* = berne/born
~ = doopt/baptised
x = troud/married
† = stoarn/died
[] = begroeven/buried

Wat is in kertiersteat?

Wurk yn útfiering – wurdt fuortset
Foar oanfullingen en ferbeteringen sjoch formulier

Sjoch foar in wiidweidige beskriuwing fan ’e Jaspers yn ’e strafkoloanje Ommerschans: W. Schackmann – Profkolonie/kolonisten
1 Jurgen JASPER * It Hearrenfean 18-5-1978; grafys ûntwerper te Wijchen
x 30-8-2014, skieden -3-2018

2 Johannes Gerardus JASPER * It Hearrenfean 8-7-1948
x It Hearrenfean 11-9-1969
3 Ibeltje VAN DER HEIDE * It Hearrenfean 11-3-1951

4 Hendrik Martinus JASPER (Henk) * 2-9-1924 † 29-12-1994
x
5 Eva VAN LOENEN * Noord-Scharwoude 9-3-1924

6 Jacob VAN DER HEIDE * It Mar 8-6-1914 † It Hearrenfean 21-6-2000; arbeider by waskerij De Blinde op ’t Fean
x It Hearrenfean 2-11-1950
7 Martzen DE JONG * Rottum 11-6-1927 † It Hearrenfean 4-7-2006

8 Johannes Gerardus JASPER * Noardwâlde 19-6-1883 † Aldskoat 12-4-1948, 64 jier; wennet te Wateren (Dr.), yn 1909 te Noardwâlde; yn 1918 hinnefokker te Zorgvlied; blommesutelder; grienteman te Boil, sutelet dêre mei hynder en wein; 1936-1938 wennet er mei syn frou op Pauwenburch, Marijke Muoiwei 25-31 Oranjewâld; by ferstjerren ymker te Aldskoat
x Weststellingwerf 19-12-1908, 25 en 18 jier
9 Sophia Helena ASSIES
* Den Haach 9-1-1890 † It Hearrenfean, wenjend te Noardwâlde 28-11-1955, 65 jier
Bern:
Hendrik Martinus Jasper=nr 4
Jacobus Jasper * 28-5-1909
Jehannes hat 25-1-1909 in skuld fan f 800,00 by de N.V. Nederlandsche Hypotheek Bank; 2-5-1929 hat er in skuld fan f 3500,00 by Jan Jacob Mulder te Noardwâlde; op 2-11-1918 ferkeapet er lân te Zorgvlied oan Gerrit Bovenkamp te Wapserveen; keapet ûnreplik guod te Boil/Noardwâlde foar f 1070,00 

10 Willem VAN LOENEN * Opperdoes † Noord-Scharwoude (Noard Hollân) 15-7-1953, 62 jier, [] Noord-Scharwoude, Algemien Begraafplak; los arbeider, koaltsjer, frijetiidsskuonmakker
x
11 Eva Roozing * Petten

12 Doeke Jacobs VAN DER HEIDE * Tsjalbert 13-10-1887 † It Hearrenfean 6-4-1953, 65 jier; klompmakker te Gersleat; nachtwekker, lantearne-opstekker op ’t Fean; besoarger Hepkema’s Courant, by ferstjerren sûnder berop
x Aanjewier (Ængwirden, sûnt 1934 opgongen yn ’e gemeente It Hearrenfean) 21-12-1912, 25 en 19 jier
13 Reinskje Lolkes VAN DER KOOIJ (ek: Rinskje(n) van der Kooy) * Tsjalbert 11-6-1893; by x sûnder berop te Gersleat, yn 1959 idem op ’t Fean

14 Yme DE JONG * Rotsterhaule 19-12-1896 † 16-6-1970 [] St. Jansgea; by x arbeider te Sint Jansgea; yn 1926 arbeider te Rotsterhaule
x 2 Helena Geertruida Schuijff * St. Jansgea 11-8-1904 † 21-12-1992 [] St. Jansgea; foar har trouwen húshâldster; dr f. Johannes Hendrikus Schuijff en Jannetje van Evert;
x 2 Helena Geertruida Schuyff * Rotterdam
x 1 Skoaterlân 8-5-1924, 27 en 26 jier
15 IJbeltje WEIJER * Beets 17-8-1897 † Sint Jansgea 5-8-1933; faam by de Ned. Herfoarme dûmeny te Sint Jansgea; by x faam op ’t Fean

