Home » Hettema » Anne ferstjert

Anne ferstjert

Anne ferstjert yn 1926, sechstich jier.
Leen lit in onnoemmelik soad ôfdrukken meitsje fan sawol har memmes portretfoto as fan de foto fan har grêf, ornearre foar de fierdere famylje, freonen en kunde. Wat komme dêrfan nei hast hûndert jier noch in protte foar ’t ljocht út ferskillende hoeken, c.q. albums en doazen. Wat hat dat minske doe dêr op dat stuit in ferlet fan hân. En nei safolle desennia  komme de delslaggen dêrfan boppe.

aa
Foto: Obbema & De Bruin, Ljouwert