Home » Hettema » Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema

Kertiersteat Hette Tjitzes Hettema

By it gearstallen fan dizze kertiersteat is tankber gebrûk makke fan gegevens fan Ype Brouwers, genealooch te Ljouwert, en fan genealogiën op internet fan Simon Wierstra.
De kertieren 188/189 en dêr bovenop binne ondersoek fan Johannes Woudstra te Luwt.
It oare is risping fan eigen ûndersyk en byinoarswile út alderhanne publikaasjes.

Foar ferbetteringen en oanfullingen mei boarnen op ûndersteande kertiersteat hâlde wy ús graach oanrikkommendeard: kontakt

Yn ûnderskate ‘genealogyske’ publikaasjes oer de hjir oanbelangjende Hettema-stamrige wurde ferkearde ynljochtings jûn. De earste generaasjes yn ’e dêr opnommen stamrigen bygelyks, strike net mei histoarise feiten. Persoansnammen binne sa’t skynt mar wat byinoar fandele of sels optocht en troch de generaasjes hinne oaninoar skeakele. Fierders binne gâns nammen, jiertallen en oare gegevens ynkorrekt.
Spitichgenôch wurde dy ‘boarnen’ troch tredden rieplachte en brûkt sûnder dy te ferifiearen, sadat op internet non-ynformaasje oer dizze stamrige Hettema ferspraat wurdt.
It giet hjir û.o. om:|
-Het geslacht Hettema vanaf 1558-Harmen Weijer, Rosmalen, 2006.
-http://members.home.nl/jeroen.vd.brink/html/11-0833.htm
-www.genealogieonline ‘Stamboom Hettema’-publicatie van C. Hettema
-Kwartierstaat van R. Meijer/FramesetMeijer.htm

Leginde/legend
* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m. = wennet mei/living together
sk = skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§ = anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien/
anecdote/statement/addition; shown in green
DG = Doopsgesind/minnist/mennonite
G = Grifformeard/reformed
KG = Kristlik Grifformeard/christian reformed
NH = Nederlâns Herfoarmd/Dutch reformed
RK = Rooms Katolyk/Roman Catholic
Wat is in kertiersteat?/Ahnentafel
Wat is in stambeam?/Family tree
Wat is in genealogy?/Genealogy
Wat is in parenteel?/Nachkommentafel
GJb=Genealogysk Jierboek(je); OFO=Oudfries(ch)e oorkonden; RvdA=Register van den Aanbreng.

I

hettemakertiersteathth

1 Hette Tjitzes Hettema, * Menaam ûnder Bitgum 27 febr. 1863, † Ljouwert, Vondelstrjitte 1 (by syn dochter Leen), domisylje hâldend te Apeldoarn, 4 july 1947, [] Huzum (ôfd. 2, r. 1, gr. 16) by syn earste frou. Gernier en ierdappelkeapman te Bitgum (Berltsumerdyk 7, letter 18), sûnt 24 maaie 1917 te Huzum (Huzumerleane 173), sûnt 28 okt. 1930 rintenier te Apeldoarn.
Mei syn frou Anne grûnlizzer fan it Hannelshûs Hettema yn 1898 (letter Hettema Zonen).
Tsjerkeriedslid, foarlêzer (1886-1893), foarsjonger (1886-1887) en organist Christelijk Afgescheiden Gemeente Bitgum. Mei-oprjochter en foarsitter begraffenis feriening ‘De Lêste Eare’ te Bitgum 1906-1918.
x 2e Ljouwerteradiel 8 nov. 1927 Aafje Sluis, * Andyk 27 jan. 1871, † Arnhem (Roemer Visscherstraat 7, by har soan Piet Leenstra, domisylje hâldend te Monster) 9 juny 1948, [] It Hearrenfean (Binnenwei, ôfd. K, r. 4, gr. 11); dr f. Jacob Sluis, dir. Sluis Diervoeders te Andyk en Inkhuzen, en fan Aaltje Bart; nei de dea fan har earste man wenjend te Huzum.
Aaf x 1e Jentje Aukes Leenstra, * Sibrandaburorren 16 maaie 1870, † It Hearrenfean 22 maaie 1922, [] It Hearrenfean (Binnenwei, ôfd. K, r. 4, gr. 11). Underwizer te Gau, haad Kristlike Skoalle It Hearrenfean (1899-1924). Sn f. Auke Jentjes Leenstra, arbeider te Sibrandabuorren, en fan Feikjen Johannes Bergsma.
x 1e Menameradiel 7 maart 1889
Antje Fokkes van der Meer, * Menaam 28 nov. 1865, † Huzum 19 okt. 1926, [] Huzum (ôfd. 2, r. 1, gr. 15). Winkelfrou te Bitgum; dr f. Fokke Dirks van der Meer, gernier en ierdappelkeapman te Menaam, en fan Magdalena Harkes Tækema.

hettemakertiersteatgesinhth
Hette en Anne, de grûnlizzers fan Hettema, hannelshûs yn setierdappels. De dochters Magdalena (links) en Minke.
En de ‘Hettema Zonen’: Tsjisse (rjochts) en Fokke

II

2 Tjitze Hettes Hettema, * Hallum op Wierdsma state 29 okt. 1830, † Menaam ûnder Bitgum (no Berltsumerdyk 7) 17 jan. 1891, [] Bitgum (r. 15, gr. 16). Gernier en arbeider te Bitgum, 1863 arbeider te Harns, ferfear âlde maaie (de 12e) 1863 as arbeider mei de húshâlding nei Doanjum en inkelde jierren letter wer nei Bitgum dêr’t er op ’e nij gernier en arbeider wie.
x It Bilt 19 maaie 1853
3 Minke Jacobs Brugsma, * Achlum 7 july 1829 (by de berte ynskreaun as Menke, twilling mei Grytsje), † Menaam ûnder Bitgum (no Berltsumerdyk 7) 25 maart 1897, [] Bitgum (r. 16, gr. 2). Mei trouwen kreamerske te Frjentsjer.

hettemamjb7

III

hettemakertiersteathph

4 Hette Pieters Hettema, * Sibrandabuorren 2 maaie 1797, † Bitgum (Berltsumerdyk 5) 3 aug. 1882, [] Hallum (r. 64, gr. 3).
Buorker te Raard by syn beppe Pytsje, 1822 boer te Dearsum. Sûnt âlde maaie 1829 op Wierdsma state op ’e Noardermieden ûnder Hallum, sûnt âlde maaie 1843 oant 1871 op Sate 3 yn ’e Súdhoek fan Sint Anne ûnder Bitgum, dêrnei liet er in hûs sette oan ’e Berltsumerdyk (no nr 5) te Bitgum dêr’t er oant syn dea rintenierde.
Oefener, stichter Ofskieden gemeente Hallum, tsjerkeriedslid, tsjerkfâd en boekhâlder Ofskieden gemeente fan Hallum en Bitgum, synoadelid.
(Sjoch û.o.:
Kertiersteat Simon Wierstra, nûmer 38

-J.J. Kalma – Dit wienen ek Friezen, in lytse rige biografyen 4, nr. 402, Ljouwert, Fryske Akademy, 1971
-Ds. J.J. Kalma en Dr H. Oldenhof – Kostgongers fan de Hear, Jubileumútjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983, Ljouwert, De Tille/Friesch Dagblad, 1983, ISBN 90 6553 0169
-Dr J. Wesseling – De Afscheiding van 1834 in Friesland, Deel I, 1980, ISBN 90 6015 461 4, Deel II, 1981, ISBN 90 6015 522 X, Deel III, 1983, ISBN 90 6015 557 2
Hette x 2e Ferwerteradiel 13 juny 1839
Tætske Anskes Fortuin, * De Jutryp 21 nov. 1801, † Súdhoek ûnder Sint Anne 13 april 1859. Foar har trouwen trije jier húshâldster by har man. Dr f. Anske Alles Fortuin, skipper yn ’e Jutryp en de Hommerts, en fan Feikje Ruurds.
Hette x 3e It Bilt 20 aug. 1863
Hendrikje Hettes van Tuinen, * Easterlittens 20 maaie 1808, † Frjentsjer 5 okt. 1889, dr f. Hette Tjeerds van Tuinen, timmerman te Easterlittens, en fan Tjitske Willems Bijlsma. Widdo fan Lodewijk Sierks Plantinga, molemakker te Ljouwert, letter timmerman te Frjentsjer, tsjerkeriedslid Ofskieden Gemeente Frjentsjer.
Hette x 1e Raarderhim 27 maaie 1820
5 Grietje Doekes Hellema, (ek neamd Kike), * Barhûs ûnder Wurdum 15 july 1798
† Wierdsma state ûnder Hallum 4 des. 1835, [] Hallum (r. 64, gr. 4).

Hettemakronykjgb

6 Jacob Gerrits Brugsma, * Achlum 3 nov. 1805, † Frjentsjer 15 jan. 1876, Wyk TO nr 50, 70 jier, [] Achlum (r. 19). By trouwen timmerfeint te Achlum. Timmerman & oannimmer te Achlum, letter te Frjentsjer, oant syn ferstjerren. Diaken en âlderling Christelijk Afgescheiden Gemeente Frjentsjer, ôffurdige nei de klassis.
x 2e Frjentsjer 14 okt. 1866 Hylkje Johannes Feenstra, * Arum 5 maart 1824, † Frjentsjer 17 jan. 1901, dr f. Johannes Douwes Feenstra en Minke Sjoerds Reitsma, widdo fan Jan Sikkes Achtjes, † Frjentsjer 1862, arbeider dêr;
hja x 3e Barradiel 28 april 1877 Thomas Jans Bakker, † 1884, boer te Easterbierrum, letter rintenier, widner fan Aafke Burggraaf.
Jabik x 1e Frjentsjerteradiel 6 april 1828, beide 22 jier,
7 Jeltje Gerbens Offinga (tekenet sels by x Offenga, hja hat de namme fan har mem foar kar nommen, lykas ek har bruorren en suster, har heit wie foar de registraasje fan ’e achternammen yn 1811 al wei, * Achlum 20 nov. 1805, † Frjentsjer 5 febr. 1865, [] Achlum (r. 19); by trouwen sûnder berop te Achlum.

IV

8 Pieter Hettes Hettema, * Raard 18 nov. 1764, † Reduzum 16 april 1824, [] dêr.
Boer en feehanneler te Sibrandabuorren, sûnt 1813 op in tsjerkepleats (stim nr 6 en 23, de lêste 50 pmt) te Reduzum.
x Sibrandabuorren 23 juny 1789
9 Tjitske Tetmans Harsta/Harstra, * Dearsum 19 okt. 1755, † Reduzum 28 july 1826, [] dêr. Hja x 1e Poppenwier 24 maaie 1778 Albert Sierks, fan Reduzum, * om 1753 hinne, † Sibrandabuorren 2 nov. 1780, sn. f. Sierk Pieters en Elbrig Alberts. Boer te Sibrandabuorren op nr 6.

