LEPPEL 3
Lutske Goffes Jensma * Hallum 1813 † 1895
x Wybe Jorrits Bierma

bep fan haiteskânt:

Lutske Cornelis Postma * Ternaard omstrings 1763 † Holwert 1838
x Gosse Klazes van der Wal

bep fan mimmeskânt:

Lutske Cornelis * Ternaard 1698 † dêr omstrings 1774
x Gerrit Pyters