Home » Hilarides » Genealogy Hilarides

GENEALOGY
HILARIDES/HYLARIDES/HIJLARIDES

fragminten

De oanlieding foar it opsetten fan dizze genealogy is in skinking oan Erfgoed Fundaasje fan ’e Kolleksje Brouwer-Hilarides troch Cathrinus Straatsma en Tine Straatsma-Rienks te Skalsum. Dy samling omfiemet erfgoed út de neilittenskip fan Rinske Reimers Brouwer en har healbroer Hein Lammert Hilarides, troud mei Atje Straatsma (sjoch VIII.2), muoike fan Cathrinus Straatsma.

ÛNDERGRÛN
Argiven freegje om hâldfêsten oangeande ûndergrûn, men wol witte hokke lju it oanbelanget. In stambeam is dêrta in gaadlik ramt, ek foar it each. En dan komme almar fragen: wa sjogge ús fan har portretten oan, hoe binne se mooglik oaninoar besibbe. By dizze kolleksje jildt, lykas yn safolle gefallen, dat gâns nammen der spitichgenôch net byskreaun binne en dan is it foar de sneuper om út te plúzjen wa’t wa is – as dat noch kin.

It is allyksa de baas dat sa’n famylje-oersjoch oanklaaid wurdt, d.w.s. dat it net allinne by nammen, datums, wenplakken en beroppen bliuwt, mar dat men dêroerhinne soarchfâldich gewaar wurdt hoe’t it lân derhinne lei oangeande tsjerke, steat en maatskippij. Watfoar arbeid hienen dizze sibben by de ein, materieel en geastlik. De hâldfêsten anneks ferhalen datoangeande binne fan belang, want it libben fan doe libbet hjoed yn ús troch. Erfgoed Fundaasje skeakelt dêrta folk yn dat der niget oan hat om oan dy betochtsume skiedskriuwing mei op te arbeidzjen.
Sjoch: formulier. De siden wurde yn ’t Ingels oerset.

NAMME
Wêr’t dit slachte Hilarides syn fan oan ûntlient, is net wis. Mooglik is Hylarides/Hilarides – inkeld ek Hilarius – in ferlatinsearing fan Hylke of Hyltsje.

Sjoch generaasje II Pytter Hylckes, dy ’t himsels mei de namme Houwerda toait en waans dochter en soannen sa’t skynt de earsten binne dy’t yn dit sibskip Hilarides foar kar nimme. Letteroan sille guon út it âldste skaai yn dit slachte foar de skriuwwize Hylarides of tagelyk foar Hijlarides kieze, te witten de neikommelingen fan Pieter Wierds Hylarides/Hijlarides en Rinske Fongers Ringnalda, sjoch VII.2. Dy Y en IJ iggeweare toch altyd, mar se bite inoar net. Dat lit dat mar gewurde. 

De besibbens mei de Fryske skriuwer ds Johannes Hilarides is gauris op sinspile, mar dat sit der net yn. Hoe’t ferwevenheden mei oare stagen Hilarides bestean kinne, is noch tule. Wa wit komt klearrigens út skynsel, want dolle yn ’e dizenige histoarje betsjut noait effen dien wurk.

WAPEN
Midden yn ’e 18e iuw fiert sibbe Hein Pytters Hylarides (III.2.4) as bouboer te Penjum in wapen mei in stigerjend hynder dat út in nôtfjild opkomt (sjoch ôfbylding rjochts ûnder).

.Deze kerk herbouwd 1759 Pred. C.T. Canter Visscher Kerkv. W.W. Wiarda Kerkv. H.P. Hylarides Lambert Alberda
Yn in nij ûntwerp fan Erfgoed Fundaasje (sjoch boppe-oan) ha dy karakteristike tekens fan it wjerfarren har ynbêde grûn. De kleuren blau en giel yn it helmkleed stuolje op flagge en wapen fan Penjum, it ‘stamdoarp’ – teminsten, al húsmanje de earst ûntsletten foarfaars dêr net, it is wol it gea en plak dat foargoed tsien stagen Hilarides gean en kommen seach. En ‘Wa’t Penjum seit, seit Hilarides.’ No ja.
It helmteken – it hynder – tsjut op ’e hynstefokkerij, de trije klavers symboliseare de eigenerfde en de ieren steane foar it bouboerskip.

Al liket it klear, dit blazoen stiet yn ’e stegers en wurdt yn ’e mande mei de herauten fan ’e Fryske Rie foar Heraldyk noch yngeand skôge, beminlik hifke en by einbeslút finaal fêststeld en definityf registreard.
Foarriedige omskriuwing:
Dield: I. de Fryske earn; II. yn blau: boppe trije griene klavers, ûnder trije weetieren fan goud.
Helmteken: in útkommend stigerjend hynder. Helmkleed: blau, fuorre mei giel.
Utfiering ûntwerp: Welmoed Sinnema.

The cause for creating this genealogy is a donation from the Collection Brouwer-Hilarides by Cathrinus Straatsma en Tine Straatsma-Rienks from Skalsum to Heritage Foundation. That collection contains heritage from the legacy of Rinske Reimers Brouwer and her half-brother Hein Lammert Hilarides, married to Atje Straatsma (see VIII.2) aunt of Cathrinus Straatsma.

Argives need a basis, people want to know who it’s about. A family tree is an appropriate system to make that happen, to find out who the people in the pictures are and how they are related to each other. Unfortunately, like many cases including this one, the names of the people in the pictures aren’t written down and it becomes a puzzle to find out who’s who.

It’s more interesting when the family tree has extended information. That it’s not just names, dates and residences, but also how matters stood in relation to the church, state and society. What work they did and what resources they had. The data and stories about those are important because the lives they lived back then shaped ours. Heritage Foundation asks interested individuals to participate in writing history.

It isn’t known yet were this family got their name. It’s possible that Hilarides is a derivative from the name Hylkje or Hyltsje. See generation II Pytter Hylckes, who called himself Houwerda. His sons and daughter where he first to call themselves Hilarides. Later on the descendants of Pieter Wierds Hylarides/Hijlarides en Rinske Fongers Ringnalda, (see VII.2) chose to write their name as Hylarides or Hijlarides.
There is no proof for any kinship with the writer and pastor Johannes Hilarides. What the relations are between other Hilarides families is still under investigation. But the work of a historian is never done.

In the 18th century Hein Pytters Hylarides, as a farmer in Penjum, carries a rearing horse out of a cornfield as his family crest. (See picture below)

Deze kerk herbouwd 1759 Pred. C.T. Canter Visscher Kerkv. W.W. Wiarda Kerkv. H.P. Hylarides Lambert Alberda
These original elements that represent their roots come back in the revisited design for the family crest Heritage Foundation made. The colours, yellow and blue, represent the village Penjum. It wasn’t the dwelling of the first few generations. but it was the dwelling for 10 generations of the Hilarides family.
The crest itself – the horse – refers to the horse breeding, the three clovers are symbols for the landowner and the three stems for agriculture.
The family crest may seem finished, but it’s still under revision. The Frisian council for Heraldry will thoroughly contemplate it and hopefully, the family crest will be established and registered.

Description:
Shield: I. the Frisian eagle.
II. In blue: above three green clovers, below three stems in gold.
Crest: a rearing Frisian horse.
Mantling: blue and yellow

See: form. The translation into English is still in progress.

Sjoch ek:
-R.S. Roarda – Ut itselde skaei as Greate Pier, Ljouwert, 1953
-Carel Bouma – Een Bildtse boerenfamilie – Parenteel van Klaas Sipkes Bouma (1765-1835), Genealogysk Jierboekje 1977, Fryske Akademy, Ljouwert, 1977
Genealogie Hilarides

* = berne/born
~ = doopt/baptised
x = troud/married
† = ferstoarn/died
[] = begroeven/buried
As net oars oanjûn is, komme de foto’s út de Kolleksje Brouwer-Hilarides (sjoch hjirboppe). Oer it generaal is de orizjinele grutte oanhâlden.
De namme Pieter, komt yn gâns fariaasjes foar: Pyter, Pytter, Pijtter. Meast is hjir Pieter of Pytter oanhâlden, al nei ’t dy foarmen it faakst brûkt waarden foar de oanbelangjende persoan òf foar de oersichtlikens. As Lambertus skreaun waard, sil gauris Lammert sein wêze. Sadwaande rinne dy twa ek trochinoar.


GENERAASJE I

Pyter Scheltes * omstrings 1610 † Boer 23-3-1682; boer te Boer;
x 25-4-1644
Tæts Gabbes Reynsma * omstrings 1620; dr f. Gabbe Scheltes en Brecht Hesselsdr Sasma [?]
Tæts x 1 Hylcke Jelles Bennema (ek: Bonnema)


GENERAASJE II
Hylke Pytters Houwerda (ek: Hijltje) * Boer omstrings 1643 † Frjentsjer 31-7-1695 [] Martinytsjerke, Frjentsjer, soan fan I Pyter Scheltes.
Hylke wurdt neamd: ‘op Houwerda’, dat leit ûnder Easterbierrum; by x yn 1665 te Boer, by x yn 1668 allyksa te Boer, by x yn 1695 te Tsjummearum; by ferstjerren keapman te Frjentsjer
x 1 Skalsum 10-9-1665 (proklamaasje  Frjentsjer 9-8-1665) 10-9-1665
Hiltje Sybes * Salwert omstrings 1645 † Boer foar 9-1-1668; by x fan Salwert
Hylke x 2 Frjentsjer (proklamaasje 19-1-1668)
Ybeltie Tiepckes Abbema * Wommels 1629 † Tsjummearum 28-3-1695; dr f. Tiepke Hylkes Abbema, keapman te Frjentsjer, ûntfanger fan ’e boelguodden te Frjentsjer, administrearend tsjerkfâd te Hitzum, en Heyltje Wopkes Bantert (ek: Bants)
Sjoch: Abbema
Ybeltje x 1 Lambert Poppes Salvarda (ek: Salverda, Salwarda, Salwerda) * Frjentsjer omstrings 1615 † foar 9-1-1668; sn f. Poppe Lamberts Salwerda, keapman te Frjentsjer, en Ydtie Sybes Baerdt

Grêfskriften:
heit fan Ybeltsje:
-De 1 november 1748 is in den heere gerust de eersame Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boelgoederen deser stede en administrerende … dorpe –o:
Hitzum oud 78 iaaren min 3 dagen en leit alhier begraven
sibben fan Ybeltsje har twadde man:

-Den 12 iunius 1748 is in den heere gerust de eerbare Antie Beerns Salverda huisvrouw van Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boe […] de oud 81 iaaren en 5 maanden en leit alhier begraven
-1798 den 22 iuly is in den heere gerust Reiner Coopmans i.u.dr in den ouderd: van 40 1/2 jaar en leit alhier begraven
Hylke Piters Houwerda, Ybeltsje har man:
-Ao 1695 den 31 iuly is in den heere gerust de eersame coopman Hylke Pytters Houwerda oud 52 iaer en leit hier begraven
sibben fan Ybeltsje har twadde man:
-Anno 1704 den 23 en 7ber is in den heere gerust de eerbare Yttje Beerns Salverda old int 48 jaer en leit hier begraven
-Ao 1705 den 16 ianuary is in den heere gerust de e: Vitus Salverda i:u:dr mede s’hofs advocaet oud 42 jaer en leit hier begraven
Skoanheit fan Ybeltsje:

