AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A:S. – 1855?

Foarwerp: sulveren sierleppel Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn skriuwletters: A:S. Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke. Stâlbekroaning: de Leafde (madonna mei bern) Lingte: 18,9 sm. Gewicht: 50,3 gram. Masterteken: gjin Jiermerk: V = 1855 Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje: Van Gelder

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op A:S. – 1855?

A.S.

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei inisjalen Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: A.S. Stâltype: flochten Stâlbekroaning: de Leafde Lingte: 19,2 sm Gewicht: 55 gram Masterteken: gjin Jiermerk: V=1855 Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2017) Sulverdeskundige: Jan Schipper Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden

Posted in A, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op A.S.

Algera, Auke Piers

Foarwerp: sulveren leppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Auke Piers Algera is Gebo Den 22 December 1856Stâltype: flochtenStâlbekroaning: foarstelik pearLingte: 20,1 sm.Gewicht: 63,7 gramMasterteken: gjin mastertekenJiermerk: útslutend 19de iusk belestingmerk ‘byltsje’; mooglik 2e helte 18de iuOpmerkingen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige: Jan SchipperFotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden – 3 C…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Auke Piers

Algera, Gepke Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Gepke Piers Algera is geboren den 3den Mei 1859Stâltype: inkeld foarkant flochtenStâlbekroaning: ruter op hynder nei linksLingte: 21,6 sm.Gewicht: 61 gramMasterteken: Egbertus Laurentius Tulleners, LjouwertJiermerk: jierletter B, fóár 1861Famyljerelaasjes: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige: Jan SchipperFotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Gepke Piers

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862Stâltype: allinne de foarkant flochtenStâlbekroaning: ruter op hynder nei rjochtsLingte: 22,3 sm.Gewicht: 51,9 gramMasterteken: JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma Jiermerk: C, fóár 1900Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 34Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaSulverdeskundige: Jan Schipper/ZilverstudiesFotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Sjoerd Piers

Algera, Tjisse Piers

Foarwerp: sulveren geboarteleppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Tjisse Piers Algera is geboren den 19 April 1854 Stâltype: flochten, inkeldsidich Stâlbekroaning: Leauwe en Hope Lingte: 18,9 sm. Gewicht: 46,5 gram Masterteken: ûnlêsber Jiermerk: jierletter 1853 Bewarring: Sijtske Palsma-Kalma Sulverdeskundige: Jan Schipper Fotograaf: Jaap Schaaf / Hoge Noorden 3 D 4 Beskriuwing:…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Tjisse Piers

Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.Stâltype: flochtenStâlbekroaning: hynder nei linksLingte: 18,4 sm.Gewicht: 51,9 gramMasterteken: ûnlêsberJiermerk: Q, fóár 1900 Bewarring: Sijtske Palsma-KalmaFamyljeferbannen: sjoch: Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma nr 17 Sulverdeskundige: Jan SchipperFotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden 3 A 1Beskriuwing: Erfgoed FundaasjeKolleksje: Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Reaksjes út op Algera, Tjitske Aukes

Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Foarwerp: sulveren tinkleppel Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, , yn skriuwletters: Met hardlopen gewonnen deze prijs op den 21 October 1863 door yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard: Jochum Sjoerds/Alkema/te Gaast Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke. Stâlbekroaning: jager mei hûn Lingte: 19,9 sm. Gewicht: 40 gram. Masterteken: J.S. 160 = Jan Johannes…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Andringa, Tjitske

Posted in A, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Andringa, Tjitske

Anema, Lieuwe Wigles

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei geboarte- en ferstjerrensynskripsjesYnskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Lieuwe Wigles Anema is geboren den 13 April 1880 en overleden den 1 Junij 1880Lieuwe Wigles Anema is geboren den 24 October 1881 en overleden den 6 Jan. 1882Lieuwe Wigles Anema is geboren den 26 October 1884Lieuwe Wigles…

Posted in A, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Anema, Lieuwe Wigles