ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Leginda
* = berne
~ = doopt
x = troud
† = ferstoarn
[] = begroeven

De leppels yn dizze kolleksje wurde allegearre beskreaun en taljochte op famyljeferbannen.