GENEALOGY
HANNEMA – DEDZJUM

Yn dit nij wapen-ûntwerp fan Erfgoed Fundaasje stuollet de kleur blau (azuer) yn it helmkleed op flagge en wapen fan Dedzjum, it doarp dêr’t sûnt midden 18e iu sân generaasjes Hannema greidboer binne.
It helmteken – de Fryske stamboekko tsjut op it greidboer-wêzen, de heale earn wiist nei it Frysk komôf, de trije klavers – symboal fan oprjochtens, hope – en greidbuorkerij – en it pompeblêd komme ek foar yn it wapen fan Dedzjum. De balke betsjut krêft en hechtens.
Al liket it klear, dit blazoen stiet yn ’e stegers en wurdt yn ’e mande mei de herauten fan ’e Fryske Rie foar Heraldyk noch yngeand skôge, hifke en by einbeslút finaal fêststeld en definityf registreard.
Foarriedige omskriuwing:
dield: I. de Fryske earn op goud; II. yn grien: boppe in wyt pompeblêd, troch in gouden balke skaat fan trije wite klavers
Helmteken: in Fryske stamboekko. Helmkleed: blau, fuorre mei goud.
Utfiering ûntwerp: Welmoed Sinnema.

* = berne/born
~ = doopt/baptised
x
  = troud/married
†  = ferstoarn/deseased
[] = begroeven/buried

Graach oanfullingen en ferbetteringen. Sjoch: formulier
Eventually this page shall be translated into English.

Sjoch foar in wiidweidich oersjoch fan ’e neiteam fan foarfaar Hantje Heeres: G. Esser – Parenteel Haantje Heeres.
De stamrige hjirûnder tsjinnet ta hâldfêst foar it argyf Hannema-Dedzjum.

STAMRIGE en FRAGMINTEN GENEALOGY

GENERAASJE I
Hantje Heeres (ek: Haantje) * omstrings 1695 † Hichtum 20-11-1746
x 1 omstrings 1704 Ymck Pieters
x 2 omstrings 1714 Trijntje Ysbrands † Hichtum 10-9-1741; dr f. Ysbrand Fetses en Antie Dirks
Acht bern, út it twadde boask:
4 Fetze Hantjes, folget

GENERAASJE II
Fetze Hantjes
(ek: Haantjes) * Parregea omstrings 1721 † Dedzjum 7-4-1782; boer te Parregea en Dedzjum
x Hieslum 11-6-1758 (ûndertrou Bolswert 19-5-1758, 3e proklamaasje 4-6-1758, Bolswert), hy omstrings 37, hja 32 jier, hy fan Hichtum, hja fan ûnder Bolswert, Aukjen Claases ~ Easthim 25-8-1725 † Dedzjum 22-4-1780, 54 jier; dr f. Klaas Heeres en Trijntje Aukes
Twa bern:
1 Hantje Fetzes Hannema, folget III 

GENERAASJE III

Hantje Fetzes Hannema (ek: Haantje) ~ Dedzjum 12-12-1763 † dêr 11-8-1848, 85 jier
Hantsje  hat syn achternamme wierskynlik fan ’e foarnamme Hantsje. Guon hâlde út dat syn pake Hantsje in soan wêze soe fan Sjoerdt Johannes Hannema, in leat fan ’e Harnzer Hannema’s, (sjoch: Genealogy Hannema-Harns, Stamrige VI), dat is sa net.

x 1 Dedzjum 11-11-1787, 24 en omstrings 19 jier, Hæbeltje Piers de Jong * Tsjerkwert omstrings 1766 † Dedzjum 19-12-1803
x 2 Dedzjum 5-10-1806, 43 en 21 jier, Attje Keimpes [Velzen] * Pitersbierrum 26-7-1785 † Dedzjum 23-7-1859, 73 jier; dr f. Keimpe Sybrens en Geertje Meijes
Alve bern, út it twadde houlik:
7 Auke Hantjes Hannema, folget IV

