KOLLEKSJE BRAAKSMA-RIENKS-MULDER VAN LEENS DIJKSTRA 

Gronologise folchoarder neffens makelij leppels

1

C A I


Beskriuwing
Foarwerp: sulveren tinkleppel.
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
C A I Ao 1725
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: de Leafde.
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: Johannes Ennema, Frjentsjer. Wurksum fan likernôch 1718 oan 1740.
Jierletter:
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

C A I binne heel wel mooglik de inisjalen fan Cornelis Arjens Joncker. In ’e 18de eeuw wordt de J almeest skreven as I.
Krelis (’n Bildtse fariant fan Cornelis), is dorpsrechter bij ’t Nedergerecht in St.-Jabik en is ok kurator bij nalatenskappen. De lepel kin an him skonken weze as dank foor soa’n kuratorskap. Hoe’t de lepel in deuze kolleksy bedaard is, wordt nag ondersoek na deen.

2

A IJ S

Beskriuwing
Foarwerp: Sulveren sierleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
A IJ S
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: de Hoop
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: Hendrik Cuperus – Ljouwert. Wurksum sûnt 1783. De leppel dateart fan foar 1807.
Jierletter:  net te sjen
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

A IJ S binne grif de insjalen fan Abe Ydes Sinnema * Wurdum 14-4-1765 † dêr 18-2-1824, keapman en slachter te Wurdum, soan fan Yde Abes Sinnema en Antje Alles, x Wurdum 1-10-1786 Geertje Hommes Rijpma * Dronryp 25-11-1764 † Wurdum 14-7-1807, dochter fan Homme Sytses en Ymkjen Jans Rijpma

soan:

Yde Abes Sinnema * Wurdum 1-10-1803 † dêr 13-10-1885, keapman en boer te Wurdum, x Ljouwerteradiel 29-5-1834 Hylkje Hendriks Kooistra * Warstiens 30-10-1799 ~  dêr  17-11-1799 † Wurdum 26-5-1882, dochter fan Hendrik Jans Kooistra en Ybeltje Johannes Terpstra; Hylkje x 1 Idaarderadiel 17-3-1821 Sypke Uiltjes Hotsma * 1798; bern út Hylkje har earste houlik: Ybeltje * 1826 † 1919.
Bern Sinnema: Abe * 1835 † 1847; Antje * 1840 † 1908; Geert * 1842 † 1933; Geertje * 1845 † 1922.

Hylkje is in suster fan Johannes Hendriks Kooistra, in oer-oerpake fan Minne Ruurds Braaksma, en sa is dizze leppel yn dizze kolleksje Braaksma telâne kommen:
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ruurd, Jan en Gerlant Braaksma

Johannes Hendriks Kooistra * Wurdum 1802 † dêr 1879, boer te Wergea, x Trijntje Abrahams Kroodsma * Suwâld 1805 † Wergea 1886
dochter:

Grietje Johannes Kooistra * Wergea 1835 † 1919, x Pieter Æsges Terpstra * Wergea 1828 † dêr 1901, boer te Wergea
dochter:

Trijntje Pieters Terpstra * Wergea 1875 † dêr 1959, x Tæde Jans Kooistra * Wergea 1873 † dêr 1956, boer te Wergea
Sjoch nûmer 3 hjirûnder

dochter:

Sijtsje Kooistra * Wergea 1904, x Ruurd Minnes Braaksma * Berltsum 1900, ierdappelhanneler te Berltsum
soan:

Minne Ruurds Braaksma * Berltsum 1930, x Trijntje Rienks * St.-Jabik 1928 † Ljouwert 2010

3
T J K   T P T

Beskriuwing
Foarwerp: suveren tinkleppel.
Ynskripsje oan ’e achterkant fan ’e stâl, yn skriuwletters:
T J K   T P T
Stâltype: plat graveard.
Stâlbekroaning: frou mei koer mei fruchten ûnder in beam.
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: Jurjen Harmanus IJskamp, Harns.
Jierletter: B, foar 1836. 
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

T J K   T P T  binne grif de inisjalen fan Tæde Jans Kooistra * Wergea 1873 † dêr 1956, boer te Wergea, en Trijntje Pieters Terpstra * Wergea 1875 † dêr 1959, nûmer 2 hjirboppe
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ruurd, Jan en Gerlant Braaksma

