Genealogy Hettema


Dizze Hettema’s hawwe har namme ûntliend oan Hette Pytters (Generaasje VIII), boer op Flânsum ûnder Raard, Raarderhim. Syn trije bern Pytter, Lolkje en Sjuk neame har yn 1811 Hettema.
Der is gjin sibskip mei oare Hettema-stagen fia de Hettema’s. De neiteam fan Tjitze Hettes Hettema is wol besibbe oan de Buitenrust Hettema’s troch har beppe Minke Jacobs Brugsma, in nicht fan Grietje Foekes Buitenrust, troud mei Hette Wytzes Hettema. Ut it Hettema-Heeremalien – Boalserter Hettema’s – is troch dit neiteam lykwols wol gebrûk makke fan stúdzjestipe.

De famylje kin ferdield wurde yn twa haadstagen, dy fan:
– Tetman Pieters Hettema (XII.1), meast timmerlju;
– Hette Pieters Hettema (XII.2), boeren, ierdappelhannelers en middenstanners.
Beide stagen gean fierhinne mei yn de
Ofskieding fan 1834, de lettere Grifformearde Tsjerke.

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.=wennet mei/living together
sk=skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
DG = Doopsgesind/mennist
G = Grifformeard
GT = gjin tsjerkegenoatskip
KO = Kristlik Ofskieden (=Kristlik Grifformeard)
NH = Nederlâns Herfoarmd

Dit is wurk yn útfiering.

Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?Wurdt oan wurke.

Undersyk: Erfgoed Fundaasje.
Sjoch: Hettema Kronyk

STAMRIGE
I
Tiaerd Jacobs 
† yn/foar 1588; boer te Sweins, grif op Lutke Breutsma sate;
x foar 1545 Griet Dircks † yn/foar 1588, mooglik dochter fan Dirck Takez, boer op Wygersma te Lytselollum.
(Tiaerd en Griet binne de nûmers 2048 en 2049 yn ’e Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema.)

Yn 1588 (RA FRL W2 9) wurdt in skieding regele tusken Ysbrandt Egberts as heit fan syn trije bern by Frouck Tiaerdsdr silger, Willem Egberts en Pieter Tiaerdz as fâden oer de âldste twa bern fan Jacob Tiaerdts by Aeff Mauris, Tæcke Tiaerdz en Sytse Ryurdts as fâden oer Jacobs’ bern by Aeff Ryurds, Gerben Thysz as pake fan ’e jongste bern fan Jacob by Elbrich Gerbensdr en Sybren Tiaerdts as erfgenamten fan Tiaerd Jacobs en Griet Dircks, stoarn te Sweins. Soensmannen binne Jelle Pieters Kingma en Gerben Tæckes. Akkordeard wurdt dat Sybren huzing en gebrûk fan ’e sate te Sweins krijt en dat hy de oaren 780 goudg. útkeare sil.
Bern:
1 Frouck Tiaerds
2 Jacob Tiaerds
3 Sybren Tiaerds
4 Pyter Tiaerdts, folget II
5 Taecke Tiaerds

II
Pyter Tiaerdts † Peins tusken 1591 en 1595; hierboer op Toornckesate te Peins; administrateur fan it geastlik guod fan Peins 1580 (RA FRL EE4 55f), yn 1590 dêr warber mei spys, harnas en ‘zijdgeweer’.

Yn 1589 (HvF YY17 181) is Pieter Tyardts hierder fan Gale Heslinga en (de erven fan) Syuck van Humalda en Franske Groestra. Mar dat binne útrekkene de eigners fan Toornke saete te Peins (dêr’t letter de soan Pieter Pieters buorket). Mei oare wurden: ek Pieter Tiaerdts buorke op Toorncke, mar dan as hierboer.

III
Pyter Pyters
* foar 1572 † mooglik 1620/21, (of oars te swak om fâd te wêzen oer syn omkesizzers, de bern fan Emcke Seerps); yn 1597 te Peins, boer dêr op Toorncke saete (stim 12=floreennûmer 13), dat is de meast westlike pleats fan Peins;
x tusken 1595 en 1600 Trijn Gerbens † nei 1623; dr fan Gerben Tæckes en Gerlts Bouuens, boeren te Furdgum.

Yn 1605 keapje Pieter Pieters en Trijn Gerbens te Peins 25 pmt, dat is de helte fan Toorncke saete dêr’t hja sels buorkje.

IV Gerben Pyters; boer te Peins op de pastorypleats Muetselder sate (stim 9 =floreennûmer 10), 1640; 50 pmt pastorylannen, hy hat ûnder dy huzing 6 pmt eigen lân.
x 1 om 1625 hinne Tyedtske Jueckes (ek: Tydtske);
x 2 1643 Maertie Sybesdr.; hja testamintsje 15-6-1653.

Yn 1643 (RA FRL Y2 531) wurdt de ynventaris beskreaun fan Gerben Pyters yn Peins, widner fan Tyedtske Jueckesdr en no op ’e nij troud mei Maertie Sybesdr De ynbring fan Tyedtske wie 1600 goudgûnen plus 1200 goudgûnen fan har heit dy’t nei har dea stoarn wie plus 200 goudgûnen fan in hûs; de ynbring fan Gerben wie 1000 goudgûnen. Omke Sydts Minnes yn Arum wurdt dan oansteld as fâd oer Pyter, 17, Jan, 14, Gretske, 12, en Juecke, 10, de weesbern fan Gerben by Tydtske.

V
Pyter Gerbens * Stiens om 1626 hinne
x 1 Stiens jan. of febr. 1652 (Piter komt dan fan Peins) Antie Johannes, fan Stiens; Antsje is gjin lidmaat te Stiens, mar skink lykwols in legaat oan ’e tsjerke: op 9-6-1676 (DTB 478, lidmateboek Stiens, 144) hat de tsjerkerie fan Stiens ‘mede verrekent het besproken legaat van Pyter Gerbens eerste wijff ter suma drie hondert caroli guldens’, makket, mei rinte, 394½ karolus gûnen; fierders wurdt noch oantekene: ‘Tot een memorie ende dankbare erkentenisse deeser weldaadt aan den armen.’;
x 2 Stiens 13 maart 1670 (Piter is dan sawat 44, Saak is 22 jier) Saeck Gælis ~ Westernijtsjerk 20-8-1648; dr fan Gale Wybrens, boer te Westernijtsjerk, en Lolck Martens.

Ut it earste houlik sille der gjin bern west hawwe, oars wienen der wol fâden beneamd en hie der nei alle gedachten ek net sa’n grou legaat ôf kinnen.
Mei it each op it legaat oan de earmen fan Stiens hat dit stel dêr (de lêste tiid) wenne.

Wy kenne de rintestandert net, mar as dy bygelyks 5% wie, dan hat Piter dat jild seis en in fearns jier lang ûnder him holden en/of dan is rekkene sûnt syn twadde trouwen.
Yn 1669 (RA BIL N7, reg. 19 jan. 1669) stelt Piter him boarch foar 3000 karolus gûnen foar syn broer en skoansuster Joeke Gerbens en Japke Jacobs yn Sint Anne dy’t in skuld hawwe fanwegen lânhier. As ûnderpân stelle Joeke en Japke har 7 pmt yn ’e sate ‘‘t Vliet’ te Wytmarsum. Besit dat yn 1698 noch op namme stie fan de berne fan Joeke Gerbens wurdt it jier dêrnei ferkocht troch de bern fan Pyter Gerbens. (RA WON Y17 348v.) Dat sil mooglik te krijen hawwe mei it ûnderpân foar de boarchstelling fan 1669.

VI
Gerben Pytters ~ Stiens 9-4-1671 † nei 1715; húsman (=boer) te Jelsum (stim 4, 1698); diaken te Koarnjum 1697; hy hat yn 1698 besit by de Nije Mole op It Bilt en yn Wytmarsum yn sate ‘‘t Vliet’;
x 1 Jelsum 9-4-1694 Wapke Jelles † Jelsum om 1699 hinne; dr fan Jelle Thomas, boer te Raard (Rdh.), Britsum, Wurdum en ûnder Ljouwert, en fan Aat Jetzes;
x 2 Ljouwert – nei alle gedachten – (3e proklamaasje Jelsum 23-6-) 1700 Geeltje Johannes Bruinsvelt, fan Ljouwert.

Op 6 aug. 1698 komme Gerben en Wapke mei attestaasje te Jelsum. Hy komt noch foar op de lidmatelist fan 1705 dêr.
Gerben en Wapke komme yn 1698 op ’e pleats yn Jelsum. Se binne nochal wat achterútbuorke (om krekt te wêzen f 2056-11-10, neffens ynventaris).
Yn 1698 (RA LWL V19 218) wurdt it hierkontrakt opsteld wêrby’t Jr. Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten, grytman fan Baarderadiel, oan Gerben Pytters en Wopke Jelles, man en frou te Koarnjum, in ‘zathe’ te Jelsum ferhiere sil, ‘bouw en greydtlandt’, grut 62 pmt.
Itselde jier (idem 60) liene Gerben Pytters, húsman te Jelsum, en Wapke Jelles f 300 fan Claas Cornelis en set er ta ûnderpân ‘mijn aandeel landt, gelegen bij de nieuwe Molen op der Bildt’ en in stik lân te Wytmarsum.
Yn 1700 (idem 66) lient Gerben Pytters, húsman te Jelsum, fan Thomas Jelles en Diuke Jans te Wyns en fan Wybe Jelles, frijfeint te Jelsum, 100 daalders fan elk.
Op 18 juny 1701 (RA LWL M38 171) in taksaasje en skieding op fersyk fan Here Jelles te Ljouwert en Tomas Jelles te Wyns, omkes/fâden fan Pytter en Jelle, de bern fan Gerben Pytters te Jelsum by Wapke Jelles silger, dy’t op ’e nij troud is mei Geeltie Bruinsvelt.
Bisten: ‘3 olde paerden met een fool’, fjouwer kij, trije keallen, ien hokkeling en ien ‘bargh’’. De ‘vrucht te velde staende’ wurdt takseard op f 290. Fjouwer gouden ringen, in earizer. Achterstân fan twa jier (!) lânhier: f 520-10.
Gerben syn ynbring hie f 1478-9 west, dy fan Wapke f 1800. Aet Jelles keapet in hele partij klean dy’t fan Wapke west hienen. De bern wurdt noch in oandiel erfskip fan har omke Wybe Jelles taparte.
Yn 1701 (RA LWL V19 105) liene Gerben Pytters te Jelsum en Geeltie Bruinsvelt 150 gûne fan Claas Cornelis.
Itselde jier (idem 206, akte registreard 1705) liene deselden f 500 fan Sydts Bruinsvelt en Trijntie Jacobs te Ljouwert. Húsrie stiet as ûnderpân.
Op 2 aug. 1706 (RA LWL L3) wer fâdijstelling fan omkes Here en Tomas Jelles oer Pytter, tolve jier, en Jelle, acht, de weesbern fan Gerben Pytters en Wapkes Jelles silger, fanwegen har memmeguod en fan it oanerfde guod fan beppe Aath Jetses (kertier 131), dy’t datselde jier stoarn wie. Heit Gerben sil him net ynlitte mei de administraasje dêrfan.
Kommentaar: troch de kumulaasje fan skulden (wêrfan twa yn 1705 registrearre binne) en de lêste – frij opmerklike – akte (heit moat him net tefolle bemuoie mei besit út syn skoanfamylje) soe men tinke dat it yn dy snuorje dien wie mei it buorkjen. Memme neilittenskip sil de bern letter faaks op gleed holpen ha.

VII
Pyter Gerbens ~ Koarnjum 7-7-1695 † Raard (Raarderhim) 27-4-1775; op belidenis oannommen te Raard 26-1-1720; húsman/boer op Flânsum ûnder Raard (1728, 1738, 1748, 1758 en 1768; stim 29, 42 pmt), no Learewei 24; stiet op ’e lidmatelist fan Raard 1-5-1772; âlderling te Raard;
x Raard 3-9-1719 Lolkje Hylkes Wiarda * Raard omstrings 1694 † dêr 1760/1761; neffens spesykohier; lidmaat te Raard op belidenis op 26-10-1714 as ‘jongedochter’; dr fan Hylke Jorryts Wiarda en Reinu Hettes, boeren te Reduzum (Roardahuzum), sûnt 1694 ûnder Raard op stim 18 (1698, 100 pmt) op state Yn de Himmeren (oan de súdkant fan Raard).

V1744: Pieter Gerbens te Raard, húshâlding fjouwer persoanen, oanbean kaptaal 6-0-0.
Q1749: Pieter Gerbens boer te Raard, 3+0, 23-15-0.