10 Doeke Wygers Hellema, * Wânswert 3 april 1766, † Wurdum op Barhûs 7 des. 1856, [] Wurdum; grêfstien no yn ’e tsjerke te Wurdum. Skoalmaster te Grou (1778), Wânswert (1781) en Wurdum (1792); fan 1819 oant syn dea boer op Barhûs. Alderling en organist Wânswert en tsjerkfâd 1827-1856 Ned. Herf. Tsjerke Wurdum; gritenijûntfanger (oant 1816); ryksûntfanger belestings 1805-1838. Mei-oprjochter en kommisaris O.B.A.S. (Onderlinge Brand Assurantie Maatschappij). Sekretaris folkssosjeteit (1795), arbeidzjend lid Friesch Genootschap; deiboekskriuwer; skriuwer fan pleatslike skiednis, libbensskets, ensfh.
tr. 2e Wurdum 2 maaie 1813 Dieuwke Klases Nicolai, * Wurdum 4 febr. 1792, † op Barhûs 25 okt. 1850, [] Wurdum. Dr f. Klaas Roelofs Nicolai, boer op Leienburch ûnder Ljouwert en op De Him ûnder Wurdum, en fan Akke Douwes Snoek.
x 1e Wurdum 27 maaie 1796
11 Lysbert Hendriks Palsma, * Wurdum 19 maart 1767, † dêr op Barhûs 13 april 1810 (oan wettersucht) [] Wurdum. Hja x 1e Wurdum 11 febr. 1787 Sytse Hommes (Rypma), † Wurdum 20 juny 1795; op belidenis oannommen te Wurdum 6 maaie 1781; widner fan Baukjen Hessels.
Sjoch:
-Erfgoed Fundaasje – Genealogy Palsma
Doeke Wijgers Hellema 1766-1856 – De website van voorouders!

palsma111
palsma14

palsma33palsma45
‘Moaiskriuwerij’ fan Lysbet Hindriks doe’t se tsien jier wie, 23 juny 1777

12 Gerrit Jacobs Brugsma, * Itens 4 maaie 1770, † Dronryp (nr 135) 25 april 1841. Keapman te Achlum, letter sûnder berop te Dronryp. Tsjerkeriedslid NH te Achlum (hûsnr 13). Gerryt en Tytsje komme op 24-7-1834 mei attestaasje út Achlum yn Harns.
x 2e Frjentsjerteradiel 27 april 1823, 53 en 56 jier, Tietje Klases Kingma (syn húshâldster), * Tsjummearum 22 febr. 1767 ~ dêr 10-5-1767, † 11-5-1838, docht op 1-3-1793 belidenis te Minnertsgea; Tytsje en Jabik gean op 10-9-1814 mei attestaasje nei Burgum, dêr ynskreaun op 28-10-1814; Tytsje komt op 26-1-1821 mei attestaasje út Minnertsgea yn Achlum; dêr húshâldster – by har lettere man tink -; dr f. Klaas Tjeerds Kingma, ‘mr. chirurgijn’, hielmaster en froedmaster te Tsjummearum, en Riemke Ytes Sterreda/Sterringa. Tytsje en har folk fiert de achternamme Kingma al foar Napoleon.
Tytsje x 1e Minnertsgea 16-1-1791, sy fan Tsjummearum, hy fan Minnertsgea, Jacob Tjeerds Vellinga, * Bitgum omstr. 1756, † Burgum 23-7-1817; Mr timmerman te Minnertsgea; sn fan Tjeerd Æbes en Trijntje Jacobs.
Erfgenamten by Tytsje har ferstjerren as bern út har earste boask binne: Æbe, Klaas, Riemke en de ferstoarne Tjeerd Jacobs Vellinga (heit fan Aafke, Tietje en minderjierrige Jacob, Ale en Klaas Tjeerds Vellinga: fâd is omke Æbe.
Tytsje ferkeapet yn ’e mande mei har soannen Tjeerd te Harns en Æbe te Burgum op 29-6-1818 oan Auke Willems van der Veer te Westerbeeksloot, it hûs nr 250 en greide te Burgum; keapsom: f 8.782,00; notaris: Gerrit Wilhelmij te Burgum; Repertoire: 012030

x 1e Kûbaard 22 juny 1800
13 Grietje Jacobs Tolma, (yn har stjerakte: Tolma; ek neamd: Talma, Notarieel Argyf 1817; Talsma; Tolsma, yn trou-akte fan dochter Joukje, 1827; ), * De Falom ûnder Damwâld 23 aug. 1772, † Achlum 20 jan. 1822 (hûsnr 13), 48 jier.
Bern, berne te Kûbaard: Jakob 1801, te Achlum: Jacob 1805, Joukje 1808, Johannes 1811.

Gerryt Jabiks Brugsma besit yn 1832 te Achlum – Minútplan Tsjom C1 Seksje C Lizzer 36:

Perseelnr.Yn gebrûk asOerflakte m²KlasseBelesting
96Greide31202
97Greide83283
357Hôf1522
358Hôf4042
359Hûs en hiem70121
360Hûs en hiem70127
361Hûs en hiem258136
447Greide65991
453Greide28651
456Greide122773

-Gerryt hat yn 1832 yn eigendom te Achlum neist it boppesteande ek in timmerskuorre.
-Gerryt stiet op 20-2-1832 yn ’e mande mei Jacobus te Achlum, Johannes te Esterwierrum en Joukje Gerrits Brugsma en Wytse Sikkes Westra te Harns yn ’e skuld by Bernardus Leemkoel te Harns; kapitaal: f 1.000,00; notaris: Sjoerd Simons Wijma te Harns; Repertoire: 049046
-Gerryt hat op 2-2-1838 in skuld by Simon Boon te Harns; kapitaal: f 1.600,00; selde notaris

14 Gerben Pieters Faber (wurdt Faber neamd yn ’e stjerakte fan syn frou), ~ Arum 10 april 1757, † Achlum 7 jan. 1809. Timmerman te Achlum.
x Achlum 11 maaie 1788 (hy komt dan fan Arum)
15 Minke Martens Offinga (tekenet sels by x fan dochter Jeltsje Offenga), * Achlum 1766/67, † dêr 7 nov. 1842, 76 jier.
Benoarden Achlum leit de pleats Offingahûs, mooglik hat Minke har skaai de namme dêrwei.
Bern, berne te Achlum: Marten 1790, Tytje 1791, Pieter, 1794, Jan 1795, Tiette 1798, Antje 1802, Jeltje 1805.

V

16 Hette Pieters, ~ Raard 23 okt. 1735 (twilling mei Jorrit), † dêr 10 febr. 1803, neffens lidmateboek.
Boer op Flânsum ûnder Raard (stim 29, letter 30), syn âlderspleats (dit wie oant 1814 in tsjerkepleats, yn 1814/15 waard de tsjerke fan Raard nijboud, moast der jild komme en waard dit spul ferkocht).
Hette Pytters waard tagelyk mei syn broer Gerben en syn frou Pytsje op belidenis oannommen te Raard op 27 aug. 1762. Dêr op lidmatelist 1772 en 1799.
x Raard 13 maaie 1759 (hja komt dan fan Reduzum)
17 Pytje Sjuks, ~ Sibrandabuorren 19 jan. 1738, † Reduzum 27 okt. 1822 (hûsnr 41). Lidmaat te Raard 1772 en 1799. Boerinne op Flânsum ûnder Raard oant 1816.

18 Tetman Jentjes (Harsta), ~ Dearsum 24 maart 1720, buorke op Harsta state ûnder Harstabuorren (ek Harstebuorren en Hazzebuorren, Harstawei 3; stim 1, yn har tiid sawat 70 pmt) ûnder Raard.
De tsjintwurdige kop hals romp is boud yn 1879; tekst earste stien yn foargevel: 16 SEPTEMBER 1879./LEGGING VAN DEN/EERSTEN STEEN/DOOR H. VAN DER GOOT,/NAMENS MEJUFFER/JOHANNA ALBERTINA/RIJKENS.
Yn maart 1759 wurde Jan en Tetman Jentjes te Easterlittens resp. Raard oansteld as fâden oer de weesbern fan Wybe Jentjes te Poppenwier.
x Poppenwier 22 sept. 1743
19 Hykke Beerns

20 Wyger Doekes Hellema, * Wânswert 12 maart 1741, † dêr 1778 (oan ’e pleuris). Skoalmaster, organist en doarpsrjochter dêr.
x Wânswert 16 juny 1765
21 Grytje Lykles Hellema, ~ Surhústerfean 20 des. 1733, † Wânswert 30 des. 1821.

22 Hendrik Jacobs Palsma, ~ Boksum omstrings july 1730, † Wurdum 1783; belidenis Wurdum 4 maaie 1759.
x Boksum (3e proklamaasje Wurdum 15 jan.) 1758
23 Tjietske Andeles Andringa, ~ Wurdum 22 sept. 1726, † dêr 22 april 1806; 1749 op belidenis oannommen te Wurdum.

24 Jacob Gerrits, ~ Itens 24 okt. 1734, † dêr 1800; diaken Itens 1770 (DTB Itens).
x Itens 15 maaie 1768
25 Reinsk (ek Riegst, Rinsk) Ruurds, ~ Kûbaard 12 febr. 1741, † 12 febr. 1772; docht 4 des. 1768 belidenis (DTB Itens).

26 Jacob Annes Tolma, by x fan Moarmwâld. Boer te de Falom (neffens stjerakte fan dochter Grytsje).
x Damwâld 29 april 1764
27 Joukje Johannes, ~ Damwâld 8 sept. 1737.

28 Pieter Jans Faber, (wurdt yn 1757 Faber neamd, DTB Arum).
x Arum (beide fan Arum) 9 maaie 1751
29 Tietjen Jans
Bern, doopt te Arum: Tjitske 1752, Gerben 1757, Jetske 1759, Winsen 1764.

30 Marten Pieters, † 1781 (DTB Arum); hy en syn frou binne lidmaat NH te Achlum
31 Jeltje Martens, † 14 okt. 1803 (DTB Achlum).

VI

32 Pieter Gerbens, ~ Koarnjum 7 july 1695, † Raard (Raarderhim) 27 april 1775. Op belidenis oannommen te Raard 26 jan. 1720. Boer op Flânsum ûnder Raard (1728, 1738, 1748, 1758 en 1768 stim 29, 42 pmt), no Learewei 24. Op lidmatelist Raard 1 maaie 1772. Piter Gerbens wie âlderling.
V1744: Pieter Gerbens te Raard, húshâlding fjouwer persoanen, oanbean kaptaal 6-0-0.
Q1749: Pieter Gerbens boer te Raard, 3+0, 23-15-0.
x Raard 3 sept. 1719
33 Lolkje Hylkes Wiarda, * Raard omstr. 1694, † dêr 1760/1761 , neffens spesykohier. Lidmaat Raard nei belidenis op 26 okt. 1714 as ‘jongedochter’.
Sjoch: Simon Wierstra, Genealogie van het geslacht Wiarda, voor 1500 behorend tot de Friese adel XI-a.5

34 Sjuk Wytses, wrsk ~ Wurdum 18 des. 1692, boer te Raard (1720), te Sibrandabuorren (stim 11, 1728, 1738), te Raard (1744), te Poppenwier (stim 9, 1748, 1758), wennet sûnt 1760 te Easterein (stamheit Offringa)
x om 1718 hinne
35 Hincke Dirks, beide belidenis Raard 26 jan. 1720, lidmaten te Sibrandabuorren 1728 en letter te Poppenwier.
Bern, doopt te Raard: Dirk 1719, Antie 1720, Wytske 1722, te Sibrandabuorren: Jancke 1729, Trijntie 1731, Claaske 1733, Acke 1735, Pytie 1738, Douwe 1740.
Neffens dochter Pytsje (17) har stjerakte is se in dr f. Sjuk Durks en Lolkje Gerbens en berne te Poppenwier. Mar se hawwe doe yn 1822 de saak aardich trochmekoar helle. Dat ‘Lolkje’ wie har skoanmem en dat ‘Gerbens’ kaam ek by har man wei. Sjuk en Hincke wiene ek noch lidmaten yn Poppenwier en dat moat nei 1744 west hawwe. Dus wiene alle bern/dopelingen by Hinke.
Oanfullend bewiis: de soan Douwe Sjuks hat û.o. bern Hinke en Dirk.

36 Jentje Sytses, * om 1670/75 hinne, ~ Poppenwier ‘bejaard gedoopt’ 12 juny 1701, † dêr 1726; x 1e Poppenwier 28 maart 1701 Antje Jans.
x 2e Poppenwier 14 aug. 1712
37 Acke Tetmans, mooglik ~ Nijlân (as Auk) 13 maaie 1683, † Poppenwier 1740; ynventaris 25 april 1740.
Dopelingen te Dearsum/Poppenwier: Sydse 1702, Jan 1704, Antie 1708, Wybe 1713, Tetman 1720, Age 1727.

38 Beern Hotses, ~ Jirnsum 17 sept. 1682, komt foar op lidmatelist fan Poppenwier 1720; komt mei twadde frou 4 nov. 1725 te Wurdum neffens lidmatelist. Hy x 1e Wurdum 18 maart 1708 Tietske Jans.
x 2e Poppenwier 14 maart 1723 (beide fan Poppenwier)
39 Tjietske Harmens, sy (of har man) † Wurdum 1749 (neffens de lidmatenlist).
De widdo yn 1749 boerinne te Wurdum mei fjouwer persoanen boppe de tolve, oanslach 50 karolus gûnen.
Op 30 des. 1712 (RA RAU J1) is Been Hotses, húsman te Poppenwier, oantroude omke fan de weesbern fan Jacob Jacobs te Jirnsum.
Bern: Jaaike (Wurdum 1709), Hotse (Poppenwier 1711), Hike (Poppenwier 1723) en Antje (Wurdum 1729).

