes

Meij, van der Kornelis Dirks

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, M, Palsma-Kalma | Comments Off on Meij, van der Kornelis Dirks

Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, K, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Koldijk, Marten Tjisses Koldijk

IJlstra, Sjoukje Sikkes

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in Goud en Sulver Database, I, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on IJlstra, Sjoukje Sikkes

Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren leppel  Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885. Stâltype: flochten Stâlbekroaning: hynder nei links Lingte: 18,4 sm. Gewicht: 51,9 gram Masterteken: ûnlêsber Jiermerk: Q, fóár 1900 Bewarring: partikuliere kolleksje Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf/Hoge Noorden 3 A1 Kolleksje: Palsma-Kalma, nr 3 A1 Famyljeferbannen:…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Tjitske Aukes

Algera, Tjisse Piers

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Tjisse Piers

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862 Stâltype: flochten, iensidich Stâlbekroaning: ruter op hynder nei rjochts Lingte: 22,3 sm. Gewicht: 51,9 gram Masterteken: JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma  Jiermerk: C, fóár 1900 Bewarring: partikuliere kolleksje Sulverdeskundige: Jan Schipper/Zilverstudies Fotograaf: Jaap schaaf/Hoge…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Sjoerd Piers

Algera, Gepke Piers

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Gepke Piers

Algera, Auke Piers

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:  Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken:  Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige:  Fotograaf: Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Auke Piers