-Anno 1726 den 17 october is in den heere gerust de eersame coopman Poppe Salverda oud ontrint 74 iaar en leit hier begraven
oare sibben:
-Anno 1734 den 11 iuni is in den heere gerust de eersaeme coopman Iurjen Beerns Salverda oud ruim 74 iaeren en leit alhier begraven
-Ao 1750 den 23 iulius is in den heere gerust de eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79 iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven
Sjoch: Hessel de Walle,Walmar-grêfskriften

Hylke x 3 Mullum 14-4-1695 (proklamaasje Frjentsjer 29-3-1695)
Sjuwke Ruyrdts Kingma, * Achlum omstrings 1660 † Frjentsjer; by x te Frjentsjer; dr f. Ruydt Yntes Kingma
Sjuwke x 1 dr Curtius Nordingh † foar 1695; advokaat oan it Hof fan Fryslân
Bern út it twadde houlik:
1 Jancke Hilarius Oosterdijcken,
x Frjentsjer 27-10-1709, beide fan Frjentsjer
Simon Nauta
2 Johannes Hylckes
3 Hylke Hylckes
4 Lambartus Hilarides
, folget III.1
5 Tjepke * 4-11-1670 † 1-11-1748
6 Petrus Hylckes Hilarides
, folget III.2


GENERAASJE III
III.1 Lambartus Hilarides
(farianten û.o.: Lambartus Hilarius van Houwerda, Lambertus Hilarides van Houerda (by syn twadde houlik) en Lammert Hielkes van Houwerda) * 1677 ~ op belidenis Tsjom 19-2-1706 † 8-11-1721, 44 jier [] Martinytsjerke, Frjentsjer, soan fan II Hylke Pytters Houwerda, by syn grutdoop is er ôfkomstich fan Houwerda ûnder Easterbierrum; ynspekteur fan ’e beurzen, assistint by de Frjentsjerter Akademy; weesfâd fan it Clara Camstra-weeshûs te Fjentsjer; yn 1718 en 1728 eigner fan in pleats te Wommels (stim 3)
x Frjentsjer (ûndertrou 17-8-1703), beide fan Frjentsjer
Cornelia Cornelis Wellens † 16-2-1739, 54 jier [] Martinytsjerke, Frjentsjer; dr f. Cornelis Wellens en  Ynskje Ages Bruinia
Bern:
1 Ynske Lammerts van Houwerda (ek: Inske, Ynskje)  * Frjentsjer 4-10-1704 ~ dêr 16-10-1704 † Frjentsjer 27-6-1754, 49 jier [] Martinytsjerke, Frjentsjer
x Frjentsjer 4-7-1723, beide fan Frjentsjer
Johannes AEgius Eidsma * omstrings 1701 ~ Tsjom [?] † Frjentsjer 25-7-1754, 53 jier [] Martinytsjerke, Frjentsjer; boargemaster fan Frjentsjer; sn f. Age Eises Eidsma en Ietje Lammerts Salverda
2 Ybeltje Lammerts van Houwerda ~ Frjentsjer 1-9-1705 † 10-7-1772, 67 jier [] Martinytsjerke, Frjentsjer; yn 1749 rintenierske te Frjentsjer
3 Cornelis Hilarides ~ Frjentsjer 14-9-1706 † 17-4-1733, 27 jier [] Frjentsjer, Martinytsjerke; studint medisinen oan ’e Frjentsjerter Akademy
4 Anna Lammerts van Houwerda * 1709 ~ 16-4-1709 † 21-8-1740, 31 jier [] Martinytsjerke, Frjentsjer
x
Antonius Johannes Strik * omstrings 1692 † 22-3-1756, 64 jier; Nederlâns Herfoarmd dûmeny

Yn dizze snuorje libbet ek:
Teetske van Houwerda
* 25-8-1705 [?]
x Frjentsjer 25-8-1736, sy fan Frjentsjer, hy fan Penjum
Jacob Pytters Hibma * 4-10-1704 † Frjentsjer 27-6-1754
Nei Tætske har mooglike Houwerda-besibbens wurdt noch ûndersyk dien.
Bern:
1 Pytter Jacobs Hibma
2 Boudewyna Jacobs Hibma ~ Harns 23-11-1745
3 Lambertus Jacob Hibma ~ Harns 8-4-1749
4 Boudewyn Jacobs Hibma ~ Harns 5-5-1750
5 Boudewina Jacobs Hibma ~ Harns 23-1-1753

Grêfskriften yn ’e Martinytsjerke te Frjentsjer
Ynske Lammerts van Houwerda:
-Ao 1754 den 27 iuny is in [den heere] gerust de deugdryke vrouw [Ynske] van Houwerda in leven huisv[rouw] van de [eedele heer?] Joh Eidsma … synde 49 jaar en 9 maanden en leit [hier] begraven
Johannes AEgidius Eidsma:
-Anno 1754 den 25 july is in den [heere] gerust de [eedele heer?] Johannes Eidsma in leven … regerende burger[meester] deser stede &c &c oud synde 53 iaar en 3 maanden en leit alhier begraven
Sibben Eidsma:
-Anno 1688 den 17 may stierf den … Eids Agges Eidsma regeerende burger[mr] scoolarch perpetuel kerk en weesf… deser stede oldt in syn 55 iaar ende leit alhier begraven
-Anno 1719 den 11 november stierf den eerbaar[en] Pyckjen Eidtsma de huysfrou van de hopman Aemylidis out 31 en leit alhier begraaven
-Anno 1791 den 10 may is in den [heere] gerust … Aggeus Eidsma in leven mede regeerende burger[meester] der stad Franeker … vande st Mattine kerk en van het Clear Campster weeshuis in den ouderdom van 59 jaaren agt maanden en eenige dagen en leit alhier begraven

Oare sark
heit fan Ybeltsje Tjepkes Abbema:

-De 1 november 1748 is in den heere gerust de eersame Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boelgoederen deser stede en administrerende … dorpe -o:
Hitzum oud 78 iaaren min 3 dagen en leit alhier begraven
sibben fan Ybeltsje har twadde man:
-Den 12 iunius 1748 is in den heere gerust de eerbare Antie Beerns Salverda huisvrouw van Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boe […] de oud 81 iaaren en 5 maanden en leit alhier begraven
-1798 den 22 iuly is in den heere gerust Reiner Coopmans i.u.dr in den ouderd: van 40 1/2 jaar en leit alhier begraven
Hylke Piters Houwerda, Ybeltsje har man:
-Ao 1695 den 31 iuly is in den heere gerust de eersame coopman Hylke Pytters Houwerda oud 52 iaer en leit hier begraven
sibben fan Ybeltsje har twadde man:
-Anno 1704 den 23 en 7ber is in den heere gerust de eerbare Yttje Beerns Salverda old int 48 jaer en leit hier begraven
-Ao 1705 den 16 ianuary is in den heere gerust de e: Vitus Salverda i:u:dr mede s’hofs advocaet oud 42 jaer en leit hier begraven
Skoanheit fan Ybeltsje:
-Anno 1726 den 17 october is in den heere gerust de eersame coopman Poppe Salverda oud ontrint 74 iaar en leit hier begraven
oare sibben:
-Anno 1734 den 11 iuni is in den heere gerust de eersaeme coopman Iurjen Beerns Salverda oud ruim 74 iaeren en leit alhier begraven
-Ao 1750 den 23 iulius is in den heere gerust de eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79 iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven

Noch in oare sark
-Ano 1688 den 6 october is overleden Agge Andries out int 73 iaer en is hier begraven
-Ano 1679 den 10 december is overleden Teetske Hanses gewesene huisfrou van Agge Andris out 64 iaren hier begraven
Cornelia Wellens:
-Ao 1739 den 16 febr is in den heere gerust de eerbaere Cornelia Wellens wedu wylen de … Lambertus van Houwerda oud synde 54 iaeren ende leit alhier begraven
Ybeltsje Lammerts van Houwerda:
1772 den 10 7ber is in den heere gerust de eerbaare Ybeltie L: van Houwerda oud 67 iaaren 16 dagen en leit alhier begraven
Lambertus Hilarides van Houwerda:
-Den 8 sten 9ber 1721 is in den heere gerust den eersaemen en deugdryken Lambertus Hilarides van Howerda in leeven inspector burse binnen Franeker en weesvoogd van ‘t Clara Chamrster weeshuis alhier oudt int 45 iaar leit alhier begraven
Anna Lammerts van Houwerda:
-Ao 1740 den 21 augusti is in den heere gerust de eerbaere Anna van Houwerda huisvrouw van do A: Stryk oud synde 31 iaeren ende leit alhier begraven

En dan de sark fan Cornelis Hilarides:
1733 den 17 april is in den heere gerust Cornelis van Hou[w]erda studiosus medecine oud omtrent [2]7 iaeren leit alhier begraven
Sjoch: Hessel de Walle, Walmar-grêfskriften


III.2 Pytter Hylckes Hilarides
 * Frjentsjer 8-8-1678 ~ dêr 18-8-1678 † Penjum 1748; soan fan II Hylke Pytters Houwerda, by x yn 1708 boade fan it Hof fan Fryslân te Ljouwert; by x yn 1710 skriuwer fan in kompanjy ynfantery te Frjentsjer; komt 28-8-1716 yn Bolswert; by x yn 1718 kandidaat dûmeny te Penjum
Farianten by Piter syn namme, û.o.: yn lidmateboek Frjentsjer 1716, en by x yn 1710 en 1718: Petrus; by x yn 1708: Hilarius; by x yn 1710: Hilarides Oosterdijck
1 x 1700 [?]
Sytske Arjens (op grêfstien neamd: Sijske Arjans) † 8-3-1713 [] yn tsjerke Penjum by har soantsje Hylke

Grêfskriften:
Den 8 martyus 1713 is in den heere gerust den eerbare Sijske Arjans de huisvrouw van Petrus Hilarides out 37
en Sytske har soantsje Hylke (III.2.2):
Den 3 september 171[?] sturf Hylke Pieters 2 iaeren en leggen alhier begraven
Sjoch: Hessel de Walle, Walmar-grêfskriften

