In ’e kolleksy Hoekstra-Hoitsma binne onder ânderen fier geboortelepels. Dy worre hieronder beskreven.
Hierna folgt ok ’n oversicht fan ’e fernoeming fan Frootsy (lepel 1 en 3) en Lutske (lepel 3). De namen fan ’e persoanen op ’e lepels staan in kleur.
Nadere beskriving fan ’e lepels en anfulling met foto’s komt nag.
In ’e Kertierstaat kinne je femilyferbannen nagaan. Op plakken kin deurklikt worre naar andere kertierstaten en genealogiën foor meer foorouders.
* = geboren/berne/born
~ = doopt/baptized
x  = troud/married
† = fersturven/ferstoarn/died
[] = begroeven/buried
Werk in útfoering – wordt fortset
Foar anfullingen en ferbeteringen sien formulier

Wat is ’n kertierstaat?

Sien ok: Silverkolleksy Hoekstra-Hoitsma

1 Frootje Maartje HOEKSTRA * St.-Jabik 12-8-1981

2 Pieter Goffe HOEKSTRA * St.-Jabik 30-10-1948; boer, eerpelkweker en aigner loanbedriif te St.-Jabik
x
3 Grietje HOITSMA * Dongjum 9-3-1951

4 Hendrik Renses HOEKSTRA * St.-Jabik 9-5-1921
x ’t Bildt 7-3-1946
5 Tietje Pieters BIERMA; * St.-Jabik 28-5-1922; boeren in St.-Jabik
Sien: J.IJ. Feenstra – Het geslacht Bierma, Genealogysk Jierboekje 1957, side 79 – Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Fryske Akademy, Ljouwert, 1957

6 Jan Arjens HOITSMA * Tsjummarum 7-12-1918 † -8-2000
x Luwteradeel 26-11-1947
7 Frootje
Pieters BIERMA * St.-Jabik 27-1-1924 † 25-2-2003; boeren te Dongjum
Sien: Boerderij Hoitsma – 

8 Renze Hendriks HOEKSTRA * St.-Jabik 7-4-1896; earst Nederlâns Herformd, later gyn kerk; bij trouwen erbaaier te St,-Jabik, later dêr lândbruker en gernier (húsnr 404A)
x ’t Bildt 22-1-1920, 23 en 22 jaar
9 Maartje Gerrits DE VRIES * St.-Jabik 15-1-1898; bij trouwen sonder beroep te St.-Jabik

10 Pieter Goffes BIERMA * St.-Jabik 10-10-1884 † 12-8-1959; bij trouwen boere-erbaaier te Dongjum
x 21-5-1921
11 Grietje Andeles SMEDING * Bears 23-1-1890 † 4-2-1962; boeren te St.-Jabik
Sien foor beskriving fan hur geboortelepel: Erfgoed Fundaasje – Sulver – Grietje Andeles Smeding

12 Arjen Jans HOITSMA * St.-Anne 21-2-1877 † Dongjum 16-5-1959 
x 4-5-1916
13 Trijntje Klazes SCHAAF * Hurdegaryp 30-6-1889 † Drachten 30-9-1964; boeren te Tsjummarum en Dongjum

14=10
15=11

16 Hendrik Jacobs HOEKSTRA * St.-Jabik 11-11-1843; erbaaier, later gernier te St.-Jabik
x ’t Bildt 1-5-1873, 29 en 20 jaar
17 Eke Jurjens DE JONG * St.-Jabik; bij trouwen sonder beroep te St.-Jabik

18 Gerrit Annes DE VRIES * St.-Jabik 15-10-1871; Nederlâns Herformd, later gyn kerk; gernier te St.-Jabik
x
19 Sieuwke Jans VAN DER ZICHT * St.-Jabik 18-10-1874

20 Goffe Wybes BIERMA * Minnertsga 24-11-1843 † St.-Jabik 29-9-1913
x Barradeel 22-5-1875, 23 en 31 jaar
21 Frootje Pieters KONING
* Minnertsga 21-11-1845 † St.-Jabik 5-9-1921; boeren te St.-Jabik