16 Jacobus JASPER
* Ommen 19-8-1845 † 18-8-1925; by x arbeider te Vledder, 6 moanne earder te Noardwâlde; dêrnei wer te Noardwâlde
x Weststellingwerf 21-11-1874, 29 en 22 jier
17 Magdalena VAN NIEUWENHOVEN
* Noardwâlde 12-6-1852 † 25-10-1925, 73 jier; by x arbeidster te Boil
Bern:
1 Christina Jasper * Noardwâlde 19-7-1875
2 Martinus Jasper * Noardwâlde 10-12-1877
3 Cornelis Johannes Georgius Jasper * Noardwâlde 9-5-1880
4 Johannes Gerardus Jasper=8
5 Christiaan Jasper * Noardwâlde 2-11-1885
6 Wilhelmina Maria Jasper * Noardwâlde 29-7-1887
7 Christiaan Jacobus Jasper * Noardwâlde 5-8-1891
8 Johanna Christina Jasper * Noardwâlde 12-8-1892;
x Weststellingwerf 3-6-1921 Lubertus de Vries
9 Wilhelmus Jasper * Noardwâlde 5-8-1897 † 7-1-1985 [] Noardwâlde
Jacobus is 14-3-1865 militêr pleatsferfanger foar de lotteling Wobbe Kornelis Rinsma te Selmien, 11-4-1871 idem foar Jan Tijmens Dijkstra te Nijelamer; Jacobus hat 3-3-1881 in skuld fan f 500,00 by Ruurd Wartena, arts te Noardwâlde

18 Hendrik ASSIES * Soest 17-2-1859 † Loosduinen 25-1-1917, 57 jier
x 1 Den Haach Jacoba Maria Guit * 1870
x 2
19 Helena VAN DER KLEIJ (ek: Van der Klei)  * Loosduinen 30-4-1853

20 VAN LOENEN

24 Jacob Doekes VAN DER HEIDE * Lukswâld 23-2-1861 † dêr 28-2-1946, 85 jier; yn 1887 arbeider te Tsjalbert; yn 1893 klompmakker te Lukswâld; yn 1896, ’99, 1902, ’03, ’10, ’12, ’15, ’24 klompmakker te Gersleat; yn 1921 arbeider te Gersleat; yn 1931 klompmakker te Tsjalbert
x Aanjewier 25-6-1887, 26 en 21 jier
25 Idske KNOL * Gersleat 18-8-1865 † Tsjalbert 30-1-1943, 77 jier; by x naaister te Tsjalbert; by ferstjerren dêr sûnder berop

De baakster jout Idske oan, Idske wurdt troch har mem erkend as se twaëntweintich jier is

26 Lolke Hanzes VAN DER KOOIJ * Eastersee 16-1-1865 † Haskerdiken 6-12-1920, 55 jier; by x arbeider te Aldskoat; yn 1887, ’89, ’93, ’97 arbeider te Tsjalbert; yn 1901, ’5, ’07, 10 fisker te Terbant; yn 1913 fisker te Nijehaske; yn 1918, ’20 fisker te Haskerdiken; yn 1920 dêr arbeider
x Aanjewier 22-5-1887, 22 en 21 jier
27 Jantje Everts VAN DER WAL
* Tsjalbert 1866; by x naaister te Tsjalbert; yn 1927 sûnder berop op ’t Fean
Lolke wurdt 13-1-1910 beboete mei f 3,00 of twa dagen sitte, fanwegen: ‘visscher zonder vergunning’ 

28 Jan DE JONG; yn 1924 arbeider te Sint Jansgea
x
29 Foekje KLAVER

30 Marten WEIJER; yn 1897 arbeider te Beets, yn 1924 te Nij Beets; yn 1933 sûnder berop
x
31 Martzen DE LEEUW
; kin net skriuwe

