HETTEMA SEED POTATOES

Hettema commissions the young lithographer and illustrator Bert Bouman (1921-1979) to create advertisement for the company. He does this in two lithographs-series for year calendars. There are four versions: Dutch, German, French and English. (Probably made in the fifties.)

1 The construction of the Afsluitdijk, under the title: A nation that lives builds for its future. New fertile seed potato fields on the horizon.

2 Images of countries where Hettema exports to. With the market on the horizon. In the lithographies is the Hettema-flag logo and a typical geographic landmark.

HETTEMA SETIERDAPPELS

Hettema jout  de jonge litograaf en tekener Bert Bouman (1921-1979) opdracht om reklame foar de firma te meitsjen. Hy docht dat yn twa lito-searys foar jierkalinders. Der komme fjouwer ferzys: Nederlâns, Dúts, Frâns en Ingels. (Makke wierskynlik yn ’e fyftiger jierren.)

1 De bou fan ’e Ofslútdyk, ûnder de titel: Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst: Nij fruchtber ierdappellân yn ’t fizier.

2 Bylden fan lannen dêr’t Hettema nei eksporteart. De ôfsetmerk yn ’t fizier.
Yn ’e keunstwurken stiet it Hettemaflagge-logo sintraal en in typys geografys herkenningspunt.

SEARY 1: DE BOU FAN ’E ÔFSLÚTDYK

SERIE 1: BUILDING THE AFSLUITDIJK

dia1784

1

2

3

dia1779

Jannewaris / January

dia1780

Febrewaris / February

dia1781

Maart / March

dia1782

April / April

dia1783

Maaie / May

dia1785

Juli / Juli

dia1786

Augustus / August

dia1787

Septimber / September

dia1788

Oktober / October

dia1789

Novimber / November

dia1790

Desimber / December

SEARY 2: EKSPORTLANNEN

SERIE 2: EXPORT COUNTRIES

dia1768

België / Belgium

dia1773

Dútslân / Germany

dia1775

Frankryk / France

dia1771

Switserlân / Switzerland

dia1772

Spanje / Spain

dia1777

Tsjecho-Slowakije / Czechoslovakia

dia1769

Marokko / Marocco

dia1776

Egypte / Egypt

dia1774

Uruguay / Uruguay

dia1778Malakka / Malacca

dia1770

Brazilië / Brazil