22 Andele Melles SMEDING * Wirdum 23-4-1846
x Baarderadeel 8-5-1872

23 Tjitske Louws PALSMA * Oasterlittens 4-5-1848 † Bears; boeren te Bears
Sien: Erfgoed Fundaasje: Genealogy Palsma

24 Jan Arjens HOITSMA * Froubuurt
x Menameradeel 14-5-1866
25 Metje Andries GERBENS
* Menaam 27-2-1843 †

26 Klaas Jans SCHAAF * Winaam 15-10-1863; timmerman 
x 9-3-1889
27 Gerritje Roels ZIJLSTRA
* Koaten 23-7-1855 
x 1 Bergum 18-5-1878, skaiden 1-3-1888, Luitzen Floris Antonides

28=20
29=21

30=22
31=23

32 Jacob Klazes HOEKSTRA * Minnertsga -2-1814 ; gernier te St.-Jabik
x ’t Bildt 11-12-1841, 27 en 23 jaar
33 Reino Hendriks HOITSMA * St.-Jabik 12-8-1818 † dêr 16-9-1871, 52 jaar; gernierske te St.-Jabik

34 Jurjen Harmens DE JONG * St.-Jabik; erbaaier te St.-Jabik; kin niet skrive
x ’t Bildt 23-4-1846, 31 en 24 jaar
35 Sijke Jans DE GROOT * St.-Jabik; bij trouwen werkboade te St.-Jabik; kin niet skrive

36
x
37

38
x
39

40 Wybe BIERMA
x
41

42 Pieter Gerrits KONING * St-Jabik 1821 † omstrings 1870; gernier te St.-Jabik, 1846, ’47; in 1851 pelmolner te Minnertsga
x ’t Bildt 14-5-1846 en 28 jier
43 Foktjen Aukes VAN DER PLOEG (bij de geboorte inskreven as Foktjen; later ok: Fokje, Fokjen) * Optwizel 13-3-1818 † St.-Jabik 7-1-1902, 83 jaar; bij trouwen en in 1884, ’87 sonder beroep te St.-Jabik, as wede rogge- en pelmolnerske te Minnertsga

44 Melle Andries SMEDING * Wirdum 1909-1812 † dêr 28-7-1849
x 20-7-1834
45 Saapke Hendriks PALSMA
* Wirdum 8-3-1814; boeren te Wirdum

46 Louw Hendriks PALSMA * Wirdum 27-10-1813 † dêr 14-12-1876
x Luwteradeel 15-8-1838
47 Tietje Pieters SIDERIUS * St.-Anne 5-6-1816; boeren te Wirdum

48 Arjen Johannes HOITSMA * 1791
x ’t Bildt 20-12-1832
49 Trijntje Feikes DOKTER
* St.-Anne
Sien: P. Dokter – Genealogie Dokter, Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, Genealogysk Jierboekje 1975, Fryske Akademy, Ljouwert, 1975

50 Andries Franses GERBENS * Menaam 2-4-1816
x Menameradeel 7-6-1842
51 Grietje Hendriks PALSMA
* Wirdum 1821

52 Jan Klazes SCHAAF * Winaam 30-5-1831
x Barradeel 14-5-1853
53 Trijntje Jans HIDDINGA
* Winaam 13-9-1828

54 Roel Sytses ZIJLSTRA * Noorderdrachten 24-3-1831
x Achtkarspeen 17-5-1834
55 Freerkje Annes HOEKSMA
* Kollum 8-4-1836; boeren te Koaten

56 Wybe Jorrits BIERMA
* Holwert 25-8-1812 † Hoorn 18-7-1855; boer te Minnertsga
x 7-6-1838; skaiden in 1854
57 Lutske Goffes JENSMA * Hallum 30-8-1813 † 20-2-1895, 81 jaar; boerin te Minnertsga; in 1875 winkelfrou te Hallum

58=40
59=41

60=42
61=43

64 Klaas Tækes HOEKSTRA * St.-Jabik omstrings 1788 † dêr 30-12-1821
x 1 Lysbert Dirks 
65 Lysbet Jacobs KUIKEN * St.-Jabik 8-2-1787 ~ dêr 11-3-1787 † dêr 19-10-1841, 54 jaar