32 Jacobus JASPER * Leiden 25-6-1823 † Frederiksoord 17-2-1862, hússkilder en ‘frijboer’ te Willemsoord yn ’e ’Maatskippij fan Woldiedichheid
x Ommen 5-6-1844, syn skoansuster, dispensaasje Keninklik Beslút, 30-10-1843
33 Christina VAN WELSUM
(ek: Van Welzum) * Dordrecht 8-10-1807 ~ dêr † Vledderveen 20-9-1891, 83 jier; wennet yn 1845 te Boil; koloniste te Willemsoord
Christina x 1 Stienwikerwold 3-3-1831,  Jan Hendrik Jacob Jasper, broer  fan Jacobus, * Leiden 1-11-1809 † Stienwikerwold 9-10-1840; arbeider
Bern út Christina har 1e houlik:
1 Arie Johannes Evert Jasper * Willemsoord (Stienwikerwold) 23-8-1833 † Beerzerveld, hûs nr 104 yn ’t Burgerveld, 30-5-1879, 45 jier;
x Weststellingwerf 4-10-1856, beride 23 jier, Jannetje van Waveren * Noardwâlde 10-7-1833 † Anbt-Hardenberg (Oerisel) 6-11-1922, 89 jier; dr f. Theunis van Waveren en Jacoba Cornelia van Nieuwenhoven
Sjoch foar bern en fierdere famylje; Erfgoed Fundaasje stiet foar dy gegevens net yn
2 Cornelis Johannes Gregorius Jasper * Willemsoord 23-8-1835; koetsier; 31-5-1865 wenjend te Grins (Notarieel Argyf)
x Grins 8-6-1865, 29 en 28 jier, Aderdina Leverman * Adorp (Grinslân) 17-1-1837
soan: Jan Hendrik Jacob Jasper * 1871 † 1871
3 Christiaan Jasper * Willemsoord 20-11-1837 † Frederiksoord 8-11-1896, 58 jier; arbeider;
x 1 Vledder 19-9-1861, beide 23 jier, Klazina Maria Blijsie * Ommen 1838; dr f. Jan Blijsie en Alyda Maria Mally
x 2 Vledder 10-4-1880, 42 en 37 jier, Marijke Henrichs Lössing * Aldeberkeap 24-3-1842 † Heerlen (Limburg) 1-11-1925, 83 jier; dr f. Heinrich Frans Lössing en Jankje Berends Sijbes
4 Martinus Pieter Jasper * Willemsoord 21-10-1839 † Hilversum 19-11-1876, 37 jier;
x Vledder 27-5-1862, 23 en 25 jier, Gerhardina van ’t Klooster * Frederiksoord 1-4-1837; dr f. Cornelis van ’t Klooster en Helena Rossel
5 Jacobus JASPER * Ommen 19-8-1845=16

34 Martinus VAN NIEUWENHOVEN * Schiedam 14-10-1807 † Noardwâlde 5-8-1880, 71 jier; yn 1874 wenje hy en Mine beide sûnder berop te Noardwâlde
x Weststellingwerf 20-5-1831, 23 en 22 jier
35 Wilhelmina Maria ELSING
* Den Haach omstrings 1809
Bern:
1 Cornelis Martinus van Nieuwenhoven * Noardwâlde 7-10-1831
2 Pieter van Nieuwenhoven * Noardwâlde 10-1-1834 † dêr 24-10-1839, 5 jier
3 Johanna van Nieuwenhoven * Noardwâlde 22-7-1836 † dêr 18-5-1839, 2 jier
4 Johannes Gerardus van Niuwenhoven * Noardwâlde 4-6-1838 † 28-7-1902, 64 jier
5 Martinus van Nieuwenhoven * Noardwâlde 3-7-1840 † Vledder (Gemeente Westerveld) 16-3-1925
6 Gerardus Johannes van Nieuwenhoven * Noardwâlde 20-9-1842 † 19-7-1922, 79 jier
7 Willemina Maria van Nieuwenhoven * Noardwâlde 28-2-1845 † 2-6-1920, 75 jier
8 Klaas van Nieuwenhoven * Noardwâlde 30-6-1847 † Vledder 21-7-1934, 87 jier
9 Jacoba van Nieuwenhoven * Noardwâlde 27-4-1850
10 Magdalena van Nieuwenhoven=17

