GENEALOGY
HANNEMA -HARNS

HANNEMA

FOPMA HANNEMA

Wapen: I dield de Fryske earn; II yn blau in reade dwersbalke, boppe beselskippe troch in omkearde wassenaar, ûnder troch in leelje, alles yn goud. Helmteken: in útkommende gouden liuw mei reade tonge en neilen.
Dekkleden: rjochts swart, fuorre fan goud; links blau, fuorre fan goud.

Yn it Nederland’s Patriciaat – ek wol it Blauwe Boekje neamd – wurde genealogiën registreard fan famyljes dy’t ‘zes opeenvolgende generaties maatschappelijk hebben gepresteerd’ en it oanbelangjende geslacht moat op syn minst yn ’e lêste 150 jier sûnder ûnderbrekking in ‘vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving’. Bedoeld wurdt in posysje benammen as fortuneard keapman en bestjoerder-magistraat. De trije jongere bruorren fan Johannes Sjoerdts Hannema IX.1 –  Jan IX.2, Pieter IX.3 en Jacobus IX.4  – en har neikommelingen foldogge dêroan. Jehannes net, want hy is boer en syn neiteam allyksa,
Erfgoed Fundaasje stelt de genealogy fan Jehannes syn neigeslacht hjir gear.

Der binne oare lagen Hannema dêr’t de stamheit net deselde is as dy fan ’e Harnzer Hannema’s, te witten ûnder oaren
-dy fan ’t Amelân, dêr’t as stamheit neamd wurdt Sytse Gerryts
-dy fan Dedzjum, dêr’t as stamheit neamd wurdt Hantje Heeres; syn pakesizzer, Hantsje Fetzes, neamt him Hannema;
guon hâlde út dat Hantje Heeres in soan wêze soe fan Sjoerdt Johannes Hannema, in leat fan ’e Harnzer Hannema’s, hjirûnder Stamrige VI, – dat is út ’e tomme sûgd;

sjoch: G. Esser – Parenteel Haantje Heeres en Erfgoed Fundaasje – Genealogy Hannema-Dedzjum
-dy út Dongeradiel, dêr’t as stamheit neamd wurdt Johannes Gosses; syn oerpakesizzer, Gosse Johannes, neamt him Hannema;
sjoch: Theo Delfstra – De oude familiekwaal? Familie Hannema, De Sneuper ferieningsblêd fan ’e Historische Vereniging Noordoost Friesland, nr 36, desimber 2019 en Erfgoed Fundaasje – Genealogy Hannema-Dongeradiel 
-dy fan Frjentsjer, dêr’t as stamheit neamd wurdt Geert Epkes
sjoch: D. Hannema – Genealogie Hannema – Franeker stamboom, Tresoar, Genealogie Hannema
Fierders wurde gâns Hannema’s neamd dy’t mooglik noch yn famyljeferbannen teplak brocht wurde kinne, lykas de lânmjitters
-Ime Lollis Hannema, yn 1616 Untfanger Generaal kleastergoed (Tresoar ynvintarisnr 2665, akte 57), en
-Sjoerd Buwes Hannema † Dronryp 7-12-1716 [] tsjerke dêre; admittearde lânmjitter en wynroaier.
Mei tank oan Hans Zijlstra – De Sneuper  

* = berne/born 
~ = doopt/baptised
x
  = troud/married
†  = ferstoarn/deseased
[] = begroeven/buried

STAMRIGE en FRAGMINTEN GENEALOGY

Graach oanfullingen en ferbetteringen. Sjoch: formulier
Wij brúke ut Harlinges bij de persoanen te Harlingen, de foarstad fan London.
And eventually this page shall be translated into English.

Mei tank oan:
Het Hannemahuis, Hugo P. ter Avest en Jeanine Otten
Oud Harlingen, Hinke de Jong en Anneke F. Visser (foar it neisjen fan it Harlinges).

Boarnen:
-Hugo P. ter Avest –Hoogaangeslagenen – Uit de nalatenschap van de gegoede burgerij – Foto’s (hjir oernommen): W.F. Proost – Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen, 1994, ISBN 90-801034-3-8
-André A. Buwalda – Genealogy Hannema: www.andrebuwalda.nl
-Centraal Bureau voor Genealogie – Nederlandsch Patriciaat – Genealogiën van bekende geslachten – 18e jiergong 1928/29, 77e jiergong 1993, Den Haach. Generaasjes I-IX
-Jacobus Leenderts Hannema (* 1926, ôfstammeling fan Jacobus Sjoerds Hannema, broer fan Johannes IX) – Voorvaderen en nakomelingen van Johannes Sjoerts Hannema en Romkje Ulbes (Kuipers), eigen behear, Hengelo, n.d.
-Jacobus Leenderts Hannema – Genealogie Hannema – Schematisch opgesteld in 6 onafhankelijke stambomen en enkele fragmenten. eigen behear, Noordwijk, 1990
-www.kleinekerkstraat.nl
-Henk Kreger (tekst, tekeningen en kaarten) – Beeld van oud-Tzum – een beschrijving met illustraties en kaarten van het dorp Tzum vanaf halverwege de negentiende eeuw, Uitgeverij Kaldadel, Frjentsjer, 2006.
-Klaas Sybrens Miedema (x Jeltsje Jehannes Hannema) – Ter herinnering aan het echtpaar Johannes Hannema en Maaike Goslinga, samengebracht voor het nageslacht, eigen behear, Noardburgum, 1977
-Jeanine Otten – www.Vergeten Harlingers.nl
-Erfgoed Fundaasje

I
Jan Jacobs, tichelaar en steenfabrikant te Harlingen 1572, x omstr. 1555 Geerte Remmerts, fan Kubaard, dr f. Remmert Agges en Luywe Sybes Jellema.

II
Remmert Jans † tussen 2-3-1624 en 29-9-1631, tichelaar te Harlingen 1590, 1594, gegoede burger te Midlum, administrearend kerkfoogd dêr, folmacht foar Midlum in ’t gritenijebestuur fan Franekeradeel 1620, noemd te Harlingen, Bolswart en Midlum 1590-1622, x Bolswart foar 1594 Eelck Johannes, noemd te Harlingen, Bolswart en Midlum 1590-1622, dr f. Johannes Mennes en Dirckje Alefs.

III
Johannes Remmerts  foar 21-3-1633, tichelaar te Midlum, gegoede burger dêr, besit stem te Pingjum, datangaande wudde sien erfgenamen noemd in ’t stemkohier fan 1640, ontfanger fan ’e floreenrenten te Midlum, noemd 1614-1629, x Harlingen 5-2-1614 Trijnke Tjaerdts Bonck, noemd 1614-1622, dr f. Tjaerdt Sjoerdts en Geertie Tjallings; Trijncke x 2e 17-5-1634 Sicke Elings.

IV
Sjoerd Johannis * Midlum 1616  Harlingen foar 24-9-1652, ontfanger fan ’e floreenrenten te Midlum 1635-1647, folmacht foar Midlum in ut dyksbestuur 1643, gegoede burger dêr, x omstr. 1636 Sipckje Wijbes Meylama  foar 24-9-1652, noemd te Midlum 1638, dr f. Wybe Sinders Meylama, te Pietersbierum, en N.N.

V
Johannes Sjoerds Hannema * Midlum 1636 † dêr 18-5-1695 [] Midlum, tichelaar te Harlingen, folmacht foar Midlum in ’t dyksbestuur, ontfanger fan ’e floreenrenten en fan ut kloaster Ludingakerk, x (ondertrouw Bolsward 31-12-1663) Midlum -1-1664 Johanna Tjaerdts Buma, * Abbega 1648 † Midlum 3-9-1706 [] Midlum, fermeld stemkohier 1698 alsmede-eigenares fan un stem te Tirns; dr f. Tjaerdt Sybolts Buma en Jel Sybrens.
Johannes Sjoerds ontleent de naam Hannema waarskynluk aan de foarnaam Johannes in de femilie, en moogluk aan foarbeelden an andere Hannema-dragers.

Grafskriften in ’e kerk te Midlum:
-Den 25 apr 1671 sterf de eersame Romke Douwes Fogelsangh out 51 jaeren syn wijf Eelckjen Iohannis Hannema begrave sterf de 21 augu 1681
-Anno 1676 den 13 november is gestorven de eersame vrijgesel Johannis Johannis Hannema out 45 jaer
-Ao 1676 den 19 december sterf de jongesel Johannis Romkes Fogelsang out 17 jaar
-Ao 1682 den 29 novemb is gestroven de eersame Jan Johannis Hannema coopman tot Harlinge out 59 jaer en zijn hier begraven
-Anno 1695 den 18 majus sterf de eersame Johannis Sjoerds Hannema out in zijn 59 ste jaer ende is hier begraven
-Anno 1697 den 5 majus is gestorven de eersame schryver Johannis Tjerds Hannema out 43 jaer en is hier begraven
-Anno 1704 den 12 november is gestorven d’eerbare Tittje Aedes de weduwe van Jan Johannis Hannema out omtrent 60 jaar en is hier begraven
-Ao 1706 den 3 7ber sterf d’eerbare Johantie Tjaerds Buma weduw van Johannis Sjoerds Hannema out in’t 59 jaar en is hier met 14 van haar kinders begraven
-Den 26 februari 1708 sterf de eersame Sjoerd Johannis Hannema ontvanger van Midlum out ontrent 40 jaar en is hier met 3 van zy kinders begraven
sien: Hessel de Walle – Friezen uit vroeger eeuwen

VI
Sjoerdt Johannes Hannema ~ Midlum 23-8-1668 † dêr 26-2-1708, tichelaar te Harlingen, ontfanger te Midlum 1697, ’99, x Midlum 7-3-1697 Rinske Romkes Hornstra * Froubuurt 1674 ~ Beetgum 25-3-1680 † Harlingen 1750, by x te Dronryp, dr f. Romke Jans Hornstra en Aefke Reyners Buma; Rinske x 2 Midlum 10-2-1709 Bartel Cleyssen Lanting.
Bern:
1 Johannes Sjoerds Hannema * 1697 † 1697
2 Johannes Sjoerds Hannema * 1699
3 Aefke Sjoerds Hannema * 1704 † 1705
4 Aefke Sjoerds Hannema * 1707 † 1732
?5 Hantje Sjoerds Hannema * 1710, sjoch Stamrige Hannema-Dedzjum, hjirboppe

VII
Johannes Sjoerdts Hannema ~ Midlum 5-3-1699 † dêr 5-4-1731, koopman en tichelaar te Midlum, gegoede burger dêr, x Midlum 30-3-1721 Elisabeth Pieters Feytama * Harlingen 15-12-1699 † Midlum 2-5-1728, weesfoogdes Harlinger Doopsgesinden in 1720 en 1727; dr f. Pieter Sybrands Feytama en Elisabeth Clases Botsma.

Geboartelepel fan Pieter Sybrandts Feytama, fader fan Lysbeth. Inskripsie:
Pieter Sijbrandts Feytama Geboren den 14 August/1754

Meesterteken: Johannes Laases Spannenburg. Belastingstempel: Dolfijn. Lengte: Lepel 19,8 sm., fork 18,1 sm. Herkomst: Partkuliere kolleksie.
Bron: Hugo P. ter Avest –
Harlinger zilver. Fotografie: Willem F. Proost. Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen; 1996. 

VIII
Sjoerdt Johannes Hannema * Midlum 17-6-1721 ~ (doopsgesind) Harlingen 30-1-1752 † dêr 13-10-1794, koopman en fabrikeur te Harlingen, bontreder, lid Gedeputearde Staten fan Frysland foar Harlingen 1748, sont 1744 eigenaar fan ut huus oppe Voorstraat 56, nou ut Hannemahuus; staat in 1749 boekt foar 30.000,- caroliguldens, x Harlingen 3-11-1743 Elisabeth Jans Scheltema * Harlingen 14-7-1718 ~ (doopsgesind) dêr 30-1-1752 † dêr 12-4-1789, dr f. Jan Jansen Scheltema en Trijntje Tjaerds van der Sluis (oek: Van der Sluys).


Silveren lepel fan Sjoerd Jehannes Hannema út 1763. Dubbel lof. Merken: Meesterteken JHK = Johannes Koop? Stadswapen Amsterdam. 
Provinsiewapen Holland. Jaarletter D = 1763. Inskripsie an ’e bútenkant fan ’e bak:
Den 21 Janua 1763 dese Lepel van Amsterd Over IJs Gehaald In Geselschap Van Sjoert Hannema 16 Personen en 7 Paarde & Sleden
Op ’e steel: arreslee met peerd. Partikuliere kolleksie.
Toelichting in
Hoogaangeslagenen in Harlingen:
’t Kwam in de achttiende en negentiende eeuw wel es foar dat de Súdersee dichtfroar. Feul maakten dan skaats- of sleetochten en welgestelden brachten faak silveren souvenirs met út de plaatsen dy’t deur hun andeen waren. Deuze lepel is dêr un foarbeeld fan

Tabakspot fan Sjoerd Jehannes Hannema, met neoklassisistise fesieringen, moade in die tiêd.
Silversmid: Jan Buysen, Amsterdam 1782; hooch 17 sm. Foto: Tom Haartsen, Ouderkerk aan de Amstel. Kolleksie Het Hannemahuis, Harlingen.
Opnomen in:
Fries Goud en zilver, eindredaksie prof. dr. Johan R. ter Molen, Ottema-Kingma Stichting, Bornmeer, De Gordyk 2014, deel I, onder nr 139 – pag. 149

Omstr. 1885


Voorstraat 56 te Harlingen, ut huus met de klokgevel wud bewoond deur Lysbeth Scheltema en hur foarouders. Lysbeth, trout met Sjoerd Johannes Hannema, erft ut meest westluke huus in 1744. Su komt ut pand inne Hannema-femilie. Nou gemeentemuseum. Foto: Andries Gnodde, omstr. 1900. Kolleksie Het Hannemahuis

Kiendes:
1 Johannes Sjoerds Hannema, folgt IX.1
2 Jan Sjoerds Hannema, folgt IX.2
3 Pieter Sjoerds Hannema
, folgt IX.3
4 Tjeerd Sjoerds Hannema
* Harlingen 29-9-1749 (tweeling met Pieter) † dêr 1-10-1749
5 Jacobus Sjoerds Hannema
, folgt IX.4


Silveren geboartelepel fan ’e tweeling Pieter en Tjeerd Hannema.
Dubbel lof. Merken: Meesterteken Fedde Acronius (meester te Harlingen 1740-1788). Inskipsie an ’e bútenkant fan ’e bak:
Pieter S. Hannema & Tjeert S. Hannema Gebr. den 27 7ber 1749 & TjeertS. Hannema Gestorven den 1 October 1749
Partikuliere kolleksie 

IX.1
Johannes Sjoerdts Hannema * Foarstrjitte 56, Harns 15-9-1744 † Easterlittens 30-8-1809, by x sûnder berop te Easterlittens, letter boer dêr, x Easterlittens 31-10-1773 Romkje Ulbes (Kuipers), yn ’e stjerakte fan har soan Ulbe wurdt hja Van Tuinen neamd) * Easterlittens 9-1-1749 † dêr 21-2-1811, dr f. Ulbe Fransen † 1802, Mr kuper te Easterlittens en lekepreker by de minnisten te Itens, en Klaaske Jans † 1795.

Ut Minskestriid en minskelibben – Ut de histoarje fan Hinnaarderadiel (A.J. Osinga N.V. – Boalsert, 1970) – M.L. de Boer:
Der lei op ’e grins fan Hinnaarderadiel en Baarderadiel in stik lân ‘Beklehoarne’ en in diel dêrfan hiet ‘Minnistepôltsje’. De oerlevering seit, dat dêr ’t earste tsjerkje fan de Minnisten [te Itens] stie, noch fier foar 1600. It lei midden yn ’e reidfjilden en dêr sieten de ‘ketters’ ridlik feilich. Of sil hear Haije, pastoar te Wommels en ynkwisiteur, hjir ris in ynfal dien ha mei syn feinten? Wy witte it net, mar wol witte wy, dat Leendert Bouwes plm. 1550 110 minsken op ’e nij doopt te Hinnaard. Dat ‘Hinnaard’ sil wol yn ’e reidfjilden west ha, faaks op it Minnistepôltsje. Doe’t de grutste reboelje foarby wie, kamen de Minnisten gear yn in tsjerkje dat hja stiften te Kromwâl, ûnder Britswert. Fan hein en fier kamen de Minnisten sneins nei dit ôfgelegen plak ta. Der binne tiden west, dat de leden fan de Kromwâlster gemeente út 28 dorpen kamen. In bulte fan de tsjerkegongers kamen sneins mei in boatsje de Frjentsjeterfeart del, want Kromwâl leit oan dizze feart. Wegen dêrhinne wienen der benei net, fral by ’t winter wie ’t in toer om droech en sûnder smoarge klean yn ’t tsjerkje te kommen. It tsjerkje wie in fjouwerkante keamer. Boppe de preekstoel siet in lûk. Dêr koene ferskate tsjerkegongers, foardat de preek begûn, trochhinne krûpe om dan op ’e souder in plakje te finen, dêr’t hja de preek beharkje koene, mar fansels sûnder dat hja dûmeny seagen.
Yn it begjin fan ’e njoggentjinde ieu kaam der in ein oan de tiid fan leafdeprekers. Wa’t foar minnistedûmeny studearre, krige fan doe ôf syn oplieding oan it Seminarium te Amsterdam. Yn 1805 waard it tsjerkje wat opkreaze en grutter makke en yn 1839 waard op itselde plak in echt tsjerkje boud.


Sulveren geboarteleppel fan Jehannes Sjoerds Hannema. Mei rattesturt as ferbining tusken bak en stâl. Stâl bekroane mei ‘de leafde’. Merken: gjin. Ynskripsje yn ’e bak: Johannis Sjoerds Hannema Geboren Den 15 September 1744 en is overleden De 30 Augustus 1809. Jehannes is wierskynlik de earste Hannema dy’t yn ’t Hannemahûs berne is. Kolleksje Het Hannemahuis, Harns

Sulveren leppel en foarke fan Jehannes Sjoerds Hannema út 1768 en ’69.
Inkel lof yn ’e foarm fan in palmet. 

Leppel: Merken: Masterteken Fedde Acronius. Stedswapen Harns. Provinsjewapen Fryslân. Jierletter Q = 1768.
Ynskripsje: JSH 1769
Foarke: Merken: Masterteken Fedde Acronius (in oar merk as yn ’e leppel). Stedswapen Harns. Provinsjewapen Fryslân. Jierletter R = 1769. Ynskripsje: JSH 1769
Partikuliere kolleksje

Bern:
1 Sjoerd Johannes Hannema, folget X.1
2 Ulbe Johannes Hannema, folget X.2
3 Elisabeth Johannes Hannema * Winsum 1777 † Húns 7-1-1800
4 Anna Johannes Hannema (ek: Anke, yn stjerakte fan har man) * Winsum 13-3-1780 † Easterlittens 14-4-1809, x Easterlittens 4-1-1801 Fedde Riemers van der Meulen, * Easterlittens 11-1-1767 † dêr 2-4-1845, 78 jier, keapman en houtmûner te Easterlittens, by ferstjerren sûnder berop dêr, sn f. Riemer Louws en Gooitske Jans; Fedde x 2e Wypkje Martens Martens.
5 Tjeerd Johannes Hannema * 1782 1782
6 Aafke Johannes Hannema * Easterlittens 9-11-1785 † Húns 18-1-1871, x Easterlittens 26-5-1806 Tjipke (ek: Tjepke) Pieters de Vries * Easterlittens 18-4-1780 † Húns 6-2-1858 (hûsnr 6), boer op Lyts Rewert (39,5 pûnsmiet, ferkeap 8-5-1817) te Húns, sn f. Pieter Tjipkes en Akke Tjeerds
7 Jan Johannes Hannema, folget X.3
8 Klaaske Johannes Hannema * Easterlittens 3-11-1792 † Húns 25-12-1822, ‘zonder bedrijf’.

9 desimber 1814 – Ferdieling fan neilittenkip ab intesto (= sûnder testamint) – hûs en hiem te Easterlittens – fan Jehannes Sjoerds Hannema en Romkje Ulbes, oan ’e erfgenamten, elk foar in sechsde part:
1 soan Ulbe, húsman te Wommels

2 soan Jan, arbeider te Húns
3 dochter Aafke, boerinne te Húns
4 dochter Klaske, 22 jier, fertjintwurdige troch har fâd omke Jan Sjoerds Hannema (VIII.2, sjoch syn portret hjirboppe), keapman te Harns
5 de bern fan dochter Anne (yn ’e oankundging hjirûnder by fersin neamd Akke), fertsjintwurdige troch har heit en fâd Fedde Riemers van der Meulen, keapman te Easterlittens. Dy bern binne: Romkje Feddes van der Meulen * Easterlittens omstr. 1804 † dêr 21-2-1856, 53 jier, x 1 Sjoerd Gerrits de Jong, x 2 Haije Franses Zaadstra; Riemer Feddes van der Meulen * Easterlittens omstr. 1805 † dêr 25-3-1845, 40 jier, houtseachmûner dêr, x 1 Tjamke Dirks Doyema, x 2 Hiske Sikkes Nieuwenhuis;
6 – de bern fan soan Sjoerd út syn twadde houlik, fertsjintwurdige troch har mem en fâdesse Antsje Lourens Posthumus, boerinne te Dronryp, mei har man Paulus Obbes Venstra (yn ’e oankundiging stiet abusifelik Feenstra)
– de bern fan Sjoerd út syn earste houlik mei Idske Douwes Kuperus, fertsjintwurdige troch har pake fan memmeskant Douwe Idtskes Kuperus, rintenier te Winsum.