66 Hendrik Jacobus HOITSMA * Beetgum; forver en glasmaker
x
67 Trijntje Gerrits DE BOER * St.-Jabik

70 Jan Gerrits DE GROOT
x
71 Pietje Pieters VAN DER WAL

88 Andries Dooitses SMEDING * Wirdum 14-11-1768 † dêr 6-1-1830
x Raard (Raarderhim)
89  Akke Sytses DOTINGA * Raard 24-4-1774 † Wirdum 7-12-1841

96 Johannes Johannes HOITSMA * Froubuurt 4-3-1768 † dêr 13-6-1809
x
96 Sjoukje Jans KOOISTRA * Stiens 17-1-1773 † Froubuurt 28-10-1834
Sien foor foorouders: De Boer – Kwartierstaat van Johannes Johannes Hoitsma

98 Feike Gerbens DOKTER ~ Froubuurt 15-10-1777 † dêr 23-7-1853; graanmolner te Froubuurt
x St.-Anne 23-6-1805
99 Ypina Christiaan Carels LOCHNAAR * 24-10-1778 † Froubuurt 21-11-1867

100 Frans Andries GERBENS * 1787 † Menaam 24-5-1852, 65 jaar
x
101 Trijntje Ædes STAPENSEA * 1787 † Menaam 1-5-1857, 70 jaar

102 Hendrik Andeles PALSMA * Wirdum 1789 † Klain Aysma, Dyksterhuzen onder Beetgum 18-9-1826
x 1810
103 Metje Louws OSINGA * 2-1-1792 † Klain Aysma, Dyksterhuzen onder Beetgum 24-2-1851 [] Beetgum, r. 16
x 1 23-3-1836 Marten Ouwes de Boer

104 Klaas Jans SCHAAF
  * Winaam 28-4-1803 ~ dêr 8-5-1803
x Barradeel 8-5-1830
105 Akke Schelte HIBMA * Pietersbierum 27-8-1804~ dêr 9-9-1804

106 Jan Rientses HIDDINGA * Winaam 20-10-1796 ~ dêr 19-6-1796
x 28-5-1918
107 Kinke Pieters DE HAAN * 26-11-1796 ~ dêr 4-12-1796

108 Sytse Roels ZIJLSTRA * Oastrum 1801 † Drogeham 22-3-1869, 68 jaar; in 1851 boer te Drogeham
x
109 Baukjen Geerts BOERSMA * Koaten 1803 † dêr 22-8-1879, 76  jaar

110 Anne Jacobs HOEKSMA * Drogeham 1801 † Butenpost 10-6-1879, 78 jaar; in 1854 boer te Butenpost
x
111 Gerritje Freerks BROUWER * Koaten 1807 † Butenpost 24-1-1876, 69 jaar

112 Jorrit Idses BIERMA; boer en jeneverbrander te Holwert
x
113 Dirkje Wybes VAN DER PLOEG * Holwert 1783 † 1-2-1852, 65 jaar

114 Goffe Gerlofs JENSMA * Ferwert 22-7-1771 † Hallum 28-2-1846
x
115 Trijntje Gosses VAN DER WAL * 1790 † Hallum 30-10-1870; boeren te Hallum

116 Gerrit Willems KONING † St.-Jabik 18-8-1841, 49 jaar 
x
117 Maartje Martens DE BOER; * St.-Jabik 1776 † dêr 18,8-1841, 65 jaar; boeren te St.-Jabik

118 Auke Pieters VAN DER PLOEG * Twizel † St.-Jabik 22-1-1848
x Twizel 24-1-1802, en 22 jier
119 Frootje Jans BINNEMA (ok: Froodje, Vrootje; in ’e geboorte-akte fan hur dochter Fokje is ’t: Froetje) * Oastrum 10-2-1779
~ dêr 21-3-1779 † St.-Jabik 9-9-1855, 76 jaar; boeren te Optwizel en St.-Jabik
Hantekeningen onder de trou-akte fan Piter Gerryts Koaning en Fokky Aukes van der Ploeg; Frootsy tekent niet Binnema, mar Bennema


128 Tæke Klazes
x
129 Tædske Jans

130 Cornelis Jacobs KUIKEN * 1699 † 1748
x
131 Grytje Johannes KUIK
* 1710 † 1747

132 Johannes Jacobus HOITSMA * Franeker 8-6-1722 † Froubuurt 4-3-1768
x 7-12-1760
133 Yetske Arjens YSSELSTEIN * Froubuurt 8-12-1737 † dêr 27-10-1808
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Baukje en Sytske Palsma