Bern:
1 Wabke Pyters
~ Raard 27-7-1720
2 Reinu Pyters ~ Raard 25-12-1721 ‘sijnde Kerstdag’
x Raard 3-2-1743 Hans Zakes; arbeider te Raard
3 Acke Pyters ~ Raard 14-4-1724
4 Acke Pyters ~ Raard 20-10-1726; boerinne te Raard;
x Raard 13-3-1746 Thomas Sytses Dotinga * Raard 7-7-1718 † dêr 8-12-1807; eigenerfd boer te Raard; bysitter (= wethâlder) fan Raarderhim; sn fan Sytse Thomas Dotinga en Hendrikje Jacobs, eigenerfde boeren te Raard;
Thomas x 2 Janke Sybrens; boerinne te Raard;
Thomas x 3 Antje Jacobs ~ Feanwâlden 14-12-1732 † Raard 24-9-1823, hûsnr 10 , 91 jier; by har ferstjerren yn har 92ste noch boerinne te Raard; dr fan Sytse Willems en Maayke Hendriks
5 Gerben Pyters ~ Raard 30-1-1729
6 Hylke Pyters ~ Raard 20-5-1731;
x Raard 15-2-1756 Jetske Lammerts
7 Jorryt Pyters ~ Raard 23-10-1735, twilling mei Hette
8 Hette Pyters, folget VIII


VIII
Hette Pytters ~ Raard 23-10-1735 (twilling mei Jorrit) † dêr 10-2-1803, neffens lidmateboek; boer op Flânsum ûnder Raard (stim 29, letter 30), syn âlderspleats (dit wie oant 1814 in tsjerkepleats, yn 1814/15 wurdt de tsjerke fan Raard nijboud, moat der jild komme en wurdt dit spul ferkocht).
Hette Pytters wurdt tagelyk mei syn broer Gerben en syn frou Pytsje op belidenis oannommen te Raard op 27-8-1762; hy stiet dêr op ’e lidmatelist yn 1772 en 1799;
x Raard 13 maaie 1759 (hja komt dan fan Reduzum) Pytje Sjuks ~ Sibrandabuorren 19-1-1738 † Reduzum 27-10-1822, hûsnr 41, 84 jier, (ferstjerren oanjûn troch har soan Pieter en buorman, skuonmakker, Eyze Hermanus van Zandbergen; Pytsje is lidmaat te Raard yn 1772 en 1799; boerinne op Flânsum ûnder Raard oant 1816; by ferstjerren sûnder berop; dr fan Sjuk Wytses en Hincke Dircks, boeren te Raard (1720), te Sibrandabuorren (stim 11, 1728, 1738), te Raard (1744), te Poppenwier (stim 9, 1748, 1758), sûnt 1760 te Easterein (stamâlden Offringa)
Bern:
1 Pytter Hettes Hettema, folget IX.1

2 Lolkje Hettes Hettema ~ Raard 20-7-1760 † dêr 7-9-1827, 67 jier, hûsnr 46, ferstoarn yn it hûs fan Jelle Wybrens Poelstra, rintenier, hy en Lolkje har muoikesizzer Johannes Hendriks Oosterhoff, ûnderwizer te Tersoal, binne tsjûge; smidske te Raard; yn 1822 faam te Dearsum; komt op 17-7-1827 mei attestaasje út Dearsum-Poppenwier yn Skraard, by ferstjerren dêr tsjinstfaam;
x Raard 18-2-1798, dan beide fan Raard, Jan Karels Rave ~ Raard 6-2-1757 * dêr 30-1-1757 † dêr 17-10-1819, 62 jier, nr 52; smid te Raard; 29-4-1791 lidmaat op belidenis te Raard; sn fan Carel Jans Rave, smid te Nijehaske, mei attestaasje op 19-8-1757 te Raard, dêr ‘Mr ijzersmid’, en Femke Willems
3 Sjuk Hettes Hettema, folget IX.2

GENERAASJE IX

IX.1 Pytter Hettes Hettema (skriuwt himsels: Pytter; yn akten meast: Pieter) * Raard 18-11-1764 † Reduzum 16-4-1824, hûsnr 41, 59 jier, [] dêr; boer en feehanneler (ek op Hollân) te Sibrandabuorren; sûnt 1813 op in tsjerkepleats (stim nr 6 en 23, de lêste 50 pûnsmiet) te Reduzum (hûsnr 41); hy en Tsjitske komme op 30-9-1814 mei attestaasje út Sibrandabuorren yn Reduzum;
x Sibrandabuorren 23-6-1789 Tjitske Tetmans (ek: Harsta, bygelyks yn ’e stjerakte fan har dochter Pytsje; en: Harstra; hja brûkt sels de achternamme net en tekenet akten mei T. Tetmans) * Dearsum 19-10-1755 † Reduzum 28-7-1826, hûsnr 41, 71 jier, [] dêr; dr fan Tetman Jentjes Harsta en Hykke Bæærns (ek: Beerents), boeren op Harsta state ûnder Harstabuorren (ek Harstebuorren en Hazzebuorren, Harstawei 3, ûnder Raard;
Tsjitske x 1e Poppenwier 24-5-1778 Albert Sierks * Reduzum om 1753 hinne † Sibrandabuorren 2-11-1780; boer te Sibrandabuorren op nr 6; sn. f. Sierk Pieters (ek: Sjirk) en Elbrig Alberts, boeren te Reduzum.
Bern:
1 Pyttje Pieters Hettema
(yn akten meast: Pietje) * Sibrandabuorren 6-4-1790 ~ dêr 25-4-1790 † Tersoal 15-5-1875, hûsnr 11d, 85 jier; skoalmasterke te Tersoal; as widdo dêr winkelfrou, by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Sibrandabuorren 4-9-1808, 18 en 25 jier, Johannes Hendriks Oosterhoff * Noardwâlde 28-12-1782 ~ dêr 19-1-1783 † ferdronken op ’e Snitsermar, 24-9-1846, 63 jier; skoalmaster en haad te Tersoal; sn fan Hendrik Johannes Oosterhof en Ytje Wybes, yn 1782, ’89 húslju (boeren) te Noardwâlde, yn 1791, 1814 idem te Aldlemmer; by de namme-oannimming yn 1812 ‘verklaard [Hindrik] dat hij verblijft bij den naam van Oosterhof; soan Jehannes set achter syn namme noch in ekstra f
2 Albertje Pieters Hettema * Sibrandabuorren 24-12-1794 ~ dêr 5-1-1795 † Raard 10-7-1852, hûsnr 28, 57 jier; by trouwen neamd ‘boeredogter’ te Reduzum; dêrnei boerinne op Harsta state te Raard;
x Raarderhim 29-4-1821, beide 26 jier, Sytse Thomas Dotinga * Dearsum 6-8-1794 † Harsta state Raard 23-12-1850, hûsnr 28, 56 jier; boer te Dearsum, letter op Harsta state ûnder Raard; dêr administrearend tsjerkfâd; sn fan Thomas Sytses Dotinga en Lysbeth Tjeerds Syboltsma, boeren te Dearsum en op Harsta state ûnder Raard
3 Tetman Pieters Hettema, folget X.1
4 Hette Pieters Hettema, folget X.2

Pytter Hettes nimt op 31 desimber 1811 de namme Hettema oan foar himsels en syn fjouwer bern

IX.2 Sjuk Hettes Hettema (ek: Sjoek, Sjuck, en inkeldris Sjirk) ~ Raard, Raarderhim, 23-4-1769 † dêr 9-9-1808, 39 jier; docht 4-5-1792 belidenis te Raard; arbeider en komelker te Raard;
x Raard 8-6-1800, hy fan Raard, sy fan Boazum, mei attestaasje fan Boazum, Gertje Hendriks (tekenet sels: Gertje Hendriks, sûnder achternamme; ek: Geertje, Getje; achternamme yn ûnderskate akten: Westerhuis, inkeld ek Hoekstra, bygelyks yn ’e stjer-akte fan har dochter Pytsje yn 1890) * Jorwert omstrings 1775 † Boazum 5-9-1814, hûsnr 22, 38 jier; docht 5-5-1805 belidenis te Raard; dr fan Hendrik Harmens en Akke Thomas Westerhuis;
Gjet x 2 Raarderhim 28-5-1811, 36 en 37 jier, Gerben Klazes Rienstra * Lytsewierrum 24-6-1774 † Tersoal 27-12-1853, hûsnr 25, 78 jier; by trouwen arbeider ûnder Raard; yn 1814, ’15 idem te Sibrandabuorren; yn 1818 idem te Poppenwier; yn 1830 idem te Tersoal; by ferstjerren dêr keapman; sn fan Klaas Gerbens † Lytsewierrum 1782, en Jeltje Wabes † Lytsewierrum 1784;
Gerben x 2 Raarderhim 13-8-1815, 41 en 30 jier, skieden 20-10-1815 (Gerben en Antsje ferklearje dat se byinoar sliept ha en besletten hawwe om it houlik te staken), Antje Fokkes de Jong * Friens omstrings 1785 † Weidum 20-1-1833, nr 46, 47 jier; Antsje kin net skriuwe; by earste houlik faam te Sibrandabuorren; by twadde boask idem te Wurdum; by ferstjerren winkelfrou te Weidum; dr fan Fokke Piebes de Jong, arbeider te Friens, en Geertje Johannes;
Antsje x 2 Ljouwerteradiel 16-3-1816, 30 en 49 jier, Broer Dooitzes Eekma * Wurdum 25-7-1766 † dêr 8-8-1827; húsman te Wurdum; sn fan Dooitze Broers en Grietje Andries, boeren te Wurdum;
Broer x 1 Wergea 30-7-1796, 29 en 19 jier, Baukje Foppes Rinia * Reduzum 1776 † Wurdum 1806; dr fan Foppe Dirks Rinia en Pytje Foppes Siderius, boren te Wurdum;
Broer x 2 Ljouwerteradiel 24-9-1812, 46 en 30 jier, Geertje Broers Visser * Grou 1780 † Wurdum 1813; dr fan Broer Gerbens, fisker te Grou, en Antje Reins;
Gerben x 3 Raarderhim 13-6-1818, 44 en 23 jier, Tjitske Sybes Koster * Snits 22-2-1795 † Raard 14-3-1867, nr 52a, 72 jier; by trouwen faam te Poppenwier; docht yn 1821 belidenis te Tersoal; komt 24-5-1835 út Sibrandabuorren yn Poppenwier; komt 22-9-1840 út Poppenwier yn Sibrandabuorren; komt 4-2-1854 út Sibrandabuorren yn Raard; dr fan Sybe Tjipkes Koster (ek: Tjepkes), hofker te Snits, en Klaaske Sipkes.
Bern:
1 Pietje Sjuks Hettema
* Raard 25-12-1801 ~ dêr 31-1-1802 † Marsum 23-2-1890, yn it Popta Gasthûs, 88 jier; by earste boask faam te Reduzum; yn 1828 komelkster te Marsum (hûsnr 74); by twadde houlik molketaapster te Marsum; sûnt 2-12-1861 dêr gernierske (hûsnr 7); sûnt 1-12-1869 dêr húsbewarster (nr 24K); ferhuzet op 1-3-1871 út Marsum nei Jellum; komt Alde Maaie 1871 út Jellum yn Marsum, wennet dêr yn by de húshâlding fan har soan Gerrit Klazes de Vries en syn frou Antje Klazes de Vries, gerniers (hûsnrs 96, 146); komt 5-4-1875 te wenjen yn it Dr H. van Popta Gasthûs;
x 1 Raarderhim 24-7-1822, 20 en 29 jier, Eeltje Tjeerds van Dijk * Raard 17-5-1792 ~ dêr 3-6-1792 † Marsum 8-12-1828, nr 74, 37 jier; by trouwen boerefeint te Wurdum; yn 1823, ’25 arbeider te Reduzum; by ferstjerren arbeider en komelker te Marsum; sn fan Tjeerd Jacobus van Dijk (ek: Cobus) en Yke Eeltjes, boeren te Raard;
x 2 Menameradiel 2-3-1831, 29 en 31 jier, Klaas Klazes de Vries * Ingelum 26-9-1799 ~ dêr 20-10-1799 † Marsum 1-11-1859, 60 jier; by earste boask arbeider te Marsum; yn 1830, ’35, ’39 dêr gernier (nr 74); sn fan Klaas Thyssen de Vries, arbeider te Marsum (nr 3), yn 1820 dêr gernier, en Geertje Sjoerds Terpstra (ek: Gertje);
Klaas x 1 Menameradiel 20-12-1820, 21 en 23 jier, Trijntje Jans (tekenet sels: Trijntje Jans; achternamme yn ûnderskate akten: Hoekstra) * Marsum 28-1-1797 ~ dêr 19-2-1797 † dêr 12-7-1830, nr 18, 33 jier; by trouwen en ferstjerren sûnder berop te Marsum; dr fan Jan Sybrens Hoekstra, yn 1820 winkelman te Marsum (Jan kin yn 1820 net skriuwe), en Klaaske Eelkes
2 Gerritje Sjuks Hettema * Raard 10-9-1803 ~ dêr 25-9-1803 † Grou, ferdronken, wenjend te Wurdum, 10-1-1826, hûsnr 343, 22 jier; by ferstjerren boerefaam te Grou
3 Akke Sjuks Hettema * Raard 25-3-1805 ~ dêr 7-4-1805 † Wurdum 1-1-1892, 86 jier; yn 1826 faam te Boazum; by trouwen faam te Wurdum, dêrnei dêr bakkerske;
x Ljouwerteradiel 2-6-1830, 25 en 39 jier, Rinse Melles Rinsma * Wurdum 13-9-1790 ~ dêr 19-9-1790 † dêr 19-1-1859, hûsnr 117, 68 jier; bij trouwen ‘zonder bepaald beroep’; dêrnei Mr bakker te Wurdum; wurdt dêr lidmaat op belidenis 4-4-1819; sn fan Melle Gerbens Rinsma, Mr bakker te Wurdum, en Trijntje Rinses Rinsma, bakkerske te Wurdum
Rinse keapet 14-4-1834 in stik greide te Wurdum; keapsom: f 873,00 en op 20-2-1858 in boerehûs te Wurdum; keapsom: 2.001,00;
Akke lient op 17-3-1860 oan har suster Pytsje f 250,00;
Akke ferkeapet op 31-10-1860 yn ’e mande mei har bern en oare sibben in sate mei lân en in wenhûs te Wurdum; keapsom: f 28.323,00;
Akke ferkeapet op 29-12-1866 yn ’e mande mei har dochter Geartsje en skoandochter Tsjitske Klazes Sybrandy, widdo fan har soan Sjuk, in stik greide te Wurdum; keapsom: f 8.800,00;
Akke keapet 1-12-1871 in perseel grûn te Wurdum; keapsom: f 1.680,00;
Akke ferkeapet op 21-4-1873 in hûs te Wurdum; keapsom: f 3.000,00;
4 Lolkje Sjuks Hettema * Raard 24-9-1806 ~ dêr 12-10-1806 † ûnder Marsum 23-4-1835, 28 jier; by har earste boask boerefaam te Reduzum; by ferstjerren fan Wynhout arbeidster te Reduzum; by har twadde houlik faam te Jelsum;
x 1 Idaarderadiel 25-5-1826, 19 en 32 jier, Wynhout Joukes Hoekstra (ek: Wijnhout, Wynolt) * Eagmaryp 31-12-1793 ~ dêr 2-2-1794 † Reduzum 16-8-1826, hûsnr 20, 32 jier; sn fan Jouke Wynhouts Hoekstra, yn 1818 húsman te Eagmaryp; yn 1826 winkelman op ’e Jouwer, en Jetske Gosses Hoekstra (ek: Itske, Jitske; yn stjerakte fan Wynhout neamd: Visser), boerinne te Eagmaryp.