Piter x 2 Deinum 10-6-1708 (sy dan fan Ljouwert)
Trijntje Pieters van der Heide * omstrings 1675 † omstrings 1709
Piter x 3 Frjentsjer (ûndertrou 10-6-1710, sy dan fan Frjentsjer)
Catharina Voogd * omstrings 1685 † omstrings 1718
Piter x 4 Penjum 9-10-1718 (sy dan fan Wytmarsum)
Grietje Heins Harda (ek: Haerda, en Wiarda) * Penjum omstrings 1682 † omstrings 1730; dr f. Heyn Sybeszn Harda en Grytje Riencks Haerda
Grietje x 1 omstrings 1700 Feike Ybes * omstrings 1671; studint Frjentsjer 1688, dûmeny
Bern út it earste houlik:
1 Ybeltie Pytters Hilarides ~ Penjum 23-11-1704;
x Mullum 29-5-1729
Wybe Lolles ~ Frjentsjer 29-4-1706; sn f. Lolle Wybes en Antje Jans
2 Hylke Pieters † 3-9-171[?] []  yn tsjerke Penjum (sjoch grêfskrift hjirboppe)
3 Lammert Pytters Hilarides, folget IV
Bern út it fjirde houlik
4 Hein Pieters Hylarides
* 10-1-1722 ~11-15-1722; boer en tsjerkfâd te Penjum, as sadanich stiet syn namme mei wapen op in tinkstien by de herbouwing fan ’e tsjerke yn 1754, tekst yn ’e memoarjestien yn ’e muorre:
Deze kerk herbouwd 1759
Pred. C.T. Canter Visscher
Kerkv. W.W. Wiarda
Kerkv. H.P. Hylarides
Lambert Alberda


GENERAASJE IV
Lammert Pytters Hilarides (ek: Hylarides) * Penjum 25-8-1708 ~ dêr 25-8-1708 † 26-5-1750, soan fan III.2 Pytter Hylckes Hilarides, 41 jier; boer te Penjum
x Penjum 23-10-1735, beide fan Penjum
Auckien Pytters Hibma * Penjum 1715 ~ dêr op belidenis 17-11-1774 † Arum 22-12-1795; boerinne te Penjum; yn Kwotisaasjekohier fan 1749 neamd: ‘seer welgestelde boerin’, oanslach: 102-13-0, fermogen f 10.000,00; dr f. Pyter Jacobs Hibma en Aafke Tjeerds van der Sluis
Aukje x 2 Penjum 13-4-1755, sy fan Penjum, hy fan Arum,
Wierd Wijnsens Wiarda * Arum 1712 † dêr 20-3-1783; tsjerkfâd te Penjum, syn namme stiet as sadanich op in tinkstien (sjoch by III.2.4); soan: Lolle Wierds Wiarda ~ Penjum 20-7-1755;boer te Penjum; dêr tsjerkfâd; gemeenteriedslid fan Wûnseradiel; x Penjum 19-3-1780, 24 en 19 jier Tjitske Wybrens Steensma * Burchwert 28-7-1760 ~ dêr 3-8-1760 † Bolswert 18-3-1851, 90 jier; dr f. Wybe Jans Steensma en Wapke Jentjes Blinksma
Wierd x Easterlittens 27-10-1737 Eibertje Gerrits Kijl
Bern:
1 Pytter Lammerts Hilarides, folget V.1
2 Sytske Lammerts Hilarides * Penjum 12-5-1738 ~ dêr 29-6-1738
x Arum 23-7-1769
Sytse Martens, fan Frjentsjer
3 Tjeertje Lammerts Hilarides (ek: Tytje, Tjitske) * 1743 † Makkum 14-10-1812; yn 1808 neamd as Tjitske Hilarides te Makkum
x Kimswert 5-6-1769
Pytter Jacobs Hibma (ek: Hibbema) * 15-5-1741 ~ Penjum 23-7-1741 † Makkum 20-6-1821; sn f. Jacob Pytters Hibma en Teetske Lambartus van Houwerda
Fan Piter is in geboarteleppel bewarre bleaun, ynskripsje:
Pijter Jacobs Hibma is geboren den 15 May 1741
4 Schelte Lammerts Hilarides, folget V.2
5 Aafke Lammerts Hilarides (ek: Afke) * 23-10-1746 ~ op belidenis Wytmarsum 4-6-1767 † Wytmarsum 29-4-1792
x Penjum 25-8-1765, sy fan Penjum, hy fan Wytmarsum
Ulbe Sybrens Rijpma * Wytmarsum † Wytmarsum 27-7-1793; sn f. Sybren Ulbes Rypma, boer te Wytmarsum, en Sjuwke Johannes

Penjum neffens in gravuere út ’e achttjinde iuw

GENERAASJE V
V.1 Pytter Lammerts Hilarides
* Penjum 12-5-1738 ~ Penjum 29-6-1738 † Penjum 26-11-1814; soan fan IV Lammert Pytters Hilarides, boer te Penjum
x 1 Penjum 23-1-1763, kalfbroer-en-suster; hy fan Penjum, sy fan Arum
Sytske Wierds Wiarda
* omstrings 1740; dr f. Wierd Wynsens Wiarda en Eibertje Gerrits Kijl (ek Egbertje), sjoch IV
x 2 Arum 24-12-1786, beide fan Arum
Symentje Durks * Winaam omstrings 1755 ~ Arum op belidenis 19-5-1803 †Penjum 25-3-1827, 72 jier; boerinne te Penjum; dr f. Durk Tjipkes en Mijnke Symons
Bern út it earste houlik:
1 Lammert Pytters Hilarides* Wytmarsum 14-9-1763 ~ dêr 9-10-1763 † Aldekleaster ûnder Hartwert 9-5-1839; húsman te Aldekleaster
x Penjum 13-4-1800, hy fan Penjum, sy fan Aldekleaster
Pietje Gerbens * Aldekleaster 7-8-1764 ~ Hartwert 19-8-1764 † Aldekleaster ûnder Hartwert 28-9-1826, 61 jier; boerinne op Aldekleaster; dr f. Gerben Douwes, boer op Aldekleaster, en Antje Hessels
2 Eibertje Pytters Hilarides (ek: Egbertje) * Wytsmarsum 26-10-1764 ~ dêr 11-11-1764
x
Ruurd Goris
3 Wierd Pytters Hilarides
, folget VI.1
4 Hein Pytters Hilarides
* Wytmarsum 12-7-1767 ~ dêr 19-7-1767
5 Hein Pytters Hilarides * Wytmarsum 13-8-1768 ~ dêr 28-8-1768
6 Pytter Pytters Hilarides ~ Wytmarsum 5-11-1769
7 Aukje Pytters Hilarides * Wytmarsum 28-5-1771 ~ dêr 9-6-1771
8 Sytske Pytters Hilarides, folget VI.2
9 Grietje Pytters Hilarides * Arum 28-10-1773 ~ dêr 14-11-1773
10 Aafke Pytters Hilarides * Arum 23-12-1774 ~ dêr 8-1-1775
11 Hein Pytters Hilarides * Arum 22-12-1775 ~ dêr 4-2-1776
12 Pieter Pytters Hilarides * Arum 9-9-1777 ~ dêr 28-9-1777
13 Tjeerd Pytters Hilarides * Arum 9-3-1779 ~ dêr 4-4-1779
Bern út it twadde houlik:
14 Pieter Pytters Hilarides, folget VI.3
15 Aukje Pytters Hilarides * Arum 17-3-1789 ~ dêr 24-4-1789
16 Hein Pytters Hilarides, folget VI.4
17 Tjeerd Pytters Hilarides, folget VI.5
18 Aafke Pytters Hilarides * Arum 2-4-1794 ~ dêr 24-4-1794

V.2

Schelte Lammerts Hilarides * Penjum 7-3-1746 ~ op belidenis Penjum 7-2-1773 † dêr 3-11-1824, soan fan IV Lammert Pytters Hilarides, hûsnr 50, 78 jier; boer te Penjum, û.o. op it Penjumerstrân
x Penjum 12-4-1772
Grietje Johannes Bangma * Penjum 6-1-1751 ~ dêr 10-1-1751 † dêr 19-1-1794, 43 jier; dr f. Johannes Douwes Bangma, boer te Penjum, en Antje Jans Bangma
Bern:
1 Lammert Scheltes * Penjum 24-1-1773 ~ dêr 7-2-1773 † foar 10-2-1791
2 Antje Scheltes Hilarides
* Penjum omstrings 1780
x Arum omstrings 1800 Tæke Ysbrands Tækema * Arum omstrings 1765 ~ 14-3-1802 † Penjum 23-10-1846, 81 jier; boer en ûntfanger Ryks Belestingen te Penjum; sn f. Ysbrand Tækes en Hesseltje Jans Tacoma, boeren te Arum
3 Johannes Scheltes Hilarides
4 Aukje Scheltes Hilarides
5 Sytske Scheltes Hilarides
6 Lamkjen Scheltes Hilarides
7 Grijtie Scheltes Hilarides
8 Lammert Scheltes Hilarides
, folget VI.6

Op 12 desimber 1811 nimme Pijter en  Schelte Lammerts foar har en har bern de namme Hilarides oan. Mar eins befestigje se dy fan, want dy is al in mannich eardere generaasjes yn swang. De farianten Hylarides en Hylarydes stekke by har neiteam sa no en ek de kop op. Mar by Wierd Pytters Hilarides set Hylarides/Hijlarides mei in y/ij de toan.GENERAASJE VI
VI.1 Wierd Pytters Hilarides * Wytmarsum 28-4-1766 ~ dêr 4-5-1766 † Wommels 25-9-1826; soan fan V.1 Pytter Lammerts Hilarides, yn 1817 fisker te Wommels; dêr letter boer
x Wytmarsum 31-1-1790, hy fan Wytmarsum, sy fan Drylts,
Itske Jelles Ekema (ek: Ekama) * Heech omstrings 1765 † Easthim 22-1-1851, 86 jier; by ferstjerren rintenierske te Easthim; dr f. Jelle Douwes Ekema en Jetske Hendriks
Ljouwerter krante, 17-4-1829:

Bern:
1 Jelle Wierds Hilarides * Wommels 27-9-1790 ~ dêr 17-10-1790
2 Pieter Wierds Hilarides, folget VII.1
3 Lolle Wierds Hilarides * Wommels 16-8-1794 ~ dêr 31-8-1794
4 Douwe Wierds Hylarides, folget VII.2

VI.2 Sytske Pytters Hilarides * Wytmarsum 5-9-1772 ~ dêr 27-9-1772 † dêr 26-6-1799, soan fan V.1 Pytter Lammerts Hilarides
Bern by N.N.:
Sytse Hilarides, folget VII.3

VI.3 Pieter Pieters Hilarides (tekenet yn 1814: Pijter Pijters Hijlarides, yn 1841: Hilarides) * Arum 17-3-1787 ~ dêr 15-4-1787 † dêr 18-11-1854; soan fan V.1 Pytter Lammerts Hilarides; boer te Penjum; dêr tsjerkfâd;
x 1 Wûnseradiel 29-5-1813
Baukjen Scheltes Hilarides * Penjum 31-1-1790 ~ dêr 21-2-1790 † dêr 23-6-1835, 45 jier; by trouwen faam te Penjum; dr f. Schelte Lammerts Hilarides, boer te Penjum, en Grietje Johannes Bangma (sjoch V.2)
x 2 Wûnseradiel 23-3-1837
Ymkjen Cornelis de Boer * Surch omstrings 1811 † Penjum 28-12-1853; dr f. Cornelis Douwes de Boer en Jantje Jans Rienstra

Ljouwerter krante, 7-12-1841:

