Home » Hettema » Hettema tentoansteld – Etaazje 1

Hettema tentoansteld – Etaazje 1

Teksten by de boppeste etaazje.

1
Dit is Hette Pieters Hettema
* Sybrandabuorren 1797 † Bitgum 1882
x Raarderhim 1820 Grietje Doekes Hellema
* Wurdum 1798 † Hallum 1835,
dochter fan Doeke Wygers Hellema en Lysbeth Hendriks Palsma.
Hetteboer, sa’t hy neamd wurdt, hat hjir in prúkje op.

Dizze fjoerfretter en tagelyk devoat man
is jildsjitter fan ’e Kristlik Grifformearde tsjerken yn Hallum en Bitgum.
Op syn pleatsen lit er yllegaal preken hâlde dêr’t er oanienwei fiks foar beboete wurdt. Hy skriuwt dêroer yn syn drukte memoires.

Syn pakesizzer Hette Tjitzes Hettema is mei syn frou Antje Fokkes van der Meer yn 1898 de grûnlizzer fan it partikuliere ierdappelhannelshûs Hettema Zonen,
yn 1999 fuseard yn HZPC, mei de eardere aartsrivaal ZPC, Zaaizaad en Pootgoed Coöperatie.

2
Nagedachtenis en Levenservaringen
beschreven door wijlen H.P. Hettema, Oud-Ouderling te Beetgum
Leeuwarden – A. Jongbloed 1883

3
Hette Tjitzes Hettema.
Yn Bitgum begjint Hette Tjitzes Hettema allinne syn eigen ierdappels te ferbouwen, letter mei in pear arbeiders. De hannel docht er sels, Anne de boekhâlding.
HZPC is op ’t stuit wrâldlieder op it gebiet fan ierdappelferedeling, hannel yn setters
en produktûntwikkeling.
HZPC hat mear as 400 meiwurkers
yn 16 lannen. En eksporteart                   nei mear as 90 lannen.
De omset oer it hele boekjier yn 2022 wurdt rûsd op 342 miljoen.


4
Antje Fokkes van der Meer.
Anne ferstjert as se 60 jier is,
dêrom dat swarte roustik boppe har portret.

5
De húshâlding:
Magdalena (Leen), Fokke, Antje van der Meer (Anne), Hette, Minke en Tjitze (Tsjisse).

English

1
This is Hette Pieters Hettema

* Sybrandabuorren 1797 † Bitgum 1882
x Raarderhim 1820 Grietje Doekes Hellema
Wurdum 1798 † Hallum 1835,
daughter of Doeke Wygers Hellema and Lysbeth Hendriks Palsma.
Hetteboer, as he is called, is wearing a wig here.

This fire-eater and at the same time devout man is a financier for the Christian Reformed churches in Hallum and Bitgum.
On his farms he gives illegal sermons for which he is constantly and heavily fined. He writes about it in his printed memoirs.

His grandson Hette Tjitzes Hettema and grandsons wife Antje Fokkes van der Meer are in 1898 the founders of the private potato trading house Hettema Zonen, merged into HZPC in 1999 with the former arch-rival ZPC, Zaaizaad and Pootgoed Coöperatie.

2
Memory and Life Experiences
described by the late H.P. Hettema, Former Elder in Beetgum
Leeuwarden – A. Jongbloed 1883

3
Hette Tjitzes Hettema.
In Bitgum starts Hette Tjitzes Hettema growing his own potatoes, later with a few workers. The trading he does himself. Anne does the bookkeeping.
HZPC is currently a world leader in the field of potato cultivation, seed potato trade and product development.
HZPC employs more than 400 employees in 16 countries. And exports to more than 90 countries.
The revenue for the entire financial year 2022 is estimated at 342 million Euro.

4
Antje Fokkes van der Meer.
Anne dies when she is 60 years old,
hence that black crape above her portrait.

5
The family: Magdalena (Leen), Fokke, Antje van der Meer (Anne), Hette, Minke and Tjitze (Tsjisse).

Oare etaazjes:
Etaazje 2
Etaazje 3
Etaazje 4