§ Nûmerferwikselder
Op 27-1-1814 1814 keapet Wynhout Joukes Hoekstra foar f 200,00 in plakferfanger foar syn militêre tsjinst, hy sil ûnmisber wêze op syn âlderspleats te Ægmaryp. Dy nûmerferwikselder is tweintich jier âlder as Wynhout: Jetze Broers Broersma, arbeider te Winaam, * Winaam omstrings 1773 † ûnder Tsjom, wenjend te Winaam, 26-12-1829, hûsnr 99, 56 jier; sn fan Broer Jans en Symontje Jetzes.

Lolkje x 2 Menameradiel 4-7-1828, 21 en 32 jier, Klaas Sasses Jepma * Hallum 21-9-1795 ~ dêr 25-10-1795 † Ingelum 13-2-1856, 60 jier; by earste boask boerefeint te Ingelum; gernier te Bitgum yn 1821 (hiert dêr lân fan Rinse Ages Haadsma), en ’23; gernier ûnder Marsum yn 1824, ’26, ’28, ’34 (hiert dêr dan lân fan Thomas Andries Smeding te Jelsum) en ’37 ’41; yn 1839, ’49, ’55 boer te Ingelum (hûsnr 1); sn fan Sas Klazes Jepma, gernier te Hallum, en Antje Baukes Hellema, yn 1821 gernierske te Harns, by ferstjerren yn 1821 arbeidster te Frjentsjer;
Klaas x 1 Menameradiel 23-5-1821, 25 en 22 jier, Gretske Sakes Wijma * Bitgum 17-3-1799 ~ dêr 14-4-1799 † Menaam 23-2-1826, 26 jier; Gretske kin by har boaskjen net skriuwe; by trouwen naaister te Bitgum; dr fan Sake Ages Wijma, yn 1821 grofsmid te Bitgum, en Dieuwke Jans Stap;
Klaas x 3 12-5-1836, 40 en 25 jier, Neeltje Willems Hoitsma * Stiens 11-1-1811 ~ dêr 3-4-1811 † Ingelum 22-9-1841, 30 jier; Neeltsy kin by har trouwen yn 1836 net skriuwe; by trouwen faam ûnder Marsum; dr fan Willem Hoites Hoitsma, arbeider te Stiens (hûsnr 133), en Gelske Lieuwes Kroodsma, yn 1827 wurkfrou te Stiens, yn 1830 dêr gernierske;
Klaas x 4 23-11-1843, 48 en 35 jier, Jitske Gerrits Sinnema * Hurdegaryp 18-1-1808 ~ dêr 14-2-1808 † Menaam 12-5-1856, 48 jier; docht 19-4-1832 belidenis te Himpens; komt op 14-7-1833 út Himpens yn Wurdum; by trouwen dêr faam, dêrnei boerinne te Ingelum; dr fan Gerrit Ælzes Sinnema, timmerman te Hurdegaryp, en Romkje Jurjens Bergstra (ek: Boomsma, bygelyks by har ferstjerren yn 1842, dat is wierskynlik in ferskriuwing)
Sjoch: Genealogy Hellema III.2.3
5 Hettje Sjuks Hettema (ek: Hetje, Hitje; twilling mei Hindrikje) * Raard 4-5-1808 ~ dêr 29-5-1880 † Wurdum 26-9-1880, nr 343, 74 jier; yn 1826 faam te Wytgaard; wennet yn 1830 te Wurdum; by earste houlik faam te Raard; giet op 7-5-1844 mei attestaasje út Raard oer nei Hilaard; komt op 2-2-1845 út Raard mei attestaasje yn Wergea-Warten-Warstiens; yn 1860 faam by Jacob Simens Terpstra, bakker te Baard (nr 35); sûnt Alde Maaie 1860 te Boazum; wennet yn 1869 te Menaam; by twadde boask yn 1870 sûnder berop te Hilaard; komt op 15-4-1879 út Hilaard by har suster Akke te Wurdum yn te wenjen, Hitsje is dan sûnder berop en ferstjert dêr; docht op 28-4-1842 belidenis te Raard;
x 1 Raarderhim 9-5-1844, 36 en 40 jier, Holke Gabes Kuindersma * Rien ûnder Lytsewierrum 7-6-1803 ~ dêr 19-6-1803 † Hilaard 31-10-1844, nr 23, 41 jier; by earste houlik timmerfeint te Rien; komt op 12-11-1842 mei attestaasje út Boazum yn Hilaard, dêr timmerman; docht 11-5-1834 belidenis te Boazum; sn fan Gabe Jans Kuindersma yn 1823, ’29, ’30 skipper te Lytsewierrum, yn 1842 sûnder berop te Boazum, en Janneke Holkes Wierema;
Holke x 1 Hinnaarderadiel 29-5-1830, 26 en 20 jier, Japke Hayes Statema * Rien ûnder Lytsewierrum 20 of 21-5-1810 † Hilaard 3-9-1842, nr 23, 32 jier; by trouwen sûnder berop te Rien; dr fan Haye Ritskes Statema en Aafke Jans Stellingwerf, boeren te Rien ûnder Lytsewierrum;
x 2 Raarderhim 24-3-1870, 61 en 65 jier, Douwe Hendriks Langhout * Hilaard 26-2-1805 † dêr 14-1-1871, 66 jier; Douwe kin yn 1829, ’30, ’42 net skriuwe, yn 1845 wol; yn 1829 arbeider te Itens; yn 1830 idem te Boazum; yn 1833 idem te Lytsewierrum, kom dêrwei op 17-2-1833 yn Boazum; ferfart dêrwei op 31-3-1834 nei Bitgum, dêr arbeider; sûnt 20-4-1834 en op 10-2-1837 idem te Marsum; sûnt -8-1839 idem te Dronryp (nr 16); sûnt -10-1840 oant syn ferstjerren idem te Hilaard (nrs 19, 22, 43); Douwe en Akke dogge 31-5-1830 belidenis te Easterein-Hinnaard; sn fan Hendrik Klazes Langhout en Fetje Douwes Hooghiemstra, yn 1829 arbeidster te Bitgum;
Douwe x 1 Hinnaarderadiel 11-4-1829, jier, 24 en 29 jier, Akke Gabes Kuindersma * Lytsewierrum 1-3-1800 ~ dêr 30-3-1800 † Hilaard 2-9-1857, nr 19a, 57 jier, (Akke kin yn 1829 net skriuwe); by trouwen en ferstjerren sûnder berop; suster fan Holke
6 Hendrikje Sjuks Hettema (twilling mei Hetsje) * Raard 4–5-1808 ~ dêr 29-5-1808 † Deinum 13-4-1840, nr 42, 31 jier; yn 1826 faam te Boazum; by har boask faam te Wurdum, dêrnei boerinne te Deinum; komt op 2-5-1839 út Wurdum yn Deinum; wurdt mei Keimpe lidmaat op belidenis te Deinum;
x Ljouwerteradiel 28-11-1832, 24 en 25 jier, Keimpe Heins Wierstra * Deinum 6-7-1808 ~ dêr 24-7-1808 † dêr 13-12-1843; by trouwen en yn 1839 arbeider te Wurdum; sûnt 1839 boer te Deinum op it âlderlik stee (nr 42); sûnt omstrings 1856 komelker te Marsum (nr 71); sûnt Alde Maaie 1862 oant syn ferstjerren gernier te Deinum; sn fan Hein Keimpes Wierstra en Grietje Ales Jorna, boeren te Deinum;
Keimpe x 1 Menameradiel 21-12-1843, 35 en 27 jier, Tietje Feddes Jellema * Boazum 26-2-1816 † Deinum 29-5-1872, nr 52, 56 jier; by trouwen faam te Deinum, by ferstjerren dêr sûnder berop; yn 1844 lidmaat op belidenis te Deinum; dr fan Fedde Franses Jellema, yn 1816 arbeider te Boazum (nr 37), yn 1822 dêr komelker, en Jantje Keimpes van Dijk, sûnt omstrings 1830 boeren te Boksum, omstrings 1833 idem te Deinum (nr 6).By syn ferstjerren lit Keimpe nei:
-in hûs mei oanboude skuorre, hiem, tún en fierder tabehearren, by de Buorren te Deinum, gemeente Deinum, seksje C, nr 858, 2 are en 20 sintyare;
– in perseel boulân yn ’e Deinumer Polder, gemeente Deinum, seksje D, nr 350, 27 are, 77 sintyare.

Memoary fan Suksessy -8-1876, notaris Albertus Wiersma, Reduzum.
Sjoch: Simon Wierstra: Genealogie van het geslacht Wierstra uit Menaldumadeel VII-a

GENERAASJE X

X.1 Tetman Pieters Hettema * Sibrandabuorren 3-8-1792 ~ dêr 26-8-1792 † Jelsum 26-7-1866, hûsnr 48, 73 jier; KO; by earste houlik en yn 1828, ’32, ’35 boer te Reduzum; fan omstrings 1836-1856 timmerman op Snakkerbuorren ûnder Miedum-Lekkum; wennet neffens Notarieel Argyf yn 1856 te Dokkum; Tetman wurdt op 16-4-1827 lidmaat op belidenis te Reduzum; hy is by de Ofskiedingsgearkomste by Jannes Meijering op ’e Foarstreek te Ljouwert op 15-1-1837 en dêr diaken by de Kristlik Ofskieden Gemeente;
x 1 Idaarderadiel 19-5-1827, 34 en 27 jier, Aukje Sybes Leegsma * Wurdum 1-1-1800 ~ dêr 19-1-1800 † Lekkum 12-11-1837, hûsnr 36, 37 jier; wurdt lidmaat op belidenis te Reduzum op 6-4-1828; boerinne te Reduzum; sûnt 136 sûnder berop te Lekkum; dr fan Sybe Kornelis Leegsma en Ædske Reids Koldijk, boeren te Wurdum;
x 2 Ljouwerteradiel 13-6-1839, 46 en 33 jier, Antje Hinnes van der Veen * Oentsjerk 1806 † ûnder Lekkum 12-10-1856, nr 60, 50 jier; by earste boask arbeidster te Oentsjerk; by twadde houlik faam te Lekkum; dr fan Hinne Alles van der Veen, yn 1765 arbeider te Oentsjerk, yn 1818 dêr feanbaas, yn 1827 dêr skipper, by syn ferstjerren yn 1830 dêr wer feanbaas, en Hendrikje Jans (komt ek foar mei de achternamme Kroese), yn 1816 arbeiders te Oentsjerk, yn 1830 dêr komelkers, Hendrikje is as widdo by ferstjerren yn 1833 dêr arbeidster; Hinne en Hendrikje kinne yn 1818, ’20 net skriuwe;
Antsje x 1 Tytsjerksteradiel 7-9-1833, 27 en 28 jier, Tamme Piers van der Let * Feanwâlden 18-6-1805 ~ dêr 28-7-1805 † Oentsjerk 25-10-1835, nr 52, 30 jier; by trouwen yn tsjinst by de ‘Eerste Compagnie derden Bataillon Eerste Afdeeling mobiele Friesche Schutterij’ mei onbepaald ferlof te Oentsjerk, dêr skuonmakker; sn fan Pier Tammes van der Let, skuonmakker te Oentsjerk, en Hylkje Klazes Veenstra (Hylkje kin yn 1833 net skriuwe).
Bern, út it earste boask:
1 Pieter Tetmans Hettema, folget XI.1
2 Sybe Tetmans Hettema, folget XI.2
3 Kornelis Tetmans Hettema, folget XI.3
4 Hette Tetmans Hettema, folget XI.4
Bern út it twadde houlik:
5 Hinne Tetmans Hettema, folget XI.5
6 Tjitse Tetmans Hettema
* Lekkum 20-8-1842 † Jelsum 31-12-1869, hûsnr 48, 25 jier; timmerfeint by syn heit
7 Hendrik Tetmans Hettema, folget XI.6

Aukje Sybes Leegsma ferkeapet op 22-1-1833 yn ’e mande mei har broer Reid en suster Rigtsje (x Durk Sipkes Dorhout) de helte fan in sate en lân en tabehearren te Wurdum oan Tjitske Tjitzes de Boer te Ægum, Jacob Tjitzes de Boer te Reduzum en Feike Tjitzes de Boer te Wurdum; keapsom: f 3.936,00; deselden ferkeapje op 21-5-1833 de helte fan in stik greide te Wurdum oan deselden as hjirboppe; keapsom: f 570,00;
Tetman keapet op 26-6-1836 in skipstimmerskuorre mei grûn te Lekkum fan de bern fan Jacob Klazes van der Woude; keapsom: f 473;
Tetman ferkeapet op 23-4-1859 as fâd oer syn minderjierrige bern en yn ’e mande mei syn soannen Piter, Sybe en Kornelis en Tamme Piers van der Let (as tasjend fâd), in hûs, tún, skuorre en hiem te Lekkum; keaper: Jetze Miedema te Lekkum; keapsom: f 625,00.