Bern:
1 Lammert Pieters Hilarides
, folget VII.4
2 Schelte Pieters Hilarides
, folget VII.5
3 Symontje Pieters Hilarides
* Wytmarsum 25-5-1837
x 1 Wûnsradiel 18-5-1861
Sytze Sibles Buwala
* Wytmarsum; sn f. Sible Jans Buwalda en Tjamkje Sjoerds Brantsma
1 x Snits 17-1-1868
Eelke Jelles Bouma
* Snits; sn f. Jelle Bouma en Eelkje Douwes van Dijk
4 Jantje Pieters Hilarides
* Wytmarsum 18-7-1838
x Wûnseradiel 29-10-1859
Jacob Ales Visser
* Tsjom; sn f. Ale Pieters Visser en Antje Melles van Dijk
5 Pieter Pieters Hilarides
* Wytmarsum 14-9-1839
6 Cornelis Pieters Hilarides
, folget VII.6

VI.4 Hein Pytters Hilarides, soan fan V.1 Pytter Lammerts Hilarides

VI.5 Tjeerd Pytters Hilarides, soan fan V.1 Pytter Lammerts Hilarides

VI.6 Lammert Scheltes Hilarides (ek: Lambertus) * Penjum 10-2-1791 ~ dêr 6-3-1791 † Penjum 12-7-1855, soan fan V.2 Schelte Lammerts Hilarides, 64 jier; einierd bouboer te Penjum, û.o. op ’e Strânsterpleats op it Penjumerstrân;
Lammert is loateling kanton Bolswert, lichting 1811, hy is nûmerwikselder mei syn ramplesant Eeltje Sytzes van der Meulen, boerefeint te Tsjerkwert
x Wûnseradiel 8-5-1830, 39 en 26 jier
Maaike Johannes Bakker * Penjum ~ Wytmarsum 28-11-1803 † Penjum 15-2-1848, 44 jier; boerinne te Penjum; dr f. Johannes Symons Bakker, boer te Penjum, en Sibbeltje Reinders Tijmstra (ek: Thijmstra)

Hantekeningen ûnder de trou-akte fan Lammert Skeltes Hilarides en Maaike Jehannes Bakker:


Rou-advertinsje yn ’e Ljouwerter krante, 18 en 25-2-1848:

Rou-advertinsje yn ’e Ljouwerter krante:

Oanbesteding fan in nije stjelp:

Boelguod by de erven fan Lammert Skeltes. Ljouwerter krante, 4-4-1856:

Ferhier troch de erven fan Lammert Skeltes. Ljouwerter krante 26-2 en 1-3-1861:

Op ’e nij boelguod by de bern fan Lammert Skeltes. Ljouwerter krante, 26 en 29-3 en 2-4-1861:

Bern:

1 Schelte Lammerts Hilarides, * Penjum 29-5-1831 † dêr 9-10-1838, 7 jier
2 Johannes Lammerts Hilarides
 * Penjum 9-5-1833 † dêr 21-5-1833, 12 dagen
3 Johannes Lammerts Hilarides * Penjum 10-1-1836 † dêr 12-9-1842, 6 jier
4 Hein Lammerts Hilarides, folget VII.7
5 Sibbeltje Lammerts Hilarides * Penjum 8-7-1839 † Bolswert 9-11-1913, 74 jier; by trouwen mei 22 jier al boerinne te Penjum; yn ’e jierren nei 1885 sûnder berop te Bolswert
x Wûnseradiel 10-5-1862, 22 en 27 jier,
Johannes Jans Timmer * Tsjom 28-10-1834 † Bolswert 21-9-1885, 50 jier; boer te Penjum, by ferstjerren sûnder berop te Bolswert; sn f. Jan Johannes Timmer, boer te Tsjom, en Pietje Wytzes Hilverda
Jehannes x 1 Frjentsjerteradiel 8-5-1858, 23 en 22 jier,
Jetske Epkes Engga * Arum 6-4-1836 † Penjum 15-10-1869, 24 jier; dr f. Epke Foekes Engga, boer te Arum, en Romkje Ulbes Hannema, boerinne te Arum, letter te Kimswert

Ljouwerter krante, 23-9-1885:

Bern
1 Jan Timmer * Penjum 6-8-1859 † Bolswert 6-11-1923, 64 jier [] Kimswert; greidboer te Kimswert; x Frjentsjerteradiel 25-5-1882, 22 en 19 jier, Romkje Anema * Achlum 17-9-1862 † 20-3-1935 [] Kimswert; dr f. Wybe Wigles Anema, boer te Achlum, en Wypkje Cornelis Blanksma
Bern fan Sibbeltsje Hilarides en Jehannes Timmer:

1 Lammert Johannes Timmer * Penjum 28-3-1863 † Bolswert 1-10-1931, 68 jier; yn 1893, ’94 muzykûnderwizer te Bolswert, yn 1919 dêr pianohanneler; x Wûnseradiel 3-6-1893, 30 en 23 jier, Ruurdtje Posthumus * Tsjerkwert 2-1-1870 † Bolswert 18-10-1954, 84 jier; dr f. Gerrit Rienks Posthumus, yn 1861, ’70 keapman te Tsjerkwert, yn 1893 dêr winkelman, en Ynskjen Sybrens Zysling
2 Pietje Timmer * Penjum 18-6-1865; x Bolswert 6-5-1887, 21 en 40 jier, Albert Jacob Onnekes * Ulrum; Nederlâns Herfoarmd dûmeny, yn 1887 te Winkel; sn f. Willem Bronneger Onnekes en Eilana Alberts Ritzema
3 Maaike Timmer * Penjum 30-9-1867 † Snits 20-7-1945, 77 jier
4 Jetske Timmer * Penjum 20-3-1870 † dêr 12-4-1873, 3 jier
5 Jetske Timmer * Penjum 7-3-1874 † dêr 10-10-1876, 2 jier
6 Grietje Timmer * Penjum 9-8-1875 † Bolswert 2-3-1929, 53 jier
6 Grietje Lammerts Hilarides * Penjum 6-4-1841 † Haren 10-1-1914, 73 jier
x Wunseradiel 16-4-1863, 22 en 34 jier,
Anthonius Henricus van Ringh * Tsjerkwert 25-1-1829 † Penjum 4-1-1891, 61 jier; (Anthonius is fan geboarte Roomsk katolyk, syn bern binne Nederlâns Herfoarmd); by x yn 1863 genêshear te Penjum; sn f. Henricus Anthonius van Ringh, sjirurgyn en froedmaster te Tsjerkwert en Penjum, en syn twadde frou Tietje Jeltes Tadema (ek: Titia);
Anthonius x 1 Wûnseradiel 1-3-1860, 31 en 21 jier, Ysbranda Franses Hoitinga * Penjum 14-4-1838 † dêr 1-9-1861, 23 jier; dr f. Frans Joukes Hoitinga en Jetske Tækes Takoma

Ljouwerter krante, 1 en 2-1-1891:

Ljouwerter krante, 1 en 7-1-1891:

Ljouwerter krante, 23 en 26-1-1891:

Ljouwerter krante, 2 en 16-2-1912:

Bern:
1 Titia Agatha van Ringh * Penjum 12-10-1860 † Oosthuizen 26-11-1922, 62 jier; wennet yn 1884 te Enschede; x Wûnseradiel 27-2-1890, 29 en 27 jier,  Jhr Dirk van Foreest * Haarlemmermeer 3-5-1862 † Den Haach 24-2-1956; arts te Wormerveer en Heemskerk; sn f. Jhr Hendrik Albert van Foreest, te Baarn, en Engelina Arnolda Quanjer
Bern fan Gryt Hilarides en Anthonius van Ringh:
1 Maria Elisabeth van Ringh * Penjum 1-3-1864; x Wûnseradiel 1-8-1889 Bote Gosses Bruinsma * Arum 18-8-1857; arts te Berltsum; sn f. Gosse Botes Bruinsma, genêshear te Arum, en Akke Willems
2 Henricus Anthonius van Ringh * Penjum 16-4-1865 † dêr 24-8-1865, 4 moanne
3 Henricus Anthonius van Ringh * Penjum 2-9-1866 † dêr 28-5-1868, 1 jier
4 Sophia Louisa van Ringh * Penjum 21-11-1867 † Apeldoorn 12-3-1951, 83 jier; wennet yn 1906 Mauritsstraat 44 te Utrecht; x Wûnseradiel 7-5-1895, 27 en 31 jier, Jhr Arnold Engelinus van Foreest * Haarlemmermeer 20-6-1863 † Apeldoorn 24-6-1954, 91 jier; haademployee P.T.T.; sn f. Jhr Hendrik Albert van Foreest, te Baarn, en Engelina Arnolda Quanjer
5 Lambertina Johanna van Ringh * Penjum 17-8-1869 † dêr 15-11-1875, 6 jier
6 Lambertus Henricus van Ringh * Penjum 9-2-1871 † dêr 7-5-1872, 1 jier
7 Henriëtte Augusta van Ringh * Penjum 23-12-1872 † Utrecht 31-7-1962, 89 jier; x Wûnseradiel 4-6-1896, 23 en 29 jier, Johan Willem Adriaan Cornelis van Loenen * Wolsum 20-2-1867 † Beverwyk 14-4-1943, 76 jier; kandidaat notaris; gemeenteskretaris te Beverwyk; sn f. Frederik Adriaan van Loenen, Nederlâns Herfoarmd dûmeny, en Josephina Henriëtte Julie Victorine Lebrun
8 Rudolph Ernst van Ringh * Penjum 14-12-1874 † dêr 25-4-1875, 1 jier
9 Margaretha Antoinette van Ringh * Penjum 13-6-1876 † Bloemendaal (NH) 17-5-1957, 80 jier; x Wûnseradiel 9-4-1906, 29 en 30 jier, Edsgard Tammo de Boer * Ferwert 11-3-1876 † Amsterdam 18-2-1956, 79 jier; Nederlâns Herfoarmd dûmeny; wennet yn 1912 te Lippenhuzen; sn f. Jan Klaassesz de Boer, notaris, en Atje Valentijne Jellema
7 Schelte Lammerts Hilarides, folget VII.8
8 Johannes Lammerts Hilarides
, folget VII.9
9 Maaike Lammerts Hilarides * Penjum 1848 † dêr 13-1-1849, 11 moanne

Lammert Skeltes en Maaike Jehannes har erfgenamten ferhiere de âlderspleats. Ljouwerter krante, febrewaris 1856: 

 Ljouwerter krante 15-5-1861:

Trije bruorren, twa sweagers en in skoanheit steane op ien lijn wat wetterskipssaken oanbelanget: Anthonius van Ringh, de man fan Gryt Hilarides, Jehannes, Skelte, Hein, Jehannes, Jehannes Timmer, man fan Sibbeltsje en Cornelis Banning skoanheit fan Jehannes. Oprop yn ’e Ljouwerter krante:


GENERAASJE VII

VII.1 Pieter Wierds Hijlarides * Wommels 15-10-1792 ~ dêr 4-11-1792 † Nijesyl ûnder Easthim 27-1-1867; soan fan VI.1 Wierd Pytters Hilarides by x sûnder berop te Wommels, sûnt likernôch oktober 1818 boer te Heech, letter te Nijesyl ûnder Easthim
x Hinnaarderadiel 3-1-1818, 25 en 19 jier
Rinske Fongers Ringnalda * Easterein 15-2-1798 ~ dêr 26-2-1798 † Easthim 8-6-1879; dr f. Fonger Klazes Ringnalda, boer te Easterein, Abbegea en Folsgeare, en Jiskjen Freerks Plantenga, hat as widdo twa pleatsen yn besit, ien te Abbegea en ien te Folsgeare

Hjirûnder hantekeningen ûnder de trou-akte fan Pieter Wierds Hylarides en Rinske Fongers Ringnalda. Pieter tekenet mei Pieter Wierds Hijlarides, syn broer Jelle mei J W Hilarides, har heit mei Wierd P: Hijlarides, omke Lammert mei L,,P,, Hilarides. De farianten oangeande achternamme gean hjirre no noch troch de generaasjes hinne. Mar tenei wurdt ûnder de neiteam fan Pieter en Rinske de famyljenamme mei in y – of likefolle in ij – skreaun.