GENERAASJE IV
Auke Hantjes Hannema * Dedzjum 12-7-1813 † dêr 26-5-1880, 66 jier; greidboer te Dedzjum
x 1 Wûnseradiel 10-6-1848, 34 en 29 jier, Trijntje Roelofs Wouters * Penjum 4-3-1819 † Parregea 14-7-1849, 30 jier; dr f. Roelof Jacobs Wouters, kleanmakker, en Grietje Sjoerds Miedema
x 2 Wûnseradiel 5-5-1866, 52 en 24 jier, Fokeltje Johannes Ykema * Westhim 27-2-1842 † Dedzjum 22-8-1871, 29 jier; by trouwen húshâldster te Dedzjum; dr f. Johannes Ykes Ykema, yn 1866 timmerman te Eastermar, en Geertje Ruurds Abma
Trije bern út it earste houlik:
1 Hantje Aukes Hannema, folget V.1

GENERAASJE IV
IV.1 Hantje Aukes Hannema * Parregea 22-6-1849 † Dedzjum 18-2-1906, 56 jier; greidboer te Dedzjum
x 1 Wûnseradiel 28-8-1879, 30 en 28 jier, Antje Pieters Postma * Skraard 11-7-1851 † Dedzjum 6-2-1886, 34 jier; dr f. Pieter Jelles Postma, yn 1879 keapman en slachter te Makkum, en Klaaske Douwes Reitsma (ek: Reidsma)
x 2 Wymbritseradiel 10-5-1890, 40 en 39 jier, Maria Rosa Fenema Oppedijk * Jutryp 22-10-1850 † Bolswert 13-12-1915, 65 jier; dr f. Douwe Piers Oppedijk, yn 1850 boer te Jutryp, yn 1854,’55 dêr sûnder berop, yn 1858 dêr saakwaarnimmer, yn 1860 en letter idem yn ’e Hommerts, en Wytske Nolles Schotanus
Marie x 1 Wymbritseradiel 29-5-1875, 24 en 23 jier, Tjalle Gerrits Tjallema * Boazum 18-5-1852 † Jutryp 10-9-1887, 35 jier; by trouwen fan boerebedriuw te Boazum, sûnt boer te Jutryp; sn f. Gerrit Tjalles Tjallema en Minke Obbes Bouma (ek: Obes), boeren te Boazum
Trije bern út it earste houlik:
2 Auke Hantjes Hannema, folget VI.1

GENERAASJE VI
VI.1 Auke Hantjes Hannema * Dedzjum 27-8-1883 † dêr 5-8-1955, 71 jier [] Dedzjum; greidboer te Dedzjum
x Lemsterlân 11-5-1911, 27 en 24 jier, Jeltje Eiles Jager * Follegea 1-2-1887 † Dronryp 14-7-1958, 71 jier [] Dedzjum; dr f. Eile Lammerts Jager en Antje Gosses Bouma, boeren te Follegea
Seis bern:
1 Antje Hannema
* Dedzjum 8-7-1913 † dêr 18-1-1929, 15 jier
2 Hantje Hannema, folget VII.1 * Dedzjum 28-12-1914 † Leiden 22–3-1992, 77 jier [] De Lemmer; boer te Stroe (Noard Hollân) en Bantegea
x Hippolytushoef 18-12-1941, beide 26 jier, Elisabeth Sprenkeling * Stroe 9-1-1915 † Rutten 13-3-1988, 73 jier [] De Lemmer
3 Klaaske Hannema * Dedzjum 13-12-1916
x Wûnsearadiel 29-12-1943, 27 en 29 jier, Arie de Graaf * Anna Paulowna 10-3-1914 † Hurderwyk 80801998, 84 jier, [kremeard] Lelystêd; sn f. Pieter Martinus de Graaf en Antje de Vries
4 Maria Rose Fenema Hannema * Dedzjum 29-6-1919  Oentsjerk 4-6-2008, 88 jier
x Pieter Eiberts van Popta; sjoch: Genealogy Van Popta
5 Eile Hannema, folget VII.2