X.2 Hette Pieters Hettema * Sibrandabuorren 2-5-1797 † Bitgum (Berltsumerdyk 5) 3-8-1882, [] Hallum (rige 64, grêf 3); buorker te Raard, Raarderhim, by syn beppe Pytsje; yn 1822 boer te Dearsum; sûnt Alde Maaie 1829 op Wierdsma state op ’e Noardermieden ûnder Hallum; sûnt Alde Maaie 1843 oant 1871 op Sate 3 yn ’e Súdhoek fan Sint Anne ûnder Bitgum; dêrnei lit er in hûs sette oan ’e Berltsumerdyk (no nr 5) te Bitgum dêr’t er sûnt Alde Maaie 1871 mei Hindrikje oant syn dea rinteniert;
oefener (= tsjerklik foargonger), stichter Ofskieden gemeente Hallum, dêr tsjerkeriedslid, tsjerkfâd en boekhâlder; idem te Bitgum; synoadelid;
x 1e Raarderhim 27-5-1820, 23 en 22 jier, Grietje Doekes Hellema (ek neamd Kike) * Barhûs ûnder Wurdum 15-7-1798 † Wierdsma state ûnder Hallum 4-12-1835, [] Hallum (rige 64, grêf 4); dr fan Doeke Wygers Hellema, skoalmaster te Grou (1778), Wânswert (1781) en Wurdum (1792); fan 1819 oant syn dea boer op Barhûs. Alderling en organist Wânswert en tsjerkfâd 1827-1856 Ned. Herf. Tsjerke Wurdum; gritenijûntfanger (oant 1816); ryksûntfanger belestings 1805-1838. Mei-oprjochter en kommisaris O.B.A.S. (Onderlinge Brand Assurantie Maatschappij). Sekretaris folkssosjeteit (1795), arbeidzjend lid Friesch Genootschap; deiboekskriuwer; skriuwer fan pleatslike skiednis, libbensskets, ensfh., en Lysbert Hendriks Palsma;
x 2 Ferwerteradiel 13-6-1839, 42 en 37 jier, Tætske Anskes Fortuin * De Jutryp 21-11-1801 † Sate 3, Súdhoek ûnder Sint Anne 13-4-1859, 58 jier; foar har trouwen trije jier húshâldster by har man; dêrnei boerinne op Wierdsma state ûnder Hallum en op Sate 3 ûnder St.-Anne; dr fan Anske Alles Fortuin, yn 1801 skipper yn ’e Jutryp, yn 1816, ’18, ’25 idem yn ’e Hommerts, yn 1829 idem wer yn ’e Jutryp, by ferstjerren yn 1842 sûnder berop te Idzegea, en fan Feikjen Ruurds;
x 3 It Bilt 20-8-1863, 66 en 55 jier, Hendrikje Hettes van Tuinen * Easterlittens 20-5-1808 † Frjentsjer 5-10-1889, Wyk OC nr 125, 81 jier; by earste houlik sûnder berop te Easterlittens; as widdo fan har earste man húshâldster by har broer Epke Hettes van Tuinen, kleanmakker te Easterlittens (nr 43b); ferfart mei him yn 1860 nei Wjelsryp; wennet yn 1862 te Tsom; sûnt Alde Maaie 1862 faam by har suster Baukje en sweager Jelle Symons van der Woude, greidboeren te Jellum; ferfart dêrwei op Alde Maaie 1862 nei St.-Anne, dêr húshâldster by Hette; sûnt har houlik mei him dêr bouboerinne op Sate 3; rinteniert mei Hette sûnt 1871 te Bitgum; ferfart 13-9-1882 nei Frjentsjer; dr f. Hette Tjeerds van Tuinen, timmerman te Easterlittens, en fan Tjitske Willems Bijlsma;
Hendrikje x 1 Baarderadiel 10-11-1838, 30 en 36 jier, Lodewyk Sierks Plantinga * Ljouwert 9-7-1802 ~ dêr 11-8-1802 † Frjentsjer 5-11-1856, Wyk EO nr 7, 54 jier; yn 1829 timmerfeint op ’e Alde Galeien, by trouwen en yn 1837 molemakker te Ljouwert; yn 1849, ’56 timmerman te Frjentsjer; tsjerkeriedslid Ofskieden Gemeente Frjentsjer; sn fan Sierk Ypes Plantinga, yn 1826 turfmjitter op ’e Alde Galeien N95 te Ljouwert, en Grietje Eilderts (ek: Eilerts, Eylderts; Gryt komt foar mei de achternamme Ketwijk yn in Memoarje fan Suksessy y.f.m. har ferstjerren yn 1849; se brûkt sels dy fan net).
Sjoch û.o.:
Kertiersteat Simon Wierstra, nûmer 38

-J.J. Kalma – Dit wienen ek Friezen, in lytse rige biografyen 4, nr. 402, Ljouwert, Fryske Akademy, 1971
-Ds. J.J. Kalma en Dr H. Oldenhof – Kostgongers fan de Hear, Jubileumútjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983, Ljouwert, De Tille/Friesch Dagblad, 1983, ISBN 90 6553 0169
-Dr J. Wesseling – De Afscheiding van 1834 in Friesland, Deel I, 1980, ISBN 90 6015 461 4, Deel II, 1981, ISBN 90 6015 522 X, Deel III, 1983, ISBN 90 6015 557 2.

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Hette Piters Hettema en Gryt Doekes Hellema

Leeuwarder Courant, 14-8-1863


Bern út it earste boask:
1 Pieter Hettes Hettema, folget XI.7
2 Doeke Hettes Hettema, folget XI.8
3 Lysbeth Hettes Hettema
4 Dieuwke Hettes Hettema
5 Tjitske Hettes Hettema
* Dearsum 9-4-1826 † dêr 18-9-1826
6 Tetman Hettes Hettema * Dearsum 31-3-1828 † Hallum, Wierdsma sate, 28-5-1831
7 Tjitze Hettes Hettema, folget XI.9
8 Wieger Hettes Hettema, folget XI.10
9 Tetman Hettes Hettema
* Hallum, Wierdsma state, 18-11-1835 † dêr 21-11-1835
Bern út it twadde houlik:
10 Anske Hettes Hettema, folget XI.11
11 Feike Hettes Hettema
* Wierdsma state, Hallum 27-5-1842 † Sate 3, St.-Anne 30-11-1863, 21 jier; sûnder berop


§ Met een bloedend hart
Hette skriuwt yn syn memoires oer Feike (side 99):
In de laatste jaren zijns levens heb ik veel zorg met hem uitgestaan, daar hij sedert de dood zijner moeder aan zenuwaandoeningen leed, die na eenige jaren zich openbaarden in zenuwtoevallen, waaraan hij ook overleden is, met vele hoop gevende bewijzen voor de toekomst, daar hij als een heilbegerige, zoekende ziel de rust is ingegaan.

Leeuwarder Courant, 8-12-1863

GENERAASJE XI

XI.1 Pieter Tetmans Hettema * Reduzum 17-6-1828 † Lekkum 12-4-1892, nr 38, 63 jier; NH; yn 1872, ’73, ’78 arbeider ûnder Lekkum; sûnt 31-12-1879 idem oant syn ferstjerren op Snakkerbuorren ûnder Lekkum (nr 35k);
x 1 Ljouwerteradiel 2-3-1854, 25 en 42 jier, Tettje Sierks de Wal * Jelsum 22-7-1811 † Lekkum 3-1-1870, 58 jier; NH; yn 1835 faam te Deinum; by trouwen boerefaam ûnder Hallum; dr fan Sierk Louws de Wal, timmerman te Jelsum, en Martsen Hotses Bijl;
x 2 Ljouwerteradiel 30-5-1872, 43 en 33 jier, Willemke Aukes Bootsma * Reduzum 10-4-1839 † Lekkum 10-1-1914, 74 jier; NH; sûnt 19-10-1857 faam te Wurdum; sûnt Alde Maaie 1859 boerefaam by Jarig Boersma en Grietje Jans Valkema te Wurdum; komt Alde Maaie 1870 út St.-Jabik te Wier, dêr boerefaam op Sate De Winkel by Jacob Lammerts Dijkstra en Jitske Mulder van Leens; ferhuzet dêrwei op 26-6-1871 wer nei St.-Jabik; by trouwen dêr sûnder berop; wurdt dêrwei op 19-5-1872 ynskreaun te Lekkum; suster fan Aukje (XI.3), dr fan Auke Kornelis Bootsma, arbeider te Goutum, sûnt Alde Maaie 1834 te Reduzum, en Ymkje Pieters Runia
Bern:
1 Tetman Pieters Hettema
* Lekkum 29-4-1854 † Rotterdam 7-9-1876, 22 jier; timmerman te Lekkum
2 Sytske Pieters Hettema * Lekkum 17-12-1873 † Berltsum 23-12-1947; NH;
x Ljouwerteradiel 15-5-1897, 23 en 29 jier, Wytze Harmens Veenstra * Ryptsjerk 22-7-1867 † Berltsum 5-11-1938, 71 jier; NH; by trouwen en yn 1898, 1900, ’02 arbeider te Lekkum, yn 1926, ’27 dêr greidboer (hûsnrs 14, 69, 35, 59, 44, 66); sûnt 28-11-1930 te Berltsum (hûsnr 2d, sûnt 12-5-1931: nr 15); Wytze is dêr sûnder berop; sn fan Harmen Jans Veenstra, sûnt juny 1857 komelker te Ryptsjerk, hy komt dan út Tytsjerk, en Bieuwkje Sjoerds van der Meer, yn 1863 boeren te Ryptsjerk (nr 7Bk)
3 Auke Pieters Hettema, folget XII.1

XI.2 Sybe Tetmans Hettema * Reduzum 17-7-1832 † wierskynlik USA; NH, letter KO; timmerfeint ûnder Lekkum, by syn heit tink; wennet yn 1856 te Oentsjerk; sûnt Alde Maaie 1858 timmerfeint te Marsum; sûnt 1-12-1861 timmerfeint te Bitgum (nr 79c); sûnt Alde Maaie 1872 timmerman te Menaam, feitlik te Bitgum, (dat part fan it doarp is dan offisjeel doarpsgebiet fan Menaam, nrs 310, 317bk); de húshâlding ferfart op 23-7-1881 nei Wattendyke, New Jersey, Noard Amearika;
x Menameradiel 29-3-1858, 25 en 22 jier, Jantje Jans Tuinstra * Feinsum 18-6-1835; NH, letter KO; by trouwen sûnder berop te Jelsum; dr fan Jan Pieters Tuinstra, timmerman te Feinsum en Jelsum, en Antje Johannes Holder, yn 1858 sûnder berop te Jelsum.
Bern:
1 Antje Sybes Hettema
* Marsum 24-2-1859 † wierskynlik USA; ferfart op 9-5-1879 út Bitgum nei Delfsyl, komt dêrwei op 12-10-1880 wer yn Bitgum;
2 Tetman Sybes Hettema * Bitgum 25-5-1863 † Menaam (Bitgum) 10-8-1872, 9 jier, [] Bitgum, rigel 27, grêf 1
3 Aukje Sybes Hettema * Bitgum 1-8-1865 † wierskynlik USA
4 Jan Sybes Hettema * Bitgum 21-6-1868 † dêr 26-11-1869, 17 moanne
5 Jan Sybes Hettema * Bitgum 2-12-1870 † wierskynlik USA
6 Tettje Sybes Hettema * Bitgum 17-8-1873 † wierskynlik USA
7 Tietje Sybes Hettema * Menaam (Bitgum) 15-6-1875 † dêr 12-7-1875, krapoan 1 moanne
8 Tietje Sybes Hettema * Menaam (Bitgum) 24-7-1879 † wierskynlik USA