36 Barend Fredrik ASSIES; boer
x
37 Jannigje Maria WESTENËNG

38 Martinus Johannes VAN DER KLEI * 1826
x Loosduinen 26-10-1850
39 Sophia TOLEDO (Fijtje) * Wassenaar 23-1-1820

48 Doeke Gosses VAN DER HEIDE * Drachten † 1-11-1869, 52 jier; yn 1842 skipper te Lukswâld; yn 1844 winkelman te Langsweagen; yn 1913 fisker te Nijebrêge
x Opsterlân 6-11-1845, 26 en 27 jier
49 Antje Melles LEIKER
* Lukswâld 28-5-1818 † Beets 24-12-1896, 78 jier; kin net skriuwe; wennet yn 1842 yn ’t skip te Lukswâld; by x arbeidster te Langsweagen; yn 1865, ’67 arbeidster te Lukswâld, yn 1888 te Gersleat; yn 1874 en ’87 dêr sûnder berop 
Bern, Goasse en Melle wettige by it houlik fan Doeke en Antsje:
1 Gosse Doekes van der Heide * De Gordyk, yn ’t skip, 13-1-1842
2 Melle Doekes van der Heide * Lukswâld 20-9-1844
3 Dieuwke Doekes van der Heide * Lukswâld 1-2-1848;
x Opsterlân 18-12-1875, 27 en 28 jier, Jelle de Valk * Terwispel; arbeider te Terwispel; sn f. Lammert Jochums de Valk, arbeider te Terwispel, en Elisabeth Heinzes de Jong
4 Otte Doekes van der Heide * Lukswâld 6-1-1850
5 Anne Doekes van der Heide * Lukswâld 4-3-1854; by x skipper te Ljouwert
x 1 Aanjewier 30-8-1879, 25 en 21 jier, Dieuwke Moerman * Lúnbert; dr f. Klaas Harmens Moerman, arbeider te Gersleat, en Ynskje Hendriks van Leeuwen
x 2 Menameradiel 22-3-1906, 52 en 47 jier, Trijntje van der Mei * Easterbierrum; by x sûnder berop te Tsjummearum; widdo fan Gatse Haanstra; dr f. Gerben Heins van der Mei en Joukje Tjommes Osinga;
6 Otte Doekes van der Heide * Lukswâld 19-9-1857 † dêr 19-5-1898, 37 jier
7 Jacob Doekes van der Heide=24
8 Hendrikje Doekes van der Heide * Lukswâld 14-3-1865 † Ljouwert, wenjend te Boppeknipe, 9-9-1953, 88 jier; by x naaister te Gersleat;
x Opsterlân 21-6-1888, 23 en 26 jier, Willem Bok * Terwispel 22-9-1861 † 20-2-1947; by x arbeider te Terwispel; sn f. Anne Wiegers Bok en Annigje Jacobs Drost, arbeiders te Terwispel

Doeke Goasses docht no en dan oan stellen fan ierdappels en baggerjen fan in oar syn fean. Hy is yn syn tiid net in útsûndering yn syn omkriten, sawol manlju as froulju litte har dêrta ferliede. Earmoed anneks in grutte húshâlding sil de oanset jûn hawwe. Doeke brûkt de fûsten ek. 

Arrondissemintsrjochtbank It Hearrenfean, 30-9-1845:
Doeke Gosses van de Heide te Luxwoude en Gooitzen Gosses van der Heide te Langezwaag
-Het baggeren van den rie of veenspecie zonder consent
-Bij vonnis van den 30 Septmeber 1845 veroordeeld tot betaling van f 200,- boete met kosten verbeurd van het veen en bij onvermogen gevangenzetten van zes dagen. 

23-3-1852:
Doeke Gosses van der Heide te Luxwoude
Gosse Sytses Krist te Langezwaag
Tjitze Everts Akkerman te Luxwoude
Jan Tjeerds de Jong te Luxwoude
Aize Durks de Jong te Luxwoude
-(Diefstal van aardappelen)
Opdelven van dierlijke overblijfselen van een aan de heerschende veeziekte gestorven rund
-Bij vonnis van 23 Maart veroordeeld tot Correctionele gevangenzetting van eene dag en betalen der proceskosten.

12-3-1862:
Auke Douwes Hoekstra te Luxwoude
Doeke Gosses van der Heide te Luxwoude
Cornelis Abeles de Boer te Oosterzee
-Mishandeling door het moedwillig toebrengen van stooten door den 1e en door sloot[?]stooten, schoppen, trappen en verwondingen door alle drie. Met verzwarende omstandigheden
-Bij vonnis van 12 Maart 1862 is de zaak verwezen naar den Heer Regter Commissaris bij deze Regtbank en den voorloopige gevangenneming van de beklaagden bevolen.