Oankundiging yn ’e Leeuwarder Courant, des. 1814:

IX.2
Jan Sjoerds Hannema * Harlingen 7-10-1746 ~ (doopgesind) dêr 21-1-1771 † dêr 7-7-1825 jeneverstoker, soutsieder en koopman te Harlingen; nimt in 1794 de stokerssaak over fan syn foarkien Grytsy Talma en hur man Jan Daniel Toussaint; wethouder fan Harlingen (1808); kurator bij feskillende boedels; eigenaar Voorstraat 56 fan 1784-1825; sont 1789 eigenaar fan Douma state an ’e Hornestreek onder Sexbierum; x 1 Harlingen 1-5-1768 Elsje Hendriks Schaaf (ok: Schaaff) * Harlingen 7-7-1735 † dêr 25-11-1768 (onverwacht aan un hersenbloëding) [] Groate Kerk, graf 14, nr A, dr f. Hendrik Sydses Schaaff, apetheker en koopman, lid froedskap en burgemeester fan Harlingen, en Aafke Bierma; Elsje is weduwe fan Sybrand Sjoerds Talma, jeneverstoker (fan ut merk Jenever van Talma) an ’e Voorstraat 60 te Harlingen; Jan nimt de bedriefen fan syn skoônfader over en gaat na ’t overlijden fan Elsje ferder onder ’t merk Jan Hannema-jenever; Jan x 2e Franeker 23-1-1771 Antje Paulus Scheltema * Franeker 1-3-1744 † Harlingen 23-10-1779 (an dysentery: de Roade Loop), dr f. Paulus Scheltema, burgemeester fan Franeker, en Sjoukje Everts Beduin.

Kiendes uut ut tweede huweluk:
1 Sjoukje Jans Hannema * Harlingen 29-8-1776 † dêr 14-10-1776.
2 Sjoukje Jans Hannema * Harlingen 22-7-1778 † dêr 1779 (an dysentery: de Roade Loop) [] Groate Kerk dêr
3 Paulus Jans Hannema * en † Harlingen 1779 (an dysenterie: de Roade Loop) [] Groate Kerk dêr.

Jan Sjoerds Hannema, oôlyferf op doek, 565×410, sinjeard en dateard linksonder: H.A. Baur pinx 1782.  (-Henricus Antonius Baur.) Jan het un segenaamde batterijprúk op. Partikuliere kolleksie, in lang brúkleen bij Het Hannemahuis


Elsje Schaaf de eêste frou fan Jan Hannema, met hur dochtertsjes Grietje (oek: Geertje, Geertruida, 1760-1839) en Aafke (1762-1826), oôlyferf op doek ( 358×480) deur Henricus Antonius Baur. Kolleksie Het Hannemahuis, Harlingen.

Ut: Vergeten Harlingers
– Jeanine Otten, argyfmetwerker/kolleksiegistrator Het Hannemahuis:
Elsie’s fader Hendrik Sydses Schaaf skreef over hur doad in de Familiekroniek Schaaf:

1768 den 25 Novemb[er], zijnde vrijdag, des morgens ongeveer 4 uur, heeft het God behaagt, deze onsse dogter Elsie Schaaf, tot zig te nemen, in een redelijke goede gesontheyt sijnde, dog in een oogenblik seer benauwt geworden, seyde sij, daar barst mij wat in mijn hooft, seeg needer en gaf den geest, o ontsaggelijke gebeurtenisse, dat sulks diep in de harten van hare twee nagelatenen jonge kinderties, ingedrukt werde, om zalig te kunnen sterven, gelijk wij sulks van hare moeder denken, in den ouderdom van 33 jaren.

Betaald gúle
Uit een notitie in het Register van legaten aan het Stadsweeshuis blijkt dat op 2 december 1768 de weeskinderen ter begrafenis gingen met wijlen Elsje Schaaf. De weeskinderen van het Stadsweeshuis werden regelmatig opgetrommeld bij chique begrafenissen, waarschijnlijk met de opdracht tijdens de begrafenis hard te huilen. Op 13 december 1768 schonk burgemeester Hendrik Schaaf als grootvader over haar nagelaten kinderen voor deze diensten aan het Stadsweeshuis de somma van 200 Caroliguldens.

Advertenties in de Leeuwarder Courant tussen 12 april en 29 april 1769 vermeldden: Op den eersten May en volgende dagen, zal ten Sterfhuize van wylen Elsie Schaaf te Harlingen, Boelgoed werden verkogt: Een kostelyke Imboel, van veel Zilver en Goud, kostbare oude kant, Porceleynen, Schilderyen, Linnen en Wollen, Koper, Tin, Glaswerk, Yzere Geld Kist, Staand Horologie, en wat dies meer is.

Wat Elsy las
Ook de boeken die Elsje Schaaf in bezit had, werden in 1769 verkocht. De Harlinger boekhandelaar Folkert van der Plaats plaatste eind 1769 de volgende advertentie in de Leeuwarder Courant:
FOLKERT VAN DER PLAATS, Boekverkoper te Harlingen aan de Voorstraat, zal op Maandag en Dingsdag den 20 en 21 November 1769, ten zynen Huize by Auctie verkopen: Eene fraaye Verzameling van NEDERDUITSCHE, LATYNSCHE EN FRANSCHE BOEKEN, voornamelijk Godgeleerde, Historische, Natuurkundige, Reis- en Levens-Beschryvingen, Waar by eenige Rariteiten en fraaye Plaaten. Alles nagelaten door wyl[en] de Juffrouw ELSJE SCHAAF, en anderen. De Catalogus is alom te bekomen.
Deze veilingcatalogus van Van der Plaats is nog niet teruggevonden, maar de boeken die in 1769 op de ‘veiling juffrouw Elsje Schaaf’ verkocht werden, werden met de verkoopprijzen genoteerd door de Leeuwarder boekhandelaar Abraham Ferwerda in zijn “Algemeene Naam-lyst van Boeken met de pryzen […]”.[10] We kunnen daaruit helaas niet opmaken welke boeken precies van Elsje Schaaf waren, omdat er op de veiling ook boeken van anderen werden verkocht.

De Roade Loop
In 1771, drie jaar na het overlijden van Elsje Schaaf, trouwde Jan Hannema opnieuw, met Antje Scheltema (geb Franeker 1 maart 1744, overl Harlingen 23 oktober 1779), dochter van de Franeker burgemeester Paulus Scheltema en Sjoukje Everts Beduin. De dood rukte alle vijf kinderen die ze samen kregen vroeg weg, evenals Antje zelf. Dochtertje Sjoukje Jans Hannema, geboren op 29 augustus 1776, overleed zes weken later al, op 14 oktober 1776.  In de maanden augustus-oktober 1779 heerste in Harlingen en andere steden een zeer ‘allerijselijkste’, gevaarlijke epidemie van dysenterie, de gevreesde Rode Loop. De stadsvroedmeester Jan de Reus voltooide in november 1779 een boekje over deze Rode Loop en berekende dat van de ongeveer 7500 inwoners van Harlingen tussen 20 juli en 20 oktober 1779 er 504 volwassenen en kinderen waren overleden, terwijl het normale sterftecijfer in deze maanden 80 was, dus volgens zijn berekening moeten er 424 aan de Rode Loop zijn gestorven. Ook het gezin Hannema-Scheltema werd getroffen. Op 17 september 1779 overleed het tweede kind, Paulus Jans Hannema (geboren 10 juni 1775) aan deze ziekte, zo blijkt uit het opschrift op zijn grafsteen in de Grote Kerk van Harlingen. De drie [wierskynlik allinne de twadde Sjoukje] noch andere nog in leven zijnde kinderen en hun moeder Antje overleden waarschijnlijk ook aan de Rode Loop in 1779. Zo gebeurde het dat Jan Hannema op 23 oktober 1779 voor de tweede keer weduwnaar werd, en achterbleef met Grietje en Aafke Talma, de twee dochtertjes uit het eerste huwelijk van zijn eerste vrouw.
Grietje Talma erfde op achtjarige leeftijd, als oudste kind van Sybrandt Talma en Elsje Schaaf, in 1768 de twee woningen aan de Voorstraat 60 en 58 en een complex gebouwen (jeneverstokerij, wijnpakhuis en een stal met wagenhuis) aan de Sint Christoffelsteeg, en … ‘het Geheim van Talma’, het geheime kruidenmengsel dat de jenever van Sybrandt Talma zo heerlijk maakte. Jan Hannema hield de jeneverstokerij en de wijnhandel gaande tot Grietje op 21-jarige leeftijd op 21 juli 1782 trouwde met Johan Daniel Toussaint (1755-1811).Door één van Grietjes kleinkinderen, de schrijfster Anna Louisa Geertruida Bosboom-Touissant (Alkmaar 1812- Den Haag 1886), dochter van Cornelia Magdalena Cecilia Rocquette en apotheker Hendrik Toussaint, weten we wat meer bijzonderheden over Grietje Talma en de opvoeding van jonge vrouwen in Harlingen tussen 1820 en 1830.

Sien: 18e eeuw – Vergeten Harlingers

Adfertensie Leeuwarder Courant, 12-4-1783:
JAN HANNEMA, Distelateur te Harlingen, maakt door deezen bekend, dat Hy, zedert het overly-/den van deszelfs Huisvrouwe de Wed. S. TALMA en dus gedurende den tyd van byna 15 Jaren,/ hebbende gestookt de van ouds beroemde, zogenaamde JENEVER van TALMA; dog zedert dien/tyd even zeer bekend en sterker getrokken onder dien van JAN HANNEMA, thans van voornemen is/op 1mo. May aanstaande te verhuizen, allernaast deszelfs tegenswoordige Wooning, alwaar hy dezelf-/de affaire als wylen de Heeren Wynsma en Talmaas zal Continueeren, en de Jenever even zo geurig/ en smakelyk als zy Lieden gedaan hebben, Stoken en afleeveren, beveelende zig derhalven op het/vriendelykste in een ieders aanhoudende gunst en Recommandatie.


Adfertênsy Leeuwarder Courant, 26-3-1785:
Jan Hannema ferkoopt gereedskap ‘tot een brave JENEVER-STOKERIJ behoorende’  

Adfertinsie Leeuwarder Courant, 18-6-1794:
Jan Hannema biedt weer stokersgereedskap an, hij het de stokerssaak fan syn foardochter Grytsy (hier noemd Geertje) Talma en hur man Jan Daniel Toussaint overnomen.
Adfertinsie Leeuwarder Courant, 1 en 8-3-1806:
Jan Hannema het de Jeneverstokerij overdaan aan de weduwe H. Homberg, die sal de Hannema Jenever &c.
‘in vervolg dezelve zullen willen verkopen, kunnende een ieder by Haar zoowel per Fles, Kan of Vaatjes tot 4de Anker toe worden bediend, als voorheen by den Heer Hannema is gebruikelyk geweest’Jan Sjoerds Hannema keapet Douma state yn 1789 foar f 21.006,-. Klaas Jaspers van den Akker seit dêroer yn syn Van de Mond der oude Middelzee – Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf (Friesche Maatschappij van Landbouw, Ljouwert, 1947):
De ,,plaats’’ was toen 118,5 pondemaat groot. In onzee ogen dus een prijsje, vooral als we bedenken, wat voor land er aan de Hornestreek ligt. Dat het bij de heer Hannema niet uit de smalle beurs ging blijkt wel hieruit, dathij het volgende jaar, dus in 1790 de oude woning door een nieuw herenhuis verving, de schuur liet verbouwen en een vrij grote plantage deed aanleggen, alles tezamen voor f 11.000,-.
Syn omkesizzer Hylke Piters Hannema leit de earste stien, sjoch gevelstien hjirûnder (VIII.3.1)
Jan Hannema overleed 7 Juli 1825 te Harlingen kinderloos; zijn vrouw en zijn drie kinderen waren in 1779 allen aan een besmettelijke ziekte overleden. [Dysintery, sjoch hjirboppe. De earste Sjoukje wie al earder stoarn: yn 1776].
Douma-State die door Jan Hannema vergroot was tot 55 bunder, 29 roeden, 91 ellen en 47 palmen – dus tot ruim 150 pondemaat – werd toen geërfd door zijn neef Sjoerd Jacobus Hannema (IX.2.4) /…/ In 1849 liet zijn weduwe Mevrouw Dina Hannema geboren Herdingh de oude schuur afbreken en door een nieuwe vervangen voor de som van f 5.800,-. De gevelsteen, welke naar aanleiding daarvan geplaatst werd, vermeldt: De eerste steen van deze schuur werd gelegd door Dirk Fontein, oudste zoon van F. Fontein en Anna Maria Hannema, op zijn zevenden verjaardag den 6 Junij 1849. Later ging Douma-State door huwelijk en vererving over aan Sjoerd Fontein.


Van den Akker skriuwt by de boppesteande tekeningen fan Ids Wiersma (I en II):
Wanneer we I en II vergelijken, dan zien we, dat de vensterruiten achter nog van het oude, kleine formaat zijn, terwijl die aan de voorzijde al lang aan de mode ten offer zijn gevallen, om voor grotere plaats te maken. Ook de trap, zoals we die hier zowel vóór als achter zien, is zeker een tijdlang in de mode geweest, want ze is een getrouwe afspiegeling o.a. van die voor het Martenahuis te Franeker. /…/
Sinds Jan Hannema in 1790 bij ‘Douma’ het herenhuis liet bouwen, werd dit door de eigenaren in de zomermaanden zelf bewoond. Tijdens hunne afwezigheid zorgde de tuinman voor het onderhoud er van. In de verpachting van de ,,de plaats’’ was dan ook niet begrepen het gedeelte dat bij de eigenaren in gebruik was. Met de pachters had verder geregeld verrekening plaats over de stalling van de aan de eigenaren behorende paarden, en over diensten bewezen ten behoeve van de huishouding van ,,het slot’’ /…/
Sjoch foar in wiidweidige beskriuwing: 
De Buitenplaats Douma State te Sexbierum – Stinsen in Friesland

Sjoerd Jacobus Hannema (IX.2.4), oom Jan Hannema syn jongste oomsêger, seun fan syn jongste broer, het un rouwadfertênsy in ’e Leeuwarder Courant 15-7-1825:
uit aller naam

Nalatenskap fan ome Jan oneferedug fedeeld
Jan Sjoerds Hannema, koopman en brander, sterft sonder eigen kiendes; hij het nog wel twee stiefdochters: Grytsy en Aafke Talma (kiek boven). Folgens de Memorie van Successie (1825) is der un saldo fan f 197.512.39.

Eenigst testamintêr erfgenamen binne de kiendes fan syn jongste broer Jacobus:
1 Sjoerd Jacobus Hannema (IX.4.1), distillateur/koopman/soutsieder
2 Ingena Hannema (IX.4.2), frou fan Freerk Jans Fontein, seehandelaar/soutsieder, en
3 Elisabeth Hannema (IX.4.3), frou fan Mr Jakob Hanekuijk, notaris.

De erfgenamen fan sien oudste broer Johannes krije legaten ad f 21.250,-, te weten:
1 wijlen Klaaske Johannes Hannema (IX.1.8) te Húns
2 wijlen Anke Johannes Hannema (IX.1.4), frou fan Fedde Riemers van der Meulen, houtmolenaar/koopman te Oasterlittens, moeder fan Riemer en Romkje Feddes van der Meulen
3 Jan Johannes Hannema (X.3)
4 Aafke Johannes Hannema (IX.1.6), frou fan Tjipke Pieters [de Vries] te Húns
5 Ulbe Johannes Hannema (X.2)
6 wijlen Sjoerd Johannes Hannema (X.1), wednr Idske Douwes [Kuperus] en man fan Antje Lourens [Posthumus], fader fan Johannes, Idske en Lourens Sjoerds Hannema.

De erfgenamen fan sien broer Pieter Sjoerds Hannema (IX.3), te weten: de kiendes fan wijlen Elisabeth Pieters Hannema, weduwe fan Tjalling Franses Tjalingii krije oek legaten.

Ferders legaten foar:
-foarknecht Andries Willems: f 300,-
-huushoudster Elsje Folkerts, wed. Van Asperen: f 708,-
-dienstmeid Akke Andries: f 25,-
-Marijke Nolles, wed. Louw Baantjer: f ?
-dienstmeid Antje Egberts: f 100,00
-knecht Thijs Nolting: f 100,00
-werkster Ybeltje Ruurds, frou fan Watze Sipkes van der Werf: f 25,-
-túnman Hendrik Koopmans: f 50,00.

Legaten foar de achternichten en -neven:
-Rinske, Jan en Jacobus Freerks Fontein, kiendes fan nicht Ingena Jacobus Hannema (IX.4.2): f 3.000,-,  
-Jacobus en Mietje Sjoerds Hannema, kiendes fan Sjoerd Jacobus Hannema (IX.4.1): f 2.000,-

De Doopsgesinde Gemeente te Harlingen krijt un legaat fan: f 1.807,58.

IX.3
Pieter Sjoerds Hannema
* Harlingen 27-9-1749 ~ (doopsgesind) dêr 26-1-1773 † dêr 1-6-1807, soutsieder in ‘De Ojevaar’, eigenaar pan- en estrikwerk oppe Zoutsloot en Droogstraat te Harlingen, x Harlingen 24-8-1783 Janke Hylkes Dreijer * Harlingen 16-5-1753 ~ dêr 1775 † dêr 1-1-1875, dr f. Hylke Pieters Dreijer en Ynskje (ek: Ingena) Freerks Scheltinga.

Geboartelepel fan Pieter Sjoerds Hannema. Lepel met eiformege bak dur dubbel lof ferbonden met gladde steel, an de achterkant fesien fan un langwerpeg palmet, an de foarkant un kam, útmondend op un soart lof.
Inskripsies: Pieter S: Hannema/Tjeert; S: Hannema/Gebr, den 27 7ber [september] 1749/Tjeert; S: Hannema/Gestorven/den 1 Octobr,/1749
Meesterteken: Fedde Acronius, eerste merk. Lengte: 19,6 sm. Herkomst: Partikuliere kolleksie.
Literatuur:
J.J. Huizinga, J.J. & H.P. ter Avest – 
Hoogstaangeslagenen in Harlingen. Uit de nalatenschap van de gegoede burgerij, Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen, 1994, cat nr 30.
Hugo P. ter Avest –
Harlinger zilver. Fotografie: Willem F. Proost. Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen, 1996. 

Kiendes:
1 Hylke Pieters Hannema * Harlingen 29-5-1786 † dêr 19-7-1806, leit as jonkje fan fier jaar de easte steen bij de ferbouwing fan Douma state onder Sexbierum foar syn ome Jan Hannema (VIII.2), sien de foto hieronder
2 Elisabeth Pieters Hannema * Harlingen 25-6-1788 ~ dêr 24-3-1809 † dêr  6-7-1825, x dêr 21-6-1816 Tjalling Franses Tjallingii * Harlingen 29-1-1790 † dêr 5-7-1821, koopman te Harlingen, sn f. Frans Tjallings en Catharina Sybrands Feytama.

Adfertensie Leeuwarder Courant, 23 en 27-7-1806:

Adfertensie Leeuwarder Courant, 9-8-1806:
Pieter Sjoerds Hannema fekoopt syn pan- en estrikwerk oppe Zoutsloat en Droogstraat

Adfertensie Leeuwarder Courant, 27-7-1821:
Janke Dreijer fekoopt soutkeet ‘De Ojevaar’, ‘zoodanig dezelve sedert vele jaren met groot succes is, en nog wordt gedreven door de eigenaarsche Mejufv. de wed. Pieter Sj. Hannema. 

IX.4
Jacobus Sjoerds Hannema
* Harlingen 8-10-1752 ~ (doopsgesind) dêr 26-1-1787 † dêr 29-5-1824, apetheker, soutsieder en koopman te Harlingen, lid gemeentebestuur 1802, wethouder 1808-1810, adjunct-maire 1810-1813, burgemeester 1813, vice-burgemeester 1814-(1815) fan Harlingen, x dêr 12-2-1786 Rinske Hylkes Dreijer * Harlingen 6-12-1759 ~ (doopsgesind) dêr 24-1-1783 † dêr 17-6-1794, dr f. Hylke Pieters Dreijer en Ynskje Freerks Scheltinga.

Portretminiaturen fan Jacobus Hannema en Rinske Dreijer. Met waterferf inkleurde fotoreproduksys naar de originelen, dur onbekende kunstenaar. Partikuliere kolleksie. Opnomen in: Fries Goud en zilver, eindredaksie prof. dr. Johan R. ter Molen, Ottema-Kingma Stichting, Bornmeer, De Gordyk 2014, deel III, pag. 883


Trouwlepel fan Jacobus Hannema en Rinske Dreijer. Meesterteken HL aneen (Foet 263), betreft Hoyte Jans Lieuwma, Harlingen, omstr. 1786; blad: 4.6 sm.; lepel 20,2 sm; silver en roade stof.
Foto: Tom Haartsen, Ouderkerk aan de Amstel. Kolleksie Hannema-de Stuers Fundatie, Museum Kasteel Het Nijenhuis, Heino (33 Z 7633). Herkomst: Mr E.W. Hannema, Amsterdam (1974). Bronnen: Van der Feltz 1980, nr 208; Cat. Harlingen 1996, nr 54-2; De Walle 2007, nr 2633.
Opnomen in: Fries Goud en zilver, eindredaksie prof. dr. Johan R. ter Molen, Ottema-Kingma Stichting, Bornmeer, De Gerdyk 2014, deel III, onder nr 334 – Huwelijkslepel, pag. 882-883


Ovale silveren teebus met slot fan Jacobus Sjoerds Hannema út 1818. Meesterteken A Homan [?]. Amsterdam 1817-1842. Teken 1e gehalte silver. Jaarletter J = 1818. Kantoarstempel Minervakop.
Inskripsie in de boadum:
Uit erkentenis aan den Heer J. Hannema voor het Administreren der nalatenschap van de Heeren P. en S. Laquart door J. Faber en J. Bos, 1818.

