ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Berber

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Berber

Bloemhof-van der Meer Trijntje

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Bloemhof-van der Meer Trijntje

BM – 1ste helte 18de iuw

Foarwerp: sulveren sierleppel Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn ’e midden ûnder de rottetonge, yn skriuwletters: BM Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke. Stâlbekroaning: it Leauwen (man mei krús) Lingte: 16,6 sm. Gewicht: 49 gram. Masterteken: gjin Jiermerk: 1ste helte 18de iuw Bysûnderheid: rûne, amandelfoarmige bak Bewarring: A.B. Kramer-de Boer (2019) Fotograaf: Jaap…

Posted in B, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op BM – 1ste helte 18de iuw

Boer, de Anna Bootje

Foarwerp: sulveren sierleppel mei twa geboarteynskripsjes. Ynskripsje: oan ’e bûtenkant fan ’e bak, oan ’e râne yn ’e rûnte, yn fersliten skriuwletters: Antje Meindertsma geboren 20 Juni 1892  dêrûnder: Anna Bootje de Boer geb. 28-7-1939 Stâltype: flochten, oan beide kanten bewurke. Stâlbekroaning: molkfanke mei jûk en twa amers, allinne oan ’e foarkant bewurke Lingte: 19,7…

Posted in B, Goud en Sulver Database, Kolleksje, Kramer-de Boer | Reaksjes út op Boer, de Anna Bootje

Boer, Trijntje Hanses de

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Boer, Trijntje Hanses de

Bouma, Rindertje Sipkes

Foarwerp: Sulveren geboarteleppel Ynskripsy om ’e râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Rindertje Sipkes Bouma geboren 10 Juli 1931 Stâltype: flochten Stâlbekroaning: wapen fan Fryslân Lingte: 22,3 sm Gewicht: 65 gram Masterteken: DJ = D. de Jong Wzn., Grins. Sjoch: www.zilverstudie.nl Jiermerk: JaL [?] W = 1931 Bewarring: R. Bouma, Ljouwert (2017) Sulverdeskundige: Jan Schipper Fotograaf: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Bouma, Rindertje Sipkes

Brouwer, Doekele Gerbens

Foarwerp: Ynskripsje oan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters:  Stâltype: Stâlbekroaning: Lingte: Gewicht: Masterteken:  Jiermerk: Bewarring: Erven Brouwer-Hettema Sulverdeskundige: Jan Schipper Fotograaf:     

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Brouwer, Doekele Gerbens

Brouwer, Folkje Gerbens

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Brouwer, Folkje Gerbens

Brouwer, Reimer Gerbens – 1802

Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsjes Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Den 28 December 1802 is geboren Reimer Gerbens Brouwer Den 31 December 1856 is geboren Reimer Gerbens Brouwer Den 7 April 1912 is geb. Reimer Gerbens Brouwer Oan ’e binnenkant: Rense Ulbe 1 dec. 1980 Stâltype: flochten. Stâlbekroaning:…

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Brouwer, Reimer Gerbens – 1802

Buma

Posted in B, Goud en Sulver Database | Reaksjes út op Buma