14-5-1862:
Dezelfden Heer Eischer
1 Auke Douwes Hoekstra te Langezwaag
2 Doeke Gosses van der Heide te Luxwoude
3 Cornelis Abeles de Boer te Oosterzee, beklaagden
-Mishandeling door het moedwillig toebrengen van slagen, stooten, schoppen, trappen en kwetsuren met voorbedachte rade
-Bij vonnis 14 Mei 1862 veroordeeld tot [?] gevangenzetting: de eerste voor één jaar en de tweede negen maanden en de derde zes maanden, alle eenzame opsluiting, de eerste met een boete van f 25,- de tweede en derde ieder f 8,- en de kosten – en de tweede en derde van de voorbedachten rade vrijgesproken

Kantongerjocht It Hearrenfean, 14-6-1913:
Lolke van der Kooij [nr 26 yn dizze kertiersteat], Evert van der Kooij en Doeke van der Heide, fiskers te Nijebrêge, krije op 14-6-1913 in boete fan f 5,00 of 10 dagen hechtenis fanwegen in fiskerij-oertrêding

50 N.N. Kertierferlies
51 Klaasje Pieters KNOL
; yn 1887 sûnder berop te Tsjalbert
x Jan Boek; arbeider te Tsjalbert; bern: libbenleas soantsje *† Tsjalbert 4-8-1881

Op 11-6-1887 erkent Klaasje har dochter Idske, dy is dan 22 jier:

52 Hans Jelles VAN DER KOOIJ; yn 1865 arbeider te Eastersee
x
53 Rinskje Alberts DE VRIES
; yn 1887 sûnder berop te Aldskoat

54 Evert Feikes VAN DER WAL; yn 1887 arbeider te Tsjalbert
x
55 Antje Thijmens HAKZE

64 Crijn Cornelis JASPER (~ as Crijnikus; ek: Krijn, Krijnicus; en Krijn Nikoos) ~ Leiden 23-3-1783 † Ommerskâns 28-2-1844, 61 jier; ferversfeint, ferver en glêsmakker, ûnder oaren yn ’e Groenesteeg te Leiden; arbeider, ferfart yn maart 1825 mei de húshâlding nei Feanhuzen; komt op 4-9-1825 as kolonist yn ’e Maatskippij fan Woldiedichheid te Willemsoord, Koloany III, dêr ynskreaun as ‘kolonisteheit’; deserteart 7-5-1830, komt op 12-2-1842 werom, yndield by syn skoandochter Christina van Welsum (nr 33); ferfart mei har op 29-10-1842 nei Ommerskâns, strafkoloany W 1; dêr arbeider 
x Leiden 22-4-1809, 26 en 27 jier
65 Francina POST; * Leiden 15-5-1781† Willemsoord 25-8-1840, 59 jier; skjinmakster, wennet yn ’e Diefsteeg te Leiden; komt op 4-9-1825 yn ’e koloany fan Woldiedigens te Willemsoord, dêr ynskreaun as kolonistemem
x 1 Abraham Dubbis; bern: Johanna Josina Dubbis * 1807 † 1889
Bern:
1 Jan Hendrik Jacob Jasper * 1809 † 1841 ; x Christina van Welsum, sjoch nr 33
2 Jan Jasper Jasper * 1812 † 1888
3 Cornelis Johannes Georg Jasper * 1815
4 Martinus Pieter Jasper * 1817 † 1890
5 Christiaan Obus Jasper * 1820 † 1874
6 Jacobus Jasper * 1823=32
Sjoch: neiteam Jasper; Erfgoed Fundaasje stiet net foar dy gegevens yn

66 Arie VAN WELSUM; kolonist te Willemsoord
x
67 Steintje HERBOUWE; koloniste te Willemsoord

68 Cornelis VAN NIEUWENHOVEN (ek: Van Nieuhooven) ~ Leiden 4-4-1774 † Frederiksoord, Maatskippij fan Woldiedichheid, 30-11-1858, 84 jier; wennet te Leiden ‘in de Gebuurte nr 55’; fan goed gedrach neffens attest fan ’e Hear fan Gebuurte nr 55; wennet fergees by kontrakt fan ’e reginten fan it Nederlâns Herfoarmd Godshûs fan Diakenen fan ’e hûssittende earmen; wurdt op 19-6-1821 ynskreaun te Wilhelmina-oord as ‘kolonistenvader’ ek neamd as ‘kolonistenzoon’ yn Koloany II; op 20-8-1829 ‘dienstbaar’; formeel ûntslein op 14-5-1831
x
69 Jacoba LEEMANS (ek: Leenmans, Lemans) ~ Leiden 20-2-1774 † Frederiksoord, Maatschappij van Weldadigheid, 3-3-1852, 78 jier; spinster
Dit binne ek foarâlden fan Jeltje van Nieuwenhoven, foarsitter Twadde Keamer 1998-2002

