Home » Hettema » Hettema tentoansteld – Etaazje 2

Hettema tentoansteld – Etaazje 2

De soannen Tsjisse en Fokke nimme de saak fan heit oer ûnder de namme Hettema Zonen.

1
Troufoto fan Tjitze Hettema en Geertruida Offringa.

2
Houliksoankundiging.

3
Feestlieten.

4
Menu 35-jierrich houlik, yn stamhotel De Kroon te Ljouwert.

Alheel links: Magdalena Tjitzes Hettema; steand, links achter de tafel: Hermanus Hettema, dêr sittend: Tjitze Hettema en Magdalena Hettes Hettema; alheel rjochts: Anna Nooitgedagt-Hettema.
(Lenie, Herman, Tsjisse, Leen en Annie.)

5
Herman Hettema makket in feestboekje by it 40-jierrich houlik fan syn heit en mem.

6
Wieger Hellema (man fan Djoke), Dieuwke (Dokie/Djoke), Anna (Annie/Anny/Anne), Doekele Gerbens Brouwer (man fan Anne), Tjitze (Tsjisse) Hettema, Trijntje (Tinie/Tiny/Nynke), Geertruida Offringa (Trui), Magdalena (Lenie/Leny/Leen), Hette, Gosse en Herman.

7
Fokke trout mei Yf van der Schaaf, út in ierdappelhannelsfamylje: dochter fan Doekele Dirks van der Schaaf, ierdappelkeapman te Huzum, en Anna Leenderts Runia.
Fan links nei rjochts: Yfke Doekeles van der Schaaf, Baukje (Bobby), Anna (Annie/Anne), Hette en Fokke Hettema, yn ’e Fonteinstrjitte 77 te Ljouwert, 1938.

English

The sons Tsjisse and Fokke take over their father’s business under the name Hettema Zonen.

1
Wedding photo of Tjitze Hettema and Geertruida Offringa.

2
Marriage announcement.

3
Party songs.

4
Menu 35th wedding anniversary, in favorite Hotel De Kroon in Leeuwarden.

Celebration at Hotel De Kroon.
Far left: Magdalena Tjitzes Hettema; standing, behind the table at the left: Hermanus Hettema, sitting there: Tjitze Hettema and Magdalena Hettes Hettema; far right: Anna Nooitgedagt-Hettema.
(Lenie, Herman, Tsjisse, Leen and Annie.)

5
Herman Hettema makes a party book for the 40th wedding anniversary of his parents.

6
Wieger Hellema (husband of Djoke), Dieuwke (Djoke), Anna (Anny), Doekele Gerbens Brouwer (husband of Anne), Tsjisse Hettema, Trijntje (Tiny / Nynke), Geertruida Offringa (Trui), Magdalena (Leny), Hette, Gosse and Herman.

7
Fokke marries Yf van der Schaaf, from a family of potato traders: daughter of Doekele Dirks van der Schaaf, potato merchant at Huizum, en Anna Leenderts Runia.
Photo: Yfke Doekeles van der Schaaf, Baukje (Bobby), Anna (Anny/Anne), Hette and Fokke Hettema, Fonteinstrjitte 77 at Leeuwarden, 1938.

Oare etaazjes:
Etaazje 1
Etaazje 3
Etaazje 4