Genealogy fan Gerryt Jelles

troch Jan Taekele Anema

Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 4 okt. 2016 18:32:16 door Jan T. Anema
Bestand D:\Docs\DocHold\Aldfaer\JTAnema Gen\Qu Frl

I. Gerrit Jelles, ged. Oosterbierum 6 okt. 1700, landbouwer op Haerda-sate te Oosterbierum (1728/38 br. stem 9), in 1749 ald. “boer, niet meer als de kost” met 7+0 pers., (’capitaal’ £ 5000), † Oosterbierum 1765/ 1766, zn. van Jelle Tjeerds en Bottie Anes, tr. Antje Tanes, † Oosterbierum 1759/ 1760, dr. van Tane Ypes en Aeltje Hebbes Tiesma.
Uit dit huwelijk:
1. Jelle Gerrits, volgt IIa.
2. Tane Gerrits, ged. Oosterbierum 14 aug. 1729, † [jong].
3. Aaltje Gerrits, ged. Oosterbierum 21 mei 1730.
4. Tane Gerrits, volgt IIb.
5. Hebbe Gerrits, ged. Oosterbierum 19 febr. 1736, [waarsch. jong overleden].
6. Botje Gerrits, ged. Oosterbierum 30 maart 1738.
Notitie bij Gerrit Jelles: * [A.M. Hibma nr. 324] Het SpC vermeldt hem te Oosterbierum #6 met twee schoorstenen, 5 hele hoofden (in 1759 zes). In 1760 “de vrouw overleden” en sedertdien 5 hoofden, 1764 “een meid minder” dus 4 hoofden. In 1766 “Gerrit Jelles overleden”, en [de zoon] Jelle Gerrits komt van #12 en zet het bedrijf voort. Er zijn 5 à 9 koeien en rieren, 50 à 80 pm bezaaide landen en meestal 7 of 8 paarden met een aanslag tussen £ 64 en £ 77, een flink akkerbouwbedrijf.
IIa. Jelle Gerrits, ged. Oosterbierum 19 aug. 1725, landbouwer te Oosterbierum, sedert 1766 op Haerda-state, † [Oosterbierum] 1782, tr. 1e [in of voor] 1755 Uilkje Yttes, ged. Oosterbierum 19 sept. 1723, † [kennelijk in de kraam] 1756, dr. van Yte Jans en Antje Folkerts; tr. 2e [geschat rond 1762] Yzaakje Jans van Asperen, ged. Oosterbierum 8 juni 1738, lidmaat Oosterbierum 1772 (“huisvrouw van Jelle Gerrits”), † Oosterbierum 20 dec. 1811, dr. van Jan Jans en Wytske Tjerks Swynstra; zij hertr. (att. afgeg. Oosterbierum 8 juni) 1783 Pieter Paludanus.
Uit het eerste huwelijk:
1. Antje Jelles, geb. Oosterbierum 24 juli 1756, ged. Oosterbierum (op belijdenis) 29 april 1798.
Uit het tweede huwelijk:
2. Gerryt Jelles, volgt III.
3. Wytske Jelles, geb. [Oosterbierum] 26 maart 1767, ged. ald. (op belijdenis) 5 febr. 1792, huisvr. van JH 1792, tr. <1792 Jochum Harmens.
4. Bottje Jelles, ged. Sexbierum 28 april 1771, † Boer 10 juli 1848, tr. 1796 Nammen Nammens Nammensma, geb. Hallum omstr. 1769, landbouwer te Boer, zn. van Nammen Nammens en Nieske Jans.
Notitie bij Jelle Gerrits: *
SpecieCoh 1756 Oosterbierum #12: Jelle Gerryts, “de vrouw overleden”
2 schoorstenen, 4 halve hoofden, 3 koeien, 1 rier, 46 pm bezaaide landen, 6 paarden, aanslag 47-18-8
De volgende jaren blijft het aantal hh. 4, in 1762 vijf [zijn tweede huwelijk?], in 1764 weer vier hele hoofden.
1766: Jelle Gerrits na no. 6 [als opvolger van zijn overleden vader], Tane Gerrits uit dienst.
Tane vestigt zich dan zelfstandig op SpC #12 en is daar nog 1783. [niet verder gezocht {JTA 2016}]
Notitie bij Jochum Harmens: *
Stamvader van een geslacht DONIA.
Notitie bij Nammen Nammens: *
Stamvader van het geslacht NAMMENSMA.
III. Gerryt Jelles, geb. [Oosterbierum] omstr. 1763, † Oosterbierum 15 maart 1810, tr. Oosterbierum 10 okt. 1790 Grietje Ages, zij doet 4 mei 1794 belijdenis te Oosterbierum, † Oosterbierum 5 okt. 1799, dr. van Age Andries’ en Jantje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Jelle Gerrits van Asperen, geb. Oosterbierum 2 mei 1791, ged. ald. 12 juni 1791, boerenknecht te Oosterbierum, † Franeker 17 dec. 1819.
2. Jantje Gerrits, geb. Oosterbierum 7 juli 1793, ged. ald. 4 aug. 1793, † [jong].
3. Jantje Gerrits van Asperen, geb. Oosterbierum 24 juli 1795, ged. ald. 23 aug. 1795, dienstmeid te Boer (1822), tr. Barradeel 5 juni 1822 Douwe Jacobs Douwma, geb. Tzummarum omstr. 1797, boerenknecht te Tzummarum (1822), zn. van Jakob Douwes en Aafke Gerbens Hilbida.
Notitie bij Jelle Gerrits: *
1813 febr. 28: Jelle Gerrits te Oosterbierum neemt de naam van Asperen aan, hij heeft geen kinderen. (De akte is niet gedateerd noch ondertekend). [Naamsaanneming commune Sexbierum I, fol. 88vo]