6 Trijntje Hannema * Dedzjum 25-4-1928 † Aldeberkeap 16-8-1996, 68 jier [kremeard] It Hearrenfean
x Wûnseradiel 16-12-1953, 25 en 26 jier, Gerben Doekes Oostra * Jorwert 25-5-1927; boer te Dronryp oan ’e Puoldyk 1; sn f. Doeke Jolts Oostra en Trijntje Gerbens Meijer, boeren te Jorwert en Dronryp
Sjoch: Jolt Rzn.Oostra Rzn – Familieboek Oostra-Stienstra – voorouders en nageslacht van Jochum Wijbrens, eigen behear, Drachten, 1976

GENERAASJE VII
VII.1 Hantje Hannema, folget VII.1 * Dedzjum 28-12-1914 † Leiden 22–3-1992, 77 jier [] De Lemmer; boer te Stroe en Bantegea
x Hippolytushoef 18-12-1941, beide 26 jier, Elisabeth Sprenkeling * Stroe 9-1-1915 † Rutten 13-3-1988, 73 jier [] De Lemmer
Bern:
1 Auke Hannema, folget VIII.1 * Stroe 28-6-1942
2 Cornelis Hannema, folget VIII.2
3 Elisabeth Hannema * Bantegea 19-7-1947 † Meppel 26-3-1966, 18 jier, [] De Lemmer

VII.2 Eile Hannema * Dedzjum 9-8-1921 † Oxford, New Jersey, USA 11-3-2012, 90 jier; boer
x Wûnseradiel 26-9-1950 Hinke Haytema * Parregea 27-12-1927 † Oxford, New Jersey, USA 12-1-2007, 80 jier; dr f. Willem Greults Haytema, yn 1922 keapman te Ferwâlde, yn 1927 te Parregea, en Dorte Klazes Alkema
Bern:
1 Auke Hantje Hannema * Dedzjum 29-9-1951
r.m. Ileana Gomez
2 Willem Hannema, folget VIII.3
3 Dor0thy Hannema * Grand Forks 27-2-1959, ND, USA
x Oxford, NJ, USA 24-8-1982, 23 en 24 jier, Gerald Nolan * Dundee, NJ, USA 15-8-1958
4 Eile Hannema (Allan) * Oxford, NJ, USA * Oxford, NJ, USA 15-5-1968 † dêr 7-1-2002, 33 jier

GENERAASJE VIII
VIII.1 Auke Hannema * Stroe 28-6-1942; boer
x 1 Cebu, Filippinen 22-10-1980, 37 en 41 jier, Lolita Aguar * Cebu, Filippinen 20-6-1938

x 2 1985 Maria Milgros Angeles * 3-12-1965
Bern út it twadde houlik:
1 Andres Auke Hannema * Santa Dominga 16-10-1986
2 Hieronymus Hilbert Hannema* Santa Domingo 24-6-1989
3 Wilkin Waldemar Hannema * Santa Domingo 30-7-1990
4 Yessica Yasmin Hannema * Santa Domingo 23-3-1992

VIII.2 Cornelis Hannema (Kees) * Stroe 2-3-1945; programmeur
x Woodstock, USA 2-3-1976, 31 en 28 jier, Helen Emmy van Sprang * Curacao 13-2-1948 † Roelofarendsveen 24-12-2007, 59-jier, [] Oude Wetering (Súd Hollân)
Bern:
1 Thursten Hantje Hannema * Roelofarendsveen 13-8-1976 † Leiden 17-8-1976, 4 dagen
2 Sabine Elisabeth Hannema * Leiden 6-9-1977
3 Kristen Alexandra Hannema * Leiden 31-8-1978
4 Cathelijne Hannema * Leiden 20-12-1982 † dêr 9-1-1990, 7 jier

VIII.3 Willem Hannema * Dedzjum 8-1-1953
Oxford, NJ, USA 14-9-1978, 25 en 20 jier, Margret Hengst * Oxford, NJ, USA 3-12-1957
Bern:
1 William Hannema * Oxford, NJ, USA 25-6-1979
2 Holli Hannema * Oxford, NJ, USA 16-11-1983