40 Doeke Baukes Hellema, ~ Hallum 8 okt. 1702, † Ferwert koart foar 9 des. 1762. Boer op Jousmabuorren en bierbrouwer te Hallum. Bysitter fan it Gerjocht fan Ferwerteradiel (1754).
Doeke x 1e Hallum 23 maaie 1728 Emke/Imke Aukes, ~ Marrum 22 nov. 1705, † Hallum 1736/37, dr f. Aucke Sybrens (Nisma), skuonmakker te Marrum, en Antje Piers.
x 2e Hallum 14 des. 1738
41 Yttje Wygers, ~ Hallum 24 febr. 1715.
(GJb 1987-22f)
Ut dit boask, doopt te Hallum: Pyter 1739, Wyger 1741, Pyter 1743, Anne 1746, Trijntje 1748, Aaltje 1751, Gerrit 1754.

42 Lykle Dirks, ~ Surhústerfean 17 febr. 1709
x Surhústerfean 18 april 1728
43 Grietje Jans
Bern, doopt Surhústerfean: Sijke 1729, Grietje 1733.

44 Jacob Seerps, ~ Hilaard 1-5-1698 † dêr 1788; yn ’e jierren 1728-’78 boer te Boksum op stim 2; x 2 (ûndertrou Wurdum 9-3-1760) Rinske Sibrens
45 Tetje Wopkes, ~ Jelsum 22-3-1691

46 Andle Sjoerds Andringa, ~ Wurdum 13 jan. 1689, † dêr tusken 1758 en ’68. Boer te Wurdum, eigner en brûker 6 pmt (1748) en brûker fan in pleats fan 61 pmt; wurdt yn 1749 neamd as wolsteld en oanslein oer in kaptaal fan 4.500 karolus gûnen.
x Wurdum 1 jan. 1721
47 Lysbeth Sjoerds, ~ Hallum 25 febr. 1700; libbe noch yn 1735.

48 Gerrit Durks, doopt op belidenis Itens 4 nov. 1712, † tusken 1741 en 1746. Mei syn frou lidmaat NH te Itens (1716, 1721; neffens de lidmatelist fan 1741 binne beide stoarn. Boer te Itens, yn 1728 dêr brûker fan stim 13
x Dokkum 22 nov. 1711 (hy fan Itens, sy fan Dokkum)
49 Sjoukje Benedictus, ~ Dokkum 3 maart 1689, † tusken 1741 en 1746.
Bern: Vokeltje, Benedictus, Dirk, Evert, Douwe, Grietie, Fookeltie, Sicke.

50 Ruurd Wybes, * Waaksens 7 jan. 1710, yn 1749 skipper te Kûbaard (2 persoanen boppe, fiif ûnder de tolve, oanslach 16 karg. 9 st.); libbe noch yn 1768, x 2e Kûbaard 9 okt. 1746 Beitske Jans; x 3e Kûbaard 9 july 1752 Dirkjen Binnerts
x 1e Kûbaard 12 okt. 1738
51 Swopkje Klases, fan Lollum, ~ Wûns 7 okt. 1714.
Dopelingen te Kûbaard út it earste boask: Wybe 1739, Reinsk 1741, Attie 1743, Klaaske 1745, út it twadde: Trijntie 1747, Wybkien 1749.

54 Johannes Beerns, yn ’e Falom; lidmaat op belidenis NH Damwâld 5 maaie 1737
55 Hendrikje Jans, ~ Damwâld 21 okt. 1714, † dêr 1753.

56 Jan Pytters, smid te Arum 1749.

VII

64 Gerben Pytters, ~ Stiens 9 april 1671, † nei 1715. Húsman (=boer) te Jelsum (stim 4, 1698). Diaken te Koarnjum 1697. Hy hie yn 1698 besit by de Nije Mole op It Bilt en yn Wytmarsum yn sate ‘‘t Vliet’.
x 2e Ljouwert – nei alle gedachten – (3e proklamaasje Jelsum 23 juny) 1700 Geeltje Johannes Bruinsvelt, fan Ljouwert.
x 1e Jelsum 9 april 1694
65 Wapke Jelles, † Jelsum om 1699 hinne. Dr f. Jelle Thomas, boer te Raard (Rdh.), Britsum, Wurdum en ûnder Ljouwert, en fan Aat Jetzes.
Op 6 aug. 1698 komme Gerben en Wapke mei attestaasje te Jelsum. Hy komt noch foar op de lidmatelist fan 1705 dêr.
Gerben en Wapke komme yn 1698 op ’e pleats yn Jelsum. Se binne nochal wat achterútbuorke (om krekt te wêzen f 2056-11-10, neffens ynventaris).
Yn 1698 (RA LWL V19 218) wurdt it hierkontrakt opsteld wêrby’t Jr. Ernst Mockema van Harinxma thoe Slooten, grytman fan Baarderadiel, oan Gerben Pytters en Wopke Jelles, man en frou te Koarnjum, in ‘zathe’ te Jelsum ferhiere sil, ‘bouw en greydtlandt’, grut 62 pmt.
Itselde jier (idem 60) liene Gerben Pytters, húsman te Jelsum, en Wapke Jelles f 300 fan Claas Cornelis en set er ta ûnderpân ‘mijn aandeel landt, gelegen bij de nieuwe Molen op der Bildt’ en in stik lân te Wytmarsum.
Yn 1700 (idem 66) lient Gerben Pytters, húsman te Jelsum, fan Thomas Jelles en Diuke Jans te Wyns en fan Wybe Jelles, frijfeint te Jelsum, 100 daalders fan elk.
Op 18 juny 1701 (RA LWL M38 171) in taksaasje en skieding op fersyk fan Here Jelles te Ljouwert en Tomas Jelles te Wyns, omkes/fâden fan Pytter en Jelle, de bern fan Gerben Pytters te Jelsum by Wapke Jelles silger, dy’t op ’e nij troud is mei Geeltie Bruinsvelt.
Bisten: ‘3 olde paerden met een fool’, fjouwer kij, trije keallen, ien hokkeling en ien ‘bargh’’. De ‘vrucht te velde staende’ wurdt takseard op f 290. Fjouwer gouden ringen, in earizer. Achterstân fan twa jier (!) lânhier: f 520-10.
Gerben syn ynbring hie f 1478-9 west, dy fan Wapke f 1800. Aet Jelles keapet in hele partij klean dy’t fan Wapke west hienen. De bern wurdt noch in oandiel erfskip fan har omke Wybe Jelles taparte.
Yn 1701 (RA LWL V19 105) liene Gerben Pytters te Jelsum en Geeltie Bruinsvelt 150 gûne fan Claas Cornelis.
Itselde jier (idem 206, akte registreard 1705) liene deselden f 500 fan Sydts Bruinsvelt en Trijntie Jacobs te Ljouwert. Húsrie stiet as ûnderpân.
Op 2 aug. 1706 (RA LWL L3) wer fâdijstelling fan omkes Here en Tomas Jelles oer Pytter, tolve jier, en Jelle, acht, de weesbern fan Gerben Pytters en Wapkes Jelles silger, fanwegen har memmeguod en fan it oanerfde guod fan beppe Aath Jetses (kertier 131), dy’t datselde jier stoarn wie. Heit Gerben sil him net ynlitte mei de administraasje dêrfan.
Kommentaar: troch de kumulaasje fan skulden (wêrfan twa yn 1705 registrearre binne) en de lêste – frij opmerklike – akte (heit moat him net tefolle bemuoie mei besit út syn skoanfamylje) soe men tinke dat it yn dy snuorje dien wie mei it buorkjen. Memme neilittenskip sil de bern letter faaks op gleed holpen ha.

66 Hylke Jorryts Wiarda, * Reduzum omstr. 1635, † Raard. Earst boer te Reduzum, sûnt 1694 ûnder Raard op stim 18 (1698, 100 pmt) op state Yn de Himmeren (oan de súdkant fan Raard, lân oan ’e eastkant fan Raard tusken de Moezel en de Hegedyk hearde der allyksa by; de pleats is ôfbrutsen en de terp ôfgroeven omstrings 1878). Hy en syn frou geane yn 1676 mei attestaasje oer fan Huzum nei Raard (DTB Raard). Hylke giet as lidmaat fan Reduzum 22 july 1694 mei attestaasje nei Raard.
BAA 60-1-5 d.d.4-10-1700: Hylke Jorrits ferstoarn, wie rendant fan in weesrekken.
Yn Winsum (Baarderadiel) wurde op 6-8-1676 lidmaat in Hyltje Jorryts en syn frou Mincke Ages. Dêr wurdt ek in soan Age gedoopt op 21 jan.1677.  Mooglik in earste houlik.
67 Reinu Hettes (ek: Reinou(w), † Raard 1720. Lidmaat te Reduzum; 22 july 1694 mei attestaasje nei Raard, wurdt dêr op belidenis oannommen op 11 nov. 1701. Boerinne te Raard nei it ferstjerren fan har man (1708 brûkster stim 18 en 19; 1718 brûkster stim 18).
RAU 35-acte 220 út 1720: Reinouw is ferstoarn; har soan Sybren, yn syn 22e jier, kriget as kurator Klaas Gatses.

68? Wytse Pieters, † Wurdum 1694, x 1e Wurdum (geboadens dêr 13 des. 1674) Trijn Ruyrdts.
x 2e Wurdum 3 sept. 1682
69? Antie Jans
Op 8 maaie 1695 wurde fâden oansteld oer de weesbern fan Wytse Pyters by syn earste frou Trijntie Ruierds en by syn widdo Antie Jans. Soan Siuk wie doe 1 jier âld.

72 Sytse Jenties, te Poppenwier 1671.
73 Jetske Ages; hja x 2e Poppenwier 21 april 1695 Wybe Freerks.
Yn 1671 (RAU U7 117) liene Sytse Jenties te Poppenwier en Jetske Agges 600 karolus gûne fan sweager en suster Wybe Sioerts en Dieucke Jenties [x Drylts 29 jan. 1669]. Akte registreard 1678 en yn 1688 ferklearret Mirck Ages fanwege syn suster Jetske, dan widdo, dat de skuld foldien is.
De soannen Jentje en Age Zydzes wurde beide op 12 juny 1701 op belidenis doopt. De lêste wie timmerman (x Dearsum 18 des. 1712 Aaltje Andries, bern: Sytse 1713 en Antje 1718).
Sytse en Dieucke Jenties binne nei alle gedachten gjin bern fan Jentie Sytses (Roscam) en Syouck Martens (Adema) (GJb 1967-26, 1969-44) te Weidum want dy wiene net mennist en yn har famylje komt de namme Dieucke, sa te sjen, net foar.

74? Tetman Jelles, fan Gau
x Nijlân 13 febr. 1681
75? Trijntje Harmens, fan Goaiingea.
Bern: Auk 1683, Harmen 1686, Jaike 1689 en Jelle 1693.

76 Hotse Ipes, fan Akkrum
x Friens 18 febr. 1677
77 Hykke Beerns, fan Eagum; sy x 2e Jirnsum 10 maaie 1685 Tjomme Harings.
Yn 1693 (RA IDA N2 542) keapet Matheus Siercks 1/9 fan in sate te Eagum fan 68 pmt [stim 7] fan Tiomme Haringhs te Wurdum en Hylckjen Beerns.
Yn 1698 is Mathaeus Siercx boer op Clein Haringa, stim 7 fan Eagum. Eigners binne dan Jan Wabes te Idaard fanwege syn frou 1/3, Mattheus Siercks te Eagum fanwege syn bern en sels 2/9, Broer Ruyrds te Eagum fanwege syn frou 1/9, Albert Doekles te Wurdum 1/9, Tietse Beerns te Wurdum 1/9 en Beern Beerns te Easterwierrum 1/9.
Yn 1700 (RA IDA N2 781) ferkeapet Tiesse Beerns te Wurdum krekt sa’n part (as yn 1693).
Op 18 aug. 1708 wurde (RA LWL L3) Tjomme Harings en Beernt Beernts oansteld as fâden oer de bern fan Tjisse Berents silger by widdo Antie Ybes.
Op 28 jan. 1724 wurde (RA RAU J2) Beern Hotses en omke Wiltie Pytters oansteld as fâden oer Tiesse, 18, weessoan fan Beern Beerns silger, húsman te Spears ûnder Sybrandabuorren, by Tryntie Pytters.
Bern, doopt te Raard/Jirnsum: Ipe 1678, Antje 1680, Beern 1682.