Partikuliere kolleksie 


De Hannema’s bouwe met an Harlingen. Kolleksie Het Hannemahuis

Kiendes:
1 Sjoerd Jacobus Hannema
* Harlingen 6-1-1787 † dêr 1-2-1787
2 Ingena Hannema * Harlingen 18-11-1788 † dêr 8-3-1843, lid firma Jan Fontein, x 1e Harlingen 17-12-1809 Gooytje Dirks Fontein * Harlingen 28-1-1787 † dêr 23-5-1810, sn f. Dirk Freerks Fontein en Catharina Gooitjens Stinstra; x 2e Harlingen 18-11-1819 Freerk Jans Fontein * Harlingen 23-9-1786 † dêr 25-12-1834, koopman en soutsieder te Harlingen, sn f. Jan Freerks Fontein, koopman en soutsieder te Harlingen, en Aafke Tjallings Tjallingii

Freerk Jans Fontein, un jaar na sien overlijden postúm skilderd in 1835. Oôlyferf op doek, 785 x 630 mm. Sinjeerd en dateerd rechtsboven: T. Eernstman, 1835. Kolleksie Het Hannemahuis

3 Elisabeth Hannema * Harlingen 23-1-1790 † dêr 10-5-1863, x dêr 2-6-1823 Mr Jacob Wybes Hanekuijk (oek: Hanekuyk, Hanekuik) * Harlingen 2-9-1781 † dêr 30-12-1851, adfekaat en notaris dêr 1809-1851, lid gemeenteraad fan Harlingen 1838-1849, lid Provinsjale Staten fan Frysland 1833 tot sien overlijden, kommittearde foar de stichting fan ’e Almenumer Polder, sn f. Mr Wybe (oek: Wybo) Jacobs Hanekuijk, ryksadfekaat, gemeenteraadslid, burgemeester fan Harlingen, lid Provinsjale Staten, kurator Franeker universiteit, lid Maatschappij Nut van het Algemeen, inisjatyfnimmer Spaarbank en groatgrondbesitter, en Petronella Maria Petrus Tetrode.


Elisabeth Hannema en Jabik Wybes Hanekuijk. Miniaturen, olyferf op doek. De originelen binne ferbrand in ’e Tweede Wereldoarloch.
Lysbeth het un heel kostber attribuut over ’t foarhoofd: un gouden feer met edelstienen. De Hanekuijks besitte nog al wat grond in ’e Biermen, begin 19e eeuw in Frysland in totaal 91 plaatsen. Ut echtpaar skinkt an de Doopsgesinde Gemeente te Harlingen in 1863 un avondmaalsstel fan fier kannen en twaalf bekers, maakt bij de firma Bonebakker in Amsterdam.

Geboartelepel fan Jabik Wybes Hanekuijk. Lepel met eiformuge bak deur dubbel lof ferbonden met gladde steel. Rond ut lof is un skelpform graveard. De steel eindigt in un soart dubbele akkolade, met un lof. Meesterteken: Fedde Acronius, tweede meesterteken. Stadkeur: Harlingen. Provinsiekeur: Frysland. Jaarletter: Kroande D = 1781. Lengte: 20,6 sm. Herkomst: Partikuliere kolleksie.
Literatuur: Huizinga, J.J. & Avest, H.P. ter,
Hoogstaangeslagenen in Harlingen. Uit de nalatenschap van de gegoede burgerij, cat nr 30.
Hugo P. ter Avest – Harlinger zilver. Fotografie: Willem F. Proost. Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen; 1996.

4 Sjoerd Jacobus Hannema * Harlingen 15-10-1791 † dêr 4-2-1831, koopman, soutsieder en distillateur, lid firma Sjoerd Hannema te Harlingen, sinds 1825 eigenaar Voorstraat 56, erfde Douma state onder Sexbierum fan syn ome Jan Hannema (VIII.2), luitenant-adjudant dienstdoende skutterij te Harlingen 1815-1818, x Leiden 7-8-1817 Dina Herdingh * Leiden 17-10-1788 † Harlingen 2-11-1856, lid firma Sjoerd Hannema, dr f. Leendert Herdingh en Anna Maria van Sittert.
Foar nageslacht kiek: Nederlandsch Patriciaat – Genealogiën van bekende geslachten – Centraal Bureau voor Genealogie, 18e jaargang 1928/29, 77 jaargang 1993, Den Haag

Sjoerd Jacobus Hannema. Miniatuur, skildere op ivoor, 50×40 mm. Partikuliere kolleksie
Dina Herdingh. Miniatuur, skildere op ivoor, diameter 74 mm. Partikuliere kolleksie 


SJOERD J. HANNEMA/oud ruim 11 Jaar heeft/op den 7 May 1803/aen dit gebouw de/Eerste Steen/gelegd
Kolleksie Het Hannemahuis

In 1828 moet Sjoerd Hannema folgens him ’n trekpeerd tefeul betale foor syn ferfoer per trekskuit. Hij doet beklag bij Reinder van Kleffens, burgemeester fan Dokkum 1823-1832,
Reinder van Kleffens – Wikipedy (wikipedia.org)
Foto’s: Portret van Reinder van Kleffens (hvnf.nl)
De brief is in besit fan Albert Ruijne, filatelist te Kornjum, dy’t in ’t kader fan syn filatelistys ondersoek naar de postale gekiedenis fan Frysland, naam en stempel beskriift, rechts boven an ’e envelop: stempel Harlingen in road.

Tekst op ’e envelop:

Den wel Edele Heer/
Kleffens/Burgemeester/
te/
Dokkum

Tekst fan ’e brief:

De Wel Edele Heer Kleffens
Burgemeester te Dokkum

Harlingen Den 6 November 1828

Wel Edele Heer.

Gelijk ik door den Heer Gouverneur der Provincie te Groningen ben/
uitgenodigd, om aan de Dokkumer Schippers een afgehuurde/
Schuit staande mijn transport in de maand Meij gedaan/
boven de betaalde vragten te voldoen, wierd ik eveneens/
heden morgen, per intermediair van onzen Burgermeester, ook/
daartoe van den Heer Gouverneur dezer Provincie uitgenonodigd.
Hierop heb ik geantwoord, gelijk ik UWE ook door uwe/
Harlinger Schippers heb laten doen, – dat ik nimmer weiger”/
-agtig geweest ben, zulks bij minnelijke Schikking te/
valideeren, maar dat ik het zeer onwelleevend vind,/
over dien zaak, zonder eenige voorafgaande aanvragen/
bij mij te doen. Zooveel water vuilmaken, – dat ik/
nimmer tweemalen tol voor passagiers, Schuitspaard/
konde betaalen, en zulks van het beloop eener afgehuurden/
Schuit moest korten, en ten anderen, dat ik UWE in bedenking/
zoude geeven, of het niet hoogst billijk is, dewijl ik de/
paarden betaald heb, de kosten voor één paard, die daartoe/
ordinair [=gwoan] door de Schippers gemaakt worden, mede af te korten,/
want had ik de Schuit te Dokkum genomen, dan hadden/
uwe Schippers dien uitgaaf gedaan, en nu integendeel andere/
verdiensten gehad. Zeer genegen deze zaak bij/
minnelijke Schikking afte doe, zoo vleij ik mij , van UWE/
door uwe Schippers zoodanig voorstel te/
erlangen dat ik tegen kwitantie zulks daalijk/
kan voldoen./
Met betuiging van Hoogachting  tekenen wij/
WelEdele Heer UWDWD/ [=Uw Dienst Willige Dienaar]
                                                                       Sjoerd Hannema


X.1
Sjoerd Johannes Hannema * Winsum 10-2-1774 † Húns 30-1-1808, x 1 Baard 22-5-1800 Idske (ek: Jetske) Douwes Kuperus (ek: Cuperus) † Húns 2-2-1803 yn ’e kream fan har dochterke, dat nei har neamd wurdt, dr f. Douwe Idserts (ek: Idses, Idskes) Kuperus, rintenier te Winsum, 1824 dêr sûnder berop, en Gettje Jans; x 2 Baard 19-1-1806 Antje Lourens Posthumus * Dronryp 16-3-1779 † dêr 21-11-1831, boerinne te Dronryp, dr f. Lourens Hendriks Posthumus (ek: Postmus), boer te Dronryp, en Dieuwke Freerks, Antsje x 2 Paulus Obbes Venstra * Wjelsryp omstr. 1764 † Dronryp 3-11-1826, 62 jier, húsman te Dronryp. sn f. Obbe Paulus en Minke Tjeerds.
Bern út it earste houlik:
1 Johannes Sjoerds Hannema, folget XI.1
2 Idske Sjoerds Hannema (neamd nei har mem) * Húns 2-2-1803 † Easterlittens 23-5-1831, by x sûnder berop te Winsum, x Baarderadiel 10-6-1826 Rienk Hendriks van Kammen (achternamme fan syn heites berop: wolkammer) * Easterlittens 18-3-1804, by x keapman te Easterlittens, yn 1857 dêr bakker, sn f. Hendrik Rienks van Kammen, wolkammer te Easterlittens, letter dêr winkelman, en Klaaske Riemers van der Meulen, Rienk x 2 (dochter fan in nicht fan syn 1ste frou) Baarderadiel 15-2-1834 Elisabeth Tjipkes de Vries * Húns, by x sûnder berop te Easterlittens, dr f. Tjipke Pieters de Vries en Aafke Johannes Hannema
3 Lourens Sjoerds Hannema * Húns 11-1-1807 † Dronryp 29-11-1837

X.2
Ulbe Johannes Hannema
* Winsum 19-9-1775 † Tsjom 16-5-1859, boer op Hottinga state (82 pûnsmiet); op Holpryp ûnder Wommels oant 8-5-1817, yn 1824 oant maaie 1829 op Beium ûnder Arum (sjoch oankundiging ferkeap hjirûnder), 1829-1859 boer op ‘Groot Meesterhuys’ op Meesterhûs by de Aldemar (Nijbuortsterwei 46) ûnder Tsjom, x 1 Baard 1-5-1797 Jetske Ages Wedzinga (ek neamd: Hovinga, Wervinga en Van der Werf, bygelyks yn 1819 ’e stjerakte fan har earste soantsje Age) † Wommels 10-12-1808; x 2 Baarderdiel 27-1-1811 Tytje Durks Dijkstra * Wytmarsum 1783 † Arum 18-10-1824 (Letter A, nûmer 12), boerinne te Arum, dr f. Durk Klazes Dijkstra, boer te Arum, en Trijntje Rientzes; x 3 Wûnseradiel 13-9-1828 Trijntje Thomas Poelstra * Arum 3-3-1778 † Tsjom 30-4-1869, boerinne te Arum, widdo fan Jan Jans de Jong, koaltsjer te Arum, dr f. Thomas Jans en Jetske Sjoerds Poelstra.
Sjoch: De Hottinga State te Tzum – Stinsen in Friesland


Hantekening fan Ulbe Jehannes Hannema ûnder de stjerakte fan syn twadde frou.

Rouadvertinsje yn ’e Leeuwarder Courant, 20-5-1859:

Leeuwarder Courant 29-4 en 2-5-1828:

De trije pleatsen dêr’t de bruorren Ulbe en Jan en har suster Aafke Hannema, troud mei Tsjipke Piters de Vries, op buorkje gean tagelyk ûnder de hammer. Leeuwarder Courant 15 en 18-4-1817:


Leeuwarder Courant, maaie 1817:

Jelle Rientses Hannema (XII.9) skriuwt oer syn pake Ulbe Jehannes Hannema (X.2) yn in brief oan syn achterneef Jehannes Romkes Hannema (XII.4.1.), út Oost Graftdijk (N.H.) op 18 maaie 1925 (earst hat er it even oer de grêven yn Húns, sjoch: X.3)

Waarde Neef en Nicht,

Met dank voor het laatste schrijven zend ik hierbij ingesloten de grafschriften terug.
Ik wist wel dat er te Huins familie woonde of ten minste had gewoond. Behalve van een oom Jan, sprak mijn vader van een oom Johannes geloof ik, maar meer weet ik daar niet van.
Hoe grootvader Ulbe te Tzum kwam, weet ik echter heel goed, hij kwam toen van Wommels en woonde daar op een plaats waar voor een paar jaar boer Tiemstra woonde, aan de grintweg van Wommels naar Bolsward.

Het zat zo:
Te Wommels was een schoolmeester dood en de nieuw te benoemen moest door Floreenplichtigen en de Kerkeraad benoemd worden.
Nu werden toendertijd daar de lakens uitgedeeld door een mevr. van Sminia aan wie veel land en vele plaatsen behoorden, zodat zowat alle stemgerechtigen van haar afhankelijk waren.
Nu had zij een koetsier die erg ruw en wreed voor de paarden was en die zij daarom graag zou missen. Zij vond dat nu een geschikte opvoeder voor de jeugd en wist bij de stemgrechtigden te bewerken dat de dierenbeul werd benoemd als schoolmeester.
Grootvaders kinderen kwamen dus onder die opvoeder terecht, maar een van die kinderen werd door die meester zo mishandeld, dat hij aan de gevolgen van de mishandeling overleden is.
Grootvader wilde daar een rechtzaak van maken, maar mevr. Sminia’s invloed was zo groot, dat er geen recht te krijgen was, en daarom ging hij uit Wommels. Ik heb dat mijn vader met mijn ooms wel hoeren bespreken.
Maar verder dan mijn grootvader strekken mijn herinneringen, of liever strekt mijn weten niet uit. Wel heb ik gehoord dat één onzer voorouders Doopsgezind predikant is geweest, [dat is Ulbe Fransen, de skoanheit fan Jehannes Sjoerds Hannema, sjoch: IX] maar waar die vandaan kwamen ik weet het niet en zou het toch graag willen weten.
Als ge dan in die richting iets aan de weet komt houdt ik mij alsnog ten zeerste aanbevolen.
Ik had een en ander al eerder willen schrijven, maar door ’n hevige ziekte, die nu gelukkig geweken is, ben ik daarom tot heden verhinderd geweest. Wat is het thans een akelige tijd hé? Wat je nodig hebt is duur, maar dat is tot daaraan toe, maar je kunt niet alles krijgen wat je wilt en kopen kunt, omdat het er niet is. Enfin, daar weten jullie ook alles van.
Met de beste wenschen voor jullie allen en de groeten ook van mijn vrouw aan allen.

J. Hannema 

Bern út it earste houlik:
1 Auke Ulbes Hannema * Wommels 5-8-1799 † 8-12-1809
2 Elisabeth Ulbes Hannema * Wommels 24-7-1801 † 1802
3 Johannes Ulbes Hannema * Wommels 1803 † 1803
4 Romkje Ulbes Hannema * Wommels 12-9-1804 † 1887, yn 1839 boerinne te Kimswert, x 1 Wûnseradiel 9-6-1827 Epke Foekes Engga * Spannum 20-5-1797 † Arum 4-11-1837, boer te Kimswert, sn f. Foeke Epkes Engga, boer te Arum, en Marijke Gerrits; x 2 Wûnseradiel 13-4-1839 Klaas Lieuwes Bangma * Penjum 19-11-1800, boer te Kimswert, sûnt 7-2-1837 widner fan Tjitske Tækes Tacoma, sn f. Lieuwe Rintjes Bangma, boer te Penjum, en Wypkjen Wiebes Tilstra
5 Age Ulbes Hannema * ûnder Wommels 7-2-1807 † dêr 16-1-1819.
Fan lytse Age is tinksulver oerlevere, itensark: leppel en foarke en mesheft; ynskripsje:
1807 den 7 februarij is geboren Age Ulbes Hannema onder Wommels en is overleden de 16 january 1819
Boarne: Undersyk Fries zilver S. van der Meulen

Bern út it twadde houlik:
6 Dirk Ulbes Hannema
, folget XI.2
7 Johannes Ulbes Hannema, folget XI.3
8 Klaas Ulbes Hannema, folget XI.4
9 Sjoerd Ulbes Hannema, folget XI.5
10 Rients Ulbes Hannema, folget XI.6
11 Trijntje Ulbes Hannema * 12-11-1820 † 17-1-1831
12 Age Ulbes Hannema, folget XI.7
13 Pieter Ulbes Hannema * Arum 26-9-1824 † dêr 9-8-1825
14 Feikjen Ulbes Hannema * Arum 26-9-1824 † dêr 1-10-1824.

X.3
Jan Johannes Hannema * Easterlittens 4-5-1790 † Húns 25-9-1848 [] dêr, by x arbeider te Húns, boer dêr op Grut Rewert (103,5 pûnsmiet, ferkeap 8-5-1817), x Baarderadiel 21-8-1813 Jetske Yntes Kingma * Baard 29-9-1794  † Húns 12-3-1864 [] dêr, as widdo boerinne te Húns, dr f. Ynte Jans Kingma, boer te Baard, en Akke Meintes Meinsma.


Húns. Neiteam fan ’e Harnzer neven – die Hoge Hearen Handelslui – húsmanje te Húns as Húnzer murden
(neven en murden: bynammen foar Harnzers en Húnzers)


Akte fan namme-oannimming yn 1811. Jan Jehannes Hannema te Húns befestiget eins syn achternamme, want dy hie syn oer-oer-oerpake te Harns ek al. Jan hat dan noch gjin bern. Letter sil er fan syn alve bern fiif oerlibje 


Grêfskrift fan Jan Jehannes Hannema:

Rustplaats van
Jan Johannes Hannema
Geboren 4 Mei 1790.
Overleden 25 September 1848.

Sta, wandelaar, sta stil en lees,
Ik ben als gij ook mensch geweest.
Mijn stoffelijk deel rust hier in ’t stof.
De geest omhoog tot ’s Heeren lof.
Vijf kinderen zijn mij voorgegaan
En zeven nog op aard, bestaan.
’k Hoop dat God met Zijn genade,
Hun Vader zij; ook van mijn gade.
Haast is ook hunne strijd volbracht,
Daar ook de dood hun menschdom wacht,
De mensch, hoe vast hij immer sta,
Sterft eens als ik, Jan Hannema.

Bern:
1 Akke Jans Hannema * Húns 1-2-1814 † Aldeboarn 15-2-1903, sûnder brop te Húns, sûnt 22-12-1838 idem te Aldeboarn, x Utingeradiel 18-2-1838 Johannes Sipkes Bottema * Aldeboarn † dêr 20-7-1873, boer te Aldeboarn, widner fan Antje Pieters Miedema († 17-1-1831), sn f. Sipke Johannes Bottema, boer te Aldeboarn, en Minke Sytses, neamd as rintenierske yn ’e trou-akte fan Jehannes
2 Ynte Jans Hannema * Húns 31-5-1816 † Mantgum 7-11-1861, yn 1855 boer te Húns, by x yn 1856 sûnder berop te Húns, 1857 boer te Mantgum, 1858 komelker dêr, x Baarderadiel 14-5-1856 Rutgertje Meintes Meinsma * Bears 4-3-1826, by x faam te Húns, yn 1863 en ’64 wennet se mei Jan yn by har mem te Matgum, ferfart mei Jan op 12-5-1864 nei Blessum (nr 33), mar in dei dêrfoar (by twadde houlik) stiet se te boek as sûnder berop te Mantgum, dr f. Meinte Sjoerds Meinsma, boer te Mantgum, en Rixtje (ek: Rigtje) Rutgers Fopma, as widdo boerinne te Mantgum; Rixt x 2 Menameradiel 11-5-1864 Tjeerd Andries Bosch * Deinum, komelker dêr, sn f. Andries Tjeerds Bosch en Janke Keimpes de Boer.
Bern:
   1 Jan Yntes Hannema * Mantgum 25-3-1858, yn 1863 ynwenjend by Hessel Ysbrands Tacoma en Trijntje Martens Koldijk, boeren te Mantgum, yn 1864 mei syn mem nei Blessum, 12-5-1877 nei ’t Amelân, 24-12-1877 te Ljouwert, yn 1878 bakkersfeint oan ’e Wurdumerdyk te Ljouwert, 7-5-1787 nei Tsjummearum
3 Romkje Jans Hannema * Húns 2-8-1817 † Easterlittens 1-9-1861, yn 1854 kuperske te Littens, x 1 Baarderadiel 14-5-1840 Meindert Jelles de Wit * Hilaard 29-5-1812 † Easterlittens 12-9-1852 (hûsnr 37), kuper te Easterlittens, sn f. Jelle Pieters de Wit, kuper te Hilaard, en Romkje Meinderts; Rom x 2 Baarderadiel 8-6-1854 (36 en 29 jier, Klaas sil wol feint by Rom west hawwe en nei har trouwen by har yn ’e saak stapt wêze) Klaas Jacobs Visser * Húns 28-9-1824, by x kupersfeint te Littens, sûnt x dêr kuper, sn f. Jacob Andries Visser, skipper te Húns, en Liefke Klazes Ypma
4 Elisabeth Jans Hannema * Húns 21-12-1820 † Hilaard 22-6-1853, x Baarderadiel 6-5-1846 Wiltje Pieters de Jong * Jellum 26-12-1821 † Hilaard 19-8-1851, boer te Hilaard, sn f. Pieter Wiltjes de Jong, boer te Hilaard, yn 1851 dêr sûnder berop, en Maaike Jorrits
5 Anna Jans Hannema *  Húns 26-11-1822 † dêr 4-6-1824 [] dêr
Grêfskrift:

Rustplaats van Anna Jans Hannema
Geboren den 26 November 1822.
Overleden 4 Julie 1824.

