Home » Hettema » Hettema tentoansteld – Etaazje 4

Hettema tentoansteld – Etaazje 4

Underste etaazje:

– Hettema fiert reklame mei kaarten yn fjouwer talen.

– Keunstner Bert Bouman makket twa lito-searys foar jierkalinders: oer de bou fan ’e Ofslútdyk en oer Hettema de weareld oer: België, Brazilië, Dútslân, Frankryk, Egypte, Malakka, Marrokko, Spanje, Switserlân, Tsjecho-Slowakije, Uruguay.

– Yn dy keunstwurken stiet it Hettema-flagge-logo sintraal en in typys geografys herkenningspunt.

English

– Hettema advertises with cards in four languages.

– Artist Bert Bouman creates two litho-series for annual calendars: on the construction of the Afsluitdijk under the title: A people that lives, builds its future: New fertile potato land in sight.

– And on Hettema around the world: Belgium, Brazil, Germany, France, Egypt, Malacca, Morocco, Spain, Switzerland, Czechoslovakia, Uruguay.
Images of countries to which Hettema exports. The sales market in sight.
In the works of art, the Hettema flag logo is central with a typical geographical landmark.

Oare etaazjes:
Etaazje 1
Etaazje 2
Etaazje 3