XI.3 Kornelis Tetmans Hettema * Reduzum 24-5-1834 † dêr 21-2-1913, jier, [] dêr; by syn trouwen arbeider te Ægum; dêrnei arbeider en letter dykwurker te Reduzum (nrs A314, 18, 103, 105);
x Idaarderadiel 17-5-1862, 27 en 26 jier, Sytske Aukes Bootsma * Reduzum 16-4-1836 † dêr 7-8-1898, jier, [] dêr; suster fan Willemke (XI.1), dr fan Auke Kornelis Bootsma, arbeider te Goutum, sûnt Alde Maaie 1834 te Reduzum, en Ymkje Pieters Runia
Bern:
1 Aukje Kornelis Hettema
* Reduzum 8-11-1862 † dêr 15-1-1883, 2 moanne
2 Tetman Kornelis Hettema, folget XII.2
3 Ymkje Kornelis Hettema * Reduzum 6-3-1866 † Grou 9-4-1948, 82 jier, [] Reduzum; faam, komt 24-5-1888 út Reduzum yn Hurdegaryp; ferhuzet dêrwei op 22-5-1889 nei Ljouwert; komt dêrwei op 10-6-1896 yn Reduzum; komt 28-9-1896 út Reduzum yn Ljouwert (Nijstêd K51); ferhuzet dêrwei op 15-7-1897 nei Reduzum; wennet yn 1912 yn by har heit;
4 Aukje Kornelis Hettema * Reduzum 14-8-1868 † dêr 30-5-1877, 8 jier
5 Pieter Kornelis Hettema, folget XII.3
6 Willem Kornelis Hettema, folget XII.4
7 Sybe Kornelis Hettema * Reduzum 15-1-1881 † Ljouwert 27-5-1950, 69 jier, [] Reduzum; GT; ferver te Reduzum (nrs 169, 159); komt 19-6-1906 út Hilversum yn Reduzum by syn heit en mem yn ’e hûs; nei syn houlik wenje hy en Antsje dêr op harsels; ferfart dêrwei op 27-5-1914 nei Ljouwert (Emmakade 139-ûnder, Starterstrjitte W10); dêr ferver en letter gemeentewurker, by ferstjerren dêr sûnder berop;
x Idaarderadiel 1-6-1912, 31 en 30 jier, Antje Thomas Schaafstra * Ternaard 27-7-1881 † Ljouwert 8-5-1942, 60 jier, [] Reduzum; NH, letter GT; faam, sûnt 29-5-1905 te Wurdum (nr 339); ferhuzet dêrwei op 19-11-1907 nei Reduzum (nrs 38, A18), ferhuzet dêrwei op 22-9-1909 nei Snits; komt op 9-12-1910 út Ternaard yn Reduzum (nr 38); by trouwen dêr sûnder berop; dr fan Thomas Rienks Schaafstra, arbeider te Ternaard, en Sytske Jaspers Steeringa

Sybe wurdt keurd foar de Militêre Tsjinst op 14-12-1900, hy hoecht der net yn fanwegen bruorretsjinst. Sinjalemint: 1,60 meter; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: gewoon; Oogen: blauw; Neus: spits; Mond: gewoon; Kin: rond; Haar: blond; Wenkbraauwen: idem.

XI.4 Hette Tetmans Hettema * Miedum 29-7-1838 † Lekkum 17-3-1920, 84 jier, [] Lekkum; NH; Hette kin net skriuwe; boerefeint, ferhuzet op 26-10-1854 út Lekkum nei Ljouwert, is dêr ynwenjend by bouboer en feefokker Doekele Johannes Osinga en Jetske Ruurds van der Werf en by Benjamin Kroodsma en Sara Hellinga; komt Alde Maaie 1857 mei getúgskrift út Ljouwert yn Jelsum, wurdt op syn troudei oerskreaun fan Jelsum nei Lekkum (nrs 23C, 13);
x Ljouwerteradiel 23-5-1863, 26 en 27 jier, Jetske Jisks Boersma * Warten 7-7-1835 † Goutum 18-9-1821, 86 jier, [] Lekkum; DG, sûnt har trouwen NH; by trouwen boerefaam te Miedum; dr fan Jisk Jans Boersma, yn 1832, ’33 boer te Tytsjerk, yn 1835, ’39, ’43, ’46 skuonmakker te Warten, yn 1848, ’51, ’53 boer te Wyns, yn 1863 tolgearder te Jirnsum (nrs 20a, 49d, 51e), en Antje Dirks Terpstra
Bern:
1 Tetman Hettes Hettema
* Lekkum 2-3-1866 † dêr 24-3-1866, hûsnr 12, 3 wiken
2 deaberne famke *-† Lekkum 20-4-1867, hûsnr 13
3 Tetman Hettes Hettema, folget XII.5
4 Antje Hettes Hettema
5 deaberne jonkje
*-† Lekkum 23-9-1872
6 deaberne jonkje
*-† Lekkum 8-6-1874
7 Jisk Hettes Hettema, folget XII.6

XI.5 Hinne Tetmans Hettema * Lekkum 5-9-1839 † Ljouwert 30-1-1919, 79 jier, [] Lekkum; KO, letter G; yn 1863 timmerfeint ûnder Lekkum; yn 1865 idem te Jelsum; yn 1869 idem te Stiens; yn 1871 en ek yn 1876 wer idem te Lekkum; komt op 1-6-1871 dêrwei yn Ljouwert (Cambuersterdyk Q17, Tigchelstrjitte R36, Noardfliet RQ421, Noardflietstrjitte Q29); yn 1880, ’90, 1905 dêr timmerman; letter dêr ‘rentetrekker’
x Ljouwerteradiel 2-3-1863, 23 en 21 jier, Wytske Wopkes Nicolay * Ljouwert 11-4-1842 † dêr 16-9-1921, 79 jier, [] Lekkum; KO, letter G; by trouwen boerefaam te Lekkum, wenjend te Ljouwert; nei har trouwen dêr sûnder berop, letter ‘rentetrekker’; dr fan Wopke Meinderts Nicolay, túnman te Ljouwert, en Elisabeth Staren
Bern:
1 Antje Hinnes Hettema
(yn stjerakte: Anna) * Lekkum 2-3-1864 † Ljouwert 12-1-1890, 25 jier; by ferstjerren faam te Ljouwert
2 Elisabeth Hinnes Hettema
* Jelsum 24-8-1865 † Frjentsjer, wenjend te Ljouwert, 28-12-1950, 85 jier; G; by trouwen sûnder berop te Ljouwert;
x Ljouwert 20-6-1894, beide 28 jier, Aldert Rinderts Riddersma * Ælsum 12-8-1865 † Ljouwert 4-4-1951, 85 jier; G; foar syn trouwen timmerman op ’t Amelân, by houlik en dêrnei timmerman te Ljouwert; sûnt 29-3-1933 te Huzum (Adriaen Brouwerstrjtte 37); sûnt 25-5-1939 te Ljouwert (Auke Stellingwerfstrjitte 7); sn fan Rindert Alderts Riddersma, grofsmid te Ælsum, en Grietje Siegers van der Wiel
3 Wopke Hinnes Hettema, folget XII.7
4 Tetman Hinnes Hettema, folget XII.8
5 Aaltje Hinnes Hettema
* Stiens 22-8-1869 † Ljouwert 6-5-1950, 80 jier; G; by trouwen faam te Ljouwert;
x Ljouwert 20-5-1896, beide 26 jier, Harmen Libbes Reitsma * Stiens 2-10-1869 † Ljouwert 23-10-1939, 70 jier; G; by trouwen en yn 1900 skipper te Ljouwert; sûnt 16-5-1904 keapman te Huzum (nr 47a); sûnt 17-5-1906 te Ljouwert (Oasterkade B8-ûnder, Bollemansteech K5-ûnder, Touslagerij P8, Nije Oasterstrjitte B7, Nijebuorren O95, Breedstritte M64, Noardfliet R 421); sûnt 29-4-1920 keapman te St.-Jabik (nr A186); sûnt 14-5-1923 oant syn ferstjerren ierdappelkeapman te Ljouwert (Willem Loadewykstrjitte 153); sn fan Libbe Harmens Reitsma, yn 1860 keapman te Stiens, yn 1861, ’71 dêr gernier; yn 1886, ’96 keapman te Ljouwert, en Wytske Jans Dijkstra
6 Jitske Hinnes Hettema
* Lekkum 14-4-1871 † Ljouwert 9-1-1954, 82 jier, [] Lekkum; faam, sûnt 1 -6-1878 te Ljouwert (Arendstún O43-ûnder, Twibaksmerk C28, Turfmerk C22, Over de Koornmarkt C248-boppe; sûnt Alde Maaie 1894: Willemskade F2); ferfart 13-11-1900 nei Amsterdam
7 Tjitse Hinnes Hettema, folget XII.9
8 Jeltje Hinnes Hettema
* Lekkum 3-9-1872 † Utrecht 9-1-1954, 81 jier;
x Arnhem 8-11-1899, 27 en 24 jier, Gillis Jacob Rotteveel * Ambt Hardenberg 7-6-1875 ~ Lutten 27-6-1875 † Arnhem 30-5-1954, 78 jier; sn fan Hendrik Rotteveel en Annigje Muis
9 Ida Hinnes Hettema
* Lekkum 19-3-1875 † Ljouwert 15-1-1961, 85 jier, [] Lekkum; sûnt 16-1-1931 húshâldster by Halbe Martens Geuker, ierdappelkeapman, letter greidboer te Donryp (nr 212); sûnt 12-1-1934 húshâldster by har sweager Wytse Politiek (2e Cambuerdwarsstritte 45, Ljouwert)
10 Hendrik Hinnes Hettema, folget XII.10
11 Jan Hinnes Hettema
* Ljouwert 5-2-1879 † dêr 25-4-1891, 12 jier
12 Franskje Hinnes Hettema
* Ljouwert 29-5-1880 † dêr 21-11-1933, 53 jier, [] Lekkum;
x Ljouwert 22-11-1905, 25 en 24 jier, Wijtse Politiek * Frjentsjer 3-6-1881 † Ljouwert 31-5-1964, 82 jier, [] Lekkum; komt op 14-8-1884 út Frjentsjer yn Ljouwert, dêr foar syn trouwen winkelfeint; by syn trouwen dêr winkelmansfeint; sn fan Jacob Wytses Politiek, yn 1881 oalyslachtersfeint te Frjentsjer, sûnt 1884 grientesutelder te Ljouwert, yn 1905 dêr skuonmakker (Kloasterbuorren P23, Camstrabuorren Z139, 97, Z121, Z125, Dokkumertrekwei Z11), en Hendrika Annemie Berends de Vries
13 Pier Hinnes Hettema, folget XII.11
14 Johanna Hinnes Hettema
* Ljouwert 22-10-1888 † dêr 16-7-1890, 20 moanne

XI.6 Hendrik Tetmans Hettema * Lekkum 9-12-1845 † Ljouwert 16-2-1906, 60 jier; NH, letter KO; Hindrik kin yn 1872 net skriuwe;
Hindrik is yn fjirtjin jier – tusken 1865 en 1879 – op sa’n trettjin ferskillende pleatsen arbeider:
-hy ferfart út Lekkum op 18-8-1865 nei Wergea;
-ferhuzet dêrwei op 2-10-1865 nei Huzum;
-hy ferhuzet dêrwei op 27-10-1865 nei Wurdum;
-sûnt Alde Maaie 1867 arbeidet er te Ægum;
-yn 1869 te Wergea;
-sûnt 9-6-1869 te Tearns (nr 1);
-sûnt Alde Maaie 1871 te Himpens (nr 10);
-yn 1871 idem te Warten;
-by trouwen arbeider te Himpens;
-sûnt syn trouwen idem te Goutum;
-sûnt Alde Maaie 1875 wer te Himpens;
-sûnt 25-7-1876 te Wergea (nr 233);
-sûnt Alde Maaie 1879 arbeider te Marsum (nrs 3K, 43, 140K);
-yn 1882, ’84 is er dêr ynlâns kreamer;
-Hindrik-en-dy ferhúzje dêrwei op 4-6-1887 nei Ljouwert (Noardfliet Q257-boppe, Alde Galeien 175, Doelestritte I13), Hindrik is dêr bôlesutelder, yn 1898 dêr winkelman en frachtrider; by ferstjerren dêr wer bôlesutelder; Joukje is dêr winkelfrou;
x Ljouwert 18-5-1872, 26 en 27 jier, Joukje Annes van der Velde * Haulerwyk 7-1-1844 † Ljouwert 10-10-1916, 72 jier; NH, letter KO; komt op 2-10-1865 út Wurdum yn Haulerwyk, ferhuzet dêrwei op Alde Maaie wer nei Wurdum; by trouwen dêr faam; yn 1887 wurkster te Ljouwert, dêr letter winkelfrou te Ljouwert; dr fan Anne Freerks van der Velde, by syn trouwen yn 1828 arbeider te Beets, yn 1829 idem te Boarnburgum, yn 1835 te Bakkefean, yn 1840 te Haulerwyk ûnder Donkerbroek, yn 1844, ’47 te Haulerwyk ûnder Haule, en Grietje Kornelis de Jong, Gryt kin yn 1872 net skriuwe, as widdo arbeidster te Weinterp en op ’e Himrik
Bern:
1 Anne Hendriks Hettema, folget XII.12
2 Antje Hendriks Hettema
* Himpens 12-12-1875 † Frjentsjer, wenjend te Ljouwert, 4-4-1953, 77 jier, [] Marsum, rigel 34; by trouwen sûnder berop te Ljouwert;
x Ljouwert 14-9-1898, 22 en 25 jier, Hendricus Boonstra * Ljouwert 15-4-1873 † dêr 14-5-1943, 70 jier, [] Marsum, rigel 34; komt op 4-6-1887 út Marsum yn Ljouwert; by trouwen pakhúsfeint te Ljouwert; yn 1906, ’11, ’16 dêr nôtfaktor; yn 1937 dêr keapman yn nôt en sied (Noardfliet Q257, idem Q261); yn 1940 dêr sûnder berop; sn fan Johannes Roelofs Boonstra, arbeider te Ljouwert, en Elisabeth Pieters de Jong, yn 1898 waskfrou te Ljouwert
3 Tetman Hendriks Hettema, folget XII.13
4 Grietje Hendriks Hettema
* Marsum 23-3-1882 † dêr 23-2-1884, 11 moanne
Hindrik wurdt keurd foar de Militêre Tsjinst op 13-3-1865, hy hoecht der net yn fanwegen bruorretsjinst. Sinjalemint: 1 el, 670 strepen; Aangezigt: ovaal; Voorhoofd: rond; Oogen: bruin; Neus: dik; Mond: groot; Kin: rond; Haar: bruin; Wenkbraauwen: idem; Merkbare teekenen: litteeken.