Ik heb de eerste naam
Van Anna pas gedragen.
Toen kwam met spoed de dood
Mij hier te grave dragen.
En riep mij in dit graf,
Tot aan dien morgenstond
Als Jezus wekt met Zijnen mond.

6 Tietje Jans Hannema * Húns 23-4-1824 † dêr 15-2-1848 [] dêr
Grêfskrift:

Rustplaats van
Tietje Jans Hannema.
Geboren 23 April 1824.
Overleden 15 Febr. 1848.

Dit graf dat vroeg al jong mijn stof
En is hier rustend in de aarde.
Gods almacht wekt het tot Zijn lof
Ten leven weer tot hoger waarde.
Ik ben mijn ouders voorgegaan
Om eens met haar weer op te staan.

7 Johannes Jans Hannema * Húns 30-3-1826 † dêr 8-4-1904, by x sûnder berop te Húns, hy sil dan wol mei syn mem buorkje, letter boer dêr, by ferstjerren dêr wer sûnder berop; ferkeapet op 11-7-1903 boulân te Húns oan Jhr Augustinus Lycklama à Nijeholt, keapsom: f 6.707,-; x Baarderadiel 14-5-1862 (36 en 24 jier) Klaaske Ales van der Meer * Húns 28-12-1828 † dêr 2-1-1920, dr f. Ale Klazes van der Meer, yn 1835, ’37 nôtmûnder te Baard, yn 1852, ’62 bakker te Húns, en Klaaske Sjoerds van der Meulen
8 Anna Jans Hannema * Huns 26-9-1828 † dêr 27-12-1829 [] dêr
Grêfskrift:

Grafschrift
van
Anna Jans Hannema
Geboren 26 Sep. 1828.
Overl. 27 Dec. 1829.

Mijn naam, die Anna was
Was broos gelijk het gras.
Ik volgde zuster spoedig na.
Wat leeft er? Wat die weg niet ga?

9 Anna Jans Hannema * Húns 12-9-1830 † dêr 26-7-1831
10 Sjoerd Jans Hannema, folget XI.8
11 Anna Jans Hannema * Húns 27-12-1833 † dêr 22-2-1851 [] dêr
Grêfskrift:

Rustplaats van 
Anna Jans Hannema
Geboren 27 Dec. 1833.
overl. 22 Februari 1851.

Ik werd in ’t bloeien mijner jeugd,
Pas achhtien jaar, reeds afgesneden,
Ik leefde tot des moeders vreugd,
Want vader was vooruit getreden.
ik volgde hem hier in dit graf,
God riep, die mij het leven gaf.

12 Klaaske Jans Hannema * Húns 14-7-1835 † dêr 18-7-1843 [] dêr
Grêfskrift:

Rustplaats van
Klaaske Jans Hannema.
Geboren 14 Juli 1835.
Overleden 18 Juli 1843.

Ik ben uit mijn ouderlijke woning,
Al zeer vroegtijdig weggenomen.
De dood dulde geen verschoning,
Maar voerde mij ten grave heen.
Waar ik eenmaal weder uit zal gaan
Om weer ten leven op te staan.

XI.1
Johannes Sjoerds Hannema * Húns 31-10-1801 † dêr 25-1-1852, by syn earste houlik arbeider te Winsum, yn 1827, ’29 (‘landman’), ’30, ’32 boer  te Peins, yn 1832, ’35 boer te Easterlittens, boer te Húns oant 15-3-1843 (sjoch oankundiging boelguod hjirûnder), by syn twadde houlik arbeider te Easterlittens, by ferstjerren arbeider te Húns, x 1 Baarderadiel 19-11-1825 Geertje Gerrits van Tuinen (ek: Gettje) * Easterlittens 2-12-1806 † Húns 12-9-1841, dr f. Gerrit Johannes van Tuinen, boer te Easterlittens, en Trijntje Pieters Hoekstra; x 2 Baarderadiel 11-6-1845 Hiltje Harmens de Haan * Huzum omstr. 1800 † Seisbierrum 4-11-1858, 58 jier, by x faam te Easterlittens, dr f. Harmen Oeges de Haan en Berber Douwes van der Veen; widdo fan Jan Samuels de Jong * Iens omstr. 1814 † Eindhoven yn in militêr hospitaal, skutter by de 1ste ôfdieling, 2de Bataljon, Fryske Skutterij.

Leeuwarder Courant:

Bern:
1 Sjoerd Johannes Hannema * Peins 1-9-1826 † dêr 27-2-1827, 24 wiken
2 Idske J0hannes Hannema * Peins  3-1-1829 † dêr 3-1-1829
3 Trijntje Johannes Hannema
* Peins  3-1-1829 † dêr 12-1-1829
4 Sjoerd Johannes Hannema * Peins 27-3-1830 † Húns 19-5-1848, boerefeint te Húns
5 Gerrit Johannes Hannema
* Peins 22-4-1832 † Baaium 1-8-1907, sûnt 12-5-1867 arbeider te Baaium, dêr notabele Ned. Herf. Tsjerke, x Baarderadiel 17-5-1866 (34 en 20 jier) Grietje Lieuwes Zijlstra * Winsum, by x faam te Winsum, dr f. Lieuwe Hommes Zijlstra, yn 1852 arbeider te Winsum, en Trijntje Pieters Jellema; x 2 Hinnaarderadiel 27-5-1871 Markjen Klazes Sytsma * Poppenwier 1842, by x faam te Easterwierrum, dr f. Klaas Oenes Sytsma, arbeider te Poppenwier, en Maayke Rintjes Fokkema.
Bern:
   1 Trijntje Gerrits Hannema * Baaium 8-4-1867 † 17-8-1958, x 1 Hinnaarderadiel 31-3-1888 Jan Gillebaard * Wjelsryp omstr. 1866 † dêr 14-1-1937, by x boerefeint dêr, letter komelker, sn f. Andries Jans Gillebaard, arbeider te Wjelsryp, en Fokeltje Pieters de Jong; x 2 Menameradiel 10-9-1869 (op houlikse betingsten) Rintje Sybrens Koldijk, * Grou † Menaam 20-1-1892, yn 1855 sûnder berop te Weidum, letter boer dêr, by twadde houlik boer te Easterein, by ferstjerren boer te Menaam; Rintsje x 1 Menameradiel 9-6-1855 Antje Tjitzes Terpstra, boerinne te Menaam; sn f. Sybren Martens Koldijk, boer te Weidum, en Berber Rintjes de Wal. 

6 Ids Johannes Hannema * Peins 20-1-1836 † Spannum 4-9-1910, arbeider te Spannum oant syn dea as er fjouwerensantich jier is, x Hinnaarderadiel 5-11-1862 Tjittje Aukes Dijkstra * Spannum, by x naaister te Spannum, dr f. Auke Jans Dijkstra, arbeider te Spannum, en Hinke Gerrits Walsweer.
Bern:
   1 Geertje Idses Hannema * Spannum 19-2-1863
   2 Hinke Idses Hannema * Spannum 12-12-1864 † Burchwert 27-11-1938,
 by x faam te Kubaard, x Hinnaarderadiel 18-5-1889 Jan Klazes Hibma * Winsum omstr. 1865, timmerfeint te Winsum 1896, ’98, 1901, sutelder te Burchwert 1914, sn f. Klaas Franses Hibma, arbeider te Winsum 1855, ’56, ’59, ’66, ’90, ’93, dêr slachter 1860, dêr keapman 1863, ’70, en Tjitske Jans Veenstra (ek: Feenstra)
   3 Trijntje Idses Hannema * Spannum 25-9-1867, yn 1897 te Monnikenndam
   4 Auke Idses Hannema * Spannum 10-10-1868
   5 Johannes Idses Hannema * Spannum 1-10-1870 † dêr 13-11-1870
   6 Akke Idses Hannema * Spannum 14-10-1873 † Baaium 8-1-1928, by x sûnder berop te Surch, x Wûnseradiel 20-3-1909 Gerrit Ulbes Hofstra * Arum 21-12-1873, by x komelker te Surch, 1907 boer te Arum, sn f. Ulbe Folkerts Hofstra, boer te Arum, en Akke Gerrits van der Schel; Gerryt x 1 Wûnseradiel 13-5-1903 Sytske Tækes Strandstra * Makkum 24-4-1871 † Surch 29-6-1907, by x sûnder berop te Surch, dr f. Tæke Bouwens Strandstra, oannimmer te Surch, en Geertje Gerlofs Terpstra
   7 Johannes Idses Hannema * Spannum 18-12-1877 † dêr 3-4-1878

7 Jan Johannes Hannema, folget XII.1

XI.2
Dirk Ulbes Hannema * Wommels 6-1-1812 † Tsjom 4-10-1890, boerefeint te Tsjom oan ’e Havenwâl oan ’e Tsjommerfeart, hoeke Haven, yn 1851 oan ’e Foarstrjitte 9, 1860-1890 boer op Grut Tolsum (Slachtedyk 1), x Frjentsjer 8-5-1831 Ytske (ek: Ytsche, Jitske) Sybrens Bakker * Lollum 6-10-1812 † Tsjom 22-1-1864, dr f. Sybren Louws Bakker, boer op Grut Tolsum te Tsjom, en Trijntje Ales Terpstra, as widdo boerinne op Grut Tolsum.
Durk Ulbes Hannema wurdt yn 1838 oansteld as fâd oer syn omkesizzer Antje Jans Lanting, dochterke fan Jetske Sybrens Bakker. As Antsje yn 1857 trout mei Anne Jans Koopmans skinke se har omke Durk as tank in sulveren leppel, dy wurdt bewarre yn it Hannemahûs te Harns (mei tank oan Jeanine Otten, Het Hannemahuis). 

Leeuwarder Courant 7, 9 en 10-10-1890:

Bern:
1 Ulbe Dirks Hannema, folget XII.1
2 Trijntje Dirks Hannema * Tsjom 21-1-1835 † Waaksens 25-11-1893, x Bolswert 21-5-1859 Sybren Wybes Fynia * Lollum 18-5-1836 † Waaksens 19-5-1908, boer te Lollum, tsjerkfâd Lollum-Waaksens, sn f. Wybe Sybrens Fynia, boer te Lollum, en Japke Klazes de Boer 
3 Sybren Dirks Hannema * Tsjom -12-1838 † dêr 1-8-1903, koaltsjer te Tsjom, 1860-1890 boer op Grut Tolsum ûnder Tsjom; Sybren lit yn 1892 in nij hûs mei skuorre sette oan it Oastelik Achterom (oastkant; nr 40, ôfbrutsen) en hat dêr komelkerij; by ferstjerren rintenier te Tsjom, x 1903 (55 en 40 jier) Richtje Fokkes Reitsma * Tsjom 21-9-1852 † dêr 6-2-1934, by x húshâldster te Tsjom (by har man tink), dr f. Fokke Pieters Reitsma, yn 1862 boer op Fâtum, Wommelserdyk 76, yn 1877 koaltsjer oan ’e Wommelserdyk 74 ûnder Tsjom, en Marijke Jans Sytsma

Grut Tolsum (Slachtedyk 1, stjelp) op de buorskip Tolsum ûnder Tsjom dêr’t Sybren Durks Hannema-en-dy tritich jier op buorkje. Boud fóár 1830; 1880 herbou; 1922 ferbou. Foto’s: Henk Kreger – Beeld van oud-Tzum

4 Berber Dirks Hannema * Tsjom 8-10-1840 † dêr 23-2-1859
5 Tietje Dirks Hannema * Tsjom 1-7-1846 † dêr 3-9-1925, x Frjentsjerteradiel 17-5-1873 Gerben Pieters Palma * Tsjom 15-9-1845 † dêr 13-1-1937, 1873-1874 koaltsjer oan ’e Foarstrjitte 11 te Tsjom, 1874-1892 winkelman oan ’e Foarstrjitte 17, 1892-1897 boer op ’e stjelp Opper Steedt (Wommelserdyk 57) ûnder Tsjom, yn 1897 boer oan ’e Wommelserdyk 9, letter oan ’e Wommelserdyk 42, sn f. Pieter Sapes Palma, timmerfeint oan it Westlik Achterom te Tsjom, letter boer te Tsjom, en Akke Reinders Rispens.


Tytsje Durks Hannema en Gerben Piters Palma. Aansichtkaart; fotograaf net fermeld.
De yllustraasjes yn dizze ôfdieling binne troch Famylje Palma Tsjom skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema


Gerben Piters Palma. Foto: De Jong, Ljouwert, It Hearrenfean, Snits


Gerben Palma, 26 oktober 1931. Fotograaf net fermeld


‘Patroan’ Germ Palma en syn húshâldster Gjet [?] Dykstra, sjoch de rouadvertinsje hjirûnder. Op ’e achtergrûn Tsjom. Fotograaf net fermeld


De stjelp oan ’e Wommelserdyk 9, dêr’t Tytsje Hannema en Gerben Pieters Palma sûnt 1897 op buorkje. De earste fan fjouwer generaasjes Palma op dit stee: soan Piter buorket dêr oant 1956, opfolge troch pakersizzer Gerben Piters Palma, opfolge yn 1970 troch oerpakesizzer Piter Gerbens Palma, oant 2003, dan wurdt even fierderop in nije pleats set.
Boud foar 1830. Yn 1640 neamd ‘Op den Dyck’, yn 1700 ‘Oert Draey’. Oant 1978 in tsjerkepleats (fan ’e Ned. Herf. Tsjerke fan Tsjom).


Wommelserdyk 42 dêr’t Gerben Palma-en-dy yn ’t lêst stil wenje (oan ’e rjochter kant). Boujier: 1901

XI.3
Johannes Ulbes Hannema * Holpryp ûnder Wommels 8-4-1813 † Tsjom 6-6-1863, by x boer op Opper Steedt, 1851-1857 op Noardahou ûnder Tsjom (’t Noard 3-4); by ferstjerren fuorman te Tsjom; lid rêstende Skutterij gemeente Frjentsjeradiel, x Frjentsjerteradiel 26-4-1834 Antje Sipkes Tjilzerda (ek: Tjilserda) * Winsum 11-12-1810 † Tsjom 8-4-1880; 1873-1876 gernierske op Noardahou ûnder Tsjom, 1887 ‘kooltjersche’ (=ferbouster fan benammen koal) oan it Westlik Achterom, dr f. Sipke Gerbens Tjilzerda, boer op Koüm ûnder Tsjom, en Sytske Jans Tækema (ek: Tacoma). Sipke-en-dy buorkje yn 1829 op Koüm op in kop-hals-romp-pleats mei slotsgrêft; se binne de lêste bewenners as er ôfbrutsen wurdt yn 1860. It is ’t stee fan ’e eardere Hermana State.
Antsje is in pakesizzer fan Gerben Foppes Tjilzerda, fan har oerpake Foppe Gerbens (* Winsum 17-9-1756 ~ dêr 12-10-1756) is noch in geboarteleppel yn wêzen; lingte: 20 sm, gewicht: 60,6 gram; partikuliere kolleksje. Ynskripsje:
Foppe Gerbens is Geboren Den 17 Siptember 1756′

Jehannes Ulbes syn militêr lot, 1832. It bryfke sit yn ’e neilittenskip fan Romke Jehannes Hannema. Wêrom sa’n lot salang bewarre? Skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema

Jehannes Ulbes syn finale ûntslachbrief út de Skutterij, foar ‘volbragte dienst’, 5 juny 1852.
Ut de neilittenskip fan Romke Jehannes Hannema, skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema


Opper Steedt, Wommelserdyk 57; hjir begjinne Jehannes Ulbes Hannema en Antsje Sipkes Tjilzerda.
Boud fóár 1830


Noardahou boud fóár 1830, yn 1918 bybou, 1963 ferbou. It hûs wurdt sûnt 1863 yn fjouwer parten bewenne, en sûnt 1929 yn fiif parten, sûnt 1939 yn trije parten. (Sjoch: Hans Kreger – Beeld van Oud Tzum)

Bern:
1 Sytske Johannes Hannema * Tsjom 10-11-1834 † Frjentsjer 4-12-1900, x Frjentsjerteradiel 12-5-1860 Anne Piebes Prins * It Hearrenfean 26-1-1825, by x bakkersfeint te Tsjom, yn 1880 turfmjitter te Frjentsjer, yn 1892 dêr arbeider, yn 1895 sûnder berop te Frjentsjer; sn f. Piebe Annes Prins en Neeltje Peeting.
2 Ulbe Johannes Hannema, folget XII.3
3 Tietje Johannes Hannema
* Mullum 1-2-1839 † Tsjom 25-11-1924, by x faam te Tsjom, x Frjensjerteradiel 12-5-1860 Fokke Feddes van der Weij (ek: Van der Weg) * 9-4-1829, by x boerefeint te Tsjom, letter arbeider te Frjentsjer, sn f. Fedde Fokkes van der Weij, komelker te Frjentsjer, en Antje Pabes Hiemstra


Tytsje Jehannes Hannema. Dizze alderkostlikste foto wat persoan, detail, sfear, ljocht en komposysje en sa oanbelanget, is hjir even útfergrutte, hy is oars de helte smeller.
Ut de neilittenskip fan Romke Jehannes Hannema, skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema

4 Sipke Johannes Hannema * Mullum 27-1-1840 † Makkum 7-8-1887, by x arbeider te Tsjom, yn 1870 oan ’e Havenwâl (nr 154, ôfbrutsen), yn 1873 op Dykstrahûs (Nijbuorsterdyk 44), x Frjentsjerteradiel 14-3-1870 Meiltje Dirks Boersma * Burum omstr. 1845, dr f. Dirk Hiddes Boersma, tolgearder te Akkrum en ‘Ridder der Militaire Willemsorde vierde klas’, en Willemke Jacobs de Boer
5 Romke Johannes Hannema
, folget XII.4
6 Pieter Johannes Hannema
, folget XII.5 
7 Sjoerd Johannes Hannema
* Tsjom 19-7-1853 † dêr 31-10-1933, gernier te Tsjom, yn 1929 oan ’e Wommelserdyk 59, x Frjentsjerteradiel 12-11-1880 Trijntje Jolles de Vries * Dronryp 29-8-1852 † Hitsum 16-2-1927.

Ferkeaping te Tsjom fan bou- en greide troch de erven fan Jehannes Ulbes Hannema. De ferkeap wurdt meardere kearen yn ¶e Ljouwerter Krante oankundige, 15, 19 en 28-10 en 1-11-1880:


Brief mei nijjierslokwinsk út de famylje Hannema, telâne kommen by Romkje Jehannes Hannema (XII.4.1.5).
De ôfstjoerder J.P. Nijdam en de ûntfanger Anna, binne net bekend. Nei har identiteit wurdt noch speurd.
Skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema

XI.4
Klaas Ulbes Hannema * Wommels 31-1-1815 † Frjentsjer 22-2-1907, by 1x boerefeint te Frjentsjer, yn 1863, ’65, ’73 boer te Frjentsjer, yn 1888, ’90, ’96 sûnder berop dêr, x 1 Frjentsjerteradiel 13-3-1842 Aafke Tjalles Reitsma * Hallum 23-12-1801 † Frjentsjer 8-10-1862, yn 1842 boerinne te Fjentsjer, widdo fan Romke Regnerus Steensma, dr f. Tjalle Tijsses en Aafke Oenses, yn 1842 boerinne te Wytmarsum, x 2 Frjentsjerteradiel 3-12-1863 (48 en 28 jier, Wypkje is Klaas syn húshâldster tink) Wiepkje Gerrits van der Schel * Achlum 21-2-1835 † Frjentsjer 23-7-1877, by x húshâldster te Frjentsjer, dr f. Gerrit Wybes van der Schel en Lijsbeh Rientses Faber.
Bern út it earste houlik:
1 Ulbe Klazes Hannema, folget XII.6
Bern út it twadde houlik:
2 Tietje Klazes Hannema
* Frjentsjer 9-2-1864 † dêr 22-11-1902, x Frjentsjer 12-6-1890 Sible Buwalda * Wytmarsum, by x arts te Winsum, yn 1919, ’20 dokter te Frjentsjer, sn f. Sytze Sibles Buwalda, arts, en Symontje Pieters Hilarides
3 Gerrit Klazes Hannema
, folget XII.7
4 Jetske Klazes Hannema
* Frjentsjer 1-2-1867 † dêr 24-3-1937, x Pieter Jelles Bijlsma * Frjentsjer 5-1-1863 dêr 1921, keapman te Frjentsjer, sn f. Jelle Pieters Bijlsma, keapman te Frjentsjer, en Akke Jelles Ferwerda
5 Elisabeth Klazes Hannema
* Frjentsjer 7-12-1871 † Seist 27-6-1959, x Frjentsjer 20-2-1896 Atze de Vrieze * 1871/72 † Drachten 14-1-1954, keapman, 1921 grossier te Drachten, sn f. David de Vrieze, fabrikant te Drachten, en Antje Fortuin
6 soantsje *
en 21-1-1874.

