ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Vellinga, Reinder Sjoerds

Posted in Goud en Sulver Database, V | Reaksjes út op Vellinga, Reinder Sjoerds

Viersen, Jetske Feddes – 1883

Foarwerp: sulveren leppel mei geboarteynskripsje Ynskripsje om de râne hinne fan ’e bûtenkant fan ’e bak, yn skriuwletters: Jetske Feddes Viersen geboren 18 October 1883 Stâltype: flochten Stâlbekroaning: de Leafde Lingte: 18 sm. Gewicht: 75 gram. Masterteken: gjin Jierletter:  H = 1817 De leppel is dus 66 jier earder makke as dat Jetske him krige, mooglik…

Posted in Goud en Sulver Database, V | Reaksjes út op Viersen, Jetske Feddes – 1883

Vries, Foppe Arjens de

Posted in Goud en Sulver Database, V | Reaksjes út op Vries, Foppe Arjens de

Vries, Jeltje de = J.d.V.

Posted in Goud en Sulver Database, V | Reaksjes út op Vries, Jeltje de = J.d.V.