80 Baucke Pytters, † foardat syn frou stoar. Timmerman te Hallum. Lidmaat 1682; âlderling 1712, 1720
x dêr 20 sept. 1696
81 Trijntje Harmens Adema, ~ Hallum 24 des. 1665 (komt fan Frjentsjer), † Hallum jan./maart 1738.

82 Wyger Johannes
x Hallum 12 juli 1711
83 Maike Doedes
Bern, doopt Hallum: Aaltje 1711, 1713 en Ytje 1715.

84 Dirk Hendriks
x Surhústerfean 2 aug. 1696
85 Grietje Lykles

88 Seerp Symens, ~ grif Baard 21-1-1672, † Jorwert 1700; bakker te Hilaard; x1 Easterlittens 3-3-1695 Vrouck Wybrens;
x 2 Jorwert 25-12-1696
89 Claeske Jacobs
, ~ Hilaard 25-12-1670 † nei 1745

90 Wopke Hendrix; boer te Jelsum
x
91 Hiltie Romkes
Sjoch: Erfgoed Fundaasje – Palsma – Bylage skoanâlden Wopke Hendriks

92 Sjoerdt Minnes, * omstr. 1658, † foar 1698. Húsman op Barhûs ûnder Wurdum
x Wurdum 16 sept. 1683
93 Claeske Sybrens, † yn of nei 1739, foar 1749. Brûkt yn 1698 stim 64 te Wurdum; wolsteld, hja en har twadde man besieten in kaptaal fergelykber mei hûndert manjierren fan in arbeider; x 2e Wurdum (2e proklamaasje 20 nov. ) 1698 Pytter Sypts, † foar/yn 1722. Boer te Wurdum

94 Sjoerd Theunis, ~ Hijum 3-11-1676 † foar 12-3-1735, op syn heechst 58 jier; wennet te Hallum
x 2 Hallum 26-10-1710, hy 33 jier, Siucke Andries; x 1 Jochum Fopkes.;
x 1 Feinsum-Hijum 23-10-1698, hy 21 jier, hy fan Aleleie, sy fan Hijum
95 Tjitske Jacobs
-FER 19 f.152 12-3-1735 de bern ferkeapje 3 1/2 moargen oan Johannes Johannes en Ytie Jorrits te Alde Leie; id. f. 181 24.3.1735 de bern ferkeapje oan  Bartle Pyters, Hallum 4 pm greidlân op ’e Hallumer mieden.

96 Dirk Jansen, fan Itens
x Itens 8 maart 1674
97 Fookel Douwes, fan Hinnaard.

98 Benedictus Anskes, mr. smid, testeart Dokkum 5 okt. 1707, † 1708
x Stedhûs Dokkum 14 juny 1685
99 Grytie Philippus
Op 16 juny 1708 wurdt keapman Jan Joosten oansteld as fâd oer Sjoukjen, yn har 16de, weesdochter fan Benedictus Anskes, mr. smid, dy’t op 5 okt. 1707 testament makke.

100 Wybe Sipkes, skoalmaster te Waaksens
x Waaksens 26 des. 1707
101 Attie Ruurds
Op 17 des. 1732 wurdt Feike Wybrens te Kûbaard oansteld as fâd oer Ruirt Wybes, 22 jier, te Peins, en Sipke Wybes, 18, te Kûbaard.
Bern: Sipke, doopt Waaksens 25 nov. 1708, Ruurd 1710, Sipke, berne Waaksens 16 febr. 1713.

VIII

128 Pyter Gerbens, * Stiens om 1626 hinne
x 1  Stiens jan. of febr. 1652 (Piter komt dan fan Peins)
Antie Johannes, fan Stiens. Antsje wie gjin lidmaat te Stiens, mar skonk lykwols in legaat oan ’e tsjerke: op 9 juny 1676 (DTB 478, lidmateboek Stiens, 144) hat de tsjerkerie fan Stiens mede verrekent het besproken legaat van Pyter Gerbens eerste wijff ter suma drie hondert caroli guldens, makket, mei rinte, 394½ karolus gûnen.
Fierders wurdt noch oantekene: Tot een memorie ende dankbare erkentenisse deeser weldaadt aan den armen.
Ut it earste houlik sille der gjin bern west hawwe, oars wienen der wol fâden beneamd en hie der nei alle gedachten ek net sa’n grou legaat ôf kinnen.
Mei it each op it legaat oan de earmen fan Stiens hat dit stel dêr (de lêste tiid) wenne.
Wy kenne de rintestandert net, mar as dy bygelyks 5% wie, dan hat Piter dat jild seis en in fearns jier lang ûnder him holden en/of dan is rekkene sûnt syn twadde trouwen.
Yn 1669 (RA BIL N7, reg. 19 jan. 1669) stelt Piter him boarch foar 3000 karolus gûnen foar syn broer en skoansuster Joeke Gerbens en Japke Jacobs yn Sint Anne dy’t in skuld hawwe fanwegen lânhier. As ûnderpân stelle Joeke en Japke har 7 pmt yn ’e sate ‘‘t Vliet’ te Wytmarsum. Besit dat yn 1698 noch op namme stie fan de berne fan Joeke Gerbens wurdt it jier dêrnei ferkocht troch de bern fan Pyter Gerbens. (RA WON Y17 348v.) Dat sil mooglik te krijen hawwe mei it ûnderpân foar de boarchstelling fan 1669.
Pyter x 2 Stiens 13 maart 1670 (Piter is dan sawat 44, Saak is 22 jier)
129 Saeck Gælis, ~ Westernijtsjerk 20 aug. 1648.

130 Jelle Thomas, * Jelsum omstr. 1630. Boer te Raard (R) (1665), Britsum (1675), Wurdum (1679) en ûnder Ljouwert (1688)
131 Aat Jetzes, * Wyns, † ûnder de klokslach fan Ljouwert 28 jan. 1706. Docht belidenis te Britsum op 20 maart 1674; komt yn 1688 mei attestaasje fan Britsum yn Jelsum, yn 1705 is hja dêr noch lidmaat.

132 Jorryt Symens Wyaerda/Wiarda, * Reduzum op de Grutte Twixel, † Reduzum nei 23 des. 1675. Boer te Reduzum op Siensira (1640 brûker fan stim 3).
FRD-51-95v d.d. 1 april 1650: as kurator by de boedelskieding as syn suster Rinck ferstoarn is.
IDA 73-142 d.d. 9 maaie 1666: op 1 maaie 1666 tekenje Claes Saskers en Jenck Wybes te Idaard in skuldbekentenis fan 500 goudgûnen oan Jorryt Symens en Aatske Gatses, man en frou te Reduzum.
IDA 39-441 d.d. 23 des. 1675: as syn dochter Jetske, widdo fan Hessel Feikes, wer trout mei Doede Fetses is er by de boedelskieding. Op folio 443 stiet syn hantekening ûnder de akte.
x Snits 9 okt. 1626
133 Aatske Gaatses, yn 1626 fan Poppenwier, † nei 1665.

146 Agge/Age Murks
x gerjocht Raarderhim 17 aug. 1642
147 Antie Sytses, beide fan Poppenwier.
Op 16 febr. 1671 wurde Fecke Sytses te Poppenwier en Pyter Ages te Dearsum (beide nimme God ta in tsjûge) oansteld as fâden oer Sytse, yn syn 19de, Lolck, yn har 15de, en Siucke, yn it 12de jier, de minderjierrige weesbern fan Age Mircx silger en Antie Sytses te Poppenwier.

154 Beern Doytses, † Eagum 1668. Boer dêr op Clein Haringa (stim 7).
Bern, doopt te Eagum: Tziesse 1661, Beern 1668.
Yn 1654 (IDA N1 200) leit Beern Doytses as sibbe it near op in ferkeap troch Joost Janties, op Den Ham, as erfgenamt fan Siouck Tiesses fan lân te Reduzum.
Yn 1657 (IDA N1 256) keapje Beern Doytses en frou 1/6 fan de pleats te Ægum dêr’t hja wenje fan Joost Janties by Groot Auwert foar 825 goudg.
Joost Janties is in soan fan Jantie Dircx en Siouck Tyessedr en sadwaande in neef fan Beern.

162 Harmen Eelckes Adema , ~ Stiens 19 juny 1636. Timmerman, wenne yn 1657 te Amsterdam, letter te Stiens en Hallum, yn 1687 in hoartsje yn Ljouwert, kaam itselde jier yn Hallum werom; dêr diaken 1670
x Stiens (attestaasje fan Ljouwert 26 nov.) 1659
163 Antje Gerrits, fan Ljouwert; libbe noch yn 1687.

176 Symen Seerps
x
177 Teets Pieters

178 Jacob Claessen; húsman te Jorwert
x
179 Antie Fransen

184 Minne Andries, † foar of yn maart 1674; wenne yn Goutum yn in ‘huysinge c.a.’, kocht by akte fan 29 april 1617; x 1e Jetscke Jans, † foar 1657
x 2e
185 Aeltje Sjoerds
Yn 1657 (RA MEN M24 12) komt pake Jan Ruirts te Deinum oerien mei Minne Andrys te Goutum dat dy de soan Andris út syn earste boask mei Jetscke Jans silger 1200 karg. útkeare sil fan memmeguod.

186 Sybren Thomas, * Wurdum omstr. 1635, nei 1685. Húsman te Wurdum
x Wurdum (ûndertrou 6 febr.) 1659
187 Trijn Jelles, fan Wurdum.

188 Theunis Riencks; húsman op Ouwe Laai; brúkker fan onder ânderenn 17 pondemaat land op Ouwe Laai onder Hallum, dat wordt in 1702 kocht deut him en mr Joannes Cronenburgh
x Gerjocht Ljouwerteradiel 26-2-1674
189 Neeltie Sjoerds Gelder
x 1 Gerecht Luwteradeel 22-12-1664 Arien Gerrits ‘de Olde’; sn f. Gerryt Ariens en Tryn Ariens.
Omstrings deselde tiid trout ’n Arien Gerrits út Belkum met ’n Neeltje Sjoerds fan Hallum.
-FER 15 f.239v. febr./mrt 1702. MEN weesboek 16-5-1688 weesrekening deur Theunis Riencks angaande weeskines Arjen Riencks en Maaike Jans, Dronryp.

IX

256 Gerben Pyters, boer te Peins op de pastorypleats Muetselder sate (stim 9 =floreennûmer 10), 1640; 50 pmt pastorylannen, hy hat ûnder dy huzing 6 pmt eigen lân.
Yn 1643 (RA FRL Y2 531) wurdt de ynventaris beskreaun fan Gerben Pyters yn Peins, widner fan Tyedtske Jueckesdr en no op ’e nij troud mei Maertie Sybesdr De ynbring fan Tyedtske wie 1600 goudgûnen plus 1200 goudgûnen fan har heit dy’t nei har dea stoarn wie plus 200 goudgûnen fan in hûs; de ynbring fan Gerben wie 1000 goudgûnen. Omke Sydts Minnes yn Arum wurdt dan oansteld as fâd oer Pyter, 17, Jan, 14, Gretske, 12, en Juecke, 10, de weesbern fan Gerben by Tydtske.
x 2e 1643 Maertie Sybesdr. Hja testamintsje 15 juny 1653.
x 1e om 1625 hinne
257 Ty(e)dtske Jueckes

258 Gale Wybrens, Westernijtsjerk 23 maaie 1661
259 Lolck Martens, docht belidenis Westernijtsjerk 1647, † 1695 (RA FER O2 251). Lolck x 2e om 1663 hinne Folkert Anes Hatsma, ûntfanger te Westernijtsjerk.
Mei har broer Symen en noch twa bruorren/susters besit sy 5 pmt te Holwert.

260 Thomas Lyckles, te Jelsum (1620, 1654), wurdt yn 1643 neamd as doarpsrjochter
x Ljouwert 13 sept. 1620
261 Wabke Heres, fan Jelsum. (Hja wie in suster fan Doutjen Heres, dy’t mei har man Harcke Reyners de ‘Bolswarder kamers’ te Ljouwert foar earme widdowen stichte.)

