Home » Hoekstra-Hoitsma » Kolleksje Hoekstra-Hoitsma
Home » Hoekstra-Hoitsma » Kolleksje Hoekstra-Hoitsma

Kolleksje Hoekstra-Hoitsma

In ’e kolleksy Hoekstra-Hoitsma binne onder ânderen fier geboortelepels. Dy worre hieronder beskreven.
Hierna folgt ok ’n oversicht fan ’e fernoeming fan Frootsy (lepel 1 en 3) en Lutske (lepel 3). De namen fan ’e persoanen op ’e lepels staan in kleur.
Nadere beskriving fan ’e lepels en anfulling met foto’s komt nag.
In ’e Kertierstaat kinne je femilyferbannen nagaan.
Foar anfullingen en ferbeteringen sien formulier

Fernoeming Frootje

LEPEL 1
Frootje Maartje Hoekstra * St.-Jabik 1981

bep fan mimmeskânt:

LEPEL 3
Frootje Pieters Bierma * St.-Jabik 1924 † 2003
x Jan Arjens Hoitsma

bep fan mimmes en haiteskânt:

Frootje Pieters Koning * Minnertsga 1845 † St.-Jabik 1921
x Goffe Wybes Bierma

bep fan haiteskânt:

Frootje Jans Binnema * Oastrum 1779† St.-Jabik 1855
x  Auke Pieters van der Ploeg

bep fan haiteskânt:

Frootje ?
x Hendrik Boeles

Druk op de pylkjes oan ‘e sydkanten.