Pieter Wierds en Rinske Fongers binne otterdoks Nederlâns Herfoarmd, dat docht ek bliken út ’e tekst yn ’e ûndersteande rou-advertinsje.
Ljouwerter krante, 21-1-1867:

Bern, steane meastentiids ynskreaun as Hylarides of Hijlarides:
1 Tjitske Pieters Hylarides * Heech 27-10-1818
x Wymbritseradiel 15-5-1841, 22 en 21 jier,
Rudolphus Rudolphus Wierda * Wâldsein; by x arbeider te Tsjerkgaast, wennet yn 1851 te Easthim; sn f. Rudolphus Johannes Wierda en Antje Johannes Rudolphi
2 Jiskjen Pieters Hylarides * Heech 21-10-1819; by x fan boerebedriuw te Heech;
x Wymbritseradiel 12-12-1838, 19 en 24 jier,
Johannes Rudolphus Wierda * Tsjerkgaast; boer te Wâldsein; sn f. Rudolphus Johannes Wierda en Antje Johannes Rudolphi
3 Wierd Pieters Hylarides, folget VIII.1
4 Sytske Pieters Hilarides * Heech 3-7-1823; yn 1851 boerefaam te Heech, by har heit en mem tink
5 Fonger Pieters Hilarides * Heech 23-7-1825; by x boerefeint te Heech en yn 1851 allyksa;
x Wymbritseradiel 20-5-1854, 28 en 20 jier,
Yttje Sipkes Douma * Smelbrêge; by x boerefaam te Teroele; dr f. Sipke Aukes Douma, boer te Teroele, en Yttje Alles de Boer
6 Martzen Pieters Hylarides * Heech 2-9-1827; by beide houlikken sûnder berop te Heech; wennet yn 1851 te Abbegea;
x Wymbritseradiel 24-4-1852, 24 3n 23 jier
Jetse Willems Wiersma * Aldegea (Wymbrits); by x winkelman te Aldegea (W.); sn f. Willem Tjerks Wiersma en Martzen Ykes Ykema
x 2 Wymbritseradiel 26-11-1857, 30 en 32 jier,
Haitze Bokma * Bolswert; by x boekdrukker te Heech; yn 1851 boer te Nijhuzum; sn f. Jacob Watses Bokma en Mettje Haitzes van Els
7 Trijntje Pieters Hylarides * Heech 5-5-1829
x Wûnseradiel 5-5-1849, 19 en 22 jier,
Folkert Wybrens de Boer * Tsjerkwert; by x sûnder berop te Tsjerkwert; sn f. Wybren Sytses de Boer, boer te Tsjerkwert, en Eertje Folkerts Dijkstra
8 Antje Pieters Hylarides * Heech 10-6-1833
x Wymbritseradiel 19-5-1855, 21 en 23 jier,
Douwe Joukes Gietema * Winsum; by x fan boerebedriuw te Folsgeare; sn f. Jouke Heins Gietema, boer te Folsgeare, en Antje Douwes Yntema
9 Jetske Pieters Hylarides * Heech 21-9-1835 † dêr 25-3-1851
10 Lammert Pieters Hylarides * Heech 11-8-1837; boer te Heech;
x Wymbritseradiel 12-4-1861, beide 23 jier,
Baukjen Hilbrandts Boschma * Folsgeare; by x fan boerebedriuw te Folsgeare; dr f. Hilbrandt Rintjes Boschma, boer te Folsgeare, en Anneke Sytzes Osinga

VII.2 Douwe Wierds Hylarides, soan fan VI.1 Wierd Pytters Hilarides

VII.3 Sytse Hilarides * Penjum omstrings 1799 † dêr  16-5-1830; soan fan VI.2 Sytske Pytters Hilarides; by x skuonmakker te Penjum, yn 1828, ’29 dêr kleanmakker;
x Wûnseradiel 27-10-1827, 28 en 21 jier,
Heintje Heins Postma * Penjum 15-4-1806 ~ dêr 27-4-1806 † Frjentsjer 23-3-1838, 34 jier; giet 3-11-1833 út Penjum nei Seisbierrum; dr f. Hein Baukes Postma, arbeider te Penjum, en Rinske Pieters Koopmans
Heintsje x 2 Barradiel 26-11-1832, 26 en 30 jier, Pieter Jans van der Burg * Berltsum 12-2-1802 † Easterbierrum 10-6-1881; yn 1825 arbeider te Easterbierrum, yn 1827 dêr koaltsjer; by x yn 1832 arbeider te Seisbierrum; yn 1838 arbeider te Frjentsjer; sn f. Jan Berends van der Burg (ek: Barends van den Burg), arbeider, en Dieuke Ymes (van Schepen)
Piter x 1 Tjitske Sasses Jepma † Tsjummearum 9-10-1831
Bern:
1 Lammert Sytses Hilarides * Penjum 17-6-1828 † dêr 10-3-1829, 6 moanne, hûsnr P20

Hantekening fan Sytse ûnder de berte-akte fan syn soan Lammert, grif neamd nei Sytse syn âldste omke Lammert Piters Hilarides, dy’t gjin bern hat (sjoch V.1.1). En Lammert is de bewende namme.


VII.4 Lammert Pieters Hilarides (by de berte ynskreaun as Lambartus; ek: Lambertus; tekenet sels: Hylarides); soan fan VI.3 Pieter Pieters Hilarides
* Penjum 8-8-1814; by trouwen sûnder berop te Wytmarsum; boer te Wytmarsum;
x Wûnseradiel 8-5-1841, 26 en 25 jier,
Gerkje Aukes Doornbos (tekenet sels: Dorenbos) * Wytmarsum; by trouwen faam te Wytmarsum; dr fan Auke Hayes Doornbos en Dieuwke Watzes Hibma
Bern:
1 Baukje Lammerts Hilarides
x Ale Visser
2 Dieuwke Lammerts Hilarides
x Sjouke Rusticus
3 Pieter Lammerts Hilarides
; emigreard nei de USA
4 Grietje Lambertus Hilarides
* Wytmarsum; by trouwen sûnder berop te Penjum;
x Wûnseradiel 21-4-1870, 26 en 24 jier,
Rintje Hilbrands Boschma, sjoch: Kertiersteat Grietje Sinnema – nûmer 12
5 Aukje Lammerts Hilarides
x Tæke Sytses Rypma


VII.5 Schelte Pieters Hilarides, soan fan VI.3 Pieter Pieters Hilarides


VII.6 Cornelis Pieters Hilarides, soan fan VI.3 Pieter Pieters Hilarides


VII.7 Hein Lammerts Hilarides * Penjum 3-11-1837 † dêr 8-9-1891, 53 jier, soan fan VI.6 Lammert Scheltes Hilarides, boer op Meilsma sate te Penjum; tsjerkfâd te Penjum
x Wûnseradiel 10-5-1862, beide 24 jier
Akke Hessels Roorda * Kimswert 30-10-1837 † Bolswert 26-7-1911, 73 jier; boerinne op Meilsma state te Penjum; dr f. Hessel Pieters Roorda, boer te Kimswert, en Imkje Jacobs Hayema (yn berte-akte fan Akke: Hoyema; yn stjerakte fan Akke: Haarsma)

Hein Lammerts Hilarides. Fotograaf: A. Molenaar Bolswert:

Akke Hessels Roorda. Fotograaf: Jakob de Vries Gzn, Harns, Bolswert, Snits
Dizze portretten wienen yn gâns opkeamers fan har neiteam húsriem, gauris útfergrutte en foarnaam ynliste.

Ljouwerter krante, 6, 9 en 10-5-1887:

Ljouwerter krante, 13-5-1887:Hein Lammerts sit mei de heit fan syn skoansoan Piter van Popta yn it oargelfûns. Yn april 1878 wurdt in
nij  tsjerke-oargel oanskaft.
Ljouwerter krante 1-4-1878:

De Penjumer tsjerketerp wurdt yn 1885 ôfgroeven. Poerbêst foar earme sângrûn, in moaie ynstruier foar de tsjerke.
Ljouwerter krante 13-2-1885:

Op 2-8-1894 is der boedelskieding oangeande it guod fan Akke Hessels Roorda oangeande sate en lân te Penjum fan in wearde f 71.820,00.
(Notarieel Argyf 136049, akte 01988)
Op  15-8-1908 ferkeapet Akke Hessels Roorda mei har soannen Skelte en Piter de sate en lannen Meilsma sate te Penjum oan:
Pieter van Popta, Broer van Popta, Lammert Johannes Hilarides, Petrus Nathanaël Rypma, Sjerp Bleeker, Cornelis Attema, Ynze Karsten – allegear te Penjum, en oan Cornelis Martens Dijkstra, Rienk Abes Zwaagstra – te Koarnwert, en Johannes Heins Hilarides te St.-Jabik.
(Notarieel Argyf 099067, akte 00191)

Bern:
1 Lammert Heins Hilarides, folget VIII.2
2 Maike Heins Hilarides (by de berte ynskreaun as Maike, oars meast Maaike) * Penjum 17-7-1864 † dêr 19-7-1884, 19 jier

Maaike Hilarides.
Fotograaf earste foto: Gebr. Cordes, Snits, Bolswert. De twadde foto hat ynliste west, de foto mei paspartû is bewarre bleaun.