262 Jetse Ritskes Bottinga, † Wyns foar 1661. Boer dêr op Bottema, nr 2
263 Antie Jans, † Wyns 1679.

264 Symen Douwes, * Reduzum omstr. 1570, † dêr nei 1632. Boer op ’e tsjerkepleats de Grutte Twixel, stim 1 te Reduzum.
WON 4 d.d.22-11-1593: oankeap lân en ruiling foar Symen Douwes te Reduzum mei konsint fan syn heit Douwe Symens en syn skoanheit Pybe Jorryts en by tuskenkomst fan û.o Bocke Wyarda.
BAA 84-108 en IDA 4- d.d.8-3-1610.
265 Hylck Pybes Wyaerda/Wiarda, * om 1580 hinne.
Symen Douwes lit yn 1617 in sulveren drinkhoarn foar de tsjerke fan Reduzum repareare, ynskripsje: ‘Symen Douwes wonende op die grote Tuicksel heft dese hoorn laten reppereeren tot kerke haer eren’. Walle 5680; Wiarda 113

266 Gatze Olpherts, te Poppenwier 1616, † 1644
267 Jets Sybolts
Acht bern: Douwe, Lolcke, Sioerdt, Obbe, Atscke, Olfert, Antie en Gerls.

308 Doytse Thiesses, boer op Clein Haringa, bysitter fan Idaarderadiel, † foar 1640
309 Hylck Sybrens
Yn 1640 binne widdo en erven fan bysitter Doytse Thietses boer op Clein Haringa, stim 7 fan Eagum, en, tegearre mei Sjouk Thiesses, eigeners.
Bern: Idtie Doytses (x Idaard 2 okt. 1664 Jan Wabes), Beern.

324 Eelco Rienx Adama, * omstr. 1600, † 1648/50. Skoalmaster te Stiens, doarpsrjochter; diaken 1644/’45
325 Trijntie Pytters, † foar 1653, dan wurdt har omke Marchelis Goverts oansteld as fâd oer har bern.
Bern: Rienck, Govert 1633, Harmen 1636, Jacob 1642.
(GJb 1987-61)

370 Sioerd Andles, te Ingelum

372 Thomas Wymers, boer te Wurdum (1640, 1652)
x Ljouwert 6 febr. 1628
373 Lolck Sybrants, beide fan de klokslach Ljouwert.

378 Sioert Cornelis Gelder, boer, weunt op Ouwe Laai
x
379 Neeltie Jans Yssel
-Sjoerd brúkt in 1635 te Froubuurt 7 morgen in Mariëngaarderlannen;
-op 25-5-1641 wordt hij noemd as omke en kurator over de kines fan Jacob Jans Issel en Janckie Tonis Ariens van Gelder (424 r.  Autisasyboek.);
-in 1664 of 1669 idem insake ’n erfenis fan Jan Cornelis Gelder (HB 38/14)
-17-3-1664, Doopgesind, idem as kurator over Jannichje Everts (Autorisasyboek.)
-2-2-1671/1-5-1666 noemd Sjoerd Cornelis Gelder en Neeltie Jans, man en wiif op Ouwe Laai onder Hallum. (Hypoteekboek)

X

512 Pyter Pyters, * foar 1572, † mooglik 1620/21, (of oars te swak om fâd te wêzen oer syn omkesizzers, de bern fan Emcke Seerps). Yn 1597 te Peins, boer dêr op Toorncke saete (stim 12=floreennûmer 13), dat is de meast westlike pleats fan Peins
x tusken 1595 en 1600
513 Trijn Gerbens, † nei 1623. Yn 1605 keapje Pieter Pieters en Trijn Gerbens te Peins 25 pmt, dat is de helte fan Toorncke saete dêr’t hja sels buorkje.

514 Jucke Jansz, * om 1576 hinne, fan Peins, † tusken 1633 en ’43. Jucke x 2e Skingen 26 maart 1615 Atke Atedr
x 1e Dronryp 10 juny 1604
515 Graets Sydzedr, fan Dronryp, † foar 1613.
Yn 1610 (RA FRL EE5 241) keapje Gale Galema en Dourtheia van [Emingha?] 3 pmt 2 eins of oars safolle as ferkeapers’ frou fan har âlden erfd hie yn Grut Tammingha saete te Peins, brûkt troch Sierck en Watse Watsesz, fan Jucke Jansz yn Dronryp en Grets Sytsedr foar 140 karg.
Yn 1615 (RA MEN I4 262) akkoardet Jucke Jansz mei Hessel Sytzes en Sybe Epis as omkes en fâden fan dy syn twa bern by Grets Sytzedr silger dat Jucke de bern 1650 goudg. útkeare sil as hja 18 binne. Jucke stelt syn hânmerk.

524 Ritske Offesz, boer ûnder Wyns (1610, 1634), wrsk Bottema of Bottinga, stim 2
525 Jiedt Jetzedr

528 Douwe Symens, † nei 1580; boer te Reduzum 1561/’63, dan brûker fan de Grutte Twixel

530 Pybe Jorryts Wyaerda, * Reduzum op Tjerksmasate, † 1607. Eigenerfd boer op Tjerksma sate te Reduzum; 1580/’81 dêr tsjerkfâd.
Yn 1578 keapje Pybe en Tryncke, man en frou te Reduzum, in ivige rinte út Wynyasate (Recesboek IDA, RAF kopy 4060); yn 1578 keapje se allyksa de helte fan Harckna zaete (Harckema) te Easterwierrum, 25 pûnsmiet. Hy wurdt yn 1601 boarger fan Snits (Boargerboek Snits 10 juny 1601) en wurdt dêr neamd mei syn twadde frou Jetscke Andringa yn 1608. Yn 1608 besitte hja in fyfde part fan Wblemafinne ûnder Reduzum.
1580/1581: Pibe Jorrits Wiarda: tsjerkfâd te Reduzum (Reitsma, Geestelijke opkomsten, 3).
WON 221 d.d.1-2-1580: Pybe en Tryncke keapje in rinte út in sate te Easterwierrum fan Hessel fan Hania, earder besit fan dy syn mem Ydt Gratinga.
HvF 16484 d.d.27-10-1604 en HvF 16706 d.d.2-10-1604: Pibe Jorryts by de erfgenamten fan Jorryt Bockes.
BAA 62-5; IDA 5 d.d.21 jann.1608 en 3 maaie 1608.
Pybe x 2e Jetske Andringa, dr f. Marten Jans, boer te Reduzum, en Lol Joerethsdr Andringa; Jetz x 1 Gysbert Oenes, boargemaster fan Snits.
Pybe x 1e foar 1578
531 Tryncke Hylckedr Broersma, † foar 1578
Sjoch:
-Onno Hellinga en Paul N. Noomen, Genealogia Ayttana, Genealogysk Jierboek 2011, A-Vz, side 220, Fryske Akademy 2011
-Lieuwe Jagersma, Jelle de Jong, Harmen Foekema en Ype Brouwers, Memorie van Hoytema, 41233 Tryncke Hylkedr Broersma, side 247 Genealogysk Jierboek 2017, Fryske Akademy, Ljouwert, 2017

532 Olphert Gatzes, † Tsjerkwert 1583 (neffens stjerhûsakte yn Hinnaarderadiel)
x om 1560/65 hinne
533 Lolcke Emedr
Bern: Gatse, Aatske, Eme en Murck, de lêste berne nei 1569.

616 Tyesse Beernts, * om 1543 hinne, boer te Eagum
617 Ida Doytzes Wiarda
Sjoch:
-Genealogysk Jierboek 1984
-Ype Brouwers, Parenteel Walpert, Tyesse Barentsz, Genealogysk Jierboek 2013, side 270

648 Rienck Eelckes, † Stiens 1630, neffens lidmatenboek lidmaat NH dêr; 26 maart 1627 diaken; 11 maaie 1628 en 10 maaie 1629 âlderling. Skoalmaster te Stiens (1590, 1627); x 1e Magdalena Cornelisdr, † Stiens 1590. Ut dat houlik in dochter Tryn Rienks.
x 2e, nei 1590
649 Mary Jacobs=747?
Yn 1615 (LWL EE13 219v) wurdt hy oansteld as fâd oer Roeleff Pytters, yn syn 18e jier.

650 Pieter Goverts, † Hallum 28 jan. 1654. Yn 1617 op ’e lidmatelist fan Hallum, sûnder frou, neamd yn dito 24-12-1624, 1-10-1630 (nei fjouwer jier wer talitten ta de nachtmis), 23-12-1630, 23-10-1631, 30-3-1632, 1646, 19-10-1651 (keazen ta âlderling, mar hy ferklearret dat er himsels te âld achtet). Hierboer te Hallum, net yn stimkohier 1640.
Piter is in broer fan Marcelis Goverts, stedsboumaster fan Ljouwert, stichter fan it mennistegasthûs dêr.
x 2e Hallum 28 sept. 1617 Imck Watses Gauma, † 16 maart 1620, dr f. Watse Sygers Gauma en Neelcke Pauma; ferkeapet lân út de Adamapleats;
x 3e Hallum 25 aug. 1624 Albertke Godefridus, fan Sibrandahûs, † 27 des. 1625;
x 4e (oanjefte Gerjocht Dokkum 19 maart) 1627 Foockel Sjoerdts, † Hallum 5 juny 1650, widdo fan Auke Johannes.
x 1e (oanjefte Ljouwert 17 april) 1596
651 Geertie Minnesdr, † foar 1617.
(GJb 1987-61)

744 Wymer Thomas, fan Wilaard
x (geboadens Ljouwert 11 aug. 1598)
745 Geert Claesedr, berne Raard.

746 Sybren Jelles
747 Mary Jacobs=649?

756? Cornelis Cornelis Gelder, † foor 30-4-1637; boer
-1566/1567 binne te Froubuurt Cornelis Huyberts en Cornelis Cornelis Gelderman brúkkers fan 12 morgen en 490 roeden in Kavel 22; idem in Kavel 23, 17 morgen en 580 roeden (Bnr 222)
-24-7-1643 Evert Cornelis en Claesie Cornelis Gelder binne met-erfgenamen fan Cornelis Cornelis Gelder en Antie Jans hur ouweloi en skoanouweloi ferzus Arien Cornelis Gelder (Hypoteekboek 21)
-7-7-1622/4-5-1622 Cornelis Cornelis en Anna Jan Walings, man en wiif te Froubuurt, skaiding angaande Waling Ariens en Neeltie Hendricks, man en wiif te Froubuurt, (binne dit deselfde persoanen?, de naam fan dochter Fokel wiist wel in die richting, sien ok bij Jan Walings (Hyp.bk)
-23-5-1635/30-5-1622 Cornelis Cornelis Gelder en Antge Jans, man en wiif te Froubuurt
-4-6-1637/30-4-1637 Anna Jans wede fan Cornelis Cornelis Gelder te Froubuurt en Jelis Cornelis, hur seun (Hypoteekboek)
 -25-6-1627 Cornelis Cornelis Gelder op ’e Syl, is dit syn hait of ’n seun? (Recesboek);
757? Antie Jans.
Fier kines fan Cornelis hewwe ’n dochter Antie; waarskynlik ’n Yssel-dochter, sien Ytie Cornelis Yssel; kin ok Anna Jan Walings weze.
Sien: Johannes Woudstra, Van Gelder – ’t Bildt, IV-B

758 Jan Jacobs Yssel, † 1619; boer;
-10-5-1613/15-4-1611 koopt Jan Jacobs Mariëngaarder land, soawel billand as oudland, 32 morgen met de húsmannen Dirck Jacobs en Ansk Sybolts te Froubuurt (kopers dan onder Hallum)
-1611 koopt hij 32 morgen Mariëngaarder billand en 5-1-1619 onder Hallum, de weeskines blive op ’e plaats, 43 morgen (Proklemasyboek)
-2-2-1619 Adriaen Jacobs Yssel, is omme fan ’e kines bij Lijsbet Cornelis, broer is Lenert Cornelis, insake ferkoop fan land en skaiding (Proklemasyboek)
29-4-1620 Sytse Sydtses in St.-Anne draagt over ’n fordering die hij het op Lijsbet Cornelis, wede fan Jan Jacobs, nou trout met Andries Jelkes (Hypoteekboek)
x
759? Lijsbet Cornelis
x 2 1619 Andries Eelckes † foor 2-5-1659; weunt op Ouwe Laai; Andries Selckes (mot weze Jelckes?) brúkt in 1635 11 morgen Mariëngaarder lannen
-21-51671/2-5-1659 Lijsbet Corlnelis wede fan Andries Jelckesop Ouwe Laaie
-LWL87 22.12.1624 inventris sterfhuus Ulcke Hendricks, Froubuurt: Andries Eelckes en Lijsbeth Cornelis.