 4

ANTJE PIETERS

Beskriuwing
Foarwerp: Sulveren sierleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Antje Pieters is Geboren Den 7 Februarij 1833 te Britsum/is Overleden den 5 October 1851
Stâltype: flak graveard.
Stâlbekroaning: boer mei heafoarke
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: Widdo Andreas Johannes Rooswinkel, Ljouwert.
Jierletter:  C, foar 1837.
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Antje Pieters de Boer * Britsum 7-2-1833 † dêr 5-10-1851, dochter fan Pieter Boyens de Boer, boer te Britsum, en Teetje Piers Lettinga.
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ruurd, Jan en Gerlant Braaksma

Antsy sturf doe’t se achttien jaar waar. Deuze lepel is doe fan geboortelepel ’n gedinklepel worden.
’t Is opmerklik dat de achternaam fan dut maisy der niet op staat. En evensoagoed baide keren niet, nach bij hur geboarte, nach bij hur doad. Dat dúdt meskien op ’t fait dat sont de annimming fan ’n achternaam onder Napoleon in 1811 soa’n fan in ’e daaglikse omgang nag niet brúkt worde.
En ’t kin fansels ok weze – foorondersteld – dat hur mim en hait lak hadden an die Frânse anslaggen en Antsy frijwarden fan die optuging. 

Femilyferbând
Antsy is ’n suster fan Gellantje Pieters de Boer, sien nummer 10 hieronder.

5

JACOB LAMMERTS DIJKSTRA

 

Beskriuwing
Foarwerp: Sulveren sierleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Jacob Lammerts Dijkstra geb. 19 Augustus 1838
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: de Hoop
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: TD   HB, mooglik Haring Jentjes Biltius – Snits. Wurksum fan 1744 oant nei 1752.
Jierletter:  net te sjen
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Jacob Lammerts Dijkstra en Jitske Kornelis Mulder van Leens.
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Bouma fotoalbum III

Jacob Lammerts Dijkstra * Menaam 19-8-1838 † Ljouwert 29-10-1924 [] Menaam, boer te Menaam, x Menaam 8-5-1862 Jitske Kornelis Mulder van Leens * St.-Anne 12-6-1841 † Ljouwert 17-1-1927 [] Menaam, dr f. Kornelis Dirks Mulder van Leens, boer te St.-Anne en Wier, en Antje Ymes Sevenster

Soan fan
Lammert Jacobs Dijkstra * Menaam 29-5-1812 † dêr 27-7-1859 [] Menaam, boer te Menaam, x Menameradiel 5-5-1836 Klaaske Gerbens Gerbens * Seisbierrum 16-6-1812 † Menaam 28-5-1895 [] Menaam, dr f. Gerben Andries Gerbens, keapman te Seisbierrum, en Noentje Klases

Lammert Jacobs Dijkstra en Klaaske Gerbens Gerbens
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Bouma fotoalbum III


Soan fan
Jacob Lammerts Dijkstra * Menaam 2-2-1775 ~ dêr 8-5-1777 † dêr 15-9-1861 [] Menaam, boer te Menaam, x Menaam 11-5-1806 Berber Minnes Cuperus * Deinum 1779 † Menaam 2-9-1823 [] Menaam, dr f. Minne Jacobs Cuperus, boer te Deinum, en Trijntje Sybes

Soan fan
Lammert Jacobs Dijkstra * Menaam 1745 † dêr 28-12-1835, boer te Menaam, x Menaam 19-12-1773 Baukje Gerbens * 1750 † Menaam -7-1810, 60 jier, dr f. Gerben Andries en Dieuke Martens

Soan fan
Jacob Lammerts, x Menaam 31-7-1740 Antje Clases  

6

Jannigje Pieters Bouma


Beskriuwing
Foarwerp: sulveren sierleppel mei geboarte-ynskripsje.
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:
Jannigje Pieters Bouma geboren 22 December 1877 te Lieve Vr. Par.
Stâltype: gedieltlik flochten.
Stâlbekroaning: blommekoer.
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: stiet op stâl fuort boppe in roazet, it liket dat it getal 114 derop stiet, de foto is datoangeande net dúdlik.
Jierletter: R op ’e stâl, foar 1851.
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Jannigje Pieters Bouma * Froubuurt 22-12-1877 † Luwt 10-4-1857, dochter fan Pieter Lieuwes Bouma * Froubuurt 16-8-1852 † Skalsum 12-1-1912, boer te Froubuurt, x Menaldumadeel 13-5-1875 Trijntje Arjens Roorda * Kloaster Anjum, Belkum 8-3-1856 † Menaam 17-3-1931.
Jannegy x Menaldumadeel 26-10-1905 IJme Pieters Wiedema * Blessum 20-2-1880 † Luwt 15-11-1936, ferhúst 11-1-1899 naar Froubuurt, dêr onderwizer, sont april 1905 skoalhoofd te Oldetrijne, op 24-8-1931 komme Jannegy en Yme in Luwt (Isbisstraat 17), bij fersterven is Yme sonder beroep; seun fan Pieter Pijlgrums Wiedema, graidboer te Blessum, en Trijntje Ymes van der Valk.