Ljouwerter krante, 11, 15 en 18-1-1884:

Ljouwerter krante, 5-2-1884:

3 Emkje Heins Hilarides * Penjum 6-7-1866 † Gaast 8-11-1904, 38 jier [] Penjum;

Ljouwerter krante 7-9-1866:

x Wûnseradiel 25-5-1901, 34 en 41 jier
Eelke Tækes Wiersma * Rie 23-10-1859 † Gaast 19-1-1933 [] Penjum; by x yn 1901 boer te Kimswert; yn 1906 greidboer te Gaast; sn f. Tæke Lefferts Wiersma, boer te Rie, en Eelkje Martens Gerbens
Bern:
1 Marten Tæke Wiersma * Gaast 17-7-1902
Eelke x 2 Wûnseradiel 6-10-1906, 46 en 30 jier
Wytske Buwalda * Arum 15-7-1876 † 17-3-1964 [] Rie; by x sûnder berop te Gaast; dr f. Wybe Pieters Buwalda, timmermans- en weinmakkersfeint, letter weinmakker te Arum, en Antje Tjeerds Pollema
Bern:
2 Anna Wiersma * Gaast 21-9-1907
3 Tæke  Wiersma * Gaast 23-11-1910
4 Sibbeltje Heins Hilarides * Penjum 20-3-1868 † dêr 25-12-1945 [] Penjum, 77 jier;
x Wûnseradiel 3-6-1899, 31 en 28 jier
Sjerp Jelles Bleeker * Penjum 12-7-1868 [] Penjum; gernier, letter boer te Penjum; sn f. Jelle Sjerps Bleeker, yn 1868 arbeider te Penjum, yn 1899 dêr gernier, en Marij Pieters de Witte
Bern:
Jelle Sjerps Bleeker * Penjum 13-8-1901 † dêr 27-12-1921, 20 jier [] Penjum; by ferstjerren sûnder berop te Penjum

Sjerp Jelles Bleeker, Sibbeltsje Hilarides en Jelle. Fotograaf: Austermühle, Bolswert:

Jelle Bleeker, Sibbeltje Hilarides en Sjerp Jelles Bleeker:

Jelle Bleeker:

5 Jetske Heins Hilarides * Penjum 29-8-1869 † dêr 22-11-1911, 42 jier [] Penjum;
x Wûnseradiel 27-1-1897, 27 en 25 jier
Broer Pieters van Popta * Penjum 25-3-1871 † dêr 29-3-1927, 56 jier [] Penjum; boer te Penjum, sûnt 1908 op Meilsma state – dy’t kocht is fan Jetske har
mem en bruorren; sn f. Pieter Broers van Popta, boer te Penjum, en Rigtje Cornelis Banning
Jetske Hilarides. Fotograaf: J.H. Slaterus, Ljouwert:

Bern:
1 Akke van Popta * Penjum 4-6-1897 † 9-1-1985 [] Penjum
2 Rigtje van Popta * Penjum 26-6-1900 † 21-1-1972 [] Penjum;  x Wûnseradiel 18-5-1926, 26 en 25 jier, Jacob de Vries * Kimswert 4-8-1900; by x boekhâlder te Amsterdam; sn f. Tjeerd Jacobs de Vries, timmerman te Kimswert, en Riemkje Jans Rauwerda
3 Maike van Popta * Penjum 25-9-1903 † 29-10-1990 [] Penjum
4 Pieter van Popta * Penjum 10-9-1908 † 12-2-1998; x A. Noordenbos

Maaike, Pieter, Akke en Rigt van Popta:


6 Hessel Heins Hilarides
 * Penjum 8-1-1871 † dêr 14-3-1890, 19 jier
Hessel Heins Hilarides. Fotograaf: Jakob de Vries Gzn, Harns, Bolswert, Snits:

7 Schelte Heins Hilarides * Penjum 28-7-1872 † dêr 10-3-1873, 7 moanne

Rou-advertinsje Ljouwerter krante 18 en 21-3-1873:

8 Schelte Heins Hilarides, folget VIII.3
9 Grietje Heins Hilarides * Penjum 17-2-1875, twilling mei Jehannes, † dêr 25-2-1877, 2 jier

Ljouwerter krante, 2-3-1877:

10 Johannes Heins Hilarides * Penjum 17-2-1875, twilling mei Grytsje, † dêr 22-6-1875, 4 moanne
11 Johannes Heins Hilarides, folget VIII.4
12 Pieter Heins Hilarides * Penjum 28-3-1880 † Ljouwert 30-10-1945, 65 jier; boer te Penjum; wennet mei syn frou sûnt 10-3-1921 yn Ljouwert;
x Ljouwerteradiel 8-5-1905, 25 en 30 jier; skieding Gerjochtshof Ljouwert 6-10-1933
Tietje Span * Britsum 24-3-1868 † Ljouwert 25-5-1963, 95 jier; dr f. Doede Johannes Span, boer te Britsum en Feinsum, en Sjieuwke Hyltjes Hoekstra; pleechdochter: Frieda Leopoldina Ratz x prof. dr Jacob Cornelis Dorst, sjoch: Z.P.C.

Piter Hilarides. Fotograaf: De Jong, Ljouwert, It Hearrenfean:

Tyt Span en Piter Hilarides. Fotograaf: M.Th.S. van der Hoek, Ljouwert:


Pendantportretten: Piter Heins Hilarides en Tyt Span. Fotograaf: Van der Peijl, Ljouwert:VII.8 Schelte Lammerts Hilarides * Penjum 11-6-1844 † dêr 9-4-1895, 50 jier; boer en hynstefokker op Pybema state te Penjum; brûker fan in pleats op Holpryp ûnder Tsjom; bestjoerslid Wetterskip Der  Vifdeelen Zeedijken Buitendijks en fan Wetterskip ‘Pingjum’
x Bolswert 4-5-1867, beide 22 jier
Aafke Ulbes Rijpma 
* Penjum 14-11-1844 † dêr 26-1-1925, 80 jier; dr f. Ulbe Pieters Rijpma, boer te Penjum, en Eelkjen Petrus Nathanaels Lomars
Bern:
Lammert Scheltes Hilarides
, folget VIII.5

De faam is stoarn. De patroan pleatst in advertinsje. Har âlden ha dêr mooglik de sinten net foar.
Ljouwerter krante 15 en 17-6-1873: 

Ljouwerter krante 5-9-1873:

Skelte Lammerts syn dekhynsten stean ynskreaun yn it Hynstestamboek – lykas fokhynst De Paauw – en dêr wint er prizen mei. Hy adverteart geregelwei.
Ljouwerter krante 11 en 18-2-1876:

Ljouwerter krante, 5 en 12-10-1877:

Ljouwerter krante, 8 en 15-2-1878:

Ljouwerter krante 31-5 en 4 en 21-6-1878:Ljouwerter krante, 26-9-1887:


VII.9 Johannes Lammerts Hilarides
* Penjum 28-3-1846 † 28-10-1918, 72 jier [] Penjum; boer en feefokker te Penjum; bestjoerslid wetterskip Der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks; bestjoerslid liberale Kiesvereeniging Humaniteit
x Bolswert 4-5-1867, 21 en 20 jier,
Hiltje Cornelis Banning * Penjum 5-3-1847 † Ljouwert (wenjend te Penjum) 16-2-1933, 85 jier [] Penjum; dr f. Cornelis Hermanus Banning, bakker en keapman te Penjum, en Antje Doekles Yntema

Ljouwerter krante, 28 en 30-7-1871:

Ljouwerter krante, 28-2 en 3-3-1871:

Ljouwerter krante, 26 en 31-3-1876:

Ljouwerter krante, 15-6-1877:

Johannes freget arbeiders op Alde Maaie. Ljouwerter krante, 21-1-1880:

Bern:
1 Trijntje Johannes Hilarides * Penjum 12-4-1868 † Bockema state, Marsum 3-10-1940 [] Froubuorren
x Wûnseradiel 26-5-1897
Douwe Arjens Wassenaar * Froubuorren 19-6-1865 † Ljouwert 24-9-1919 [] Froubuorren; boer te Froubuorren; 1899-sept. 1911 gemeenteriedslid fan It Bildt foar de liberale partij; sn f. Arjen Douwes Wassenaar, boer oan ’e Alddyk/hoeke Attesweg ûnder Froubuorren, en Froukje Klazes Osinga
Bern:
1 Arjen Douwes Wassenaar * Froubuorren 2-5-1898 † Harns 25-6-1935; bou- en greidboer op Boatlân te Penjum; x Rinske Broersma * Harns 31-8-1900 † dêr 25-4-1900; dr f. Hendrikus Johannes Broersma, timmerman en oannimer te Harns, en Jeltje Hendriks Koopmans (Rinske is in suster fan Johannes Broersma, sjoch VIII.5.1) 
2 Johannes Douwes Wassenaar * Froubuorren 5-8-1911; boer op Bockema state te Marsum; x It Bildt 30-8-1941 Anna Margaretha Bierma * St.-Anne 2-4-1917; dr f. Douwe Jans Bierma, boer te St.-Anne, en Jitske Lammerts Dijkstra
2 Antje Johannes Hilarides * Penjum 8-11-1876 † Warkum 7-8-1957, 80 jier [] Penjum

x Wûnseradiel 15-8-1907, 30 en 33 jier
Ulbe Rijpma * Penjum 1874 † dêr 21-6-1945, 71 jier [] Penjum; oant syn ferstjerren boer te Penjum; sn f. Petrus Nathanaël Ulbes Rijpma, keapman en boer te Penjum, en Antje Scheltes Takoma
3 Lammert Johannes Hilarides, folget VIII.6
4 Mayke Johannes Hilarides 11-12-1880 † Frjentsjer 6-12-1958, 77 jier [] Penjum

Penjum, begjin 20ste iuwGENERAASJE VIII

VIII.1 Wierd Pieters Hylarides
* Heech 20-11-1821 † Burchwert 16-11-1998,76 jier; soan fan VII.1 Pieter Wierds Hijlarides by earste houlik en yn 1844 fan boerebedriuw te Heech, yn 1846, ’49 dêr arbeider; by twadde houlik en dêrnei boer te Burchwert;
x 1 Wymbritseradiel 3-6-1843, 21 en 19 jier,
Trijntje Aukes Nauta
* Heech 18-4-1824 † dêr 3-10-1849, 25 jier; dr f. Auke Jurjens Nauta, boer te Heech, en Korneliske Wybrens Jaarsma (ek: Corneliske)
x 2 Wûnseradiel 7-1-1858, 36 en 41 jier,
Jantje Wybrens Boorsma
* Hichtum 7-10-1816 † Bolswert 5-11-1867, 51 jier; by twadde houlik boerinne te Burchwert; dr f. Wybren Douwes Boorsma. Mr timmerman te Hichtum, en Yttje Johannes Althusius
Jantsje x 1 Wûnseradiel 23-5-1840, 23 en 22 jier, Thijs Douwes Bruinsma * Tsjerkwert; boer te Tsjerkwert; sn f. Douwe Thijses Bruinsma, boer te Tsjerkwert, en Sjoerdtje Folkerts Dijkstra
Bern út it earste houlik:
1 Korneliske Wierds Hylarides
* Heech 4-2-1844 † dêr 2-9-1844, 6 moanne
2 Pieter Wierds Hylarides * Heech 8-11-1846 † dêr 8-11-1849, op syn tredde jierdei
Ut it twadde houlik:
3 Pieter Wierds Hylarides, folget IX.1 