XI.7 Pieter Hettes Hettema * Raard, Raarderhim, 1-4-1821 † De Jouwer 15-8-1877, hûsnr 420, 56 jier; KP; by trouwen sûnder berop te St.-Anne; sûnt Alde Maaie 1850 boer te Finkegea; wennet neffens Notarieel Argyf yn 1857 op ’e Jouwer; yn 1859 te Broek; sûnt Alde Maaie 1860 idem te Broek-Sniksweach; yn 1868, ’71 te Nijegea; sûnt 25-5-1871 keapman op ’e Jouwer; âlderling Kristlik Ofskieden Gemeente te Turns;
x 1 It Bilt 10-5-1849, 28 en 33 jier; Jeltje Douwes Bakker * Ysbrechtum 22-3-1816 † Broek-Súd 13-1-1856, hûsnr 21, 38 jier; KO; yn 1841 faam te Skearnegoutum; by trouwen sûnder berop te Aldegea, Wymbritseradiel; dêrnei boerinne te Finkegea en Broek; dr fan Douwe Gerrits Bakker, greidboer te Broek, yn 1833 te Skearnegoutum, sûnt 1835 te Tsjalhuzum, en Trijntje Eeltjes Rollema;
x 2 Doanjewerstal 24-4-1862, 41 en 34 jier, Trijntje Romkes Romkema * Broek 6-12-1817 † De Jouwer 13-4-1901, jier, KO; by earste houlik en dêrnei boerinne te Broek, sûnt 1860 te Broek-Sniksweach; wennet letter yn by har soan Hette-en-dy op ’e Jouwer; dr fan Romke Kornelis Romkema, diaken by de Kristlik Ofskiedenen op ’e Jouwer, en Meintje Dirks de Vries, greidboeren te Broek;
Tryntsje x 1 Doanjewerstal 6-5-1848, 20 en 24 jier, nicht en neef, Tjeerd Johannes Romkema * Lúnbert 20-9-1823 † Broek 10-6-1859, nr 19, 35 jier; by trouwen boerefeint te Terkaple, sûnt Alde Maaie 1850 boer te Broek (nr 5b); sn fan Johannes Kornelis Romkema, yn 1819, ’39 boer te Lúnbert, yn 1848 idem op ’e Lemmer, yn 1859 komelker op ’e Jouwer, by ferstjerren yn 1861 dêr winkelman, en Trijntje Ruurds de Boer, boerinne te Lúnbert
Op 7-5-1887 is der boedelskieding by Tryntsje Romkema op ’e Jouwer, de neilittenskip omfiemet dan f 24.574,00;
Tseard Romkema keapet op 12-12-1855 in boerehûs mei skuorre te Broek fan ’e famyljke Plantinga c.s. op ’e Jouwer; keapsom: f 4.700,00;
Tseard ferkeapet op 3-2-1859 in boerehuzing te Broek oan Klaas Wybes van der Hoek, boer te Sniksweach; keapsom: f 7.200,00
Bern, út it earste boask:
1 Grietje Pieters Hettema
* Finkegea 13-6-1850 † Nijegea 6-10-1868, hûsnr 17, 18 jier, oan in klierûntstekking; KO; wurdt ynskreaun te Broek op Alde Maaie 1860; giet op 29-4-1867 út Broek nei St.-Anne, dêr faam; sûnt 20-4-1868 te Nijegea, by ferstjerren dêr sûnder berop
2 Hette Pieters Hettema
* Finkegea 13-12-1851 † dêr 30-8-1852
3 Boukje Pieters Hettema
* Finkegea 11-6-1853 † Broek-Súd 14-11-1859, 6 jier
4 Libbenleas famke *-†
Finkegea 2-11-1854, hûsnr 21
Bern út it twadde houlik:
5 Hette Pieters Hettema, folget XII.14
6 Akke Pieters Hettema
* Sniksweach 10-1-1865 † De Jouwer 30-11-1885, 20 jier

§ Ofskiedenen feroardiele
De Ofskiedenen trouwe meast mei it fromme folk út útsprutsen ôfskieden fermiddens.
Piter syn earste frou Jeltsje Douwes Bakker, har heit Douwe Gerrits Bakker, is âlderling by de Ofskieden Gemeente fan Snits. Hy is alle sneinen wol by in ferbeane godstsjinstoefening te finen en hy lit ek by him oan hûs preekje. Op 16-3-1839 moat er foarkomme omdat er ds Simon van Velsen yn syn skuorre preekje litten hat; en op 16-5-1939 is it wer raak omdat er de learaar Reemt Weijers Duin (1797-1843) út Emden yn febrewaris 1839 twa kear foargean litten hat. Dêrfoar krijt er per kear in boete fan hûndert gûne en ‘solidair in de baten en kosten’.

Hy moat seis wiken sitte omdat er lygd hawwe soe oangeande it oantal taharkers. 
Ek Bakker syn neiteam is manifest ûnder de kristlik-grifformearden. Jeltsje har suster Tryntsje is troud mei Hindrik Wygers Hellema, soan fan Piter syn mem, Gryt Hellema, har âldste broer.
Piter syn twadde skoanheit, Romke Kornelis Romkema, boer te Broek, is tsjerkeriedslid by de Ofskiedenen op ’e Jouwer.

Douwe Gerrits Bakker wurdt 3-4-1839 feroardiele foar ‘Het houden van eene vergadering van meer dan twintig persoonen, behoorende tot eene gevestigde vereeniging, met oogmerk om zoo over onderwerpen van Godsdienst bezig te houden zonder toestemming der hooge Regering, en zulks onder leiding en het bestuur van den eersten en ten huize van den tweeden beklaagden, gepleegd op Zondag 4 Novb 1839.
De earste beklaagde is ds Simon van Velsen.
Fûnis: in boete fan f 100,00 en it foldwaan fan baten en kosten.
Rol fan strafzaken, argyfnr 18-03, Arrondissemintsrjochtbank Snits; ynvintarisnr 38, aktenr 49

§ Lânhannel
Piter keapet, ferkeapet en ferhiert gauris lân te Sniksweach en Nijegea.
Hy erft út it erfskip fan Durk Sjoerds de Vries, de pake fan syn twadde frou, healân te Broek; wearde: f 5.538,00;
Hy keapet op 7-12-1863 in boargerhûs op ’e Jouwer; keapsom: f 1.701,00;
Hy ferkeapet op 24-2-1865 healân te Broek; keapsom: f 1.296,00;
Hy keapet op 18-1-1868 in stik greide te Snikseach jonker Pieter Johan Benjamin Vegelin van Claerbergen c.s.; keapsom: f 3.654,00;
Hy ferkeapet op 14-4-1871 in boerehuzing te Nijegea oan Hielke Sybrens Dooper te Wikel; keapsom: 16.000,00
;
Hy keapet op 6-1-1873 healân te Broek fan Sybe Durks de Vries c.s. te Broek; keapsom: f 3.140,00;
Hy keapet op 3-2-1873 in perseel greide te Sniksweach fan Uilke Aukes Jongbloed op ’e Jouwer; keapsom: f 4.800,00;
Hy ferkeapet op 10-3-1873 in stik greide te Sniksweach oan Sippe Ytzens de Haan op ’e Jouwer; keapsom: f 4.000,00;
Hy keapet op 5-10-1874 in perseel healân mei wetter en reid te Snikzwaag fan Klaas Watzes Bosma c.s. te Sniksweach; keapsom: f 1.180,00;
Hy keapet 26-10-1874 in hûs mei bleek en tún op ’e Jouwer fan Tjitte Durks de Vries c.s. te Broek; keapsom: f 2.800,00;
Piter hat op 1-5-1875 in skuld fan f 4.000,00 by Tjitze Jans Rypkema te Goaiïngaryp;
Hy ferkeapet op 13-9-1876 de helte fan in perseel greide te Wolvegea oan Jan Jarigs Wassenaar, greidboer te Rottum; keapsom: f 1.200,00;
Hy ferkeapet op 8-11-1876 in stik klynlân te Nijehaske oan jonker Pieter Johan Benjamin Vegelin van Claerbergen op ’e Jouwer.

§ In Memoriam Piter
Yn syn
Nagedachtenis en Levenservaringen betinkt Hette Pieters Hettema syn ferstoarnen soannen, oer Piter skriuwt er:
In Augustus van het jaar 1877 moest ik opnieuw een mijner kinderen beweenen; het was Pieter, de oudste van al mijn kinderen,/…/De zekerheid dat hij in ’t geloof gestorven is, waarvan hij in de laatste dagen bizondere blijken gaf, en hetgeen hij reeds in zijn jongelingsjaren openbaarde, lenigde de droefheid van mij en zijn rouwdragende nagebleven betrekkingen. s. 102-103

Rouadvertinsje Ljouwerter Krante, 21-8-1877:
Heden behaagde het den vrijmagtigen
God door den dood van mijne zijde weg te
nemen mijne geliefde Echtgenoot en der Kin-
deren zorgdragenden Vader Pieter H. Het-
tema, in den ouderdom van zes en vijftig
jaar en vier en een tweede maand. Zwaar en
smartelijk valt ons en zijn hoogbejaarden Va-
der dit verlies, doch het vertrouwen dat hij
met Christus, op wien zijne hoop was gegrond,
is vereenigd, lenigt onze smart.
                                          Joure, 15 Augustus 1877.
               Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen,
                                                           T.R. Romkema,
                                                     wed. P.H. Hettema
Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.

XI.8 Doeke Hettes Hettema
x Menameradiel 8-5-1861 Doetje Jans Boomsma
Bern:
1 Trijntje Doekes Hettema
2 Grietje Doekes Hettema
3 Hette Doekes Hettema, folget XII.15


XI.9 Tjitze Hettes Hettema * Hallum op Wierdsma state 29-10-1830 † Menaam ûnder Bitgum (no Berltsumerdyk 7) 17-1-1891, [] Bitgum (r. 15, gr. 16); gernier en arbeider te Bitgum, 1863 arbeider te Harns, ferfart Alde Maaie 1863 as arbeider mei de húshâlding nei Doanjum en inkelde jierren letter wer nei Bitgum dêr’t er op ’e nij gernier en arbeider is;
x It Bilt 19-5-1853, 22 en 23 jier, Minke Jacobs Brugsma * Achlum 7-7-1829 (by de berte ynskreaun as Menke, twilling mei Grytsje) † Menaam ûnder Bitgum (no Berltsumerdyk 7) 25-3-1897, 67 jier, [] Bitgum (r. 16, gr. 2); by trouwen faam te Hitsum; by ferstjerren ynlânsk kreamerske te Bitgum (doarpsgebiet Menaam); dr fan Gerben Jacobs Brugsma, timmerman en oannimmer te Achlum en Frjentsjer, tsjerkeriedslid Kristlik Ofskieden Gemeente Frjentsjer, en Jeltje Gerbens Offinga.
Bern:
1 Jetje Tjitzes Hettema
2 Grietje Tjitzes Hettema
3 Jacob Tjitzes Hettema

4 Hette Tjitzes Hettema, folget XII.16
5 Antje Tjitzes Hettema

XI.10 Wieger Hettes Hettema
x 1 It Bilt 10-5-1855 Jantje Jacobs Koopmans
x 2 Ferwerteradiel Baukje Pieters van der Woude
Bern út it earste boask:
1 Libbenleas
*-† Bitgum 4-4-1856
2 Jacob Wiegers Hettema * Hallum 28-8-1857 † dêr 17-9-1857
3 Hette Wiegers Hettema * Hallum 7-1-1859 † dêr 18-3-1859
Bern út it twadde houlik:
4 Hette Wiegers Hettema
* Jislum, Sate Rjemmeskûtel, 5-1-1865 † dêr 28-3-1856

XI.11 Anske Hettes Hettema
x Snits 14-11-1868 Sjoukjen Meijes Douma
Bern:
1 Tætske Anskes Hettema
2 Ytje Anskes Hettema
3 Hette Anskes Hettema, folget XII.17

4 Feikje Anskes Hettema * Menaam 17-3-1878
5 Jerry Anskes Hettema, folget XII.18
6 Cornelius Anskes Hettema, folget XII.19

XI.12 Tetman Hettes Hettema
x Kampen 17-10-1867 Albertha Hermanna Geertruida Werff
Bern:
1 Berendina Antonia Tædskina Hettema
* Arum 12-8-1868 † Kampen 19-8-1883, 15 jier
2 Hendrika Johanna Hettema * Hardixveld-Giessendam 13-3-1879 † dêr 3-4-1879