XI

1024 Pieter Tiaerdts, † Peins tusken 1591 en 1595. Hierboer op Toornckesate te Peins. Administrateur fan it geastlik guod fan Peins 1580 (RA FRL EE4 55f), yn 1590 dêr warber mei spys, harnas en ‘zijdgeweer’.
Yn 1589 (HvF YY17 181) is Pieter Tyardts hierder fan Gale Heslinga en (de erven fan) Syuck van Humalda en Franske Groestra. Mar dat binne útrekkene de eigners fan Toornke saete te Peins (dêr’t letter de soan Pieter Pieters buorket). Mei oare wurden: ek Pieter Tiaerdts buorke op Toorncke, mar dan as hierboer.

1026 Gerben Tæckes, † 1591;
x wrsk 1 foar 1571 Trijn Jansdr, widdo fan Jucke Claesz,
x 2
1027 Gerlts Bouuens, te Furdgum.
Yn 1578 oerlizze Foppe Claesz en Anna, de widdo fan Douwe Jansz, in rekken fan de fâdij sûnt 1563 oer de weesbern fan Jucke Claesz en Trijn Jansdr, bystien troch styfheit Gerben Tæckesz. Yn 1571 ûntfangt Gerben Tæckez 9 karolus gûnen foar in jier ‘toespanningen’.
Yn 1591 (RA FRL W2 158) wurde op fersyk fan Hendrick Jansz, boarger fan Frjentsjer, fanwege Ebel Sybren Ansma’ widdo, beppe fan ’e fjouwer weesbern fan Gerben Taeckes en Gerlts, dy’t yn Furdgum stoarn binne, fâden keazen út de neiste sibben Pieter Tiaerdts, Jacob Feyckez en Sybren Tiaerdts te Peins en Jacob Harckes te Tsjom. Keazen wurde Pieter en Jacob.
De pakken prosesstikken fan Barradiel E1, E2 en begjin E3 binne de revue passeard, 1579 o/m 1591 (Gerben syn stjerjier). Hoe’t it krekt sit mei syn relaasje mei Tiaerd Jacobs en Griet Dircks wurdt yn dy boarne net priisjûn. Ik tref him der oars mar ien kear oan:
Yn 1588 (RA BAR E2) trede de grytman Tzyalling van Sixma, Offke Haeytszma, Gerbren Takesz en de siktaris Tyaerdt Douwesz op as baarslju.
Gerben ferkeart dêr yn goed selskip (man fan oansjen, sis mar) mar dat fermoeden wy al. Fierder waard yn dy boarne noch in proses oantroffen fan omtrint 1580 oer de neilittenskip fan Jucke Claesz en Trijn Jans. Dy Trijn Jans moat hast wol de earste frou fan Gerben Taeckes west hawwe. Yn alle gefal, ik haw dy saak fierder útwurke yn it Hettema-bestân en stjoer dat no net mei om’t it foar ús op it stuit minder relevant is. Meist it oars wol opfreegje.

1030 Syttze Johanz, † Dronryp 1612.
Yn 1612 (RA MEN I3 628) wurdt yn Dronryp de neilittenskip beskreaun fan Syttze Johanz op oanjefte fan skoansoan Jucke Jansz, dy’t by him op ’e pleats buorket, en yn presinsje fan Hessel Sytzes en Meynte Meyntes as man fan Tiets Syttzedr, bystien troch Lolle Johans. Hja hiere de lannen fan de ‘Here van Amelant’. Syttze Johanz hie fan syn heit in stik lân by Reen erfd.
Bern: Hessel, Graets, Tiets.

1060 Jorryt Bockes Tjerksma/ Wyaerda, † Reduzum nei 1577, wrsk 1578. Boer te Reduzum, yn 1543 eigner en brûker fan Tiercksma guedt/Tjerksmasate (BB 116b) dêr. Deputearde fan ’e Steaten fan Fryslân yn 1574, slút as sadanich in oerienkomst mei de Spanjerts (Schotanus).
Yn 1566 litte de twa geastliken en de tsjerfâden fan Reduzum, û.o. Jorrit Tiercksma, de drinkhoarn fan ’e patroan dêre restaureare; Jorrit syn namme stiet deryn graveard. Yn 1577 is Jorrit generale ûntfanger fan Idaarderadiel. Begjin 1577 is er op ’e Lândei presint.
Yn 1552 keapje Jorrit Bockes en Fed in rinte út Jarcksma sate. Yn 1552 is Jorrit bewapene mei in harnas, ringkraach, speets en degen. Yn 1558 prosedeart Jorrrit Bockes Wiarda as folmacht fan Friens, Idaard, Grou, Warten en Warstiens (HvF 16691-210 d.d. 1558). Op 17 nov. 1564 wurdt Jorrit Bockez Tyercksma as tsjûge te Ljouwert neamd.
HEN 37-56 d.d. 1545: Jorrit Bockes fan Reduzum ferkeapet lân te Baaium.
Jorrit Bockes Wiarda as folmacht foar Friens, Wergea ensfh. BAA 4 d.d. 1561.
Wiarda, Genealogysk Jierboek 2011, side 65)
Jorrit x 2e Catharina Hettesdr Jelgersma, dr f. Hette Hettes Jelgersma en Tjets Lieuwesdr Tjepnia.
x 1e
1061 Fedt Haringhsdr van Rinia † Reduzum 24 july 1542.
Bern: Pybe, Bocke Jorryts Wiarda x Wyts Gysberts.
Sjoch:
-Simon Wierstra, Genealogie van het adellijk geslacht van Rinia III-a.1
-Onno Hellinga en Paul N. Noomen, Genealogia Ayttana, Genealogysk Jierboek 2011, A-Vj side 165, Fryske Akademy 2011

1062 Hylcke Bauckes Broersma † 20-6-1569 [] Smelbrêge
x
1063 N.N. Haersma
, fan Tsjerkwert

1064 Gatzie Olfertz
x foar 1532
1065 Atz Tiebbedr, widdo te Tsjerkwert 1543, † nei 1555
(RA HEN K2 228v). Ien soan bekend: Olfert.

1232 Beernt Tyesses, † foar 1559 (GJb 1984-23)
Bern: Tyesse, Douwe en Frouck (GJb 2013-270)

1234 Doytse Bockes Wyarda/Wiarda
x
1235 Ida Ædes Reynalda
Ede Ededr x 1e Wybren Auckes (Waltinga).
Yn 1546/47 keapje Doithie Bockez en Yde c.s. 4 pmt yn Oestwolt te Heech fan Nel Thomas’ widdo foar 281 goudgûnen.
Yn 1565 moat Eets Renicksdr, widdo fan Wittie Sipckez, te Aldeboarn om haar skulden foldwaan te kinnen, har pleats te Sniksweach ferkearpje dêr’t earder Wybrant Auckes op buorke. Protesten komme fan û.o. Tierck Annes, Benedictus Waltez foar harsels en mei fanwegen Jorrit Bockisz as fâd oer Doettie Bockis bern by Eede Eededr en fan Hans Nolckes, man fan Wybrant Wybrantsdr. Keaper wurdt Tyerck Annes út namme fan syn frou en út namme fan har bruorren en susters.
Ut it Pier en Sipcke Hoytesfolk, GJb 1989-70).
Fierders wurdt noch oantroffen: Yn 1562 Eede Eededr, widdo fan Doythie Bockes, te Frjentsjer.
Al mei al stiet fêst dat Ede Ededr Reinarda earst troude mei Wybren Auckes en twads mei Doitsen Bockes Wiarda. Mei it each op de fâdij yn 1565 stiet ek fêst dat Jorrit Bockisz (Wiarda) in broer is fan Doitsen Bockes Wiarda.
Neffens oantekeningen fan ir. G.L. Meesters hie Ede by har earste man in N.N. (tr. Benedictus Waltes), in Both Wybrens (tr. Tyerck Annes Solckama) en Wybrant Wybrensdr (tr. Rennert Oenes). En hie Ede by har twadde man: Bocke Doitses (te Harns) en Joost Doytses Wiarda (yn Teroele). By G.L. Meesters en likemin yn oantekeningen fan Ype Brouwers is net in spoar, cq. bewiis fan in dochter Ida Doytses Wiarda (dy’t dan mei Tyesse Beernts troud wie).
It boppesteande is sadwaande op gesach fan ’e boppeneamde boarne: it Pier en Sipcke Hoytesfolk. Boarnen fierders: Rentmeesterrekeningen 14 17f. + HvF III3 913 + HvF YY6 365.

1296 Mr. Eelcke Jetsesz Adama, nei alle gedachten skoalmaster, † foar 1590.
HCL dekreetboek–215 d.d. 1590: Riordt Jetzez te Easterlittens as omke en fâd fan ’e jongste wezen fan mr. Eelcke Jetzez Adama, soan fan His Riortsdr, widdo Jetze Doeckesz (=Doeckles) ferkeapet in hûs oan de Kleine St. Jacobsstraat oan froedfrou Magdalena Pietersdr foar 292 goudg.; ek de âldste twa bern ferkeapje mei.
HCL ee3 29f d.d. 5 juny1594: mr. Sybrandt Eylertsz, harpslager, en Sibbel Atzedr rúlje harren keamer oan de Kleine Klokstraat tsjin it hûs oan de Kleine St. Jacobsstraat dat Magdalena Pietersdr, widdo fan Tyaert Takes, by dekreet kocht hie fan Ruyrd Jetzes as kurator oer de jongste weesbern fan mr. Eelcke Adema.
Yn 1599 ferkeapje de bern har oanpart yn Adamasate; dat binne: Rienck, Margriet (tr. Matthys Gosses te Ljouwert), Ryuerdt (te Koarnwert), Jetzie (skuonmakker te Easterlittens), His en mooglik Doeckle.

1512? Cornelis Aerts Gelder; boer; weunt te St.-Jabik.
-In 1574/15575 Cornelis Aertsz. pachter in Kavel 1, 1 morgen, 410 roeden;
-28-2-1648/20-10-1646 Neeltie Cornelis Aerts te St.-Jabik  sk. Pieter Feddes en Lijsbet Rutgers man en wiif te St.-Jabik as erfgenamen fan hur fersturven suster Jannichie Cornelis Aerts (Hypoteekboek)
x
1513? Trijn Gerrits
-30-11-1612 Trijn Gerrits wede. Cornelis Aerts (Resesboek) 

1516 Jacob Cornelis Yssel, † foor 9-5-1596.
Quaclap 24-2-1618. Hypopteekboek 30-5-1616/9-5-1596: Joost Ariens kurator (Weesboek) fan Jacob Cornelis Yssel (LWL 81 26-3-1593 inventaris sterfhuus Sytse Jacobs te Finkum, de wede is Lijsbeth Ariens; Cornelis Jacobs en Jacob Ariens binne kurators fan Sytse Sytses, ’t weeskyn fan Joost Ariens; Jacob Jans en Neeltgen Ariens, wede Jacob Cornelis, binne derbij.
x
1517 Neeltje Ariens.

1518 Cornelis Lenerts, * om 1560 hine † foor 1615; boer, brúkker fan nr 215 te Froubuurt; in 1580 ‘aen bildijck’.
-Autorisasyboek 20-2-1615 kurator Danckert Dircks insake skoanmim, broers en susters.
-HvFr. 16700/289, 4-11-1583 Cornelis Lenerts te Froubuurt as omke en kurator tegaar met Adriaan Cornelis de Witte, kurator foor Neeltie Thonis, pakesêger fan Cornelis Gerrits Kuycken (folgens Quaclap 1582 Neeltie Teues)
-1566/1567 brúkker in Kavel 32, 11 morgen, 36 roeden (foorhine Adriaen Cornelis)
LWL 79, 5-12-1580 koper op boelgoed te Stiens;
x
1519 Dyu Claesdr
, † foor 1615
Dyu sou ’n dochter weze kinne fan Claes Claeses, pachter in 1566/1567 en 1574/1575 fan Kavel 3 an ’e Nijedyk, dêr’t in 1629/1630 Evert Cornelis,  jonge Claas Clases en Cornelis Clases pachter fan binne.