Femilyferbând
Jannegy en Yme hewwe gyn kines. Jannegy hur suster IJtje Pieters Bouma is troud met Simon Jans Rienks, die hur seun Jan Simons Rienks is in ’e lange huur met Gellantje Klazes Rienks, sien bij nummer 10. Deur Gellant is dit stik silver fan hur tante Jannegy fâst in deuze kolleksy belând. 

Sien feerder
C. Bouma: Een Bildtse boerenfamilie – parenteel van Klaas Sipkes Bouma (1765-1835), Genealogysk Jierboekje 1977, Genealogysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy, nr 528, Ljouwert, 1977, ISBN 90 6171 528 8.
Erfgoed Fundaasje: Bouma Kertiersteat Rindertje Bouma; Van der Werff Genealogy Van der Werf(f); Wiedema Stambeamke Damsma, Genealogy Koopal/Koopmans.

7

Trijntje Klaases Rienks


Beskriuwing
Foarwerp: sulveren sierleppel mei geboarte-ynskripsje.
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, oan ’e râne yn ’e rûnte, yn skriuwletters:
Trijntje Klaases Rienks geboren 14 April 1895
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: Leauwen en Hope.
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: Widdo Pieter Jans Bijlsma, Makkum.
Jierletter: stiet op stâlbekroaning ûnder in súl, mar is fan ’e foto ôf net te lêzen.
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Trijntje Klazes Rienks * St.-Jabik 14-4-1895 † Luwt 8-6-1988 [] Belkum; doopsgesind; ferhúst út St.-Jabik naar Wier op 27-7-1916; dochter fan Klaas Simons Rienks, boer te St.-Jabik, en Antje Watzes Bierma.
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ruurd, Jan en Gerlant BraaksmaGenealogy Braaksma en Kertiersteat Anneke Bouma.

Trijntje x ’t Bildt 24-5-1916, skaiden  7-2-1929 (Arrondissemints Rechtbank Luwt) Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra * Wier 27-12-1894 † 7-4-1976, [] Belkum, rigel 16, grâf 20; kerkgenoatskap: gyn; boer te Wier, seun fan Kornelis Dirk Mulder van Leens Dijkstra * Wier 11-2-1866 (hij krijt op 22-8-1878 bij koaninklik beslút toestimming om bij de naam Dijkstra toe te foegen Mulder van Leens, foor him en syn wettige nakommelingen) † 14-10-1912, en Gerlofke Ysbrands Hesselius (ok: Gellefke, Gellofke) * Dronryp 5-5-1869 † Luwt 7-1-1937 kremeerd Driehuis (NH) [as] Belkum, dr f. IJsbrand Jentjes Hesselius, boer te Dronryp, en Aafke Aukes Bontekoe. 

Femilyferbânden
Kines fan Tryntsy en Dirk:
1 Kornelis Dirk Mulder van Leens Dijkstra * Wier 24-8-1917 † Luwt 10-8-1989 [] Belkum, boer te Wier, internasjonaal korrespondînsyskaakmeester, korrespondînsykampioen fan Nederlând, x Tytjerksteradeel 24-5-1944 Willemke Liezenga * Gykerk 25-9-1917 † Noardbergum 23-8-1993 [] Belkum, dochter fan IJsbrand Liezenga, loazjeminthouder te Gykerk, en Wijke Kloosterman
     kines:
     1 Winda Renie Mulder van Leens Dijkstra * Wier 15-6-1945 † Groaningen 12-3-2012 [] Belkum, tandarts, x Durk van Dijk
     2 Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra, boer te Ouwesyl, x Hanny Breuker
2 Antje Mulder van Leens Dijkstra * Wier 20-3-1920 † Luwt 3-1-2004 [] Belkum, x Luwt 24-5-1948 Sake Tempel (Sjaak, Jack) * Luwt 10-12-1923 † dêr 28-1-2009, seun fan Jacob Tempel, kleermaker te Luwt, en Ytje Poelstra, sien nummer 8 hieronder. 

Tryntsy Rienks is ’n tante fan Gellant Klazes Rienks, sien nummer 10 hieronder.