IIb. Tane Gerrits, ged. Oosterbierum 16 aug. 1733, landbouwer te Oosterbierum, kennelijk eerst in dienst bij zijn broer Jelle, vestigt zich 1766 zelfstandig op SpC #12, † Oosterbierum 4 nov. 1804, tr. [geschat rond 1765] Froukjen Pyters, ged. Tzummarum (als “Frouckien”) 4 jan. 1733, † Tzummarum 18 sept. 1813, dr. van Pytter Dirks en Beitske Hessels en wed. van Arjen Heeres.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Tanes, ged. Oosterbierum 26 april 1767, † ald. 16 sept. 1806, tr. Oosterbierum 24 mei 1790 Pyter Jans Hoekstra, geb. Oosterbierum omstr. 1756, arbeider te Oosterbierum, † Tzummarum10 aug. 1818, zn. van Jan Jansen en Tjaltje Jacobs.
2. Beytske Tanes Tjeslinga, ged. Oosterbierum 5 maart 1769, beide e.l. worden lidmaat op belijdenis Tzummarum 30 mei 1802, † Tzummarum 27 juni 1848, tr. 1e Tzummarum 24 aug. 1794 Jelte Hanses de Haan, geb. Tzummarum 21 jan. 1762, ged. ald. 14 febr. 1762, † Tzummarum 29 jan. 1823, zn. van Hans Meynerts en Tryntie Jeltes; tr. 2e Barradeel 29 mei 1828 Wilhelmus Klases Boorsma, zn. van Klaas Foekes en Anna Willems.
3. Aaltje Tanes, geb. Oosterbierum 28 sept. 1772, ged. ald. 1 nov. 1772, boerin te Tzummarum 1827, de e.l. doen belijdenis te Tzummarum 30 mei 1802, † Tzummarum 11 juli 1837, tr. Oosterbierum (of Tjummarum) 7 juni 1801 Sjoerd Hanses de Haan, geb. Tzummarum 28 okt. 1771, ged. ald. 17 nov. 1771, landbouwer te Tzummarum, † Tzummarum 4 aug. 1827, zn. van Hans Meynerts en Tryntie Jeltes.
4. Botje Tanes Faber, geb. Oosterbierum 21 febr. 1775, ged. ald. 23 april 1775, boerin te Menaldum (1828), † Menaldum 24 dec. 1835, tr. Oosterbierum 27 mei 1804 Rinse Ages Haadsma, geb. Oosterbierum 26 juni 1776, ged. ald. 14 juli 1776, landbouwer te Oosterbierum, te Menaldum (1816) en te Minnertsga, † Menaldum 8 sept. 1826, zn. van Age Andries’ en Jantje Jans.
Notitie bij Tane Gerrits: * Cf. FK 42-43 (Goasse D. Brouwer)
Notitie bij Beytske Tanes: Memories kantoor Harlingen Bron: Memories van successie Plaats: Harlingen Bijzonderheden: Filmnummer: 120
Overledene Beitske Tanes Tjeslinga overleden op 27-06-1848 wonende te Tzummarum
80 jr; geboren Oosterbierum; eerst wed. Jelle Hanzes de Haan (overleden 29/1/1823: vruchtgebruik vervalt nu); laatst wed. Willem Klazes Boorsma; geen kinderen; zuster van wijlen Antje (moeder van Tane, grofsmid en Jantje, thans wed. Harmen Arjens Tuinstra, te Oosterbierum: samen voor 1/3 testamentair erfgenamen, en van wijlen Aaltje Pieters Hoekstra, vrouw van Daniel Sikkes la Fleur en moeder van niet met name genoemde kinderen), wijlen Bottje (moeder van Tane, landbouwer Beetgum, Age, idem aldaar, Frans, idem aldaar en Jantje Rinses Haadsma, vrouw van Reimer Gerbens Brouwer, boer Menaldum: samen 1/3 testamentair erfgenamen) en wijlen Aaltje Tanes (moeder van Antje Sjoerds de Haan, wed. Rinse Gerlofs Albarda: 1/3 testamentair erfgenaam en wijlen Froukje Sjoerds de Haan, vrouw van wijlen Jan Blanksma en moeder van niet met name genoemde kinderen) (3 staken: ab intestato elk staak gerechtigd tot 7/24); ab intestato zou voor 3/24 nog gerechtigd zijn Arendtje Pieters Faber (vrouw van Pier Hayes Blanksma, boer); testamentair executeur is Klaas Willems Boorsma, koopman/landbouwer. Saldo fl. 7.189,81. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7019/1255 (saldo moet vermeerderd worden met fl. 3.581,06).
Bronvermelding
Memories kantoor Harlingen, archnr. 42, Memories van successie – Tresoar, inventarisnummer 7019, aktenummer 1215
Notitie bij Jelte Hanses: *
1823: zijn erven kopen een huis te Tzummarum voor f. 1000 [wellicht voor Beitske? {JTA}]
Notitie bij Botje Tanes: *
Haar geslachtsnaam Faber ontleende zij kennelijk aan haar halfbroer Pieter Arjens Faber (1760-1841), landbouwer te Oosterbierum, wiens vader Arjen Heeres (1708-1760) mr. smid te Oosterbierum was, welk zelfde beroep diens vader Here Andries al in 1705 te Sexbierum uitoefende.