Home » Hettema » Hettema tentoansteld – Etaazje 3

Hettema tentoansteld – Etaazje 3

1
Bondel mei fersen fan Tsjisse Hettema anneks filtwurk fan Aafje Bouwer, presinteard yn dit Stedhûs op 21 maaie 2022.

2
Dweile hel, de pleatsen dy’t yn dat fers beneamd wurde, stean op dizze foto.

3
De húshâlding fan Hendrik Gerrits Dijkstra en Oeke Kornelis Douma.
Har soan Gerrit Hendriks Dijkstra en Wijke Ulbes Bosch, gerniers oan Berltsumerdyk te Bitgum, binne de pake en beppe fan memmeskant fan Tsjisse  Hettema.

4
Herman Hettema, Geartrude, Tsjisse, Welmoed en Elisabeth Dijkstra (Lyb/Lysbeth).

English

1
Poetry collection by Tsjisse Hettema
with felt art by Aafje Bouwer presented
in this City Hall on 21 May 2022.

2
Dweile hel, the farms named in that poem are in this picture.

3
The family of Hendrik Gerrits Dijkstra and Oeke Kornelis Douma.
Her son Gerrit Hendriks Dijkstra and his wife Wijke Ulbes Bosch, small farmers at Berltsumerdyk in Bitgum, are the maternal grandparents of Tsjisse Hettema.

4
Herman Hettema, Geartrude, Tsjisse, Welmoed and Elisabeth Dijkstra (Lyb / Lysbeth).

Oare etaazjes:
Etaazje 1
Etaazje 2
Etaazje 4