Home » Hettema » Gjin hier fan har holle

Gjin hier fan har holle

Op har stjerbêd lit Anne har dochters en skoandochter Trui belove om yn lingte fan dagen gjin hier fan har holle ôf te dwaan.
Yn ’e Bibel stiet beskreaun yn ’e brief fan Paulus oan de Korintiërs (Steatefertaling):
Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke. (1 Kor. 11: 6)
en:
Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?
Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar tot een deksel haar is gegeven? (1 Kor. 11: 14, 15)

Leen en Trui hâlde har libbenslang oan dat ûnthjit. Wat hie beppe Trui ôfgryslik lang hier – allinne de droegere puntsjes waarden wat byfike – mar net troch my fansels , dat die se sels tink. Wat roeken dy donkere lange hierren lekker as beppe dy op ’e âlde dei noch út de knot oer har rêch rûzjend los glydzje liet foar it op bêd gean.
By Minke rekket dy belofte yn ’e ferjittenis – en se lit har in kear knippe. As Leen en Trui dat elk foar oar mei in ferburgen skok oanskôgje sille se dat nea en te ninter ek mar mei ien inkeld wurd oan Minke fernimme litte. Wol oan inoar.

GREF

Anne krijt in moderne sark anneks belettering – nije styl. Lizzend, neffens tradysje yn Fryske boerefermiddens.
Guon fan ’e neiteam beneame sa’n bedekking as beswierlik: sa kin men der min wer ûnderút.

It grêfskrift:
RUSTPLAATS/VAN ONZE GELIEFDE/VROUW EN MOEDER/ANTJE V. D. MEER/ECHTGENOOTE VAN H. HETTEMA/GEBOREN TE MENALDUM/DEN 28 NOVEMBER 1865/OVERLEDEN TE HUIZUM/DEN 19 OCTOBER 1926/JOH. 14:1-3/