XI.5
Sjoerd Ulbes Hannema
 * Wommels 26-9-1816 † Frjentsjer 1-12-1899, keapet yn 1845 ien fan ’e twa moles op Laakwert (kadastraal B 154, sloopt yn 1912) en is dêr yn 1846 koaltsjer en poldermûnder yn in nijboud mûndershûs dêrby; yn 1860, ’61, ’64 poldermûner te Hitsum, yn 1887 sûnder berop te Frjentsjer, yn 1888 koaltsjer oan ’e Wommelserdyk (noard-eastside nr 126) te Tsjom, x 1 Frjentsjer 15-6-1845 Geertje Lieuwes van Popta * Arum 21-7-1818 † Tsjom 1-10-1854, dr f. Lieuwe Eiberts van Popta (ek: Egberts), koaltsjer te Arum, en Sytske Wybes Jorritsma; Sjoerd en Gjet ferkeapje in fjirde part fan Sate en lân (nr 24) te Kimswert oan Klaas Ages Westra, keapsom f 2.540,-; Sjoerd x 2 Frjentsjerteradiel 15-10-1860 (44 en 29 jier, Siuwke is húshâldster by Sjoerd tink) Sjieuwke Klazes van Smeden * Harns 21-3-1831 † Tsjom 13-2-1865, by x húshâldster te Hitzum, dr f. Klaas Baukes van Smeden, bakker te Harns, en Tjietske Wybrens van der Zee.
Bern út it twadde houlik:
1 Ulbe Sjoerds Hannema, folget XII.8

XI.6
Rients Ulbes Hannema * Wommels 18-6-1818 † Kubaard 26-9-1900, yn 1884, ’86 winkelman te Kubaard, x Frjentsjerteradiel 20-5-1848 Eibertje Jelles Rolsma (ek: Egbertje) * 10-6-1821 † Kubaard 11-2-1900, dr f. Jelle Everts Rolsma, winkelman te Kubaard, en Pietje Ennes Postma.
Bern:
1 Jelle Rientses Hannema, folget XII.9
2 Ulbe Rientses Hannema, folget XII.10
3 Tietje Rientses Hannema * Kubaard 13-4-1864, x Kubaard 9-5-1886 Meinte Dijkstra * 15-8-1855, by x ynlâns kreamer te Wommels, yn 1912 dêr manufakturier, sn f. Petrus Meintes Dijkstra, winkelman te Wommels, en Antje Tjerks Dijkstra.

XI.7
Age Ulbes Hannema
* Arum 14-3-1823, doopsgesind; yn 1850, ’52 kastelein yn ’e herberch ’t Loo (boud yn 1843) oan ’e Frjentsjerdyk 28 te Tsjom; mei syn twadde houlik yn 1865 stapt er yn ’e bakkerij fan syn frou oan ’e Foarstrjitte 14 te Tsjom, hy bakt dêr oant 1879; yn 1879 oan ’e Foarstrjitte 21, yn 1880 oan ’e Havenwâl oan ’e Tsjommerfeart, yn 1888 oan ’e Foarstrjitte 18, yn 1894 oan ’e Foarstrjitte 12; x 1 26-10-1850 Antje Watzes Bakker * Tsjom 28-4-1829 † Tsjom 26-2-1863, dr f. Watze Louws Bakker, (yn 1829) boer op Truerd (’t Noard 6, kop-hals-romppleats) ûnder Tsjom, en Trijntje Romkes Risselada, rintenierske op ’e Foarbuorren (no Foarstrjitte 1) te Tsjom; x 2 Frjentsjerteradiel 1-5-1865 Sibbeltje Gerbens Veldhuis * Wolsum, by x bakkerinne oan ’e Foarstrjittte 14 te Tsjom, widdo fan Wybe Petrus Lomars, bakker dêr, dr f. Gerben Jans Veldhuis, yn 1865 rintenier te Wytmarsum, en Wiebrigjen Jacobs Rusticus.
Bern:
1 Trijntje Ages Hannema
* Tsjom 13-10-1851 † Winsum 27-6-1918, yn 1906 boerinne op ‘Welgelegen’ op Jet ûnder Tsjom, yn 1907 sûnder berop te Tsjom; x 1 Frjentsjerteradiel 17-5-1873 Wytze Simons Hilverda * Tsjom 1841 † dêr 24-5-1876, keapman te Tsjom; sn f. Simon Wytzes Hilverda, boer te Tsjom, en Pietje Jochums Donia; Tryntsje x 2 (har omke) Frjentsjerteradiel 1-8-1877 (25 en 42 jier) Gerrit Melles van Dijk * Tsjom 24-9-1834 † dêr 3-4-1905, boer op Jet ûnder Tsjom (syn âlderspleats, Frjentsjerterdyk 3), widner fan Dieuwke Watzes Bakker, sn f. Melles Hanses van Dijk, boer op Jet ûnder Tsjom, yn 1877 dêr sûnder berop, en Jetske Dirks Andringa.
Bern út it earste houlik:
1 Simon Wytzes Hilverda * Tsjom 16-3-1874, x 1 Aaltje Geerts Koopal; x 2 Frjentsjerteradiel 20-5-1916 Aukje Reversma, hja x 2 har heal-sweager Age Gerrits van Dijk. Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Genealogy Koopal/Koopmans
2 Wytske Wytzes Hilverda * Tsjom 26-5-1876 (neamd nei har heit tink, dy’t twa dagen foar har berte ferstjert); Wytske ferhuzet op 11-6-1893 nei Harns, op 7-6-1904 nei Frjentsjer
Bern út it twadde houlik:
1 Age Gerrits van Dijk * Tsjom 8-7-1878 † dêr 2-1-1879 [] Tsjom
2 Antje Gerrits van Dijk * Tsjom 6-7-1879 † 30-4-1964 [] Tsjom, x Frjentsjerteradiel 12-5-1904 Sybe Sijes Heslinga * Frjentsjer 6-11-1878 † 19-8-1952, slachter te Baard, sn f. Sije Hessels Heslinga, fuorman te Frjentsjer, en Jeltje Sybes Elgersma
3 Age Gerrits van Dijk * Tsjom 23-1-1881 † Hitzum 18-2-1919 [] Tsjom, ûnderwizer te Ternaard en Hitzum, x (syn heal-skoansuster) Aukje Reversma, widdo fan Symen Wytzes Hilverda


‘Welgelegen’ dêr’t Tryntsje Ages Hannema en Gerryt Melles van Dyk op buorkje; kop-hals-romp oan ’e Frjentsjerdyk 3, yn ’e buorskip Jet ûnder Tsjom. By de herbou yn 1840 krijt de pleats de namme. Mear as in ieu – oant 1933 – regeare de Van Dyks op dit spul: Melle Hanses x 1823 Jetske Dirks Andringa, Gerryt Melles x 1860 Dieuwke Watzes Bakker, Melle Gerryts x 1894 Sybrigje Theunis Heeg. Sûnt 1940 buorkje hjirre trije generaasjes Van der Schaar.
Dieuwke Watzes Bakker is in suster fan Antsje x Age Ubes Hannema (XI.7).
Fan Dieuwke is in geboarteleppel bewarrre bleaun. Ynskripsje: 1836 Den 19 Januarij is Geboren Dieuwke Watses Bakker. Partikulier besit.
De leppel is fererfd oan Dieuwke Klazes de Groot, ûnderwizeres te Bitgummole x Jan Gerrits Nauta, bouboer en blombollekweker dêr, fia Dieuwke Melles van Dijk x 1918 Symen Tjerks Okkinga, boer te Tsjummearum, dochter: Njiskje Symens Okkinga x Klaas Sikkes de Groot, boer te Minnertsgea en greidboer oan ’e Langhústerwei ûnder St.-Anne.    

2 Ulbe Ages Hannema, folget XII.11

XI.8
Sjoerd Jans Hannema
* Húns 7-6-1832 † Winsum 19-7-1877,  by 1ste houlik wees en sûnder berop te Húns, yn 1876 boer te Winsum, x 1 Baarderadiel 16-6-1862 Trijntje Tiedes Tiedema * Menaam 21-5-1835 † Winsum 16-9-1872, by x boerinne te Winsum, widdo fan Gerrit Tjitzes Terpstra, boer te Winsum, dr f. Jacob Tiedes Tiedema, boer te Menaam, yn 1862 komelker te Raard (Raarderhim); Sjoerd x 2 Baarderadiel 19-1-1876 (43 en 29 jier) Akke Hyltjes Hiemstra * Winsum 6-5-1846, by x sûnder berop te Winsum, dr f. Hyltje Hettes Hiemstra, arbeider te Wjelsryp (1846) en Winsum (1851), en Grietje Jans de Boer.
Bern:
1 Jan Sjoerds Hannema
, folget XII.12
2 Tiede Sjoerds Hannema
, folget XII.13
3 Jetske Sjoerds Hannema
, * Winsum omstr. 1867, by x sûnder berop te Easterlittens, x Baarderadiel 16-5-1888 Sybren Roelofs Boorsma, * Weidum omstr. 1867 † 1920, by x timmerfeint te Weidum (by syn heit tink), letter timmermn dêr, sn f. Roelof Jacobs Boorsma, timmerman te Weidum, en Rinske Sybrens Koldijk.

XII.1
Jan Johannes Hannema * Húns 13-5-1840 † Baard 17-11-1909, (godstjsjinst fan ’e húshâlding: gjin; letter by Jan oantekene: doopsgesind); sûnt 12-5-1872 skuonmakker te Winsum oant syn dea, x Hinnaarderadiel 11-5-1872 Pietertje Joukes Hok * Ysbrechtum 17-6-1841 † Winsum 2-11-1904, by x faam te Lytsewierrum, dr f. Jouke Aukes Hok, arbeider te Snits, en Trijntje Feyes Punter.
Bern:
1 Jouke Jans Hannema * Winsum 6-10-1873, (doopsgesind), skuonmakker te Frjentsjer, x Frjentsjer 4-2-1901 Japke Meijer * Frjentsjer, dr f. Cornelis (ek: Kornelis) Jans Meijer, skipsjager te Frjentsjer, en Rinkje Redmers Hoekstra
Bern:
   1 Jan Joukes Hannema * Amsterdam omstr. 1904, x It Bilt 24-3-1927 Durkje Veenstra * Nijegea (Sm.) omstr. 1903, dr f. Sjieuwe Eiles Veenstra, arbeider te Grou, en Elisabeth Tiekstra.

2 Trijntje Jans Hannema * Winsum 14-9-1876 † Skalsum 12-9-1942, by x húshâldster te Wjlesryp, x Frjentsjerteradiel 4-5-1907 Sipke Minnes van der Wal * Skalsum 24-8-1876 † Harns 23-2-1953, skipper te Skalsum, widner fan Janke Melles, sn f. Minne Tjallings van der Wal en Berbertje Johannes Zondervan.
3 Johannes Jans Hannema, folget XIII.1
4 Geert Jans Hannema * Winsum 26-3-1881, twilling mei Jehannes

XII.2
Ulbe Dirks Hannema * Tsjom 22-2-1832 † dêr 12-6-1908, yn 1854 sûnder berop te Tsjom, yn 1862 komelker te Tsjom, greidboer te Rûgelollum ûnder Tsjom by Wommels (sjoch oankundigingen hier en ferkeap hjirûnder), 1889-1908 op Barrum (yn 1640 neamd ‘Nyedoor’, Slotwei 4) ûnder Tsjom, x 1 Frjentsjerteradiel 20-5-1854 Rinske Jans Idsinga (ek: Idzenga, Idsenga) * Tsjom, dr f. Jan Idses Idsinga, boer op Dyksterhûs (1640 neamd ‘Op Dyck’, 1700 neamd  ‘Dykstrahuys’; kop-hals-romp-pleats) ûnder Tsjom, en Reinskje Jetzes Plekker, as widdo boerinne dêr; Ulbe x 2 (syn skoansuster) Frjentsjerteradiel 23-6-1862 Fokeltje Jans Idsinga *  Tsjom 13-2-1836 † dêr 3-6-1900.

Leeuwarder Courant 16, 19 en 23-6-1908:

Leeuwarder Courant 17, 18, 22, 26-5 en 2-6-1882:

Leeuwarder Courant 13-9-1888:

Bern:
1 Dirk Ulbes Hannema * Tsjom 12-3-1862 † dêr 9-6-1895, gernier oan ’e Havenwâl, 1863, komelker te Tsjom, 1866, ’67 boer te Dronryp, 1870, ’72, ’76 boer te Lollum, 1892-1895 boer oan ’e Wommelserdyk 30 te Tsjom, x Frjentsjerteradiel 23-5-1891 Jakkeltje Wytzes Hilverda * Tsjom, dr f. Wytze Gerrits Hilverda, boer oan ’e Wommelserdyk 30 te Tsjom, dêr earmfâd, en Ymkje Klazes de Vries.


De stjelp oan ’e Wommelserdyk 30 dêr’t Durk Hannema en Jakkeltsje Hilverda op buorkje, Jakkeltsje har heit is dêr gernier fan 1901-1917, it hûs wurdt dan yn twa parten bewenne. Boud yn 1865, herbou yn 1918, ferbou yn 1973; twa keamers mei dêrtusken in gong, dêrachter in gong oerdwars oer de hele breedte, dêrachter keuken en achterhús.

2 Jan Ulbes Hannema * Dronryp 1-7-1866 † dêr 28-1-1867
3 Jetske Ulbes Hannema (by de berte ynskreaun as Jitske) * Dronryp 24-11-1867, x Wûnseradiel 8-5-1886 Jan Sjoerds Bokma * Lollum, boer te Lollum, sn f. Sjoerd Jans Bokma, greidboer te Lollum, en Aagje Jans Wynia
4 Jan Ulbes Hannema * Lollum 15-6-1870 † dêr 28-1-1876
5 Louw Ulbes Hannema, folget XIII.2

XII.3
Ulbe Johannes Hannema * Mullum 25-9-1836, arbeider te Tsjom, 1873-1921 gernier op ‘It Slot’ yn syn nijboud hûs (Slotwei 3), x Frjentserteradiel 12-5-1873 Lysbeth (ek Elisabeth) Harmens Houtsma * Tsjom 1-12-1842 † dêr 26-9-1913, yn 1866 faam te Tsjom, yn 1872 dêr naaister, dr f. Harmen Hiddes Houtsma, timmerfeint te Frjentsjer, en Jeltje Sibolts Beista (inkeld ek: Beistra, de stavering sûnder r is blykber gjin fersin).
Bern:
Pytsje en Corneliske, de twa foardochters fan Lysbet, drage neffens de Boargerlike Stân yn alle oanbelangjende akten de namme Houtsma; yn ’e stambeam opsteld troch Jacobus Hannema wurde se oantsjut mei Hannema, mooglik binne se yn ’e omgong as styfdochters fan Ulbe Jehannes Hannema sa wol neamd.

1 Pietje Houtsma (Hannema) 
* Tsjom 4-9-1866 † Snits 6-2-1949, erkend as natuerlike dochter fan Lysbeth Houtsma te Tsjom op 23-6-1888; Lysbeth tekenet de trou-akte fan Pytsje en Jan; by earste houlik faam te Wommels, by twadde dêr wurkster, x 1 Fjentsjerteradiel 18-7-1888 Thomas Tjitzes Steenstra * Wommels 26-6-1867 † Wommels 9-10-1907, arbeider te Wommels, by syn ferstjerren dêr komelker, sn f. Tjitze Thomas Steenstra, arbeider te Wommels, en Jantje Johannes van Dijk; x 2 Hinnaarderadiel 7-6-1913 Jan Johannes Robijn * Itens 10-3-1862, arbeider te Wommels, sn f. Johannes Pieters Robijn, arbeider te Wommels, en Trijntje Annes Boschma
2 Corneliske
(ek: Cornelia) Houtsma (Hannema) * Tsjom 9-2-1872 † Himpens 19-2-1950, neffens trou-akte fan har en Auke Brúnsma net erkend as natuerlike dochter fan Lysbeth Houtsma; Lysbeth tekenet de akte ek net; by x faam te Wommels, x Hinnaarderadiel 24-5-1899 Auke Jans Bruinsma * Burchwert, by x arbeider te Wommels, sn f. Jan Sjoerds Bruinsma, arbeider te Wommels, en Anneke Aukes Aukema 
3 Jeltje Ulbes Hannema
* Tsjom 24-11-1875, by x húshâldster te Hilaard, x 1 Baarderadiel 21-12-1821 (55 en 46 jier) Klaas Folkerts Struiksma, by x boerefeint te Hilaard, widner fan Hinke Jans Bonsma, sn f. Folkert Klazes Struiksma en Oeke Klazes Hernam; Klaas is fâd oer Elisabeth Hannema XII.3.1.1
   Bern:
   1 Elisabeth Hannema
, x (soan fan har styfheit) Baarderadiel 14-6-1922 Folkert Klazes Struiksma, sn f. Klaas Folkerts Struiksma en Hinke Jans Bonsma; (U.S.A.)
4 Johannes Ulbes Hannema
, folget XIII.3

XII.4
Romke Johannes Hannema
  *
Tsjom 20-1-1846 † dêr 23-12-1920, by x en yn 1898 arbeider te Tsjom, dêr ek gernier, yn 1873 yn ’e buorskip Dykstrahûs (op it eardere ‘Nieuwehuys’ of ‘Dykstrahuys’, Nijebuortserwei 44), 1875-1877 op it stee fan Herema State (hûs en skuorre, binnen de slotsgrêft, sloopt yn 1877), yn 1877 oan ’e Wommelserdyk 61, yn 1884 oan ’e Foarstrjitte 34, yn 1918 oan ’e Wommelserdyk 59, x Frjentsjerteradiel 17-3-1873 Jeltje van der Meer * Lollum 4-10-1852 † Tsjom 20-8-1917, dr f. Hieke Ruurds van der Meer, by trouwen fan Jeltsje wurkfrou te Frjentsjer.
Jeltsje is in bernsbern fan: Ruurd Klazes van der Meer * De Gaastmar 5-11-1791 † Frjentsjer 4-10-1842 – Wyk T.O. nr 40, arbeider te Twellegea, letter preamskipper te Toppenhuzen, x Jeltje Johannes Grondsma * Twellegea 4-5-1793 † Snits 27-8-1832, yn it skip yn ’e stedsgrêft, wenjend te Twellegea, by har stiet der apart byskreaun: ‘boeredochter’: dr f. Johannes Pieters Grondsma † 14-8-1806, boer te Twellegea, en Grietje Klazes † 25-12-1800.

Gerniers- en komelkersspul oan ’e Wommelserdyk 59 te Tsjom. Hjir buorkje yn ’t lêstoan Romke Jehannes Hannema en Jeltsje van der Meer. Letter wenje hjir ek oare famyljeleden: Sjoerd Hannema (XI.3.7) yn 1929, en sûnt 1905 Romke syn dochter Hyke (XII.4.2) mei har man Sjoerd de Haan. Boujier: 1877; oanbou 1880


‘Dêr stiet neat fan ’e Heare by,’ sizze otterdoksen. Romke en Jeltsje bliuwe by de ‘aloude Moederkerk’, har oer-oerpake Jehannes Sjoerds Hannema (IX.1) wie noch Doopsgesind, har soan Jehannes is dolearend.
Romke syn pakesizzer Romkje fertelt:
Us heit kuiere ris mei syn heit op ’e buorren fan Tsjom. Syn heit wie doe al wat krom.
‘No is it sa,’ sei ús heit, ‘ik woe wol belidenis dwaan.’
‘Soa jonge, en wêr dan?’

‘No, by de Dolearenden.’
Bist it dêr alhiel mei iens?’ frege pake Romke.
‘Nee, mei twa dingen bin ik it net alhiel iens en dat binne de bernedoop en it eedswarren. Yn ’e Bibel stiet: Laat Uw Ja Ja zijn en Uw Nee, Nee.’
Doe riisde de âld man oerein en hy waard suver rjochter.
‘Witst wol dat wy fan Doopsgesinde ôfkomst binne? Dat sit noch yn dy.’
Dêr wie er suver grutsk op.

Bern:
1 Johannes Romkes Hannema
* Tsjom 29-3-1874 † Frjentsjer 17-3-1960 [] Wjelsryp, rigel 27-28, yn 1898 kleanmakker te Winsum; sûnt syn trouwen fûraazjehanneler, lytshanneler yn konsumpsje-ierdappels oansletten by de Nederlandsche Aardappel Centrale en winkelman te Wjelsryp yn Maaike har âldershûs anneks pakhûs; tsjerkeriedslid Grifformearde Tsjerke Wjelsryp; bestjoerslid fan gâns ferienings, û.o. fjirtich jier foarsitter fan muzykkorps ‘Concordia’ te Wjelsryp (dêr’t er in keninklike ûnderskieding foar krijt); foarsitter Doarpsbelang Wjelsryp (sûnt de oprjochting yn 1928), bestjoerslid Friesche Bond van Fouragehandelaren, x Wommels  5-11-1898 Maaike Jans Goslinga * Wjelsryp 18-2-1875 † Frjentsjer 2-2-1953 [] Wjelsryp, rigel 27-28, winkelfrou te Wjelsryp, dr f. Jan Jochums Goslinga, tsiishanneler en winkelman te Wjelsryp, lit dêr yn 1863 in hûs mei pakhús sette oan ’e Lytse Buorren: ‘Hannema’s reedsje’, en Cornelia Paulus Oosterhaven.


Maaike Goaslinga. Foto: J.H. Slaterus, Ljouwert. Ut de neilittenskip fan Jehannes Romkes Hannema, skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema

Maaike Goaslinga en Jehannes Hannema. Foto: De Jong, Ljouwert

Jehannes Hannema en Maaike Goaslinga. Fotograaf: net fermeld

Jehannes Hannema, mei syn skoansoannen Rients Jans Jongema, Klaas Sybrens Miedema en Reimer Gerbens Brouwer. Fotograaf: net fermeld
Reimer Brouwer oer skoanheit: At er oan it ferhaal wie, sei er hyltyd: ‘Myn jonge’. Dat sei er tsjin elkenien. Fan him haw ik ek myn earste slokje hân
[dat is de fraach]. Hy naam noait mear as trije yn myn bywêzen. It smakke him altyd lekker. At er de lêste romer delsette, sei er altyd: ‘Tot Dankbaarheid’.
Ut  
Ut ’e Buorfinne – Doarpskrante fan Wjelsryp, rubryk: In praatsje mei…, troch Geeske Lemstra en Siebe Haven, 1 des. 1984

Jehannes Hannema is bestjoerslid fan ’e Friesche Bond van Fouragehandelaren, hjir steand mei stive board yn ’e midden. Krantestikje, net kend wêrút of -yn


Jongste dochter Romkje fertelt yn ’e Ut ’e Buorfinne – Doarpskrantsje Wjelsryp; rubryk: In praatsje mei…, troch Geeske Lemstra en Siebe Haven, 1 desimber 1984:
Heit moast him faak rêde mei advertinsjes en sa. Hy wie de riedsman fan in soad doarpsgenoaten. Op in nacht ha wy it in kear hân, doe waard der oan ’e doar skuord. ‘Hannema, Hannema!’ It wie Reinders Hiltsje. Se wie yn triennen. Wat woe it gefal? Doe’t se op bêd leinen hienen se rúzje krigen om it lekken. Reinder, har man, wie sá lilk wurden, dat Hiltsje bang ta it hûs útflein wie. Doe hie se tocht, ik moat mar nei Hannema.
Want Hannema wie oeral goed foar.