GENERAASJE XII 

XII.1 Auke Pieters Hettema * Lekkum 7-9-1878 † Assen 29-8-1961; wurdt 15-12-1897 frijsteld fan militêre tsjinst as iennichste wettige soan; yn 1897 boere-arbeider te Lekkum; ferhuzet op 13-7-1894 út Lekkum nei Ljouwert; sûnt 3-8-1895 arbeider by K. Jansma te Lekkum, Auke komt dan út Tytsjerk; ferhuzet op 29-9-1897 nei Ljouwert; sûnt -10-1899 boerefeint by Th. Terpstra te Lekkum (nr 59); komt -5-1900 út Jelsum yn Lekkum, by earste boask spoarweibeämte te Lekkum; ferfart dêrwei op 7-12-1901 nei Dútslân, wennet yn 1903 te Waterscheid, yn 1906, ’10 te Gelsenkirchen; yn 1920 te Assen, yn 1938 dêr libbensfersekeringsagint;
x 1 Ljouwerteradiel, 7-12-1901, beide 23 jier, Roelofje van Dalfzen * Genemuiden 1-8-1878 † Assen 12-9-1929; komt op 8-11-1901 út De Jouwer yn Lekkum; by trouwen dêr sûnder berop; ferfart dêrwei op 7-12-1904 nei Dútslân; dr fan Dirk Eiberts van Dalfzen, yn 1901 stâlfeint te Assen, en Gerrigje van Colmschate;
x 2 Smilde 2-5-1930, 51 en 45 jier, Alida Kiers * Bovensmilde 9-8-1885 † Assen 9-12-1971, 86 jier; dr fan Jan Roelofs Kiers, arbeider te Bovensmilde, en Doetje Johannes Post;
Alida x 1 Smilde 15-10-1909, 24 en 25 jier, Jan Brands * Kloosterveen, Drinte, 4-10-1884 † Smilde 11-10-1927, 43 jier; arbeider te Smilde; sn fan Girbe Brands, arbeider te Kloosterveen, en Meintje Etten
Bern út it earste houlik:
1 Dirk Aukes Hettema, folget XIII.1
2 Willemke Aukes Hettema
3 Pieter Aukes Hettema, folget XIII.2
4 Eimbert Aukes Hettema
5 Sietse Aukes Hettema, folget XIII.3

XII.2 Tetman Kornelis Hettema; yn 1923 winkelman te Reduzum;
x Rinske Bastiaans de Waard
Bern:
1 Trijntje Tetmans Hettema
2 Kornelis Tetmans Hettema, folget XIII.4

XII.3 Pieter Kornelis Hettema
x Trijntje Bouwes Wouters
Bern:
1 Sytske Pieters Hettema
2 Dieuwke Pieters Hettema
3 Anna Pieters Hettema

XII.4 Willem Kornelis Hettema
x Jetske Johannes van den Bos
Bern:
1 Cornelis Willems Hettema, folget XIII.5
2 Johannes Willems Hettema, folget XIII.6
3 Willem Willems Hettema, folget XIII.7

XII.5 Tetman Hettes Hettema * Lekkum 18-3-1868 † Goutum 21-6-1951, 81 jier, [] Goutum; NH; boerefeint, ferhuzet op 17-6-1885 út Lekkum nei Ljouwert; by trouwen boerefeint te Wurdum (nr 190c); komt Alde Maaie 1898 út Wurdum yn Goutum, dêrnei dêr arbeider (nrs 69, 70, 61, 65);
x Ljouwerteradiel 19-6-1897, 29 en 24 jier, Dirkje Pieters Smeding * Bears 2-8-1872 † Goutum 11-4-1963, 91 jier, [] Goutum; NH; ynwenjend faam, yn 1890 by Jan Hotses. Meintema en Aafke Gaauwes Gauwenga, greidboeren te Wurdum (nrs 201, 217); sûnt Alde Maaie 1890 by J. P de Jong te Goutum, dêr ynwenjend oant 19-6-1897; by trouwen sûnder berop te Goutum; dr fan Pieter Broers Smeding, yn 1872 boer te Bears, yn 1897 arbeider te Goutum, en Grietje Hotses Meintema
Bern:
1 Jetske Tetmans Hettema * Goutum 21-10-1898 † Balk 29-8-1996, 97 jier, [] Harich; NH, letter GT; ferhuzet op 3-5-1920 út Goutum nei Langwar;
x Gaasterlân 23-8-1929, 30 en 38 jier, Johannes Jans Steenbeek * Wâldsein 7-11-1890 † Snits 29-10-1948, 57 jier, [] Balk; NH, letter GT; by earste houlik bakkersfeint te Balk, binnen de lêste seis moannen te Grins, sûnt syn trouwen bakker te Balk; sn fan Jan Wiegers Steenbeek, by syn trouwen yn 1890 skuonmakkersfeint te Heech, yn 1890, 1915 kantoarfeint te Wâldsein, en Itje Johannes de Boer;
Johannes x 1 Wymbritseradiel 24-4-1915, beide 24 jier, Gatske Sipkes Kloostra * Nijlân 19-2-1891 † Balk 2-7-1925, 34 jier; dr fan Sipke Douwes Kloostra en Jantje Martens Bruinsma, boeren te Nijlân
2 Grietje Tetmans Hettema
* Goutum 8-4-1900 † Ljouwert 10-5-1972, 72 jier, [] Goutum; NH; faam te Goutum, dêr letter sûnder berop
3 Antje Tetmans Hettema * Goutum 18-3-1904 † Drachten 4-6-2003, 99 jier; NH; faam te Goutum;
x Ljouwerteradiel 3-6-1931, 27 en 31 jier, Eise Kromhout van der Meer * Huzum 7-4-1900 † Drachten 9-7-1991, 91 jier; NH; grientekweker te Huzum, by trouwen dêr túnker; sn fan Jan Kromhout van der Meer, gernier en grientekweker te Huzum; dêr weesheit (nrs 132, 142, 118), en Grietje van der Noord, weesmem te Huzum

Tetman keapet op 6-11-1897 in hûs mei hiem te Goutum fan Jan Altena te Goutum; keapsom: f 677,00

XII. 6 Jisk Hettes Hettema; yn 1937 haadtimmerman by de Gemeentewurken te Leiden;
x Maria van Egmond
Bern:
1 Jetske Hettema
2 Cornelia Hester Hettema
3 Anna Hettema
4 Maarten Hettema, folget XIII.8
5 Anna Hettema
6 Jannetje Hettema
7 Hette Jisks Hettema, folget XIII.9
8 Maria Johanna Hettema

XII.7 Wopke Hinnes Hettema
x Johanna Boonstra
Bern:
1 Wietske Wopkes Hettema
2 Johannes Wopkes Hettema, folget XIII.10
3 Hinne Wopkes Hettema, folegt XIII.11
4 Hendrikus Wopkes Hettema, folget XIII.12
5 Elisabeth Wopkes Hettema

XII.8 Tetman Hinnes Hettema
x 1 Jacomina Hollestelle

x 2 Geertje Schoonewille
x 3 Hillegonda Catharina van Ingen
Bern út it earste houlik:
1 Wietske Tetmans Hettema
2 Adriaan Hettema, folget XIII.13
3 Johanna Hettema
4 Anna Hettema
Bern út it tredde houlik:
5 Gerrit Hettema, folget XIII.14

XII.9 Tjitse Hinne Hettema
x 1 Anna Feenstra
x 2 Sijke de Vries
Bern út it earste houlik:
1 Hinne Tjitses Hettema, folget XIII.15
2 Aaltje Hettema
Bern út it twadde houlik:
3 Tietje Hettema
4 Jan Tjitses Hettema, folget XIII.16
5 Wietske Hettema

XII.10 Hendrik Hinnes Hettema
x Saapke Wouda
Bern:
1 Hinne Hendriks Hettema, folget XIII.17
2 Wiebe Hendriks Hettema
3 Wietske Hettema
4 Tietje Hettema
5 Jan Hendriks Hettema, folget XIII.18

XII.11 Pier Hinnes Hettema
x Akke Postmus
* Ljouwert 21-3-1887 † dêr 3-12-1979, 92 jier, [] Lekkum; dr fan Sipke Durks Postmus en Wytske Jochums Wybenga, gerniers te Ljouwert
Bern:
1 Hinne Piers Hettema, folget XIII.19
2 Sipke Piers Hettema, folget XIII.20
3 Wytske Hettema
4 Hendrik Piers Hettema, folget XIII.21
5 Aaltje Hettema
6 Dirk Piers Hettema
7 Wopke Jan Hettema
8 Jitske Hettema
9 Francisca Ida Hettema
10 Elisabeth Anna Hettema
11 Jochem Klaas Hettema, folget XIII.22

XII.12 Anne Hendriks Hettema * Goutum 19-10-1873 † Ljouwert 18-4-1951, 77 jier; NH; by trouwen túnker te Ljouwert, sûnt te Snakkerbuorren; túnder te Jelsum; sûnt Alde Maaie 1918 te Ljouwert (Stienzerdyk 68a, Ald Jelsumerfeart 4);
x Ljouwert 25-5-1898, 24 en 25 jier, Tjitske Hendriks Fokkema * Seisbierrum 22-2-1873 † Ljouwert 23-12-1925, 52 jier; by trouwen sûnder berop te Ljouwert; dr fan Hendrik Klazes Fokkema, yn 1872 koaltsjer te Furdgum en Seisbierrum, yn 1873, ’76 keapman te Seisbierrum, yn 1878 winkelman te Boksum, sûnt Alde Maaie 1879 molktaper te Ljouwert (Spanjertsleane 48, Bleekerstrjitte 32a), en Aukje Bouwes Zoete
Bern:
1 Aukje hettema
2 Hendrik Hendriks Hettema, folget XIII.23
3 Joukje Hettema

XII.13 Tetman Hendriks Hettema
x Cornelia Maria van Dusseldorp
Bern:
1 Hendrik Antoon Hettema, folget XIII.24
2 Antoon Hettema
3 Antoon Hettema, folget XIII.25
4 Cornelia Maria Hettema

XII.14 Hette Pieters Hettema * Sniksweach 13-4-1863 † De Jouwer 25-6-1898, 34 jier; KO; by trouwen en ferstjerren ferver op ’e Jouwer (nr 447), Hette-en-dy wenje nei Hette syn trouwen by syn mem yn, letter is ’t oarsom en wennet syn mem yn ’t selde hûs by Hette-en-dy yn, Hette is dan haad fan de húshâlding;
x Haskerlân 12-8-1888, 25 en 23 jier, Korneliske Sjerps Troelstra * Wâldsein 2-4-1865 ~ dêr 4-4-1865 † Prospect Park, New Jersey, Noard Amearika 3-6-1914, 49 jier; KO; by trouwen sûnder berop te Wâldsein; wurdt oerskreaun út Wâldsein op 28-8-1888; hat as widdo in klompehannel yn itselde hûs op ’e Jouwer, nr 447; ferfart mei har fiif bern nei New Jersey, Noard Amearika; dr fan Sjerp Rudolphus Troelstra, yn 1865 bakker te Wâldsein, yn 1876 dêr keapman, yn 1875, ’88 dêr winkelman, en Margjen Sytses Nauta, bakkerske en winkelfrou te Wâldsein
Bern:
1 Trijntje Hettes Hettema
* De Jouwer 7-2-1890 † Ripon, Kalefornië, 10-2-1974, 84 jier;
x Denver 19-9-1918 Roelof Jacobus Camping * Grins 23-11-1989 † Alemeda, Kalefornië, 20-11-1953, 63 jier; sn fan Roelof Camping en Jantje Kruize
2 Margje Hettes Hettema
* De Jouwer 15-11-1891 † Prospect Park, New Jersey, 26-6-1915, 23 jier
3 Akke Hettes Hettema * De Jouwer 6-3-1894 † North Haledon, New Jersey, 14-8-1972, 80 jier; wennet yn 1916, ’23 yn Paterson, yn 1926 yn North Haledon;
x Patterson 29-9-1915 Jacob Sonnema * Baarn 15-11-1889 † Wijckhoff Bergen County, New Jersey, 30-10-1969, 79 jier; sn fan Jacob Sonnema en Gertrude Koster
4 Johanna Hettes Hettema * De Jouwer 10-3-1896 † Sullivan Colorada, 26-12-1925, 29 jier
5 Hette Pieters Hettema, folget XIII.26

Hette keapet op 18-7-1887 in winkelhûs mei stee en grûn op ’e Jouwer fan syn mem; keapsom: f 2.600,00.