XII

2048 Tiaerd Jacobs, † yn/foar 1588. Boer te Sweins, grif op Lutke Breutsma sate.
x foar 1545
2049 Griet Dircks, † yn/foar 1588, mooglik dochter fan Dirck Takez, boer op Wygersma te Lytselollum.
Yn 1588 (RA FRL W2 9) wurdt in skieding regele tusken Ysbrandt Egberts as heit fan syn trije bern by Frouck Tiaerdsdr silger, Willem Egberts en Pieter Tiaerdz as fâden oer de âldste twa bern fan Jacob Tiaerdts by Aeff Mauris, Taecke Tiaerdz en Sytse Ryurdts as fâden oer Jacobs’ bern by Aeff Ryurds, Gerben Thysz as pake fan ’e jongste bern fan Jacob by Elbrich Gerbensdr en Sybren Tiaerdts as erfgenamten fan Tiaerd Jacobs en Griet Dircks, stoarn te Sweins. Soensmannen binne Jelle Pieters Kingma en Gerben Taeckes. Akkordeard wurdt dat Sybren huzing en gebrûk fan ’e sate te Sweins krijt en dat hy de oaren 780 goudg. útkeare sil.
Bern: Frouck, Jacob, Sybren, Pieter, Taecke.

2054 Bouuen Thomas, boer te Tsjummearum 1546, 1552
2055 Ebel Foppes, † Tsjummearum 1600; Ebel x 2e Sybren Intez Ansma.
Ebel Foppedr, besit yn 1546 (RvdA III 132, 133) tegearre mei Schelte en Tyerck Foppez en inkelde oaren twa pleatsen (fan 28 en 14 pmt) te Furdgum.
Yn 1552 is Bouue Tomasz te Tsjummearum warber mei harnas en mear wapenark.
Yn 1600 (RA BAR Q1 11) keapje Hessel Janz en Ansck Jelledr Bonnama te Minnertsgea troch nearlizzing in rinte fan 2½ florenen út Taeckemazaete te Easterbierrum fan Eet Sibrensdr te Tsjummearum, frou fan Wybe Folckertz, Take Douuez as heit fan syn bern by Sibbel Bouuensdr silger mei syn dochter Rints en skoansoan Nanningh Cornelis, Sibe Lieuuez foar himsels, Hendrick Martenz as heit fan syn bern (inkelfâd) by Lysbeth Lieuuedr silger, Sibe Janz as fâd oer Lieuue Lieuuez, Trijn Gerbens, frou fan Pieter Pieterz, en fan Jacob Feyckez en Impcke Seerpz as fâden oer de jongste twa bern fan Gerlts Bouuens, erfgenamten fan Ebel Foppedr, widdo fan Sibren Intez, foar 38 goudg.
Yn 1601 (RA BAR Q1 36) keapje Gerben Thysz en Trijn Gerryts te Tsjummearum hûs en hiem ‘opde Schuytebuyren’ dêr fan deselde ferkeapers foar 327 goudg.
Bern fan Bouuen en Ebel: Gerlts en Sibbel Bouuens.

2060 Johannes Hesselsz van Rheen, † 1593; te Tsjom 1561
2061 Tjets Hansdr [Stapert]
(GJb 1955, side 40) Yn 1580 (RA HEN K6 77v) lit Johannes Hesselsz te Wommels, administrateur fan it geestlik goed, ‘synde een olt man ende lange cranck geweest’ witte dat hy net langer yn funksje bliuwe wol.
Sjoch: Simon Wierstra, Genealogie van de families Rheen (ook Reen,Reenstra) tot omstreeks 1700 III-d

2120 Bocke Doytses Wyaerda, † Reduzum 1541/1542. Boer te Grou en Reduzum. Lânhear fan twa states te Grou.
Op 26 maaie 1525 binne Boocke en Aede Doytyezoonen folmachten fan Idaarderadiel. Yn 1531 wurdt Bocke allyksa neamd as folmacht fan Idaarderadiel.
Neamd te Reduzum by Register van Aanbreng 1511, yn 1531, 1540, 1541.
HvF 16687-662 d.d. 1533 en HvF 16688-154 d.d. 1535.
Yn 1533 en 1535 prosedeart Syurdt Tiepna tsjin Bocke Doythiez en Hette Feddez [Jelgersma].
By RvA 1540: eigner fan in sate te Wurdum, dy’t yn 1511 tahearde oan syn skoanheit Lywa Tieppema (Tjepma/Tjepnia).
Yn 1543 wurde Bocke Doeytyoz (Doeytziez) erven as neistlizzer te Reduzum neamd (BB 114b, 116a).
x Riem Lieuwes Tjepnia, dr f. Lieuwe Sybes Tjepnia en Eeck Wigles Hania. Hja is net de mem fan 1061.

2122 Haring Doeckes Rinia, † nei 1511. Hearskip op Rinia State te Blessum, mei mear besit dêr (R.v.A.).
Haringh Doeckesz tekenet op 9 july 1504 de reversaalbrief (nr.90). As Harinck Doeckisz stiet er op 5 jan. 1505 op ’e list fan eallju út Menameradiel. (T342-05, 62).
2123 Saeck Laesdr Oedtsma
Sjoch: Simon Wierstra, Genealogie van het adellijk geslacht van Oedtsma II-a.1

2124 Baucka Aggaz Broersma † foar 1543; yn 1511 eigenerfd yn 12 pûnsmiet en 10 eins te Smelbrêge; omstrings 1520/’25  ferkeapet Baucke Aggaz 1 en 3 1/4 pûnsmiet oan Hans Jetthiez, 5 pm oan Jelle Syboltz en in sate oan Gercke Gioltz foar achttjin âlde skylden; hy keapet dan 13 pm fan hear Jelmer, pastoar te Aldegea (W.) 
2125 Katrijn N.N.

2128 Olfert Ottozin
2129 Lyoytye N.

2130 Tyebbe N.
2131 Ricxt [Sybolts], † 1535/36; Rikst x 2e foar 1511 Syuerdt Anckis, boer op Ynttemasate te Tsjerkwert
(GJb 1979-37)

2464 Tyesse Oeges, boer te Wurdum 1511
2465 Auck Hoytedr (GJb 1984-13)
Bern: Doecke, Beernt, Hoeyte, Lyoets, Pier, Douwe, Æsge, Hebbe.

2468 = 2120.

2470 Ede Auckes, †1542/43. Tsjerkfâd Tsjerkgaast 1530.

2592 Jetze Doecklesz, † Easterlittens 27 jan. 1575, mooglik soan fan Doeckle Wybez
x om 1540 hinne
2593 His Ryuerdtsdr Adama, † Easterlittens 13 des. 1590; beide [] te Easterlittens.
Bern: Intze (te Easterlittens), Eelcke, Ints (x Robijn Seerps), Ryurdt (1550-1623), Ypck (x Dirck Feyckes), Aeff (x Ulbe Doeckles), N.N. (x Melis Scheltes, te Blessum). Yn ’e perioade 1594-1615 ferkeapje sy, of har bern, har oanparten yn ’e Adama-pleats.

3024? Aert Cornelis van Gelder; boer; weunt te St.-Jabik.
-Brúkker fan Kavel 11 en 59; fan 1536/1537 t/m 1554/1555 pachter in Kavel 3, 23 morgen, 422 roeden; in 1566/1567 binne Reyner Aerts, Pieter Gerbrands en Joris Arisz brúkkers fan ’t selfde perseel, in 1547/1548 met Symon van der Does en Ysbrand Sems
-Pachter Kavel k.51 op ’t Nijbildt in 1554/1555 allenig, in 1566/1567 syn erven, in 1574/1575 Reyner Aerts en Joris Arisz.

3032 Cornelis Yssel.
Recesbkoek 10-5-1591: Cornelis Cornelis Yssel te St.-Jabik; idem 15-1-1616 sonder opgaaf fan weunplak.

3034 Arien Joostes, de Olde, † foor 1600; boer; weunt te Froubuurt.
-Pachter in 1566/1567  in Kavel 28, 7 morgen, 300 reoden, met Kempo Syts 3 morgen, 300 roeden (foorhine Cornelis Mijnthies); in 1574/5775 Mijntie Wichers, 7 morgen, 300 roeden en jonge Sybrant Pieters, 3 morgen, 300 roeden:
-Hypoteek jan-1-1615/14-6-1600 Pyter Minties en Jannichie Jans, man en wiif te Froubuurt, sk.a. Crijntie Lenerts, wede fan ouwe Arien Joosten “ons buyrwijff”;
-1578 Froubuurt ouwe Adriaen Joesten 6 Carolus guldens, Hypoteekboek 4-3-1614/13-5-1605 (Proklamasuboek 37) Crijntie Lenerts, wede fan Arien Joostes de Olde, ferkoopt brúkwaar (huurrecht) fan 26 morgen, met huus en skuur te Froubuurt, belast met reed t.b.f. Cornelis Lenerts (broer) en Jan Jansen, aan Danckert Dircks en Ayck Ariens, Crijntie houdt nag 7 morgen an hurself;
x 1? mooglik Marithyen Jans (sien ok Hof van Friesland 16699/17 en 275 1581/1582 bij Rommert Diorres c.s.)
x mooglik 2e frou fan Arien
3035 Crijntie Lenerts, *1539 of 1540 28-1-1616 [] Froubuurt, serk.
Suster fan Cornelis Lenerts (Hypoteeekboek 3.1614/13-5-1605, sien Danckert Dircks).

3036 Lenert Cornelis Wittezn, foor 1566; boer; weunt te Froubuurt 1566.
-Brúkker fan nrs 215 en 218; in 1566/1567 en 1574/1575 is syn wede pachter in Kavel 28, 41 morgen, 106 roeden (foorhine Cornelis Wytties); in 1554/1555 in Kavel 28, 18 morgen (foorhine Adriaen Aerts, dêrna Adriaen Cornelis Wittes)
x
3037? Lijsbet Aerts.
Kaart 1570 Lijsbert Lenerts te Froubuurt (162). LWL77 5-3-1571 inventaris sterfhuus Claes Jans te Stiens: obl. op Lijsbet Aerts, wede Lenert Cornelis te Froubuurt, 20-3-1570.

3038 Claes [patronym Everts?]
Soawel Dyu as Neeltje hewwe ’n seun Evert. In ’e boedel fan Pybe Douwe Doma in 1620 komt ’n kwitânsy foor fan Everet Cornelis en Ansck Sakedr, 30-10-1587
(GJB 2010-86).
x
3039 mooglik Lijsbet.

XIII

4108 Thomas Ansma
x
4109 Rins; yn 1546 boerinne te Tsjummearum
Yn 1546 (RvdA III 154) binne Rins Thomas widdo Ansma en har soan Bouwen brûkers fan in pleats fan 91 pmt te Tsjummearum, sels besitte hja 8 pmt yn dy pleats.

4110 Foppa Tyerckz, yn 1511 boer te Furdgum en lâneigner te Tsjummearum mei suster Tyaardt.
(RvdA 932, 844).

4120 Hessel Lolcka Hesselz to Reen, doarpsrjochter 1499, boer op Reen ûnder Lytsewierrum 1511, † nei 1538
x 1e Bauck, dochter van Taecke Yntiaz Bootsum.
x 2e foar 1511
4121 Sibbel N.N., † foar 1538.

4122 Hans Epes Stapert
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1955, side 32

4240 Doytse Tjallings Wyaerda, † Wurdum 11 juny 1498, sneuvele by de Wurdumer mole tusken Skierhûs en Barhûs yn in wapenfeit tusken de stêd Ljouwert oan ’e iene kant en de mienten fan Ljouwerteradiel, Idaarderadiel en Raarderhim oan ’e oare kant. Neffens Woarp fan Thabor binne doe tolve ‘rycke, stemmige huysluiden’ út Wurdum en oare doarpen deaslein.
x 1485
4241 Mints Gerbrants Aytta, † 1 okt. 1515.
Bij RvA 1511 wurdt Mentz Ditties neamd te Wurdum as brûkster (by RvA 1540 as Mints Doeytie widdo neamd).
Yn 1511 ferhiert Mente Doottzem 4 pmt miedlân te Wurdum oan Hottie Lywaz, dy lannen binne eigen oan Bocke Doyties [Wiarda]. Yn 1511 hiert Mentz Ditties, dy’t yn 1540 Mints Doeytie weduwe neamd wurdt, seis kogongen en 17 pmt miedlân fan kleaster Foswert en oaren. Yn 1511 besit Myntie Doytieme in oanpart fan 7 fl. en 21 st. yn in sate te Reduzum. Yn 1511 ferhiert Myntie Dooitma foar 15 fl. yn in sate te Wergea. (GJb 2011-164)
Sjoch:
Bernardus Bucho Aytta van Swichum-Oebele Vries, s. 8. en Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549-Folkert Postma, s. 13.
-Onno Hellinga en Paul N. Noomen, Genealogia Ayttana, Genealogysk Jierboek 2011, A-Vz, side 164, Fryske Akademy 2011

4244 Doecke Hayes Rinia, ek neamd Tjessinga, † Blessum 2 febr. 1478, [] dêr, grêfskrift. Hearskip op Rinia State te Blessum; yn 1469 arbiter by skeel.
OFO I-200 d.d.17-3-1469: Doecke neamd te Blessum. Ut kertieren fan Doecke Tjebbes van Martena († 1605) soe blike dat dochter Bauck fuorkaam út in earder houlik mei in frou út it slachte Glins.
(Grafschriften Menaldumadeel-IV-36/37)
x 1450, likernôch 20 jier, mei de 22 of 23-jierrige
4245 Lysck Pybesdr Sickema/Siccama. Se neamde har ek Doeckema, nei har man. † nei 4 des. 1484
Lisck Doekama te Blessum testeart op 4 des. 1484 (F.T.48, T320-48 en OFO IV-65).