Foar syn trouwen wie Jehannes Hannema in skoft kleanmakker yn Uthuzen, Grinslân.
Hy hie dêr syn kommen by in faam, dat wie in rike boeredochter. Se wie goed gleon op ús heit. Mar op in kear sei se: Do hast net in gouden horloazje en net in gouden keatling.
Moat dat? sei ús heit.
Gjin ferkearing.

Doe’t ik noch lyts wie, siet ús heit boppe faak foar it iepen kajút te wurkjen. Dan song er sa! Dat it klonk it hiele doarp oer. Letter is er mei it kleanmeitsjen opholden. Hy wie doe foeraazjekeapman en ús mem stie yn ’e winkel. Doe gyngen wy noch by de minsken lâns om boadskippen te freegjen. De oare deis brochten wy se te plak. Foar in ryksdaalder hie men in poerbêste klant. De hiele tafel stie dan fol mei boadskippen. Alle sneontejûnen kamen de lju te ôfrekkenjen. Earst hienen se by Durk Iedes yn ’e skearinkel west en it lêste nijs opdien. En dan by ús yn ’t keammerke. Dêr stie altyd in kistke sigaren klear. Wat koe ’t dêr dan rikje, it wie der blau oer! Alde Sytse Boersma kaam in soad by ús heit te damjen.
En Piter Terpstra.

Lytse Piter waard er neamd. It wie in hiel lyts keardeltsje. At er by ús kaam, helle ús Hyke spesjaal in stoel mei in learen sitting út ’e keamer. Dy wienen heger as de Deventer stuollen dy’t yn ’t keammerke stienen. Dat die se mei opsetsin. Gean dêr mar op sitten, sei se. Hy moast der mei in wipke op en koe krekt net mei de fuotten op ’e grûn komme.
It mantsje hie wol sinten. Hy wie de earste mei radio yn Wjelsryp. Woansdeitemiddeis, wy derhinne. Want dan wie it ‘Kinderuurtje’ derfoar. Moatst wol wat meinimme foar it buske, sei ús mem. Op ’e tafel stie it N.C.R.V.-buske. Der kamen ek mear bern. Op in kear reagen in pear in tsjettel en teestove oer de grûn. Piter lilk. Alle bern waarden derút stjoerd, mar ik mocht bliuwe. De oare bern stienen foar it rút te gnizen. Ik koe my wol fergrieme, want ik woe der ek wol út.
Doe’t lytse Piter stoarn wie, moast ús heit it allegear wat regelje, advertinsjes opmeitsje, en sa. De âld Steatebibel fan him bedarre by ús heit. Op ’e râne stienen oantekens, fraachtekens, ensafuorthinne. Behalve by de Brief oan ’e Romeinen. Dêr stie neat by. Dat dêr hat er it wakker mei iens west, sa’t skynt.

Jehannes Hannema koe goed mei bern opsjitte. As er ûnder it boarterskertier by it skoalplein lânsrûn, fleagen de bern nei it stek.
Dan rôpen se: Hannema! Mar al mochten se him graach lije, dêrom sieten se wolris ta syn parren. De oanfierder fan it ploechje jonges dat dêr de hân yn hie wie Frâns fan Hjerre Rinske. Dat wie in múske, in earsten oanfierder. No rôp ús heit Frâns ris by him. Hy sei: ‘No ’t is in rare boel, se sitte hyltyd ta myn parren. Hjir hasto wat.’ 
Frâns de pet ôf en wat parren deryn.
‘No moatsto derom tinke dat der gjin bern mear ta myn parren sitte.’
Tenei soarge Frâns derfoar dat de parren hingjen bleaunen.

Skoansoan Klaas Sybrens Miedema fertelt
(boarne: Ter herinnering aan het echtpaar Johannes Hannema en Maaike Goslinga, sjoch hjirboppe):
Het was omstreeks 1880 dat er een vader met zijn zoontje op een zondagmorgen van Tzum naar Wjelsrijp liet, om daar een goede orthodoxe preek te beluisteren. Vlakbij de Hervormde Kerk stond een winkelpand, met daarachter een pakhuis. Het jongetje zei tegen zijn vader: Zo’n groot huis, wat zullen dat rijke mensen zijn.
Dit jongetje dat hiermee met vader ter kerke ging, was kleine Johannes. Negen jaar oud verliet Johannes al de lagere school. Niet omdat hij alle klassen doorlopen had, maar om zijn ondeugende streken. Hij zei tegen zijn ouders dat hij niets meer te leren had op deze school en daarom vader op het land wou helpen. Zo is het ook gebeurd, echter vonden zijn ouders het beter dat hij een baas zocht, zodat zijn eerste was: beginneling als kleermakersgezel. In Tzum begonnen, waarna al gauw weer een andere baas gezocht werd, door zich te verhuren als kleermakersknechtje bij Wisse, baas te Witmarsum. Hier ontpopte Johannes zich als een pienter kereltje. Hij ging kleren maken en mocht af en toe voor de baas op reis, in de omgeving van Witmarsum, Schettens en Longerhou.
De jonge Johannes was een trouw lid van de jongelingsvereeniging. Zijn vriend was de studerende Sikkel Greydanus, later hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen.
[Seakle Greijdanus Arum 1871-Swolle 1948] Johannes begon ook aardigheid in studie te krijgen, waarmee hij het zover bracht dat hij Zondagsschool en Godsdientstonderwijzer kon worden. Toendertijd werden er voor Zuid-Afrika dergelijke krachten gevraagd. Johannes dacht: Daar kan ik ook wel naar toe. Dat had ook wel kunnen gebeuren, als hij geen toestemming van zijn ouders had moeten hebben, omdat hij pas 17 jaar oud was. Vader vroeg aan Johannes: Wêr léit Súd-Afrika?
Waarop Johannes antwoordde: Achter Swolle.
Nu had Johannes buiten de waarheid gerekend, doordat zijn zuster Hieke zei: Dat lycht dy jonge helendal, Súd-Afrika leit hast oan ’e oare kant fan ’e weareld!
Derhalve ging dit niet door.

Omdat Johannes zich nog beter in het kleermakersvak wou bekwamen, ging hij naar Holland, voor die tijd – vanuit Friesland naar Holland – was dat een verre reis en een hele onderneming. Johannes kwam eindelijk terecht bij de firma Goedmaat te Rijnsburg. Hier leerde hij het vak goed en hij kwam met een coupeursdiploma terug.

Jehannes ‘Heeft zich de volle tevredenheid verworven, en is als bekwaam Coupeur aan te bevelen’, 17 juny 1896

Terug vanuit Rijnsburg ging Johannes zich vestigen, voor eigen rekening, in Uithuizen. Dat was allemaal wel goed gegaan, ware het niet dat na afloop van een feestje, Johannes een rijke Groningse boerendochter thuisbracht, en dat kwam zo’n kleine middenstander niet van pas, waardoor de rijke boeren hem geen kostuums meer lieten maken.
Johannes verplaatste zijn werkterrein naar Winsum (Fr.), daar ging het beter. Hij kwam in de kost bij Jacob van der Ploeg. Geert van der Ploeg getrouwd met Grietje Goslinga, kreeg vooral zondags bezoek van haar zuster Maaike uit Welsrijp.
Johannes dacht: Dat is wat voor mij, die heeft niet veel stof nodig voor een jurk, dat is nooit onvoordelig.

Geart van der Ploeg, beurtskipper op stoomskip Cornelia I, troud yn 1890 mei Gryt Goaslinga, suster fan Maaike. Dêr skôget Jehannes Hannema Maaike en hy hat sin oan har. De Van der Ploegs en Goaslinga’s binne otterdoks útfallen, Geart lêst dan ek it Friesch Dagblad en wurdt dêrmei ferivige.
Foto út de neilittenskip fan Jehannes Romkes Hannema, skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema.
Foto: Gevaert, Ljouwert

Johannes troude met Maaike die woonde in datzelfde huis waar Johannes als kleine jongen op een zondagmiddag zo hoog bij op had gezien. Maaike was in dit huis geboren en later ook al haar kinderen.
In Welsrijp was pake Johannes schepper en schrijver in het dorp. Voorzitter van diverse verenigingen, organisator van dorpsfeesten, ceremoniemeester van bruilloften. – echt een vriendelijke man, iemand die helpt om mooie dingen te bevorderen. Hij was oprichter en voorzitter van het muziekkorps ‘Concordia’ en bij het 40-jarige bestaan werd de voorzitter over diezelfde periode dan ook met een koninklijke onderscheiding vereerd.

In lintsje foar fjirtich jier foarsitterskip fan ’e muzyk. Skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema

At Jehannes en Maaike 50 jier troud binne krije se in serenade fan Concordia, te Frjentsjer by de respesje yn De Bleek  

Pake Johannes was als persoon heel veel de raadsman voor zijn dorpsgenoten. Het mag gezegd worden dat hij vele vrienden had en geen vijanden.
Beppe Maaike was echt een zakenvrouwtje en nam voor een groot gedeelte de winkel voor haar rekening. Pake Johannes zat boven op zijn kleermakersatelier. Die kon onder zijn werkzaamheden heel vaak zingen. Beppe Maaike was een voortreffelijke huisvrouw, alles op orde en regel. Ze beschikte over een uitstekende kookkunst.
Tot aan de oorlog 1914-1918 begon pake Johannes meer met de handel. In die oorlogsjaren verzorgde hij de mensen van goederen en levensmiddelen die toen schaars waren. Mede door zijn handel werd er meer aandacht besteed aan de fouragehandel. Uit de periode waarin ze toen leefden zijn er ook een paar anecdotes te vermelden. Dat zijn verhalen die pake smakelijk kon vertellen.
Pake Johannes had in die tijd een schaap laten slachten, het vlees was schaars. Pake dacht: Dominee krijgt ook niet teveel. Zodat hij op een avond een bout schapenvlees bij de Gereformeerde dominee te Winsum aan de bel hing.
Enkele kerkeraadsleden verdachten pake van onwettige handelingen en droegen dominee op Hannema te vermanen. Van dominee zijn vermaning kwam niet veel tercht.
Pake zei: Dûmeny, ik ha op íén nei alle tsjerkeriedsleden oan brune beane en griene earte holpen, dy íéne is de tsjerkeried net. En hoe smakke it skieppefleis dat dûmeny oan ’e bel hie?
Dominee af.

Een ander verhaal is ook het vermelden waard. Pake was naar Heerenveen geweest met twee bekenden die ook in de kerkeraad zaten. Het was in 1911 toen Van Maasdijk de allereerste vliegdemonstratie gaf. Een ouderling vond dat dit niet te pas kwam, omdat het geestelijke boosheden in de lucht waren. De domiee werd ingeschakeld en dat was een verstandig man. Hij zei tegen die ouderling: Broeder ze waren wel in de lucht, maar niet bepaald geestelijk.
Pake Johannes as een slimme zakenman. Beppe Maaike was even slim en kon pake er ook nog uitredden wanneer hij eens een beetje in het nauw kwam. Het was ook wel eens andersom. Beppe Maaike verkocht ook wel Schiedammer vocht, zogenaamd om de mensen te gerieven. Eén keer liep het mis, schijnbaar door verraad. Maar dan kwam pake op de proppen en liep het ook nog met een sisser af.

De zaken liepen zowel winkel als fouragehandel met aanverwante artiklen van aardapplen, veldproducten, grossieren in bezemrijs enz. heel normaal en evenredig. De weg naar winkel en pakhuis werd in de volksmond ‘Hannema’s reedje’ genoemd.
De oorlog 1914-1918 had wel enige variatie opgeleverd. In die tijd werden er allerlei artikelen verhandeld en later ook nog partijen wijn van het gestrande schip ‘West Atleta’. In de oorlog 1940-1945 kwam er een abrupt einde aan hun dagelijks bestaan. Pake Johannes zat mee in het verzet, leverde levensmiddelen en bonnen aan adressen welke onderduikers hadden. Door verraad kwamen de landwachters Hannema arresteren. Door een politieagent van Vaderlands gehalte werd hij tijdig gewaarschuwd. Hij moest dus uit eigen huis vluchten. Hun eerste onderdak was bij meester Bijlsma, hoofd der school te Welsrijp.  Als hulp in huis hadden ze Cornelia van der Ploeg, in de omwandeling genaamd Kee. Kee was altijd even kalm, beheerst en voorzichtig, toch moest zij op een zekere dag ook uitwijken, om niet onder pressie te komen staan. Pake Johannes werd al gauw vermomd afgevoerd naar Beetgum; schoonzoon Reimer Brouwer heeft langs binnenwegen hem per fiets opgehaald. Vandaar met een paspottaxi overgebracht naar Hoogeveen. Pake en beppe konden niet weer in huis en in hun zaak, die werd toen beheerd door Sijberen Bakker uit Winsum. In Hoogeveen werden ze liefelijk opgenomen door het echtpaar Jochem Blanken en Marrigje Zomer, winkelier in textiel, aan de Hoofdstraat. Hier waren ze veilig bij een neef en nicht, vanaf het voorjaar 1944 tot en met mei 1945.
[Jochem is in soan fan Klaske Goslinga (1861-1946, x 1886 Jacob Blanken, 1862-1945, bakker te Hoogeveen); Klaske is in âldere suster fan Maaike]
De zorg waarmee zij werden omringd is moeilijk onder woorden te brengen, de gehele familie Blanken leefde mee, zodat ze onder de Hoogeveners omke Johanes en tante Maaike genoemd werden. Na hun terugkeer kwamen ze aanvankelijkweer in hun zaak, wat na dit alles hun te veel werd. Het huis met de zaak is toen van de hand gedaan. Ze zijn toen vertrokken naar Franeker, waar ze een woongedeelte van hun dochter Cornelia kregen om uit te rusten van hun welbesteed en afwisselend leven.
De Hannema ’s zijn getypeerd als belegen wijn: fonkelend, sprankelend, pittig, maar ook koppig. De Goslinga’s zou men kunnen typeren en vergelijken bij kaas. Kaas kan zacht en romig zijn, ook wel pittig en scherp, toch is kaas een product dat past bij belegen wijn. De Goslinga’s hadden een sterke godsdienstige overtuiging, in de lijn van afscheiding en doleantie. De Hannema’s waren van Nederlands Hervormde signatuur, alsmede van de Doopsgezinde richting. Beiden hadden een Godsdienstige levensbeschouwing, die in het nageslacht bewaard is gebleven.
Pake Johannes had veel belangstelling voor zijn achternaam, van die achternaam Hannema heeft hij aantekeningen nagelaten.
Wa wit wêr’t dy oantekens bleaun binne? Sjoch: formulier 

   Bern:
   1 Cornelia (Cor) Hannema * Wjelsryp 31-1-1900 † Saxenoord, Frjentsjer 25-2-1988 [] Wjelsryp; driuwt sûnt 1923 in winkel yn baby- en wol-artikels oan ’e Dykstrjitte te Frjentsjer, sûnt 1926 oant 1960 ‘Magazijn De Ster’ oan it Riedhúsplein dêr; hat fan 1940-1945 in joads famke yn ’e hûs

Cor Hannema, 23 jier gerenommeard sakefrou yn tekstyl te Frjentsjer. Foto: F.O. Strüppert, Ljouwert

   2 Jeltje Hannema * Wjelsryp 26-4-1903; x Hinnaarderadiel 18-5-1923 Klaas Sybrens Miedema * Winsum 26-5-1900 †  Heech 27-6-1983 [] Westhim; ynspekteur ‘Zeven Provinciën’ Boarnburgum, sn f. Sybren Klazes Miedema, boer te Wommels, en Willemke Hessels van der Velde. 
   3 Arendje Hannema (Aa) * Wjelsryp 17-8-1907 † 6-12-2000 [] Easterein; x Hinnaarderadiel 2-6-1927 Rients Jans Jongema * Spannum 16-4-1905 † Easterein 20-5-1975 [] Easterein; as Rients twaentweintich is, begjint er as timmerman te Easterein; sûnt 1945 amtner sosjale saken gemeente Hinnaarderadiel; lid fan fersetsgroep 1940-’45, 1944 arresteard, finzen te Ljouwert, dêrnei Amersfoart en deporteard nei Dútslân, juny 1945 komt er werom; sn f. Jan Rientses Jongema, timmerman en tsjerkfâd te Spannum, en Maaike Sjoerds Galema (Aa en Rients binne achter-nicht-en-neef: Rients syn beppe fan memmeskant is Tryntsje Paulus Oosterhaven)
   4 Hieke Hannema * Wjelsryp 7-3-1912, x Frjentsjer 25-2-1943 Bernard de Boer * Warkum 27-5-1914, banketbakker te Apeldoarn, sn f. Bernardus de Boer, bakker te Warkum, en Eelkje Jans van Dijk
   5 Romkje Hannema (Rom) * Wjelsryp 9-4-1915 † Frjentsjer 4-4-2007 [] Bitgum; x Hinnaarderadiel 11-7-1939 Reimer Gerbens Brouwer * Menaam 7-4-1912 † Frjentsjer 2-3-2001 [] Bitgum; gernier te Bitgum (30 pûnsmiet), sûnt 1955 túnboubedriuw (12 ha. ierdappels, rapen, sipels, biten, en wat ierdbeien) te Luttelgeest yn ’e Noard Oast Polder ; gemeenteriedslid fan Menameradiel foar de Partij van de Arbeid (man fan de trochbraak), sn f. Gerben Reimers Brouwer, boer Menaam ûnder Bitgum, en Antje Dirks van der Schaaf.
Romkje is ferneamd nei har pake Romke Jehannes Hannema (XII.4), dy is neamd nei syn muoike Romkje Ulbes Hannema (X.2.4), en dy nei har beppe Romkje Ulbes Kuipers (IX).

Dochter fan XII.4
2 Hieke Romkes Hannema
* Tsjom 25-11-1879 † Wommels 22-8-1954, as widdo 1930-1939 manufakturierske oan ’e Wommelserdyk 59, x Frjentsjerteradiel 25-5-1899 Sjoerdt  Aukes de Haan * Winsum 9-10-1873 † dêr 18-10-1930, 1899-1900 keapman op Noardahou (’t Noard 3-4) te Tsjom, 1901-1905 oan ’e Wommelserdyk 32, 1905-1930 oan ’e Wommelserdyk 59, sn f. Auke Klazes de Haan en Lieuwkje Sjoerds Dijkstra.

