Kolleksje Van Gelder. Partikuliere kolleksje.

Stúdzje en registraasje merktekens: Jan Schipper www.zilverstudie.nl
Sulverfotografy: Het Hoge Noorden-Jaap Schaaf www.hogenoorden.nl

Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Foarwerp: sulveren tinkleppel Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, , yn skriuwletters: Met hardlopen gewonnen deze prijs op den 21 October 1863 door yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard: Jochum Sjoerds/Alkema/te Gaast Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke. Stâlbekroaning: jager mei hûn Lingte: 19,9 sm. Gewicht: 40 gram. Masterteken: J.S. 160 = Jan Johannes…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

A:S. – 1855?

Foarwerp: sulveren sierleppel Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn skriuwletters: A:S. Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke. Stâlbekroaning: de Leafde (madonna mei bern) Lingte: 18,9 sm. Gewicht: 50,3 gram. Masterteken: gjin Jiermerk: V = 1855 Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje: Van Gelder

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op A:S. – 1855?

BM – 1ste helte 18de iuw

Foarwerp: sulveren sierleppel Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn skriuwletters: BM Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke. Stâlbekroaning: it Leauwen (man mei krús) Lingte: 16,6 sm. Gewicht: 49 gram. Masterteken: gjin Jiermerk: 1ste helte 18de iuw Bysûnderheid: rûne, amandelfoarmige bak Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap…

Posted in B, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op BM – 1ste helte 18de iuw

Boer, de Anna Bootje

Foarwerp: sulveren sierleppel mei twa geboarteynskripsjes. Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, oan ’e râne yn ’e rûnte, yn fersliten skriuwletters: Antje Meindertsma geboren 20 Juni 1892  dêrûnder: Anna Bootje de Boer geb. 28-7-1939 Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke. Stâlbekroaning: molkfanke mei jûk en twa amers, allinne oan ’e foarkant bewurke Lingte: 19,7…

Posted in B, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op Boer, de Anna Bootje

DÔVER

Foarwerp: sulveren dôver foar sigaren en sigaretten Ynskripsje: gjin Lingte: 6,5 sm.; grûnplaat 4 sm. lang, 2,8 breed Gewicht: 42,7 gram. Masterteken: N. van der Veer; wurket te Hilaard en Ljouwert 1868-1879 Jiermerk: gjin Bysûnderheden: kurieus, hol Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje: Van Gelder

Posted in Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op DÔVER

Gelder, van Jan Cornelis en Akke Cornelis

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande echtpear en geboarte fan twa oer-oerpake en beppesizzers Ynskripsje horizontaal midden bûtenbak, yn skriuwletters: C:V:G: Y:D: Ynskripsje om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Jan Cornelis van Gelder Geboren Den 24 Maart 1835 Akke Corneles van Gelder Geboren den 3 November 1840 Stâltype: flochten Stâlbekroaning:…

Posted in G, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op Gelder, van Jan Cornelis en Akke Cornelis

Koldijk, Trientje Martens

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei ynskripsje oangeande ferstjerrenYnskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Trientje Martens is in den Here Gerust den 10 Meij 1807 Oud 22 Jaar 38 Weken 3 DagenStâltype: flochtenStâlbekroaning: melkende boerLingte: 18,4 smGewicht: 55 gramMasterteken: fûgel, Ate Jochums Offringa doopt Ljouwert 26-1-1744 † Skrâns ûnder Huzum 9-10-1837, goud-…

Posted in Goud en Sulver Database, K, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op Koldijk, Trientje Martens

Koldijk, Trijntje Martens – 1807

Foarwerp: sulveren sierleppel mei tinkopskrift Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Trijntje Martens Is Gebooren Den 14 Augustus 1784 yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard: en zij is/Overleden den 10 May/1807 zij was in den/Ouderdom van 22 Jaar/18 weken en 3 Dagen/Na eenEgtverbintenis/van 3 Jaar en 18 Dagen/Gjalt Sjoerds Stâltype: ornamintstyl…

Posted in Goud en Sulver Database, K, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op Koldijk, Trijntje Martens – 1807

LN – 1774

Foarwerp: sulveren sierleppel mei inisjalen Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, ûnder de rottetonge, sintreard, yn skriuwletters: L:N. Stâltype: ornamintstyl Loadewyk XIV Stâlbekroaning: in bierbrouwer Lingte: 17,4 sm. Gewicht: 46,7 gram. Masterteken: ûnlêsber, heal ôfslein Jiermerk: midden 18de iuw Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje: Van Gelder

Posted in Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer, L | Reaksjes út op LN – 1774

OANSTEKKER

Foarwerp: oanstekker, fersulvere messing Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje: Van Gelder

Posted in Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op OANSTEKKER