178 Sytse Thomas DOTINGA * Raard 1747 † Dearsum 30-9-1826
x Raard 17-1-1768
179 Antje Melles

192 Pier Aukes
193 Grietje Jacobs; boeren te Twizel

194 Jan Hendriks (postúm: BENNEMA) ~ Twizel-Koaten 10-3-1736 † Oastrum 31-5-1785
x 1 Oastrum 1-6-1760 Foekjen Binnes
x 2 Oastrum 22-3-1778
195 Antje Wytzes DE VRIES * Optwizel ~ Twizel 14-8-1755 † Optwizel 17-1-1834; boeren te Oastrum

208 Jan Cornelis SCHAAF * Wjelsryp 1760 † Winaam 18-2-1832, 72 jaar; timmerman te Winaam
x 2 Berber Jacobs de Boer
x 1
209 Klaaske Jacobs STEINFORT
* 1766 † Winaam 23-1-1807, 41 jaar

210 Schelte Jans HIBMA * 1777 † Seksbierum 13-11-1812, 35 jaar
x
211 Aafke Dirks NOORDENBOS * Beetgum; húsloi te Seksbierum
x 1 Eeuwe Klazes Frietema

228 Gerlof Goffes JENSMA
x
229 Aukje Theunis
; boeren te Ferwert en Holwert

230 Gosse Klazes VAN DER WAL * Holwert 1747 ~ dêr 6-5-1775 † dêr 1-9-1821, 74 jier; winkelman te Holwert
x 1 Holwert 14-12-1783 Antje Bienses * 1756
x 2 Holwert 19-12-1784
231 Lutske Cornelis POSTMA * Ternaard omstrings 1763 † Holwert 14-5-1838; winkelfrou te Holwert

260 Jacob Cornelis KUIKEN * 1739 † 1790
x
261 Maartje Wops DE GROOT * 1743 † 1823

292 Jan Scheltes HIBMA
x
293 Janke Riemers WIERSMA
Sien: Erfgoed Fundaasje – Kertiersteat Klaas Ennes Bruinsma, nrs 36 en 37

294 Dirk Haantjes NOORDENBOS
x Beetgum 19-1-177
295 Akke Johannes NOORDENBOS
~ Beetgum 31-5-1753

388 Hendrik Boeles
389 Frootje [?]

390  Wytse Klazes
391 Ynske Sakes

334 Cornelis Gerrits * 1725 † Ternaard 13-10-1778, 53 jier, [] Ternaard
335 Minke Reinders * 1738 † 1783

356 Thomas Sytses DOTINGA 
x 13-2-1746
357 Acke Pyters
Sien: Erfgoed Fundaasje – Hettema stambeamke

522 Cornelis * omstrings 1704 † omstrings 1774
x
523 Tettje Claessens
* omstrings 1705 † 1781

590 Johannes Ulbes NOORDENBOS ~ Beetgum 30-6-1748; sjirurgyn in Beetgum
x
591 Tytje Claeses

668 Gerrit Pyters * omstrings 1695 ~ Holwert-Blije-Fiskbuert 25-11-1725 † foar 1734
x 1721
669 Lutske Cornelis (ek: Loutske) * Ternaard 1698 ~ Holwert-Blije-Fiskbuert 30-5-1718 † Ternaard omstrings 1774

670 Reinder Sydzes
671 Aafke Nannes

1338 Cornelis Idses † 1704
x Ternaard 4-3-1694
1339 Antie Lieuwes * omstrings 1665 † 1715

1180 Ulbe Johannes NOORDENBOS; Mr sjirurgyn in Oudkerk
x
1181 Akke Hayes VINK

2360 Johannes Ulbes NOORDENBOS * 1619 † Hurdegaryp 13-9-1720, 101 jaar; sjirurgyn in Oudkerk
x 2 28-8-1698 Geertie Outgers
x 1 
2361 Grytje Ulbes

2678 Lieuwe Claeses
2679 Claeske Lieuwes
Klaske x 1 Ternaard 7-2-1686 Jacob Sjoerds