ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jaarsma, Arjen Tysses

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jaarsma, Arjen Tysses

Jacobs, Rein

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jacobs, Rein

Jans, Joukje + Koopal, Wietse Imke

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jans, Joukje + Koopal, Wietse Imke

Janzen, Sjoerd Mientjes

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Janzen, Sjoerd Mientjes

Jeltes, Feikjen

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jeltes, Feikjen

Jensma, Andries

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jensma, Andries

Jensma, Goffe Watzes – 1884

Foorwerp: Silveren lepel met geboorte-inskripsysInskripsy om ’e rând hine fan ’e butenkant fan ’e bak, yn skriifletters:G.W. Jensma geboren den 27 Julij 1884G.W. Jensma geboren 9 November 1952G.A. Jensma 23 Nov. 2010Steeltype: flochtenSteelbekroaning: de LiefdeLingte: 19,5 smGewicht: 70 gramMeesterteken: T = H. Tullener, LuwtJaarmerk: 1884Bewaring: G.W. Jensma (2017)Silverdeskundige: Jan SchipperFotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge Noorden

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jensma, Goffe Watzes – 1884

Jensma, Sietske Cornelis – 1867

Foarwerp: sulveren leppel mei geboarte-ynskripsje. Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Sietske Cornelis Jensma is geboren den 13 October 1867 Stâltype: Stâlbekroaning: jager mei hoed Lingte: 21,4 sm Gewicht: 63 gram Masterteken: G. Land, Frjentsjer Jiermerk: 1867 Bewarring: Grietje Martha Madhuizen (2017) Sulverdeskundige: Jan Schipper Fotograaf: Jaap Schaaf/Het Hoge…

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jensma, Sietske Cornelis – 1867

Jong, Geertjan Taeke de

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jong, Geertjan Taeke de

Jong, Johannes Gerbens de – 1873

Foorwerp: Silveren lepel met geboorte-inskripsy Inskripsy om ’e rând hine fan ’e butenkant fan ’e bak, in skriifletters: Joh. de Jong Geb. 4-9-1873 Johannes de Jong geb. 26-2-1945 Johannes Rodenhuis geb. 23-4-2016 Steeltype: foorkant bewerkt, achterkant gedeeltlek Steelbekroaning: hartformeg skild met putti Lingte: 18,3 sm Gewicht: 55 gram Meesterteken: Mr Richeus Elgersma II, meester in…

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jong, Johannes Gerbens de – 1873

Jong, Naentske Roelofs de

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jong, Naentske Roelofs de

Jong, Roelof Jentje de

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jong, Roelof Jentje de

Jong, Sjoerd Gerben de

Posted in Goud en Sulver Database, J | Reaksjes út op Jong, Sjoerd Gerben de