AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A:S. – 1855?

Foarwerp: sulveren sierleppel Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn skriuwletters: A:S. Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke. Stâlbekroaning: de Leafde (madonna mei bern) Lingte: 18,9 sm. Gewicht: 50,3 gram. Masterteken: gjin Jiermerk: V = 1855 Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje: Van Gelder

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Comments Off on A:S. – 1855?

A.S.

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei inisjalen Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: A.S. Stâltype: flochten Stâlbekroaning: de Leafde Lingte: 19,2 sm Gewicht: 55 gram Masterteken: gjin Jiermerk: V=1855 Bewarring: A. Kramer-de Boer, St.-Jabik (2017) Sulverdeskundige: Jan Schipper Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden

Posted in A, Goud en Sulver Database | Comments Off on A.S.

Algera, Auke Piers

Foarwerp:Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken:  Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Auke Piers

Algera, Gepke Piers

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge NoordenKolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Gepke Piers

Algera, Sjoerd Piers

Foarwerp: Sulveren geboarteleppelYnskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Sjoerd Piers Algera is geboren den 6 April 1862Stâltype: flochten, iensidichStâlbekroaning: ruter op hynder nei rjochtsLingte: 22,3 sm.Gewicht: 51,9 gramMasterteken: JS 160: Jan Johannesz. Schijfsma Jiermerk: C, fóár 1900Bewarring: partikuliere kolleksjeSulverdeskundige: Jan Schipper/ZilverstudiesFotograaf: Jaap schaaf/Hoge NoordenKolleksje : Palsma-Kalma S E-5

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Sjoerd Piers

Algera, Tjisse Piers

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken: Jiermerk: Bewarring: Sulverdeskundige: Fotograaf: Jaap schaaf / Hoge Noorden Kolleksje : Palsma-Kalma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Tjisse Piers

Algera, Tjitske Aukes

Foarwerp: Sulveren leppel Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:Tjitske Aukes Algera is geboren den 6 Maart 1885.Stâltype: flochtenStâlbekroaning: hynder nei linksLingte: 18,4 sm.Gewicht: 51,9 gramMasterteken: ûnlêsberJiermerk: Q, fóár 1900Bewarring: partikuliere kolleksjeSulverdeskundige:Fotograaf: Jaap schaaf/Hoge Noorden 3 A1Kolleksje: Palsma-Kalma, nr 3 A1Famyljeferbannen: sjoch Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Palsma-Kalma | Comments Off on Algera, Tjitske Aukes

Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Foarwerp: sulveren tinkleppel Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, , yn skriuwletters: Met hardlopen gewonnen deze prijs op den 21 October 1863 door yn ’e midden ûnder de rottetonge, sintreard: Jochum Sjoerds/Alkema/te Gaast Stâltype: flochten, allinne foarkant bewurke. Stâlbekroaning: jager mei hûn Lingte: 19,9 sm. Gewicht: 40 gram. Masterteken: J.S. 160 = Jan Johannes…

Posted in A, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Comments Off on Alkema, Johannes Sjoerds – 1863

Andringa, Tjitske

Posted in A, Goud en Sulver Database | Comments Off on Andringa, Tjitske

Anema, Lieuwe Wigles

Foarwerp: Sulveren tinkleppel mei geboarte- en ferstjerrensynskripsjes Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Lieuwe Wigles Anema is geboren den 13 April 1880 en overleden den 1 Junij 1880 Lieuwe Wigles Anema is geboren den 24 October 1881 en overleden den 6 Jan. 1882 Lieuwe Wigles Anema is geboren den…

Posted in A, Goud en Sulver Database | Comments Off on Anema, Lieuwe Wigles