Hyke Hannema en har skoansuster Maaike Goaslinga (rjochts). Foto: Otto Reints, Meppel.
Foto’s yn dit skift út de neilittenskip fan Jehannes Romkes Hannema, skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema

Hyke Hannema en Sjoerd de Haan. Foto: Meer [?], Nijstêd 421, Ljouwert

Hyke Hannema. Foto: Nijstêd, Ljouwert

Sjoerd de Haan, Hyke Hannema en Aaltsje de Boer oan ’e Wommelserdyk 59 te Tsjom. Hyke is hjir manufakturier fan 1930 oant 1951. Foto: as briefkaart

Hyke de Haan-Hannema, 10 jannearis 1848. Foto: Hommema, Frjentsjer, Flylân

XII.5
Pieter Johannes Hannema * Tsjom 30-3-1849 † U.S.A. 27-3-1932, bakkersfeint te Tsjom, yn 1872 te Arum, 1874, ’76 bakker te Penjum, yn 1903 arbeider te Gaast, ferfart mei de húshâlding op 15-5-1903 út Gaast nei Noard Amearika (bestimming net bekend; Tresoar Emigranten, argyfnr 1732, ynventarisnr NN-02, aktenr 2925), x Wûnseradiel 18-7-1872 Gerlantje Tjerks Sieswerda * Wytmarsum 26-5-1852, dr f. Tjerk Baukes Sieswerda, skipper te Wytmarsum, en Antje Aukes Doornbos.
Bern:

1 Tjerk Pieters Hannema
, folget XIII.4
2 Johannes Pieters Hannema
, folget XIII.5
3 Auke Pieters Hannema
, folget XIII.6
4 Antje Pieters Hannema
* Penjum 28-11-1876, U.S.A.
5 Sjoerd Pieters Hannema, folget XIII.7 

XII.6
Ulbe Klazes Hannema
* Frjentsjer 29-3-1844 † Bolswert 26-1-1910, dokter te Bolswert, x Wûnseradiel 14-3-1873 Francina Britzel * Makkum 20-5-1849 † Bolswert 25-2-1935, yn 1915 eigener fan in pleats mei bou- en greidlân te Idzegea, en in hûs dêr mei bou- en griedlân; dr f. Lucas Britzel, boargemaster fan Wûnseradiel, lid Deputearre Steaten fan Fryslân, en Maria Lolkes Visser.
Leeuwarder Courant 28-10-1910:

Bern:

1 Aafke
(ek: Afke) Hannema * Bolswert 9-11-1873 † Deventer 12-2-1959 [] Arnhem, Moscowa, x Bolswert 3-11-1903 Dirk Pottinga * Hylpen 27-9-1876 † Arnhem 21-6-1925 [] Arnhem, Moscowa, stúdzje Mennonieten Seminarie Amsterdam, foargonger te Baard 1903-1906, Veendam-Wildervank-Pekela 4-11-1906 o/m 17-5-1908, Purmerend 1908-1912, Arnhem 1912-1925; sn. f. Jetse  Pottinga Hzn (Harkes), doopsgesind foargonger te Noardhorn 26-11-1871, Hylpen 1-2-1874-1878, Drylts 1878-1880, Jirnsum-Poppenwier 1880-1886, De Jouwer 1886-1890, Hoarn 1890-1893, en Aleida Johanna Pottinga
2 Lucas Hannema * Bolswert 4-8-1875 † dêr 16-3-1924, yn 1910 kantoarbetsjinner te Culemborg, yn 1924 idem te Bolswert; x Bolswert 4-6-1917 (41 en 34 jier) Maria Piso * Warkum, dr f. Jacob Frederiks Piso, weinmakker te Warkum, en Jetske Idses Boersma, Jetske is yn 1917 kafeehâldtser te Snits
3 Klaas Hannema * Bolswert 19-1-1879 † dêr 8-2-1879
4 Maria Titia Hannema
* Bolswert 19-3-1880 † Zeist 8-4-1966, wennet yn 1915 te Wijk bij Duurstede, x Bolswert 3-11-1909 Dirk Hendrik Coenraad Ittmann * Goes 7-2-1876 † Zeist 13-3-1957, by x ûntfanger fan ’e registraasje en domeinen te Bolswert, sn f. Dirk Hendrik Coenraad Ittmann, skoallehaad te Goes, en Maria Adriana Rouffaer
5 Klaas Hannema
* Bolswert 12-7-1882 † dêr 14-7-1882
6 Franciska Hannema
* Bolswert 12-7-1882 † dêr 23-7-1882
7 Hinke Hannema
* Bolswert 12-10-1883 † dêr 11-6-1888
8 Klazina Hannema
* Bolswert 21-5-1884 † dêr 3-6-1884
9 Klaas Hannema
, folget XIII.8

XII.7
Gerrit Klazes Hannema
* Frjentsjer 3-11-1865 † Beverwyk 6-1-1942, ryksfeedokter te Saandam oan ’e Gedempte Gracht 52, x Barradiel 23-1-1896 Geertje Fopma Bonnema * Tsjummearum 25-8-1869 † Beverwyk 23-7-1959, dr f. Jelle Fopma Bonnema, boer te Tsjummearum, en Tieltje Lodewijks Petræus.
Bern:
1 Wiepkje Hannema
* Saandam 31-10-1896 † Amsterdam 15-4-1980, x 1921 R.H. Veenstra * Ljouwert 29-10-1890 † Amsterdam 17-5-1970, sn f. Hendrik Veenstra en Grietje van der Molen
2 Jelle Fopma Hannema
, folget XIII.9


Kaart fan Wypkje mei in foto fan har bertehûs. Kolleksje Zaanstad.picture dp

XII.8
Ulbe Sjoerds Hannema
* Hitsum 15-9-1864 † Frjentsjer 27-12-1928, eigner fan syn heites mole op Laakwert (kadastraal B 154, sloopt yn 1912), hannelsman te Frjentsjer, x Sibbeltje Sybrens Jansen * Wytmarsum 23-8-1866 † Frjentsjer 17-7-1945, dr f. Sybren Jaans Jansen, koaltsjer te Wytmarsum, letter boer te Michigan (County Oscecola, U.S.A.) en Sipkje Jogchums Seekles.
Bern:
1 Sjieuwke Ulbes Hannema
* Frjentsjer 18-4-1888 † Renkum 12-10-1981, x Frjentsjer 16-4-1918
Willem Schiphorst * Ruinerwold 21-2-1888 † Ljouwert 1-2-1961, assistint-direkteur suvelfabryk Koarnjum, sûnt 6-5-1908 te De Wijk, sûnt 26-1-1910 te Tsjom, sûnt 22-2-1913 te Hoogeveen, sûnt 5-8-1913 te Wytmarsum, letter direkteur fan it suvelfabryk te Vreeland, sn f. Jan Meeuwes Schiphorst, feehâlder te Balkenbrug, en Annigje Slomp, feehâldster dêr
2 Sybren Ulbes Hannema
, folget XIII.10

XII.9
Jelle Rientses Hannema * Iens 26-5-1849 † Oost Graftdijk 14-12-1920, x Bovenkarspel 19-4-1874 Cornelia Koster * Bovenkarspel 2-2-1937 † Hengelo 9-2-1937.
Bern:
1 Eibertje Hannema * Oost Graftdijk 16-1-1877 † 26-7-1892
2 Marijtje Hannema * Oost Graftdijk 14-6-1880 † 12-7-1880
3 Pieter Hannema, folget XIII.11 

XII.10
Ulbe Rientses Hannema
 * Iens 10-1-1853 † Frjentsjer 11-1-1901, by x bakker te Frjentsjer, x Frjentsjerteradiel 29-10-1884 Geertje Jans Faber * Frjentsjer 5-2-1856, dr f. Jan Gerrits Faber, grofsmid te Frjentsjer, en Petronella Folkerts Jurretsma; Geartsje x 1 Frjentsjer 28-3-1880 Hylke Sierks Plantinga * Kollum 24-8-1850 † Frjentsjer 22-10-1881, yn 1880 blommist te Frjentsjer, yn 1881 túnder dêr, sn f. Sierk Hylkes Plantinga, túnder te Kollum, en Anna Jacobs Plantinga, yn 1880 winkelfrou, yn 1881 túnderske te Bolswert.
Bern:
1 Rienk Ulbes Hannema * Frjentsjer 7-1-1888 † jong.

Leeuwarder Courant:

XII.11
Ulbe Ages Hannema
* Tsjom 28-6-1855 † 1904, Ulbe keapet op 21-9-1876 oan ’e Foarstrjtte 25 in hûs en pakhûs mei stalling te Tsjom fan Auke Thomas de Groot dêr, keapsom f 4.101,- (Tresoar Notarieel argyf 28, ynvintarisnr 040065, aktenr 00188); winkelman te Tsjom, 1876-1881 oan ’e Foarstrjitte 25, yn 1881 oan ’e Boppebuorren (nr 63, ôfbrutsen 1969), 1884-1896 oan ’e Smitsreed (nr 135, ôfbrutsen 1977); karrider te Tsjom, 1896-1900 oan ’e Foarstrjitte 11, 1900-1901 oan ’e Foarstrjitte 4, 1901-1904 oan ’e Fabrykswei 9; x Frjentsjerteradiel 17-6-1876 Sytske Hilbrands Bruinsma * Arum 15-7-1851 † Tsjom 29-4-1931, wennet oan ’e Fabrykswei 9 oant 1920, 1920-1931 oan ’e Wommelserdyk (126A, ôfbrutsen), dr f. Hilbrand Feikes Bruinsma, boer te Arum, en Antje Johannes Kooistra.

Troukaartsje fan Ulbe Jehannes Hannema en Sytske Hilbrands Brúnsma. Wêrom Ulbo?
Ut de neilittenskip fan Romke Jehannes Hannema, skonken oan Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Hannema

Bern:
1 Age Ulbes Hannema * Tsjom 1854 † dêr 14-6-1854, 20 wiken
2 Age Ulbes Hannema, folget XIII.12
3 Antje Ulbes Hannema * Tsjom 15-9-1882 † Wommels 24-8-1966, ferfart yn 1964 nei Wommels, x Frjentsjerteradiel 2-7-1904 Hendrik Annes Olivier * Nes (It Amelân) 9-8-1878 † Harns 4-3-1962, sûnt july 1904 tsiismakker te Tsjom, sn f. Anne Dirks Olivier, by x arbeider, letter boer te Nes (It Amelân), 1893-1917 gemeenteriedslid fan ’t Amelân, sûnt 1901 wethâlder, en Aaltje Hendriks Hofker. 

XII.12
Jan Sjoerds Hannema 
* Winsum 21-8-1862 † Húns 23-12-1942 [] Húns, by x sûnder berop te Húns, yn 1922 neamd as komelker en greidboer te Húns, x Baarderadiel 13-5-1893 Grietje Hessels Tacoma * Winsum 20-4-1872 † Húns 26-7-1936 [] Húns, by x sûnder berop te Skillaard, dr f. Hessel Ysbrands Tacoma, arbeider te Skillaard, en Trijntje Martens Koldijk.
Bern:
1 Sjoerd Jans Hannema * Húns 1895 † dêr 8-6-1898
2 Hessel Jans Hannema * Húns 25-9-1897 † Wommels 6-12-1972 [] Húns, by x slachter te Húns, x Baarderadiel 24-5-1922 Feikje Jentjes Hengst * Easterein 19-4-1902 † Wommels 21-12-1978 [] Húns, by x sûnder berop te Hilaard, dr f. Jentje Hingst. molkrider te Hilaard, en Dirkje Schuurmans.
Bern:
   1 Dirkje Hessels Hannema * Húns 26-9-1922, x Surch 3-11-1948 Pieter Hovenga * 1-5-1922
   2 Grietje Hessels Hannema * Húns 5-9-1927, x Hilaard 28-5-1952 Bauke Wielinga * 16-7-1923 † 10-7-1963
   3 Trijntje Hessels Hannema * Húns 3-8-1932, x Easterlittens 14-4-1954 Albert van der Weide * 26-7-1927.
3 Trijntje Jans Hannema * Húns 2-9-1893 † Ljouwert 2-5-1977 [] Húns, x Baarderadiel 22-7-1922 Jacobus Rodenhuis * Húns 1-12-1891 † Ljouwert 19-7-1973 [] Húns, by x arbeider te Húns, sn f. Jan Rodenhis, arbeider te Húns, en Fokje van Beemen
4 Sjoerd Jans Hannema, folget XIII.13

XII.13
Tiede Sjoerds Hannema * Winsum 3-10-1864 † Dronryp 5-11-1935, by x boerefeint te Frjentsjer, letter te Doanjum, Dronryp en wer te Frjentsjer, x Frjentsjer 18-5-1890 Lolkje Jansen * Frjentsjer 21-9-1869 † Dronryp 13-8-1947, dr f. Sjouke Willems Jansen, arbeider te Frjentsjer, en Pietje Heins Steinfort.
Bern:

1 Pietje Tiedes Hannema * Doanjum 25-12-1890 † Frjentsjer 17-6-19o5, twilling mei Tryntsje
2 Trijntje Tiedes Hannema * Doanjum 25-12-1890 † Wurdum 14-6-1935, by x naaister te Dronryp, x Baarderadiel 9-5-1923 Douwe Plantinga * Burchwert, by x arbeider te Winsum, sn f. Ulbe Plantinga en Wipkje Haagsma
3 Luurtske Tiedes Hannema * Doanjum 13-10-1897 † De Knipe 7-2-1928, x Reinder Wynia * Winsum, sn f. Gatze Reiders Wynia en Ytje Reinders Oudega
4 Sjoerdje Tiedes Hannema * Doanjum 29-6-1899 † Minnertsgea 23-7-1964, x Barradiel  Klaas Kramer * St.-Anne † Tsjummearum 12-4-1976, sn f. Bartele Kramer en Trijntje van der Woude
5 Sjoukje Tiedes Hannema * Frjentsjer 2-9-1900 † Noardburgum 22-1-1975, x Ljouwerteradiel 19-12-1923 Hendrik Kornelis Bonnema * Warffum 11-10-1895 † Marsum 2-1-1973, elektro-technys opsichter by it Provinsjaal Elektrisiteits Bedriuw, sn f. Doede Hindrik Bonnema en Maaike Kornelis Doornbos
6 Jetske Tiedes Hannema * Frjentsjer 16-3-1904 † dêr 29-5-1972, x Jelle Hoekstra * Berltsum † Frjentsjer 10-5-1966, sn f. Heerke Hoekstra en Cornelia Hoft
7 Sjoerd Jan Hannema, folget XIII.14
Achterste rige, fan links nei rjochts: Trijntje Plantinga-Hannema, Klaas Kramer, Sjoerdje Kramer-Hannema, Hendrik Kornelis Kramer, Sjoukje Bonnema-Hannema, Sjoerd Jan Hannema, Reinder Wynia.
Foarste rige, fan links nei rjochts: Douwe Plantinga, Tiede Sjoerds Hannema, Jetske Hannema, Lolkje Hannema-Jansen, Luurtske Wynia-Hannema mei Gatze Wynia. Fotograaf n.n., 1924. Kolleksje Sjoerd Jan Hannema 

XIII.1
Johannes Jans Hannema * Winsum 26-3-1881 † Arum (wenjend te Huzum) 2-11-1939 [] Winsum, arbeider te Winsum, yn 1917 tsiismakker dêr, by ferstjerren los arbeider, x 1 Haskerlân 13-12-1906 Sjoukje Boonstra * Wommels 26-3-1880 † Rotterdam 30-10-1915, by x sûnder berop op ’e Jouwer, dr f. Herke Klazes Boonstra, postrinner op ’e Jouwer, en Janne Karstes Bakker; Jehannes x 2 Hinnaarderadiel 16-5-1917,  Klaarke Sijmons Ploegstra (Clara) * Wytmarsum 28-12-1886 † Snits 8-11-1965 [] Winsum, by x húshâldster te Wytmarsum, dr f. Sijmon Harkes Ploegstra, arbeider te Wytmarsum, arbeider en gernier te Arum, en Meino Ages Bos.

Bern út it earste houlik:
1 Herke Johannes Hannema, folget XIV.1
Bern út it twadde houlik:
2 Sijmon Johannes Hannema, folget XIV.2
3 Pietertje
(Pietje) Johannes Hannema * Huzum 22-6-1920, x 24-3-1953 † Balk 20-6-2011 [] Aldemardum, x Johannes Albertus Eisen * Schoonebeek 23-9-1920
4 Jan Johannes Hannema, folget XIV.3

XIII.2
Louw Ulbes Hannema * Lollum 4-10-1872 † Frjentsjer 24-7-1936 [] Tsjom, arbeider te Tsjom, yn 1898 oan ’e Wommelserdyk (noard-eastside; nr 43, ôfbrutsen), yn 1899 oan it Westelik Achterom, sûnt 1902 boer op Laakwert (Laakwert 3) ûnder Tsjom, x Frjentsjerteradiel 21-5-1898 Antje Lieuwes Lanting (by fersin ek: Lantink) * Tsjom 19-6-1872 † Frjentsjer 1-9-1935 [] Tsjom, dr f. Lieuwe Harmens Lanting, 1870-1895 boer op Tritsum ûnder Tsjom (Tritsum 7; kop-hals-romppleats, sûnt 1895 neamd ‘De Grote Goudberg’), 1895-1902 op Nij Herema (Frjentsjerterdyk 30), en Wiepkje Gerrits Abma, 1902-1924 stil wenjend oan ’e Foarstrjitte 25 te Tsjom.

Laakwert 3 ûnder Tsjom. Boud fóár 1830; herbou yn 1863 3n 1912

Bern:
1 Ulbe Louws Hannema
* Tsjom 8-4-1899 † 31-3-1986 [] Tsjom, yn 1922 gernier oan ’e Wommelserdyk 58, boer op Laakwert (syn âlderspleats) ûnder Tsjom, x Frjentsjerteradiel 11-5-1922 Baukje Lautenbach * Berltsum 22-7-1900 Ljouwert 14-7-1979 [] Tsjom, dr f. Symon Lautenbach, gernier te Berltsum, en Johanna Hacquebort.

Wommelserdyk 58, hjir sette Ulbe Louws Hannema en Baukje Lautenbacch út ein. Boujier: 1874


 Foto: fam.aabuwalda@home.nl

   Bern:
   1 Johanna Hannema * Tsjom 28-6-1925 † Enschede 16-4-2006 [kremeard] Enschede, x Menameradiel 23-3-1950 Jan de Boer * Menaam 16-8-1921
   2 Annie Hannema * Tsjom  9-3-1929 † Snits 23-10-2016, x Menameradiel 20-5-1953 Hessel H. de Witte * 24-6-1924 † 13-1-1981, greidboer en keapman

2 Fokeltje Louws Hannema * Tsjom 4-10-1900 † Skraard 15-11-1977, x Frjentsjerteradiel 20-5-1926 Ype Bauke Cornelis de Haas * Arum 23-11-1896 † Skraard 15-11-1977, sn f. Cornelis de Haas en Doutje Jansen
3 Wiepkje Louws Hannema * Tsjom 28-10-1902 † dêr 14-8-1903 [] Tsjom

Advertinsjes yn ’e Ljouwerter:
4 Lieuwe Louws Hannema, folget XIV.4
5 Dirk Louws Hannema * Tsjom 17-10-1908 † dêr 9-10-1910.

XIII.3
Johannes Ulbes Hannema
* Tsjom 14-7-1884 † Ljouwert (wenjend te Bitgummole) 23-1-1961, by x arbeider te Tsjom, x Frjentsjerteradiel 1-6-1912 Grietje Sippes Dijkstra * Almenum 15-8-1886 † Bitgummole 17-7-1962, by x faam te Tsjom (binnen de earste seis moannen te Seisbierrum), dr f. Sippe Cornelis Dijkstra, arbeider te Almenum, Harns en St.-Jabik, en Baukje Andries Hofma.
Bern:
1 Ulbe Johannes Hannema * Tsjom 28-8-1912 † St.-Jabik 25-11-1929
2 Sippe Johannes Hannema, folget XIV.5
3 Elisabeth Baukje Hannema * Hitsum 28-8-1918, x It Bilt 26-11-1936 Willem Tuin * Slochteren 1-6-1909
4 Baukje Hannema * Hisum 18-9-1920, x It Bilt -6-1940 Gerrit Beimers * 3-3-1912
5 Jeltje Hannema * Hitsum 14-6-1922
6 Cornelia Hannema * St.-Jabik 8-8-1925, x Frjentsjeradiel 1-6-1945 Rein Kuperus * Frjentsjer 8-6-1912
7 Johannes Johannes Hannema, folget XIV.6

XIII.4
Tjerk Pieters Hannema
 * Wytmarsum 19-10-1872, U.S.A.

XIII.5
Johannes Pieters Hannema
, * Penjum 25-3-1874,U.S.A.

XIII.6
Auke Pieters Hannema
* Penjum 6-9-1875, U.S.A.

XIII.7
Sjoerd Pieters Hannema
* Gaast 12-9-1884, U.S.A.

XIII.8
Klaas Hannema
* Bolswert 26-8-1893 † Sachsenhausen (by Oranienburg) 9-4-1945, wennet yn 1915 te Delft, ûndernimmer siketransport, lid fan ’e fersetsploech Orde Dienst, smokkelet as sadanich wapens en iten, yn 1955 wurdt de Hannemastraat yn Hilversum nei him ferneamd, x Hilversum 26-8-1893 Diederika van Doorn * Amsterdam 8-3-1897.
Bern:

1 Ulbe Hannema
, folget XIV.7

XIII.9
Jelle Fopma Hannema * Saandam 16-12-1900 † Alkmaar 27-1-1977, x Barsingerhorn 27-7-1928 Cornelia Bakker * Barsingerhorn 24-12-1903.
Bern: 

1 Gerrit Fopma Hannema
, folget XIV.8
2 Cornelis Reijer Hannema
, folget XIV.9
3 Geertje Liefke Louise Hannema
* Winkel 23-6-1938
4 Louis Cornelis Hannema
, folget XIV.10

XIII.10
Sybren Ulbes Hannema * Frjentsjer 28-2-1892 † dêr 24-12-1955, keapman te Frjentsjer x Frjentsjer 23-7-1919 Janke Trijntje Minkema * Easterlittens 5-1-1895 † Soestdijk 2-10-1982, dr f. Durk Durks Minkema, smit te Easterlittens, en Trijnte Gjalts van der Hem.
Bern:
1 Ulbe Durk Hannema
, folget XIV.11

XIII.11
Pieter Hannema
* Oost Graftdijk 12-12-1881 † Hengelo 20-4-1964, x Hilversum 6-8-1913 Adriana L. Kestelo * 30-12-1887 † Hengelo 2-8-1966.
Bern:
1 Cornelia Hannema
* Den Haag 18-7-1915, x Hengelo 29-8-1940 Hindrik van der Schuur * Emmen 22-7-1912
2 Tannetje Hannema
* Den Haag 11-1-1920 † Beilen 1920
3 Jacobus Jan Hannema
, folget XIV.12

XIII.12
Age Ulbes Hannema * Tsjom 7-3-1877 † dêr 12-7-1961, by x tsiismakker, 1896-1901 oan ’e Fabrykswei 1 (hûs foar wurknimmers by it Suvelfabryk), yn 1902 Fabrykswei 2 (idem), letter frachtrider en keapman te Tsjom, yn 1905 oan ’e Wommelserdyk 32 (stjelp), 1908-1928 oan it Westlik Achterom, 1936-1961 oan ’e Foarstrjitte 20; x Frjentsjerteradiel 28-5-1901 Janke Douwes Douma * Feanwâlden 12-3-1880 † Tsjom 17-1-1965, by x faam te Menaam, dr f. Douwe Jacobs Douma, arbeider te Menaam, en Herkje Machiels Feddema.
Bern:
1 Sietske Hannema
* Tsjom 13-4-1904, x Frjentsjeradiel 20-5-1931 Henco Fedde Ypma * Wommels 10-6-1905, sn f. Lieuwe Ypma en Wietske Struiksma
2 Tjerkje Hannema
* Tsjom 7-5-1911, x Tsjom 8-1-1936 Gerrit Wielinga * Tsjom 22-7-1915.

