ABCDEFGHIJKLMNOpQPSTUVWXYZ

A

Namme yntsjinner: Anema, Lieuwe Wigles
Foarwerp:
Ynskripsje: Wapen(s):
Merkteken:
Hichte:
Oantal grammen:
Famyljerelaasje:
Kolleksje:
Bysûnderheden:
Yn bewarring:Namme yntsjinner: Andringa, Tjitske
Foarwerp:
Ynskripsje: Wapen(s):
Merkteken:
Hichte:
Oantal grammen:
Famyljerelaasje:
Kolleksje:
Bysûnderheden:
Yn bewarring:
 

B

C

D

E

F

G