Home » Hettema » Tsjisse Hettema

Galerij Tsjisse Hettema (1955 – 2021)

In Memoriams

Dichter Tsjisse Hettema ferstoarn – Rixt – Frysk dichterskollektyf

Tsjisse Hettema (1955-2021) ferstoarn (sirkwy.frl)

Advertinsjes en oare berjochten

Leeuwarder Courant, 28-7-2021
Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant, 28-7-2021
Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant, 28-7-2021
Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant, 29-7-2021
Friesch Dagblad, 29-7-2021
Leeuwarder Courant, 29-7-2021
Op sneon 21 maaie 2022 waard yn it Stedhûs fan Frjentsjer de bondel Hewwy dát presinteard, poëzy fan Tsjisse Hettema (1955-2021) mei filtwurk fan Aafje Bouwer.
Klik op ’e yllustraasje foar de folsleine tekst

Foto’s