XII.15 Hette Doekes Hettema * Bitgum 28-9-1871 † Berltsum 9-1-1951, 79 jier; NH; slachter te Berltsum (nr 44b); sûnt Alde Maaie 1929 dêr greidboer (nr 482);
x Menameradiel 18-5-1893, 21 en 25 jier, Antje Douwes Heinsma * Skettens 30-10-1867 † Berltsum 19-10-1955, 87 jier; NH; by trouwen sûnder berop te Spannum, sûnt slachterske te Berltsum, sûnt 1929 dêr greidboerinne; dr fan Douwe Siebes Heinsma, arbeider te Skettens, en Hinke Tjerks van der Veen
Bern:
1 Doeke Hettes Hettema, folget XIII.27
2 Douwe Hettes Hettema
3 Douwe Hettes Hettema
4 Hinke Hettes Hettema
5 Douwe Hettes Hettema, folget XIII.28

XII.16 Hette Tjitzes Hettema
x Antje Fokkes van der Meer
Bern:
1 Tjitze Hettes Hettema, folget XIII.29
2 Magdalena Hettes Hettema
3 Minke Hettes Hettema
4 Fokke Hettes Hettema, folget XIII.30

XII.17 Hette Anskes Hettema
x Katie N.N.
Bern:
1 Ausker Hettema, folget XIII.31
2 Theresa Hettema
3 Richard Michael Hettema, folget XIII.32
4 Thalia Batta Hettema

XII.18 Jarry Anskes Meijer Hettema
x Nellie Hellegers
Bern:
1 Thomas Anthony Hettema, folget XIII.33
2 Arthur Douma Hettema, folget XIII.34
3 Edith May Hettema
(IJtje Maaike)
4 Jerry Hettema, folget XIII.35
5 Florence Hettema
6 Robert Miron Hettema, folget XIII.36

XII.19 Cornelius Anskes Hettema
x Antje Nauta
* Idzegea 10-8-1886 † Midland Park -11-1918; dr fan Thijs Wattes Nauta, yn 1884 boer te Heech, yn 1886 idem te Idzegea, en Sytske Reins Attema
Bern:
1 Tice Cornelis Hettema, folget XIII.37
2 Addie Hettema, folget XIII.38
3 Edythe Hettema
4 Oscar Hettema, folget XIII.39
5 Sandra Hettema

GENERAASJE XIII

XIII.1 Dirk Aukes Hettema
x Hendrika Everdina van Ree
Bern:
1 Roelofje Hettema
2 Geesje Hettema
3 Mary Remee Hettema

XIII.2 Pieter Aukes Hettema
x 1 Tibbigje Wilhelmina Winter
x 2 Maria Louise Adam
Bern út it earste houlik:
1 Auke Jacobus Hettema, folget XIV.1
2 Elly Louise Hettema
Ber út it twadde houlik:
3 Marie Louise Hettema
4 Willy Christiane Hettema
5 Gertrude Hettema

XIII.3 Sietse Aukes Hettema
x Gerdina Nieborg
Bern:
1 Grietje Hettema
2 Roelie Hettema

XIII.4 Kornelis Tetmans Hettema * Reduzum 16-3-1897 † Ljouwert 26-6-1979, 82 jier, [kremeard] Goutum; NH; boekhâlder by it Provinsjaal Elektrisiteits Bedriuw te Ljouwert;
x Ljouwert 19-5-1923, 26 en 23 jier, Tettje van Randen * Friens 2-11-1899 † Menaam 30-6-1998, 98 jier, [kremeard] Goutum; NH; ferhuzet Alde Maaie 1914 út Friens nei Ljouwert (Gysbert Japixcstrjitte 92), by trouwen dêr sûnder berop; dr fan Auke Sierds van Randen, timmerman, sûnt 13-6-1888 yn ’e Gaastmar, sûnt 16-11-1888 te Wier (nr 55), sûnt 4-5-1897 te Friens, en Aaltje Michiels Reitsma
Bern:
1 Tetman Hettema, folget XIV.2
2 Auke Hettema, folget XIV.3
3 Renze Hettema, folget XIV.4

XIII.5 Cornelis Willems Hettema
x Jantje Hendriks Dijkstra
Bern:
1 Willem Hendrik Hettema, folget XIV.5
2 Hendrik Johannes Hettema, folget XIV.6

XIII.6 Johannes Willems Hettema * Munnikeburen 18-2-1902 † Skoarl 2-2-1941, 38 jier, [] Skoarl
x Amsterdam 2-11-1927 Geertruida van der Goot * Drylts 6-6-1901 † Stienwyk 11-8-1993, 91 jier, [] Skoarl; GT; ûnderwizeres; yn 1920 te Eastersee; komt op 17-8-1920 út Stienwyk yn Bakhuzen (wennet dêr yn by Grietje Kleene, widdo Mol); dr fan Jan van der Goot, klerk te Drylts, en Hiltje Groenveld
Bern:
1 Frank Hettema, folget XIV.7
2 Willem Jan Hettema, folget XIV.8
3 Hilda Hettema
4 Jan Christoffel Hettema, folget XIV.9

XIII.7 Willem Hettema * Snits 14-7-1907 † Soest 21-1-1994, 87 jier, [kremeard] Utrecht; adjudant by de plysje, û.o. te Soest en Utrecht;
x Snits 5-11-1930 Rinkje Piersma * Snits 28-1-1910 † Soest 1-6-1988; dr fan Engele Pieters Piersma, yn 1894 skippersfeint te Snits, yn 1896 dêr arbeider, yn 1898 dêr skipper, yn 1902 dêr arbeider, yn 1918 arbeider by de Gemeentereiniging, yn 1926 dêr gemeentearbeider, en Durkje Reinders Zoethout
Bern:
1 Janke Hettema
2 Dirkje Hettema

XIII.8 Maarten Jisks Hettema
x Aaltje Dubbelboer
Bern:
1 Jisk Hettema, folget XIV.10
2 Hermannus Hettema, folget XIV.11
3 Hette Hettema, folget XIV.12

XIII.9 Hette Jisks Hettema * Leiden 30-8-1913 † dêr 12-8-1981, 67 jier; by trouwen timmerman te Leiden;
x Harns 21-10-1937, 25 en 24 jier, Hendrika Geertruida Terpstra * Harns, Kleine Breedeplaats 13, 4-5-1914; by trouwen sûnder berop te Harns, de lêste seis moanne te Leiden; dr fan Bauke Geerts Terpstra, kapper te Harns, en Wilhelmina Johanna Dorothea Wouters
Bern:
1 Wilhelmina Johanna Dorothea Hettema
2 Jisk Hettema, folget XIV.13
3 Hetty Hettema

XIII.10 Johannes Wopkes Hettema
x Jitske Hoekstra
Bern:
1 Geeske Hettema
2 Wopke Hettema, folget XIV.14
3 Johanna Hettema

XIII.11 Hinne Wopkes Hettema
x Riemke Boomsma
Bern:
1 Wopke Hettema
2 Hinke Hettema
3 Johanna Hettema
4 Wopke Hettema, folget XIV.15
5 Peke Hettema, folget XIV.16
6 Johannes Hettema, folget XIV.17
7 Jeltje Hettema
8 Henderikus Hettema, folget XIV.18

XIII.12 Henderikus Wopkes Hettema
x Geertje Lamsma
Bern:
1 Wopke Hettema, folget XIV.19
2 Grietje Hettema
3 Johanna Hettema
4 Jan Hettema, folget XIV.20
5 Johannes Hettema, folget XIV.21
6 Wietske Elisabeth Hettema

XIII.13 Adriaan Hettema
x Catharina Maria Jurriens
Bern:
1 Tetman Hettema, folget XIV.22
2 Elisabeth Hettema

XIII.14 Gerrit Hettema
x Johanna Francisca van Brussel
Bern:
1 Hillegonda Catharina Hettema
2 Tetman Hettema, folget XIV.23

XIII.15 Hinne Hettema
x Maaike van der Leest
Bern:
1 Lijsbert Hettema
2 Tjitze Hettema, folget XIV.24
3 Anna Hettema

XIII.16 Jan Hettema
x Hendrika Vennink
Bern:
1 Tjitse Hettema, folget XIV.25
2 Henk Hettema, folget XIV.26
3 Theo Hettema, folget XIV.27

XIII.17 Hinne Hettema
x Jantje Nieuwenhuis
Bern:
1 Hendrik Wiebe Hettema, folget XIV.28
2 Alida Elisabeth Hettema
3 Deaberne berntsje

XIII.18 Jan Hettema
x Aukje Kroes
Bern:
1 Yti Hettema
2 Hendrik Jan Hettema, folget XIV.29
3 Hiltje Aukje Hettema
4 Irena Saapke Hettema

XIII.19 Hinne Hettema
x Elisabeth de Jong
Bern:
1 Pier Hettema, folget XIV.30
2 Aafje Hettema
3 Rinze Hettema, folget XIV.31
4 Akke Hettema

XIII.20 Sipke Hettema
x Pietertje Wijbenga
Bern:
1 Marijke Hettema
2 Pier Hettema, folget XIV.32
3 Akke Hettema
4 Yfke Elisabeth Hettema

XIII.21 Hendrik Hettema
x Grietje van Klaarbergen
Bern:
1 Piet Hettema, folget XIV.33
2 Anna Hettema
3 Jan Dirk Hettema, folget XIV.34
4 Dirk Hendrik Hettema, folget XIV.35
6 Akke Hettema

XIII.22 Jochem Klaas Hettema
x Dieuwke Baukje Ypma
Bern:
1 Pier Fedde Hettema, folget XIV.36
2 Bart Johannes Hettema, folget XIV.37

XIII.23 Hendrik Hettema
x Pietje Atema
Bern:
1 Anne Hettema, folget XIV.38
2 Pieter Hettema, folget XIV.39
3 Auke Hettema, folget XIV.40

XIII.24 Hendrik Antoon Hettema
x Jantje Werkman
Bern:
1 Cornelia Maria Hettema
2 Hendrik Antoon Hettema, folget XIV.41
3 Tetman Cornelis Hettema, folget XIV.42
4 Jan Hettema, folget XIV.43

XIII.25 Antoon Hettema
x Margareta van ’t Riet
Bern:
1 Theodoor Hettema, folget XIV.44
2 Bartholomeus Hettema, folget XIV.45
3 Antoon Hettema, folget XIV.46
4 Eduard Hettema, folget XIV.47
5 Marius Hettema, folget XIV.48

XIII.26 Hette Pieter Hettes Hettema (Harold Peter) * De Jouwer 25-8-1898 † Encinitis, San Diego, Kalifornië, 29-4-1968, 69 jier; Hette Pieter is berne twa moanne nei it ferstjerren fan syn heit en krijt de nammen fan syn heit en pake; hy ferfart mei syn mem en fjouwer susters nei Amearika en wennet dêr yn Yuma, Arizona;
x Denver 1-1-1919, 20 en 23 jier, Jennie van Wijk * Grand Rapids 24-3-1895 † Atadena CA 28-11-1933, 38 jier
Bern:
1 Harold Hettema, folget XIV.49
2 Cornelia Jean Hettema
3 George Robert Hettema, folget XIV.50
4 Clarence George Hettema, folget XIV.51
5 David Roy Hettema, folget XIV.52
6 Katherine Jo Ann Hettema
7 Hettema, folget XIV.53
8 Hettema, folget XIV.54

Hette Pieter Hettema, Clarence Hettema, Jennie van Wijk, op ’e knibbel David, derfoar: Harold.
Foto fan Bruce Hettema


XIII.27 Doeke Hettes Hettema * Berltsum 9-1-1894 † St.-Anne 1-8-1973, 79 jier; NH; by trouwen slachter te Berltsum, sûnt 13-12-1921 idem te St.-Anne;
x Baarderadiel 16-11-1921 Antje Kuipers * Easterlittens 9-3-1900 † St.-Anne 22-12-2000,100 jier; NH; by trouwen sûnder berop te Easterlittens, dêrnei slachterske, oerskreaun út Easterlittens nei St.-Anne 16-1-1922; dr fan Hantje IJsbrands Kuipers, arbeider te Easterlittens (nrs 68c, 15, 19, 64), en Dieuwke Sybes Faber
Bern:
1 Hette Doekes Hettema, folget XIV.55
2 Hantje Doekes Hettema, folget XIV.56

XIII.28 Douwe Doekes Hettema * Berltsum 19-9-1904 † Akkrum 13-10-1982; NH; by trouwen slachter te Berltsum; 1960-1980 organist Ned. Herf. Tsjerke Akkrum;
x Menameradiel 8-5-1929, 24 en 25 jier, Antje Tönjes * Ouwebildtdyk onder St.-Anne 13-10-1903 † Akkrum 28-10-1993, 90 jier; by trouwen sûnder berop te St.-Anne; dr fan Ruurd Tönjes, yn 1891 arbeider te Hallum, sûnt 1-7-1891 te St.-Anne (nrs 747, 800), yn 1929 dêr gernier, en Jantje Jacobs Smits
Bern:
1 Antje Hinke Hettema
2 Jantje Hettema
3 Hinke Hettema
4 Hette Douwes Hettema, folget XIV.57
5 Ruurd Douwes Hettema, folget XIV.58
6 Jan Douwes Hettema, folget XIV.59

XIII.29 Tjitze Hettes Hettema
x Geertruida Offringa
Bern:
1 Dieuwke Hettema
x Wieger Hellema
2 Anna Hettema
x Doekele Gerbens Brouwer
3 Trintje Hettema
4 Magadalena Hettema
w.m. Nynke Brouwer
5 Minke Hettema
6 Hette Hettema, folget XIV.60
7 Hermanus Hettema, folget XIV.61
8 Gosse Hettema

XIII.30 Fokke Hettema
x Yfke van der Schaaf
Bern:
1 Anna Hettema
x Aldert Nooitgedagt
2 Hette Hettema, folget XIV.62
3 Baukje Hettema
x Willem Hoevers

GENERAASJE XIV

XIV.1 Auke Jacobus Hettema
x Antoinette den Hollander
Bern:
1 Inger Jolande Hettema
2 Peter Willem Hettema, folget XV.1
3 Robbert Raimond Hettema, folget XV.2

XIV.2 Tetman Hettema
x Maria Margaretha Jöbsis
Bern:
1 Kornelis Tetman Hettema, folget XV.3
2 Gerrit Adriaan Hettema, folget XV.4
3 Eric Dingeman Hettema, folget XV.5
4 Jeroen Friso Hettema, folget XV.6

XIV.3 Auke Hettema * Ljouwert 7-12-1927 † Amsterdam 19-5-2004, 70 jier, [] Amsterdam, Vredenhof; byldhouwer; sjoch: WikipediaWikiwand
x Rome 5-4-1956 Giovanna Bianca Maria Tantillo * Rome 18-8-1925; letterkundige;
Bern:
1 Maria Elena Hettema
2 Anna Grazia Maria Teresa Hettema

XIV Renze Hettema * Ljouwert 7-12-1927 † Amsterdam 10-3-2008, 80 jier; byldhouwer; sjoch: WikipediaWikiwand
x Amsterdam 9-4-1962 Anna Maria Elisabeth van Dael * Schiedam 12-7-1940
Bern:
1 Marius Hettema, folget XV.7
2 Sarah Hettema