XIII.13
Sjoerd Jans Hannema
 * Húns 12-4-1902 † Tsjom 26-11-1969, x Mantgum 8-11-1939 Hijlkjen Anema * Surch 8-11-1913 † Ljouwert 25-9-1987 [] Húns.
Bern:
1 Jan Sjoerds Hannema, folget XIV.13 
2 Thijs Sjoerds Hannema * Húns 19-1-1946

XIII.14
Sjoerd Jan Hannema 
* Frjentsjer 15-4-1906 † Ljouwert 19-2-1977, x Menameradiel 24-5-1922 Trijntje Meintema * Winsum 7-5-1906 † Nieuwegein 27-12-1997, dr f. Bontje Aises Meintema, arbeider te Winsum, letter te Dronryp, en Aaltje Sybrens Sipsma.

Bern:
1 Tiede Hannema, folget XIV.14
2 Aaltje Hannema
* Dronryp 7-1-1938, x Menameradiel 20-7-1960 Rienk Seerps Wassenaar * Froubuorren 20-7-1926, boer te Dronryp, sn f. Seerp Rienks Wassenaar, boer te Froubuorren, en Antje Dijkstra
3 Bontje Hannema
, folget XIV.15

XIV.1
Herke Johannes Hannema
* Winsum 4-10-1907 † Rotterdam 12-4-1986 (Schieweg 188A) [] Rotterdam, Oud-Kralingen, x Aaltje van Ham * Rotterdam 16-6-1908.
Bern:
1 Sjoukje Hannema
* Rotterdam 25-11-1939, x P.M. Hengstmengel
2 Dirk Theodorus Hannema
, folget XV.1

XIV.2
Sijmon Johannes Hannema
* Winsum 22-11-1918 † Ljouwert  30-11-1988 (Willem Sprengerstraat 33) [] Winsum; kleanmakker, letter naaimasinemonteur; x 1 Catharina van der Werf, x 2 Grins 31-8-1949 Martha  Nieswaag (Margo) * Grins 12-10-1923 † Ljouwert 4-7-1995 (Stadhouderstate 14) [] Winsum
Bern út it twadde houlik:
1 Johannes Sijmons Hannema
, folget XV.2
2 Martha Hannema
* Ljouwert 14-4-1951, x 1 Ljouwert 21-3-1969 Pals Dieter Hooyenga * Dútslân 17-7-1949 † Tytsjerksteradiel 21-4-1975, x 2 Snits 21-3-1978 Abe Dijkstra * Dronryp 28-4-1936; x 3 Ted Stanbrough  
3 Clara Hannema
* Ljouwert 14-6-1953, x Ljouwert 13-4-1973 Simon Sietse Vogelsang * Ljouwert 6-3-1948
4 Andries Hannema
, folget XV.3 

XIV.3
Jan Johannes Hannema * Huzum 4-12-1922 † Amsterdam 17-6-1972 [] Winsum, x Drachten 18-1-1956 Teuntje Kanninga (Teuny) * Drachten 22-8-1926 † Balk 1-12-2014 [] Winsum.
Bern:
1 Anneke Theuny Hannema * Drachten 3-6-1958,
 x Badhoevedorp 3-11-1989 Frits Tegel * Amsterdam 22-4-1942.
2 Johannes Jan Hannema, folget XV.4

XIV.4
Lieuwe Louws Hannema * Tsjom 16-4-1905 † Frjentsjer 16-11-1989 [] Tsjom, 1931-1968 boer op Opdyk yn de buorskip Dyksterhûs ûnder Tsjom; bestjoerslid Raiffeissenbank, tsjerkeriedslid Ned. Herf. Tsjerke te Tsjom; x Bolswert 7-5-1931 Cornelia Reitsma * Tsjom 18-4-1906 † op Opdyk ûnder Tsjom 10-8-1965 [] Tsjom, dr f. Folkert Johannes Reitsma, boer op Lyts Tolsum op Tolsum ûnder Tsjom (Slachtedyk 4), en Trijntje Rientses van Wijngaarden.

Lieuwe Hannema en Cornelia Reitsma. Kolleksje André A. Buwalda www.andrebuwalda.nl
Cornelia har mem ferstjert as se sawat trije jier is. Se komt by har pake en beppe yn te Bolswert. As har heit foar de twadde kear trout, hingje pake en beppe ûnderwilens sa oan Cornelia, dat se wolle har eins net wer kwyt. Dat sadwaande wurdt Cornelia dêr fierders opbrocht.
Se krijt ms en wurdt oan it lêst ta fersoarge troch har man en kin sadwaande op ’e pleats bliuwe (meidieling fan Evie Hannema-van der Weide, XV.6).

Opdyk yn ’e buorskip Dykstrahûs ûnder Tsjom, Nijebuorsterwei 42. Yn 1640 neamd ‘Op Dyck’, yn 1700 neamd ‘Dykstrahuys’. Boud foar 1830, oant 1880 in kop-hals-romppleats; herbou as stjelp yn 1881, yn 1927 en ’69 ferbou. Fan 1856 oant 1871 wenje hjir trije húshâldings, fan 1871 oant ’80 twa.
Hjir buorkje sûnt 1931 trije generaasjes Hannema: Lieuwe Louws, Folkert Lieuwe (VI.6) en Pieter Sjoerd (XV.6.2)


Foto: fam.aabuwalda@home.nl

Bern: 
1 Louw Lieuwes Hannema
, folget XV.5
2 Folkert Lieuwe Hannema
, folget XV.6
3 Jitske Hannema
* Tsjom 4-5-1938 † Hollum (It Amelân) 13-1-2017 [] Nes (It Amelân), learares, w.m. Annie Hoeksema 

XIV.5
Sippe Johannes Hannema
* Hitsum 17-12-1916, x It Bilt 21-5-1941 Tetje van der Veen * Garyp 29-4-1917.
Bern:
1 Hiltje Hannema * St.-Jabik 26-12-1942
2 Johannes Ulbe Hannema, folget XV.7

XIV.6
Johannes Johannes Hannema * St.-Jabik 30-8-1929 † Marknesse 23-4-1982, x Huzum 26-4-1952 Saapke van der Woude * Marrum 22-3-1932
Bern:
1 Johannes Ulbe Hannema, folget XV.8
2 Rode Hannema
, folget XV.9
3 Geertje Hannema
* Minnertsgea 9-3-1958, x Emmeloard Timotheus  A.M. de Boer (Theo) * Kaaloelen 27-1-1934. Bern: Frank
4 Cornelis Hannema
, folget XV.10 

XIV.7
Ulbe Hannema
* Delft 9-2-1930, x Hilversum 9-12-1959 Wilhelmina G. Schmale * Muntok.
Bern:
1 Klaas Hannema
* Hilversum 16-4-1961

2 Frederika Wilhelmina Hannema * Hilversum 17-2-1963.

XIV.8
Gerrit Fopma Hannema
* Winkel 26-6-1929, x Winkel 24-10-1961 Mariëtta M. Porte * Winkel 11-4-1937.
Bern:
1 Steven V. Hannema
* Alkmaar 7-12-1962
2 Philippine L. Hannema
* Heiloo 19-8-1964
3 Suzanne M. Hannema
* Heiloo 16-2-1975

XIV.9
Cornelis Reijer Hannema
* Winkel 13-6-1934, x Schagen 28-9-1960 Gerarda M. Hoogerwaard * Delft 2-6-1935.
Bern:
1 Jelle J. Hannema
* Winkel 7-12-1961
2 Gerard M.C. Hannema
* Winkel 17-6-1965. 

XIV.10
Louis Cornelis Hannema
* Winkel 23-4-1948, x Schagen 25-1-1974 Ina Glim * Schagen 31-12-1948.
Bern:
1 Jeanine Hannema
* Gouda 14-5-1976 † dêr 7-8-1978
2 Erik Hannema
* Gouda 17-12-1978
3 Robbert Hannema
* Gouda 12-5-1980.

XIV.11
Ulbe Durk Hannema
* Frjentsjer 25-5-1923 † Gulpen 16-7-2007, studeart skiednis Universiteit van Amsterdam, promoveard 12-5-1964 Letterefakulteit op it proefskrift De Hogerhuis-zaak, by prof. dr. J.J. Presser; rektor Ryks Skoallemienskip Drachtster Lyceum; foarsitter 1973-1993 P.C. (Permanente Commissie, Keningkeatspartij te Frjentsjer), ridder yn ’e Oarde fan Oranje-Nassau, x 2-1-1952 Amsterdam Emilie B. Monasch * Amsterdam 2-8-1927.
Bern:
1 Sybren Hannema * Baarn 8-2-1959
2 Anna Janke Tiny Hannema * Baarn 14-9-1961.

Ut Kaatsen.nl Jaaroverzicht – 19 july 2007 – www.kaatsen.nl:

Oud-PC-voorzitter Ulbe Hannema overleden

Maandag 16 juli is oud-PC-voorzitter Ulbe Hannema in zijn woonplaats Gulpen in Limburg overleden. Hannema was 84 jaar. Ulbe D. Hannema is twintig jaar voorzitter geweest van de PC. In 1973 kwam hij in de commissie, als opvolger van Anne Westra. Hannema werd direct benoemd tot voorzitter van de PC. In die functie werd hij de opvolger van de legendarische ‘master’ Klaas Bijlsma.
Ulbe Hannema was in het dagelijks leven rector van de RSG het Drachtster Lyceum. De oud-PC voorzitter was tevens Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ulbe Hannema is bij het grote publiek vooral bekend geworden als een rechtlijnig, bijna wat plechtstatig man. Zijn opvolger, Jan van der Meij, keek in zijn afscheidsinterview in de WIS-IN van maart 2007 terug op de periode Hannema. Van der Meij in dat interview: “Hannema wie ‘rechtlijnig’. It wie swart of wyt by him. Ik haw wol in pear kear goed spul mei him hân. Mar dat is altyd wer útsprutsen en dan wie it ek klear. Oan de oare kant wie Hannema ek wol deeglik demokraat. As wy wat oars woenen as hy, dan lei hy him der by del.”
De huidige voorzitter van de PC, Minne Dijkstra, gebruikt soortgelijke woorden als hij terugkijkt op de PC tijd van Ulbe Hannema. “Hannema moast mr. Bijlsma opfolgje. Dat wie net maklik. ‘Master B’ wie in man mei in grut repertoire. Mar Hannema hat it ferhaal nei bûten ta goed oernaam.”
Dijkstra roemt met name de organisatorische kwaliteiten van Ulbe Hannema. “Bijlsma wie as foarsitter folle losser. Dat hie ek gefolgen foar de organisaasje binnen de PC. Hannema wie folle ‘pünktliger”. Folle mear in man fan planning en dúdlikheid. Hy hat de ynterne organisaasje fan de PC folle better strukturearre. Hy hat der ‘lijn’ ynbrocht.”
Ook Dijkstra beaamt dat Hannema niet altijd even gemakkelijk was, maar ook de huidige PC preses roemt de democraat in de maandag overleden oud-PC-voorzitter. “Maklik wie hy net. Mar wol in echte demokraat. Mar hy stie pal foar syn miening en dan moasten je mei goeie arguminten komme om him te oertsjûgjen.”
Bij zijn afscheid in 1993 liet Ulbe Hannema zich interviewen door kaatsjournalist Siep Braaksma voor het boekje “Alles aan de Hang”. Uit dat interview blijkt ook de rechtlijnigheid en eigenzinnigheid van Ulbe Hannema. Braaksma snijdt het onderwerp voorzichtig aan en rept over stiptheid, correctheid en orde, als het gaat om de persoon Hannema. Die draait er in zijn antwoord echter niet omheen: “It kloppet en sa heart it ek. De minsken moatte witte wêr’t sy oan ta binne. Bygelyks om acht oere it begjin fan de resepsje, om kertier foar njoggenen yn it reau en op it fjild op tiid oan de gong. Dêr hawwe de minsken rjocht op en dêr wike wy net fan ôf.”
Braaksma vraagt zich in het interview ook af of die PC-tradities, die mannen in zwarte pakken, de jeugd nog wel zal kunnen binden in de toekomst. Ook op deze vraag kreeg de journailst een typerend Hannema antwoord: “Dêr sit ik net sa mei. Miskien spile dat yn de santiger jierren mei de raffels oan de broek en de sokken út, mar ik haw my der nea wat fan oanlutsen. Ik soe sizze: wat dogge jo hjir dan as jo dat net moai fine. Gjin minske kin ommers sûnder ferline en histoaryske wearden moatte net ferlern gean.”
In hetzelfde boekje blijkt in het voorwoord van Ulbe Hannema tegelijk ook de liefde voor de kaatssport in het algemeen en die voor de PC in het bijzonder. En dat hij het publiek zeker niet minacht, bleek ook uit dat voorwoord. “It moaiste wat wy ús winskje kinne is foar no en de kommende jierren by alle partijen in gruttere skare taskôgers dy’t sa de hûdfol wurk beleanje soe dy’t troch faak lytse ôfdielings dien wurdt, mei mar in stik of wat frijwilligers. Oan elkenien dêrom de opdracht, sa’t dy dellein is yn it âlde wurd: Bewarje it pân jim tabetroud”.
Ulbe Hannema is op eigen verzoek in besloten kring gecremeerd.
Sjoch fierders ûnder oaren:
De dei is begûn
PC 1984 begjin fan ’e dei

Kaatshistoarje.nl

Leeuwarder Courant 20-7-2007:


Lês fierder: Pc-foarsitter sûnder babbelegûchjes

XIV.12
Jacobus Jan Hannema
* Beilen 10-6-1921, x Soerabaja 2-1-1958 (houlik ûntbûn) Norma Flem.
Bern:
1 Wijnand Jacobus Hannema * Hengelo 14-6-1959
2 Erik Michael Hannema
* Hengelo 18-8-1961
3 Laura Norma Hannema
* Hengelo 25-9-1963.

XIV.13
Jan Sjoerds Hannema 
* Húns 8-10-1940, timmerman by Houtfabryk Tinga yn Winsum, x Ten Post 14-8-1962 Petronella Wierenga * Ten Post 21-5-1939 † Grins (Akademys Sikehûs, wenjend te Tsjom) 14-12-2000, dr f. Hendrik Wieringa en Grietje Kontien. 
Bern:
1 Sjoerd Hannema * Tsjom 15-8-1965, x Pietsje Greidanus * Tsjom 8-1-1967
2 Hilda Hannema * Tsjom 22-8-1967
3 Greetje Hannema * Tsjom 198-1968.

XIV.14
Tiede Hannema
 
* Dronryp 24-8-1934, x Menameradiel Cornelia U. Jongema * Spannum 18-11-1939./De Westerein/
Bern:
1 Sjoerd Jan Hannema * Dokkum 17-2-1973.

XIV.15
Bontje
Hannema (Bonne) * Dronryp 22-1-1942, x Den Haach 25-9-1964 Wilhelmina Boers * Den Haach 8-6-1946./Dronryp/
Bern:
1 Sjoerd Jan Hannema
* Den Haach 4-10-1965
2 Marinus Hannema
* Schoonhoven 31-1-1968
3 Alexander F. M. Hannema
* Schoonhoven 18-7-1972.

XV.1
Dirk Theodorus Hannema (Dick) * Rotterdam 27-1-1946 J.M. van der Linden

XV.2
Johannes Sijmons Hannema * Ljouwert 25-6-1949, x It Hearrenfean 27-10-1972 Grietje Veurman * It Hearrenfean 30-11-1951.
Bern:
1 Ivor Björn Mauritz Hannema, folget  XVI.1
2 Esther Ingrid Hannema * Ljouwert 24-10-19

XV.3
Andries Hannema (André) * Ljouwert 8-12-1956, x Hennie Boonstra

Bern:
1 René Christiaan Hannema
* Ljouwert 1-12-19, x Anna
2 Petra Hannema
3 Helena Hannema
4 Ronald Hannema 

XV.4
2 Johannes
 Jan Hannema (Hans) * Amsterdam 27-7-1963, x Els Ehrenburg.
Bern:
1 Laura Hannema
2 Jelle Hannema

XV.5

Louw Lieuwes Hannema  
* Tsjom 22-6-1932 † Ljouwert 12-1-1997 [] Tsjom, greidboer te Tsjom, x Frjentsjer 11-5-1956 Waltje de Boer * Tsjerkwert 29-7-1932 † Tsjom 19-12-1993 [] Tsjom, dr f. Anne Fokkes de Boer, greidboer te Tsjerkwert, en Lucretia Sijbrens de Witte.

Louw Hannema en Waltje de Boer
:
Foto’s: Kolleksje André A. Buwalda www.andrebuwalda.nl

Bern:
1 Lieuwe Hannema * Tsjom 7-1-1959, sjef produksjeôfdieling R.A. de Jong
2 Lucretia (Lucy) Hannema * Tsjom 5-7-1960, meiwurkster fersoargingstehûs, x Frjentsjer 1-7-1983 Lieuwe Bleeker * Harns 6-4-1958, meiwurker Shell, sn f. Keimpe Bleeker en Sietske Pitstra
3 Anne Hannema * Tsjom 31-1-1964, grienfersoarger by gemeente
4 Jitze Hannema, folget XVI.2 
5 Cornelia (Corrie) Hannema * Tsjom 14-5-1971, meiwurkster pensjoen-administraasje, x Wûnseradiel 31-5- 2002 André Aants Buwalda * Skettens 21-6-1972, kontroller, beoefener genealogy (fan him binne gegevens yn dit oersicht brûkt), sn f. Aant Buwalda, timmerman-oannimmer te Skettens, en Jeltje Adema  
Sjoch foar genealogy-side: www.andrebuwlda.nl

XV.6
Folkert Lieuwe Hannema
* Tsjom 15-12-1934 † Ljouwert 1-7-2015 []  Tsjom, 1968-1999 boer op Opdyk op Dyksterhûs ûnder Tsjom (syn âlderspleats), tsjerkeriedslid Ned. Herf. Tsjerke te Tsjom; x Frjentsjerteradiel 22-8-1962 Evertje (Evie) van der Weide * Hjelbeam 10-6-1935, Pieter Sjoerds van der Weide, timmerman te Hjelbeam, en Akke Ulbes Dijkstra.
Bern:
1 Lieuwe Hannema
, folget XVI.3 
2 Pieter
 Sjoerd Hannema, folget XVI.4
3 Cornelis Hannema, folget XVI.5
4 Sjoerd Pieter Hannema, folget XVI.6
5 Akke Evelyn Hannema * 31-5-1974, x Frjentsjer 26-10-2001 Pieter Hoekstra.

XV.7
Johannes Ulbe Hannema * Winaam 17-2-1945, x Grins 30-1-1970 Elliena Westerhof * Paterswolde 10-9-1944.
Bern:
1 Esther Hannema * 10-9-1970
2 Linda Hannema * 19-7-1973
3 Marieke Hannema * 28-12-1977.

XV.8
Johannes Ulbe Hannema
* Bitgum 30-10-1952, x Rotterdam 28-12-1973 Greta (Greetje) Bijl * Rotterdam 13-3-1952.
Bern:
1 Mirian Hannema * De Gerdyk 17-6-1976
2 Johan Hannema * Drachten 8-5-1978.

XV.9
Rode Hannema * Ingelum 18-11-1953, x IJsselmuiden 20-12-1974 Everharda (Eis) J.M. Wezenborg * IJsselmuiden 15-10-1952.
Bern:
1 Marcel Hannema * Ljouwert 26-9-1975
2 Patricia Hannema * Wolvegea 7-11-1970.

XV.10
Cornelis (Kees) Hannema * Emmeloard 24-2-1964.

XVI.1
Ivor Björn Mauritz Hannema * Ljouwert 24-8-1973, x 17-12-2003 Lu Bai * Huozhou (provinsje Shanxi, Sjina) 25-06-1977, dr f. Bi qiao yun (* 1948) en Bai Dong Ming (* 1949).
Bern:
1 Espen Tian Nan Hannema * Ljouwert 29-07-2005
2 Nena Hui Nan Hannema * Ljouwert 12-04-2008.

XVI.2
Jitze Hannema
 * Tsjom 14-11-1967, akkountant, x Frjentsjer 10-10-1996 Hilda Nadema * Den Helder 15-10-1967, meiwurkster pensjoen-administraasje.
Bern:
1 Karst Kritsada Hannema * Bangkok (Tailân) 3-11-2000
2 Lian Hannema  * Sjina 14-9-2003.

XVI.3
Lieuwe Hannema
, folget  * Tsjom 26-6-1963, x Eaststellingwerf 22-10-1993 Anita Klaziena Blaauw * Easterwâlde 22-10-1993
Bern:
1 Helena Klaziena Hannema * 26-10-1999
2 Irene Hannema.

XVI.4
Pieter (Piet) Sjoerd Hannema * 4-6-1965, sûnt 1999 boer op Opdyk op Dyksterhûs ûnder Tsjom (tredde generaasje op dit stee), x Frjentsjer 3-10-2003 Froukje Trijntje de Jong * 23-1-1972.
Bern:
1 Folkert Hannema
* 22-1-2004
2 Anneke Hannema
* 12-7-2007
3 Evina Hannema
* 14-5-2009.

XVI.5
Cornelis Hannema
* 3-6-1967, bussjauffeur, fertsjintwurdiger, x Flevolân 10-9-1999 Geertruida Schouten (Guda).
Bern:
1 Dirkje
Tinie Hannema (Dirte) * Emmeloard 5-9-2001
2 Folkert Cor Hannema.

XVI.6
Sjoerd Pieter Hannema
* Tsjom 15-3-1971, x Frjentsjer 26-9-1997 Hilda van der Meer.
Bern:
1 Grytsje Hannema
2 Folkert Rimmer Hannema
* Akkrum 27-9-2004.