ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

S.G. = GSdJ

Posted in Goud en Sulver Database, S | Reaksjes út op S.G. = GSdJ

Schotanus, Trijntje Martens

Posted in Goud en Sulver Database, S | Reaksjes út op Schotanus, Trijntje Martens

Schuurmans, Pieter Thomas

Posted in Goud en Sulver Database, S | Reaksjes út op Schuurmans, Pieter Thomas

Siderius, Elske A.

Posted in Goud en Sulver Database, S | Reaksjes út op Siderius, Elske A.

Smeding, Grietje Andeles

Smeding, Grietje Andeles  Foarwerp: Sulveren geboarteleppel mei ynskripsje  Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Grietje Andeles Smeding is geboren 23 Januari 1890 Stâltype: flochten Stâlbekroaning: de Leafde Lingte: 20 sm Gewicht: 65 gram Masterteken: ûnlêsber Jiermerk: july 1886 Bewarring: G. Hoekstra-Hoitsma, St.-Jabik (2017) Sulverdeskundige: Jan Schipper Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden Grietje Andeles Smeding * Bears 23-1-1890 †…

Posted in Goud en Sulver Database, S | Reaksjes út op Smeding, Grietje Andeles

Stedehouder, Jeltje Pieters

Posted in Goud en Sulver Database, S | Reaksjes út op Stedehouder, Jeltje Pieters