VIII.2 Lammert Heins Hilarides * Penjum 2-2-1863 † Boazum 8-1-1939, 75 jier [] Boazum; soan fan VII.7 Hein Lammerts Hilarides; by x fan boerebedriuw te Penjum; yn 1900 suveldirekteur te Tsjummearum; yn 1922, ’24 greidboer te Boazum; yn 1938 idem te Wiuwert
x Wûnseradiel 9-7-1892, 29 en 25 jier,
Sjoukje Rudolphi * Skearnegoutum 12-5-1867 † Ljouwert 14-2-1964 [] Boazum; dr f. Hendrikus Philippus Arnoldus Rudolphi, boer te Skearnegoutum; by x fan Sjoukje ‘zonder bekende woonplaats doch zeer waarschijnlijk in Amerika’, en Anna Syperda
Bern:
1 Anna Lammerts Hilarides * Penjum 25-10-1893 † Ljouwert 2-1-1981 [] Boazum; by x sûnder berop te Boazum;
x Baarderadiel 10-5-1922, 28 en 27 jier,
Reinder Hette Wassenaar * Easterlittens 17-2-1895 † Ljouwert19-5-1984 [] Boazum; greidboer te Weidum en Ljouwert, sn f. Jan Philippus Wassenaar, greidboer te Easterlittens en Weidum, en Antje Tjeerds Joustra, greidboerinne te Weidum
Bern:
1 Sjoukje Wassenaar * Ljouwert 9-3-1923 † Easterwâlde 22-11-2015 [] Wurdum; x Jan Piersma * 21-4-1922 † 20-3-1966 [] Wurdum
2 Jan Philippus Wassenaar * 9-3-1923; greidboer te Ljouwert; x Doanjewerstal 8-9-1955 Grietje de Vries * Broek 19-9-1930; dr f. Klaas  Jelles de Vries en Elisabeth Aukes van der Hoek 
2 Hein Lammerts Hilarides, folget IX.2
3 Hessel Lammerts Hilarides * Tsjummearum 10-12-1900 † Ljouwert 7-6-1974 [] Boazum; greidboer te Wiuwert;
x Frjentsjer/Frjentsjerteradiel 25-3-1938, 37 en 36 jier,
Tietje van de Witte * Skalsum 2-12-1901 †  Wiuwert 19-4-1953 [] Boazum; dr f. Jan van de Witte, greidboer te Wiuwert, en Riemke Feikema

VIII.3 Schelte Heins Hilarides * Penjum 30-7-1872 † Frjentsjer (Albertus Teltingstrjitte 5) 13-4-1955, 81 jier [] Skalsum; soan fan VII.7 Hein Lammerts Hilarides; boer op Meitsma state te Penjum, letter op Lyts Molswert ûnder Skalsum

Ljouwerter krante, 2-8-1872:

x Wûnseradiel 21-5-1905
Geertje Harmens van der Ploeg * Rie 12-9-1872 † Frjentsjer (Albertus Teltingstrjitte 5) 7-3-1962, 89 jier [] Skalsum; hantwurkûnderwizeres te Muntsjesyl; húshâldster by Minne Cornelis Blanksma te Skalsum, dêrnei by har twadde man te Penjum op Lyts Molwert; dr f. Harmen Jans van der Ploeg, arbeider te Rie, en Rinske Dirks Meijer
Geartsje x 1 Frjentsjer 16-7-1898, 31 en 25 jier Reimer Rinses Brouwer * Sjoelema state op Koutum ûnder Menaam 15-2-1867 † Muntsjesyl 1-3-1902, WykB nr 73A [] dêr , ûnderwizer te Muntsjesyl; sn f. Rinse Reimers Brouwer, boer op Sjoelema state op Koutum ûnder Menaam, letter gernier te Menaam, en Jantje Feikes van Schepen
Dochter:

Rinske Reimers Brouwer * Muntsjesyl 30-10-1899 † Frjentsjer 26-6-1989 [] Skalsum.
By de berte ynskreaun as Rinske, yn famylje- en oare dokuminten wol bedeftige as Renske, lykas sa faak gebeurde

Soan:
Hein Lammert Scheltes Hilarides, folget IX.3

Troufoto fan Skelte Heins Hilarides en Geartsy van der Ploeg. Fotograaf: De Jong, Ljouwert, It Hearrfean, Snits:

Rinske Reimers Brouwer,  3 jier. Fotograaf: P. Timmer, Frjentsjer, 2e Noord. As Rinske in lyts flarde is, neamd se harsels yn ’e Skalsumer en Frjentsjerter rûnten Rinske Hilarides

Hein Lammert Hilarides, 4 jier, en Rinske Reimers Brouwer, 11 jier. Fotograaf: Obbema & De Bruin, Ljouwert, Snits:

 Lyts Molswert ûnder Skalsum. Schelte Heins Hilarides en Geertje Harmens van der Ploeg litte yn 1899 de kop-hals-romp op dit stee ôfbrekke en sette in nije stjelp. De kop stie fan ’e dyk ôf, de nije stjelp hat it sicht op ’e Ryksstrjitwei fan Ljouwert nei Frjentsjer, dêr’t de tram dan noch rydt.
Nei Skelte en Geartsy buorkje hjir Hein Lammert Hilarides en Atsje Straatsma en dy wurde opfolge troch de muoike- en omkesizzers: Cathrinus Straatsma en Tine Rienks.

Rinske Reimers Brouwer, dochter fan Geartsje har earste man, leit de earste stien. Rinske hat har eigen heit noait kennen, Skelte Hilarides is yn wêzen har heit. Rinske skewielet en bedielt harsels as lytse flarde yn Skalsum en omkriten ek mei Hilarides. Letter is it Juffrou Brouwer en neigeraden fansels Frou Brouwer, wat se sels dan ek wol. Wat is yn in namme?
.

FOTO’S 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
VIII.4 Johannes Heins Hilarides
* Penjum 20-9-1878 † Frjentsjer 11-11-1944 [] St.-Jabik; soan fan VII.7 Hein Lammerts Hilarides; komt as boerker bij de wede Tjitske Bouma op ’e plaats an ’e Middelweg-west 230 onder St.-Jabik; na syn trouwen met hur dêr boer
x ’t Bildt 14-10-1905
Tjitske Doedes Bouma * Froubuurt 27-11-1876 † St.-Jabik 15-7-1956 [] St.-Jabik; boerin te St.-Jabik; dr f. Doede Sipkes Bouma, boer onder Froubuurt, en Geertruida Sybes Boelstra
Tjitske x 1 Luwt 11-3-1896 Dirk Arjen de Jong * St.-Anne 28-10-1869 † St.-Jabik 5-4-1902 [] St.-Jabik; boer te St.-Jabik; sn f. Jentje Dirks de Jong, boer te St.-Anne, en Næntske Roelofs van der Mey

Johannes Heins Hilarides. Fotograaf: De Jong, Ljouwert:

Tjitske Bouma. Fotograaf: De Jong, Ljouwert:

De plaats an ’e Middelweg-west dêr’t drie generasys Hilarides op boerke:

In ’e tún an ’e noordkant: Doede, Jentje Arjen, Næntske, Trui, Tjitske Bouma, Johannes Hilarides en foaran Renske Hilarides
Sien Erfgoed Fundaasje Douwe Zwart – Bildtse plaatsen – nr 21

Kines De Jong:
1 Jentje Arjen de Jong * St.-Jabik 22-1-1898 † Pitersbierum 12-12-1943; boer te Pietersbierum; x ’t Bildt 16-5-1923 IJtje Bierma * St.-Anne 10-7-1898 † 27-10-1990 [] St.-Jabik; dr f. Hessel Douwes Bierma, boer te St,-Anne, en Trijntje Gerbens de Jong
2 Geertruida de Jong * St.-Jabik 8-2-1927; ’t Bildt 11-5-1926 Hille Botma * Anjum 11-11-1899; boer te Anjum; sn f. Pieter Jacobs Botma, boer te Anjum, en Kornelie Idses van Eizinga
3 Doede de Jong * St.-Jabik 18-3-1900 † Tsjummarum 14-8-1960 [] Tsjummarum; boer; x Luwt 14-4-1928 Klaaske Lettinga * Menaam 5-9-1904 † Luwt 24-10-1955 [] Tsjummarum; dr f. Dirk Baukes Lettinga, boer te Menaam, en Hinke Roelofs Oostra 

4 Næntske de Jong * St.-Jabik 17-6-1901; x ’t Bildt 11-5-1926 Garko Bauko Luteyn * Terwispel 16-5-1898; arts; sn f. Abraham Johannes Luteyn, opperwachtmeester bij de maresjaussee, en Antje Wieringa

Jentje Arjen de Jong. Fotograaf: W. en K. Heeringa, Dokkum:

Geertruida de Jong:

Næntske de Jong:

Hein Lammert en Renske Hilarides:


Kines Hilarides:

1 Hein Lammert Johannes Hilarides, folgt IX.4
2 Renske Akke Hilarides * St.-Jabik 5-10-1909;
x ’t Bildt 28-5-1935, 25 en 26 jaar,
Watze Hiddinga * Dronryp 21-1-1909; boer; sn f. Klaas Dirks Hiddinga, boer te Dronryp, en Trijntje Watzes Jensma
Bern:
1 Tjitske Hiddinga * Dronryp 11-3-1938; x Menameradiel 29-12-1966 Meindert Koedijk * Swolle 4-5-1935; amtner feeartsenijkundige tsjinst; sn f. Johannes Koedijk, fleiskarmaster, en Martha Schuit

VIII.5 Lammert Scheltes Hilarides * Penjum 7-4-1868 † dêr 19-7-1934, 66 jier; soan fan VII.8 Schelte Lammerts Hilarides; bouboer op Pybema state te Penjum; prominintkeatser, PC-winner yn 1887 en 1888, keatsskiedsrjochter en -bestjoerder; lânboukoöperator; wetterskipsbestjoerder; doarpskultuerdrager
x It Bilt 21-4-1904, 36 en 28 jier
Janke Dirks Jensma 
* Minnertsgea 15-9-1875 † Penjum 21-9-1944, 69 jier; as widdo set hja de buorkerij troch oant har ferstjerren; dr f. Dirk Gosses Jensma, boer te Minnertsgea en St.-Anne, en Riemke Ruurds Visser

Lammert Skeltes is tige warber op it mêd fan sport, kultuer, boere-organisaasje, hannel en wetterskip.
Hy is ûnder oaren bestjoerslid fan:
Keatsferiening Jan Reitsma Penjum (foarsitter)
-Friese Kaatsbond (ek skiedsrjochter)
Z.P.C. (Zaaizaad en Pootgoed Coöperatie); fan de oprjochting ôf yn 1919 oant syn ferstjerren foarsitter
-Pootaardappelen Commissie Nederlandsche Aardappelcentrale
-gewestlike ierdappelorganisaasje Fryslân
-Coöperatieve Condensfabriek (foarsitter)
-Friesche Landbouw Onderlinge (kommissaris)
-Coöperatieve Zuivelfabriek Witmarsum (foarsitter)
-Friesche Maatschappij van Landbouw
-dyksdeputearde wetterskip Der Vijf Deelen Zeedijken
-Kamer van Koophandel
-Friesche Bond van Harmonie en Fanfare Corpsen
-muzykferiening Harmonie Penjum.