4246 Laes Oedtsma, te Boksum
x
4247 Doedt Ndr           

4248 Agge (Sybles?) Broersma ‘van ’t geslacht van Broersma uyt Groninger Ommelanden’; te Smelbrêge; x foar 1485
x
4249 Dod Hotsedr
Yn 1511 binne Dod en har broer Symen eigners fan in sate fan 27 pûnsmiet te Aldegea (W.); yn 1517 wurdt it goed fan Agge Sybles te Smelbrêge en Heinke Geerbsz (Hemka Gerbrandtz) te Mantgum en har frouju ferbard ferklearre en tastien oan Jan Westvalink.

4930 Hoyte Syoerds, mei-eigner Hoytehuysterasate te Itens 1511
(GJb 1984-8).

4940 Aucke Sippes, Teroele 1505.

5186 Ryoerdt Tzumma zoen, brûker en foar in part eigner fan 41,5 pmt (nr 2172) fan Adema state ûnder Skrins te Easterlittens (1543).
Bern: Tzomme (te Wommels), Lolcke (te Skrins/Easterlittens), Ancke, Jettzie.

6048 Cornelis de Gelresman; boer; weunt te Froubuurt.
In 1515/1518 pachter fan 86 morgen (Sannes I/43. Prot. Cleuting 422 11-12-1568 Cornelis Gelderman).
In 1527/1528 en 1536/1537 Ariaen van Gelre pachter in Lavel 5, soawat 12 morgen, dêrna Hendrick Lourijs.
LWL 82 8.11.1597 Aert Gijsbrechts van  Gelder is borg foor koper Leen Engels ‘opt Bil bij de nieuwe molen’ op ’n boelgoed.

6068 Joost Mijntjes; boer, brúkker nrs 200 en 244; in weunt te Froubuurt.
In 1554/1555 pachter in Kavel 22, 13 morgen, 370 roeden, tegare met Cornelis Jacobs en Griete Zijtsdr, selfde perseel as dêrfoor Mijntge Lieuwes; in 1566/1567 Joost Mijntjes en Mijntge Joostes idem (Corn. Jacobs en Baucke Briotix de rest); in . 1554/1555 pachter fan Kavel 11 op t Nij Bildt; in 1557/1556 is brúkster Griete Zijtses en in 1566/1567 en 1574/1575 is Joost Mijntges weer brúkker.

6070=3036 Lenert Cornelis Wittezn
x
6071=3037 Lijsbet Aerts.

6072? Cornelis Wittezn; boer, brúkker nr 215, weunt te Froubuurt.
In 1527/1528 t/m 1554/1555  pachter in Kavel 28, 38 morgen, 315 roeden.

6074=3024? Aert Cornelis van Gelder

XIV

8240 Lolcke Hessels; libbet mei syn wiif yn 1413 state Rheen te Rien-Lytsewierrum.
x
8241 Jel Rispens 

8480 Tzallinck Pibaz Wierda, neamd 1474. Tsjalling is in bûtenechtlike soan fan Pybe .
Neamd mei broer Doecke yn GPCV en OFO-I-254 d.d. 22 sept.1474 as erven fan omke Tjomme. Se dogge dan ôfstân fan Aenkama-goed te Birstum, yn it foardiel fan de susters fan kleaster Ealsum.
(GJb 1991-128)
x 8481 Aeyl N.N.

8482 Gerbrant Ferckes Aytta (Gerbren), † Reduzum 1484. Boer te Reduzum (1440), letter op Idsinga State ûnder Eagum
8483 Jets Wytzesdr Bucama/Buckama, nei har man ek Jets Gerbens/Gerbrants neamd, † 2 maaie 1528.

8490 Pybe Sickema, † Frjentsjer 1427, fermoarde. Pybe wurdt neamd op Sickemastate te Hjelbeam; 1426 meirjochter fan Frjentsjerteradiel;
x 2 Gerland Ockinga
x
8491 Catharina Wybrantsdr Gerbranda, fan Almenum.
Hein Walsweer yn It Hear-Symonslien fan Hjerbeam:
Katherina kaam út in Skieringer fermidden. Hja hearde ta de Gerbranda’s fan Almenum, in skaai dat fanwege syn alliânsjes rekkene wurde kin ta de hegere adel. Katherina wie neffens it Dootboeck fan Ernst van Harinxma in dochter fan Wibren Hobbes Gerbranda (nr 16.922) en Syts Tiercks Hermana. Nei de dea fan Syts is Wibren op ‘e nij troud mei Gerland Ockinga. Wibren is op Hermana te Minnertsgea wenjen bleaun en yn 1427 stoarn. Syn widdo testearre yn 1456 as Gerland Hermanna. Piba thoe Herbadeghum is yn 1427 deade. Soks barde op it hôf fan de tsjerke fan Frjentsjer. Oer de oanlieding ensafuorthinne wurde wy net ynljochte, mar wat wy
wol fêststelle kinne is, dat de ûnbekende dieder him net steurd hat oan de “immuniteit”, de grutte rjochtsbeskerming fan sa’n lokaasje.
Oft Katherina in nije man krigen hat en bygelyks in soan Pyba is net dúdlik. Dat is spitich, want dêrtroch reden kinne wy Douwa Herbadeghum, de neifolgjende bewenner, net goed te plak
bringe.

Sjoch:
-Hein Walsweer, It Hear-Symonslien fan Hjerbeam – De bewenners fan Sickamahûs, Genealogysk Jierboek 1998, side 99
-Simon Wierstra, Genealogie van het adellijk geslacht van Gerbranda II-a.2

8492 Homme Oedtsma, † 1422; neamd te Boksum yn 1422
x
8493 Jel fan Martena
Sjoch: Simon Wierstra, Genealogie van het adelijk geslacht van Martena I.2

8496? Syble Broersma, yn ’e Grinzer Ommelannen

8498 Hotse Hoytes Hoytema † nei 1484; begoedige te Aldegea (Wymbritseradiel), Idzegea en Easterein; hy besit 8,5 pm te Idzegea yn gebrûk by it kleaster Nazareth;
x omstrings 1450
8498 Wypck Tierxma, fan Ramswert; de Memorie Hoytema doelt hjir op Wiipck Tierxma, de 1462, ’96, dy famylje wie begoedige te Ramswert, in buorskip healwei Wolsum en de buorskip Laard;
Wypck x 1 fan Tyerc her Johansz
Neffens SFA ha Hotse en Wypck 2 bern.
Sjoch: Simon Wierstra, Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema IV-a

9860 Syurdt Piersz, yn 1511 mei-eigner Eninga te Easterein en it Hoytehûs te Itens (GJb 1984-5)

12.136 Mintge Lieuwes; boer, weunt te Froubuurt.
Bnr 200. BP500/42. 1527/8 en 1536/7 pachter in Kavel 22, 21 morgen, 235 roeden; 1547/8 Fopcke Sipkes, man fan wede Mintge Lieuwes, dêrna Joost Mijntges, Cornelis Jacobs en Griete Zijtsdr, selfde perseel; 1527/8 en 1536/7 in Kavel 23, 3 morgen, 243 roeden, dêrna Focke Sipckes.
x 1 N.N..
x 2 Fopcke Sipckes; boer, weunt te Froubuurt; sn f. Sipcke N.N..
Bildtnr 200. Naam ok as Focke. 1547/8 Fopcke S., man fan wede Mijnthie Lieuwes, pachter in Kavel 22, 21 morgen, 434 roeden (selfde perseel as dêrfoor Mintge Lieuwes);  1547/8 brúkker in Kavel 23, 3 morgen, 236 roeden.
x 3
12.137 mooglik ’n dochter fan Joost Minnes,  1547/1548 pachter in Kavel 28, later Corn. Mijnthies.

12.144 Wittie Feyckes, boer, weunt et Froubuurt.
1536/7 brúkker fan Kavel 16, 27 morgen, 274 roeden (foorhine Feycke Lieuwes).

XV

16.960 Pybe Wiarda, * 1405 ?: oer him is neat te finen yn primêre boarnen. Wenne mooglik te Poppenwier.
GJb 1992-78)

16.964 Fercke Folckerts Aytta † Wergea op Hemrickeyn 1460, [] Wergea. Boer earst op Aytta State te Reduzum, letter op Hemrickeyn te Wergea
x
16.965 Syts Buchodr (Helvadra) thoe Hemrickeyn, * Wergea, † dêr op Hemrickeyn, [] Wergea (GJb 2011-136)

16.966 Wytze Sjoerds Bucama
x
16.967 Mints Jetzes Schutsma

16.982 Wybrant Gerbranda, letter Wybrant Hermana, nei syn frou. † 1427. Yn 1420 en 1422 te Minnertsgea.
Hy wie gjin soan fan in Taco fan Hermana, lykas steld yn de genealogy fan Petrus Suffridus.
(GJb 1970-46)
x 1e
16.983 Syts Tjercksdr Hermana
Neffens it Dootboeck de iennichste dr f. Tzierck Harmana.
Sjoch: Simon Wierstra, Genealogie van het adellijk geslacht van Hermana – foarâlden fan nr I

16.986 wrsk Sytze Johans Martena, † 1416.
x
16.987 Rinsck Jarichsdr Jelckema, fan Meskenwier/Metsingawier, † 1416.

16.996 Hoyta Hoytama, begoedige op Hoytema State te Aldegea (Wymbritseradiel) en Idzegea;
x omstrings 1415
16.9967 Eesen Hiddema (ek: Eesck), fan Nijlân; 
yn primêre boarnen binne gjin spoaren fan dit stel oantroffen
Neffens SFA 8 bern.

19.720 Pyr Ydtsma, meirjochter Hinnaarderadiel 1450 (GJb 1984-5)

24.288 Feycke Lieuwes; boer, weunt te Froubuurt.
-1527/8 brúkker fan Kavel 16, 27 morgen, 323 roeden.

XVI

33.920 Onna Wyarda, † nei 1438. Bewenner fan Wiarda State te Goutum en ferfangend grytman fan Ljouwerteradiel yn 1438. (OFO I-75 d.d.22-8-1438)

33.928 Folkert Ayttade Olde

33.930 Bucho (Helvadra/Hilverda?), boer op Hemrickeyn te Wergea.

33.932 Sjoerd Bucama, † 1442.

33.934 Jetse Schutsma
x
33.935 N. Jornahuyzum, te Wergea.

33.964 Hobbe Gerbranda, op Gerbranda State te Almenum
x
33.965 Tryn Wiarda

33.966 Tzierck Harmana

33.992 Goslick van Hoytema; hearskip te Aldegea, Wymbritseradiel en te Idzegea
x
33.993 Tjal van Tjallema

 XVII

67.840 Pybe Wiarda, wennet omstrings 1380 mei syn frou op Wiarda State te Goutum.
x
67.841 Claer Eminga, fan Stiens, * omstrings 1335.
Sjoch: De Vrije Fries XII (1873)-166/167-Wiardastate

67.856 Gerbeth Aytta
x
67.857 Auck Aytta


67.932 Hoyte van Hoytema; mooglik as Skieringer te Moarre yn 1422 (SFA)
Sjoch: Genealogysk Jierboekje 1972, side-51 ûnder 241664 en side 93 ûnder 382304, ek foar neiteam.