 8

ANTJE MULDER VAN LEENS DIJKSTRA

 

Beskriuwing
Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, oan ’e râne yn ’e rûnte, yn skriuwletters:
Antje Mulder van Leens Dijkstra geb. 20 Maart 1920
Stâltype: ornamintstâl.
Stâlbekroaning:
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: D. de Jong Wzn. – Grins. Ek pseudo âlde keuren Amsterdam en masterteken IH of HI
Jierletter: K, foar 1920.
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Femilyferbând
Antje Mulder van Leens Dijkstra
is ’n dochter fan Trijntje Klases Rienks en Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra, sien nummer 7 hierboven.

9

TRIJNTJE JANS RIENKS


Beskriuwing
Foarwerp: sulveren sierleppel
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, oan ’e râne yn ’e rûnte, yn skriuwletters:
Trijntje Jans Rienks geboren den 23-4-1928
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: mei boerinne mei twa amers oan in jok
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: S.T. Reitsma Jr.  Snits.
Jierletter: net te sjen.
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Femilyferbând
Tineke Rienks en Minne Ruurds Braaksma binne de hait en min fan Gellant Braaksma, sien nummer 10 hieronder.
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Ruurd, Jan en Gerlant Braaksma, en Genealogy Braaksma

10

Gerlant Siet Braaksma


Beskriuwing
Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsjes.
Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, oan ’e râne yn ’e rûnte, yn skriuwletters:
Gerlant Siet Braaksma geb. 22.7.1966
Stâltype: flochten.
Stâlbekroaning: boerinne mei twa amers oan jok.
Lingte:
Gewicht:
Masterteken: Bruorren Niekerk-Schoonhoven.
Jierletter: h, foar 1967
Sulverdeskundige: Jan Schipper
Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Fernoeming Gerlant in ’n skematys oversicht

Sien foor meer gegevens en ok foor informasy over de skakels tussen de naamgenoaten: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat fan Ruurd, Jan en Gerlant Braaksma

Gerlant: tweestammige germaanse naam, ger = speer, spies, fan germaans gaiza, oudhoogdúts gêr; fergelyk Bildts geer, Frys gear: spits toelopend stik lând; lant = lând, oudfrys land, lond. (Dr J. van der Schaar – Woordenboek van voornamen.)
De naam komt in dut skaai in ’e folgende farianten foor: Gellantje, Gellant, Gerlandje, Gerland, Gerlandtje, Gerlandt, Gerlantie en Gerlandtie.

1 Gellantje Sijtsje Braaksma * Ouwesyl 1966, dochter fan Trijntje Jans Rienks en Minne Ruurds Braaksma, sien nummer 9 hierboven,

bep:
2 Gellantje Klazes Rienks
* St.-Jabik 1904 † Luwt 1991, x 1 Jan Klazes Rienks * Kloaster Lidlum onder Tsjummarum 1902 † St.-Anne 1980, bouboer op Sate De Bonteman an ’e Middelweg 204 onder te St.-Jabik; Gellant x 2 Jan Simons Rienks * St.-Jabik 1907 † Luwt 1974, boer op Molnskot, Middelweg 203 onder St.-Jabik

bep:
3 Gellantje Pieters de Boer * Belkum 1847 † Luwt 1911, boerin te Froubuurt, x Watze Hessels Bierma * Ternaard 1843 † Luwt 1919

bep:
4 Gellantje Brands de Jong * Kornjum 1790 † Lekkum 1852, boerin te Kornjum en Lekkum, x Pier Dirks Lettinga * Kornjum 1785 † Lekkum 1856 

mim:
Gellantje Wopkes Tolsma ~ Jelsum 1770 † Kornjum 1831, boerin te Kornjum, x Brand Doedes de Jong * Kornjum 1768 † dêr 1859

mim:
6 Gerlantie Gæles Faber ~ Jelsum 1728 † dêr 1770 in ’t kraambêd fan Gellantsy, boerin te Jelsum, x Wopke Oenes Tolsma * Jelsum omstrings 1729 † 1794

bep:
7 Gellantie Jacobus Heslinga * Boksum 1668 † Jelsum 1733, boerin op Dyksterhuzen onder Beetgumermoln, x Sybe Gerlofs Baarda * Marsum om 1675 hine † Jelsum 1745

bep:
8 Gerlant Scheltes Diorrema
† na 1652, boerin op Diorrema state te Boksum, x Mattheus Pytters Metsma † na 1636, aigner fan sate stim 40 te Minderska
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Brouwer-Damsma

bep:
9 Gerlant Douwes Bockema
 * Dainum na 1566 † dêre na 1594, boerin op Diorrema state te Boksum, x Sipcke Crijns * Boksum om 1560 hine † foor 1594

bep:
10 Gerlant Gosses Britsaert * Dronryp 1495? † Waidum foor 1553, boerin te  Waidum, x Pier Hoytes * Itens 1492? † Waidum na 1561?, in 1539 boer te Waidum