Om syn fertsjinsten wurdt foar Lammert Skeltes yn 1937 in monumint by de tsjerke te Penjum oprjochte, ûntwurpen troch Gerhardus Jan Adema, bekend fan û.o. Us Mem, de brûnzen stamboekko by de Harnzersingel te Ljouwert 


Sjoch:
Lammert Skeltes Hilarides
Hilarides monumint

Lammert Skeltes hat tefolle boppeslaggen.
Ljouwerter krante, 27 en 30-8-1889: Bern:
1 Schelte Lammerts Hilarides
, folget IX.5
2 Aafke Riemke Hilarides 
* Penjum 9-10-1908 † Bergen (Noard Hollân) 24-9-1997
x Wûnseradiel 31-1-1934, 25 en 28 jier,
Sybout Jacob Nijdam * Frjentsjer 3-9-1905 † Bergen (NH) 15-10-2005; skoallehaad te Wervershoof, de lêste 6 moanne foar syn x wenjend te Frjentsjer; sn f. Jacob Jelles Nijdam, timmerman te Frjentsjer, en Antje Sybouts Jager
Bern:
1 Janke Nijdam * 19-11-1934
2 Jacob Roelof Nijdam * 22-6-1936
3 Dirk Hilarides, folget IX.6VIII.6 Lammert Johannes Hilarides * Penjum 12-5-1872 † Snits 5-12-1958, 77 jier [] Penjum; soan fan VII.9 Johannes Lammerts Hilarides; suveldirekteur te Surch yn 1901, ’03, ’04, letter boer te Arum
As de lju it har permitteare kinne, pleatse se in berte-advertinsje – en as it lije kin trije kear.
Ljouwerter krante 14, 17 en 21-5-1872:


x
Iwina Kremer * Gruttegast 3-6-1870 † Harns 21-11-1952 [] Penjum; dr f. Harm Melles Kremer, kastlein te Gruttegast, sûnt 1870 idem te Harns, en Ebeltje Visser
Bern:
1 Ebelina Hilarides * Surch 23-1-1901
x Wûnseradiel 7-10-1925, 24 en 26 jier,
Johannes Broersma * Harns 27-3-1899; by x timmerman en oannimmer te Harns; sn f. Hendrikus Johannes Broersma, timmerman en oannimmer te Harns, en Jeltje  Hendriks Koopmans, (Johannes is in broer fan Rinske Broersma, sjoch VII.3.1.1)
2 Johannes Hilarides * Surch 27-4-1903; boer te Arum
x Starum 19-7-1928, 25 en 27 jier
Eelkje de Jong * Starum 11-9-1900; dr f. Tæke Tymens de Jong, greidboer te Starum, en Louise Christina Tjeerds de Boer
3 Herman Hilarides * Surch 12-3-1904

Ebelina Hilarides, oardel jier.
Fotograaf: Andries Gnodde, Franekereand, Harns.
Foto: Kolleksje Jan Koops, Kollum


GENERAASJE IX
IX.1 Pieter Wierds Hylarides
* Heech 14-3-1860 † Burchwert 17-11-1903 [] Burchwert; soan fan VIII.1 Wierd Pieters Hylarides by x fan boerebedriuw te Burchwert, yn 1885 dêr sûnder berop, letter dêr wer greidboer;
x Wûnseradiel 10-5-1884, 24 en 20 jier,
Mintje Abes Aukema * Aldekleaster 14-3-1864 † Bolswert 8-11-1939, 75 jier; as widdo noch boerinne te Burchwert; dr f. Abe Symons Aukema, greidboer te Burchwert, en Trijntje Paulus Bijlsma
Mintsje x 2 Warkum 11-4-1912, 48 en 52 jier, Jacob Dirks Zijlstra * Eksmoarre; boer te Warkum; sn f. Dirk Jacobs Zijlstra en Grietje Johannes Nijland
Jacob x 1 Dieuwke Kingma

Ljouwerter krante:


Bern:
1 Trijntje Pieters Hylarides
* Burchwert 20-10-1885 † Bolswert 8-6-1956, 70 jier [] Hichtum
x Wûnseradiel 11-5-1910, 24 en 26 jier
Arjen Ruurds de Boer * Boazum 23-11-1883 † Snits 16-2-1962, 78 jier [] Hichtum; greidboer te Hichtum; sn f. Ruurd Arjens de Boer, greiboer te Hichtum, en Antje Jans Jansma
2 Wierd Pieters Hylarides * Burchwert 3-9-1888 † Ljouwert, Bonifatius Hospitaal (wenjend te Bolswert) 28-7-1964, 75 jier [] Westermar; by x greidboer te Warkum, yn 1930 te Westermar, by ferstjerren sûnder berop te Bolswert
x Himmelumer Aldefurd 25-4-1919, 30 en 26 jier,
Uilkje Deinum
* Aldegea (H.A.) 5-6-1892 † It Hearrenfean (wenjend te Westermar) 20-12-1930, 38 jier [] Westermar; by x sûnder berop yn it Heidenskip; dr f. Klaas Pieters Deinum, boer te Aldegea (H.A.), en Attje Hessels Tacoma

Ljouwerter krante, 29-7-1964:

3 Paulus Hylarides
, folget X.1

IX.2 Hein Lammerts Hilarides * Ezinge 21-9-1897; soan fan VIII.2 Lammert Heins Hilarides; by x fan boerebedriuw te Boazum;
x Baarderadiel 7-5-1924, beide 26 jier,
Tietje Dijkstra 
* Weidum; dr f. Pier Rienks Dijkstra, boer te Weidum, en Tietje Durks Swart

Troufoto fan Hein Hilarides en Tyt Dykstra


Bern:
1 Tietje Hilarides
2 Lammert Heins Hilarides
3 Sjoukje Hilarides
4 Piter Heins Hilarides

 Lammert, Tyt en Sjoukje Hilarides
IX.3 Hein Lammert Scheltes Hilarides
* Penjum 22-7-1906 † Frjentsjer 2-1-1976, 69 jier [] Skalsum; soan fan VIII.3 Schelte Heins Hilarides; boer op Lyts Molswert ûnder Skalsum
x Tytsjerksteradiel 21-5-1941, 34 en 30 jier
Atje Straatsma * Koarnjum 1-11-1910 † Frjentsjer 26-10-1995 [] Skalsum; by har x wenjend te Hurdegaryp; dr f. Kornelis Gerrits Straatsma, boer te Koarnjum, en Trijntje Reinder Matthijs Hoekstra

IX.4 Hein Lammert Johannes Hilarides * St.-Jabik 16-6-1906 † Súdeand, St.-Jabik 8-2-1994 [kremeerd Goutum], 87 jaar; soan fan VIII.4 Johannes Heins Hilarides; boer an ’e Middelweg-west 230 onder St.-Jabik
x Ferwerteradeel 10-5-1933
Kinke Bierma 
* St.-Jabik 2-2-1907 † Luwt 7-3-1969, 62 jaar; dr f. Johannes Douwes Bierma, boer te St.-Jabik, Gorssel en Hallum, en Sijtske Dirks Olivier

Hein Lammert Hilarides

Kines:
1 Sijtske Hilarides * St.-Jabik 12-12-1934
x Wonseradeel 30-12-1971
Eibert Hiemstra * Hichtum 30-7-1938; beheerder fan ’n begraafplak; sn f. Pieter Hiemstra, graidboer te Hichtum, en IJke Bouma
Kyn:
1 Kinke Hiemstra * Luwt 13-11-1973
2 Tjitske Hilarides * St.-Jabik 10-6-1938
x ’t Bildt 16-6-1961
Gosse Dijkstra * Rauwert 29-10-1935; ferteugenwoordiger; sn f. Herre Dijkstra, graidboer te Rauwert, en Aukje Tolsma
Kines:
1 Herre Dijkstra * Rauwert 10-4-1963
2 Kinke Dijkstra * Rauwert 12-4-1965
3 Johannes Hilarides, folgt X.2

IX.5 Schelte Lammerts Hilarides * Penjum 24-4-1905 † 23-11-1980 [] Arum;  soan fan VIII.5 Lammert Scheltes Hilarides; boer te Arum
x Wûnseradiel 6-2-1935, 29 en 27 jier,
Jantje de Boer * Arum 23-10-1907 † 9-6-1996 [] Arum; dr f. Rinze Douwes de Boer, greidboer te Arum, en Jentsche Johannes Terpstra

Ljouwerter krante:

Bern:
1 Lammert Hilarides
2 Jentsche Hilarides
; x J. Wierda/Swifterbant/
3 Rinze Hilarides 
* 29-4-1940 † 1-7-1994 [] Penjum
4 Janke Hilarides
; x U. Jonker/Nieuwegein/
5 Dirk Hilarides
; x A. Hofstra/Frjentsjer/
6 J. Hilarides
; x A. Kleine/Dronten/

IX.6 Dirk Hilarides * Penjum 24-2-1911; soan fan VIII.5 Lammert Scheltes Hilarides; boer op Pybema state te Penjum
x Wûnseradiel 30-4-1935
Anna Johanna de Jong 
* Penjum 19-12-1912; dr f. Pieter Djurres de Jong, boer te Penjum, en Engelina Geerligs
Bern:
Pieter Hilarides * Penjum 18-1-1940 † 18-5-2002; boer op Pybema state te Penjum
Sjoch: Penjum 1940-’45
x
Tettje Kramer * Ouwedyk 906 onder St.-Jabik 7-6-1941; dr f. Jan Klazes Kramer, boer an ’e Ouwedyk onder St.-Jabik, en Akke Klazes van der Weg
Erfgoed Fundaasje – Genealogy Van der Weg


GENERAASJE X
X.1 Paulus Hylarides * Burchwert 16-6-1899 † Amsterdam 5-1-1957, 57 jier [] Burchwert; by x farrensgesel te Warkum, ferfart 15-9-1916 út Warkum nei Harns (Foorstraat 1, Kleine Breedeplaats 17) en 22-7-1918 wer nei Warkum; yn 1939 stjoerman te Amsterdam
x Warkum 19-10-1921
Wilhelmina Brouwer * Amsterdam; by x sûnder berop te Harns; dr f. Hiele Theunis Brouwer en Hinke Piers Attema
Bern:
1 Pieter Hylarides, folget XI.1
2 Hinke Minke Hylarides
folget XI.2
3 Hilbrand Paul Hylarides
* Bolswert 1929 † Hichtum (wenjend te Amsterdam) 16-8-1939, 10 jier
Ljouwerter krante, 17-8-1939:
X.2 Johannes Hilarides (Hans) * St,-Jabik 12-3-1942; boer an ’e Middelweg-west 230 onder St.-Jabik
x Oastdongeradeel 5-7-1968
Eelkje Grietje Noordenbos * Oasternijkerk 26-11-1943; dr f. Jacobus Martinus Noordenbos, boer te Oasternijkerk, en Reintje Piekstra
Kines:
1 Hein Jaap Hilarides, folget XI.3
2 Reina Hilarides * St.-Jabik 20-3-1973


GENERAASJE XI

XI.1 Pieter Hylarides

XI.2 Hinke Minke Hylarides

XI.3 Hein Jaap Hilarides * St.-Jabik 22-4-1969; Bildts en Frys skriver en dichter
Sien: Hein Jaap Hilarides/Biografy/Bildtse-Kultuurpriis 2014/