70 Pieter ELSING * ~? Den Haach 20-12-1778 † Frederiksoord, Maatschappij van Weldadigheid, 17-3-1858, 79 jier; yn 1817 skuonmakker; sûnt 15-7-1821 kolonist yn Koloany II te Wilhelmina-00rd, hoeve nr 43; yn 1845 yn Koloany IV; yn 1831, ’41, ’49, hûsnr 48 te Frederiksoord, yn 1858 dêr, hûsnr 45
x
71 Johanna WAGNER * Den Haach 7-1-1781 † Frederiksoord, Maatschappij van Weldadigheid, 25-3-1849, 68 jier; sûnt 15-7-1821 koloniste yn ’e Maatskippij fan Woldiedigens te Willemsoord; yn 1828 te Brielle, hûsnr 151; yn 1849 te Frederiksoord, Maatschappij van Weldadigheid, hûsnr 48
Johanna x 1 Gerardus Gotlieb van der Virt

74 Arie VAN DER KLEI
x
75 Helena VAN DEN BERGH

76 Arie Pieterzn TOLEDO ~ Rooms Katolyk, Voorschoten 28-3-1779 † dêr 1-3- 1834
x Wassenaar 10-6-1810
77 Cornelia PARLEVLIET (Neeltje Jansdr) ~ Wassenaar 10-5-1784 † dêr 24-1-1837

96 Gosse Baukes VAN DER HEIDE * Jobbegeaster Kompenije 26-10-1774 ~ Hoarnstersweach-Jobbegea 1-1-1775 † Terbant 15-6-1835, 60 jier; turfskipper
x Tsjalbert 13-3-1796, 21 en 17 jier
97 Djuike Hendriks BEULAKKER (ek: Dieuwke, Djoeke) * Tsjalbert (neffens oare opjefte * Gersleat) 25-7-1777 † Langsweagen 7-4-1858, hûsnr 32, 80 jier; by x faam te Langsweagen; yn 1837 skipperske te Hearrenfean, yn 1838 idem te Langsweagen, yn 1844 te Lukswâld

98 Melle Kornelis LEIKER * Drachten 27-10-1791 † Lukswâld 17-12-1860 69 jieryn 1845 arbeider te Terwispel
x 2 Skoaterlân 24-2-1833, 41 en 24 jier, Wytske Stoffels Veldman * Terbant omstrings 1809; dr f. Stoffel Christiaans Veldman en Steventje Willems Laagland
x 1 Opsterlân 9-10-1812, 20 en 25 jier
99 Froukje Andries AKKERMAN
* St. Jansgea 17-1-1787 † 18-8-1826, 39 jier

128 Johann Heinrich JASPER (yn Nederlân meast: Johan Hendrik; ek: Henderik) * Graafskip Tecklenburg omstrings 1746 † Leiden 30-1-1826, Jeruzalemhof Wyk 2, 80 jier; by ferstjerren sûnder berop
x Leiden, grifformearde tsjerke, 7-10-1781. hy fan Onder ’t Ambacht van Soeterwoude, sy fan Onder Voorburg
129 Christina DE VLAMING
* Wassenaar
Bern, allegearre ~ Nederlâns Herfoarmd:
1 Anna Margaretha Jasper ~ Zoeterwoude 21-4-1782 † Leiden 26-10-1857, 75 jier
x Leiden 28-2-1808 Jan Hendrik Tupker * 1770 † 1842
2 Crijn Cornelis JASPER ~ Leiden 23-3-1783
3 Johan Georg Jaspers ~ Leiden, Hooglansche Kerk, 9-5-1784
4 Anna Catharina Jasper ~ Leiden, Hooglandsche Kerk, 12-11-1786 † Leiden, Hooglandse Kerkgracht,  25-6-1854, 68 jier
x Leiden 24-2-1813, 26 en 18 jier, Willem Fredrik Willemse * Leiden 1795; leadjitter; sn f. Isaac Willemse en Maria van der Steenweg
5 Anthonia Henrietta Jasper ~ Leiden, Hooglandsche Kerk, 12-11-1786
Jacob Jasper * 1787 † Leiden 12-4-1833, Levendaal Wyk 2, nr 354, 40 jier; timmermansfeint
x Maria Jannetje van Booren
6 Hendrik Jasper ~ Leiden, Hooglansche Kerk, 16-11-1788
7 Jan Hendrik Jasper * Leiden 1789
x Den Haach 31-8-1836, 47 en 48 jier, Petronella van der Blom * Den Haach omstrings 1788; dr f. Arie van der Blom en Apollonia van Veen; widdo fan Pieter van Veen
8 Pieter Jasper ~ Leiden, Hooglandsche Kerk 27-10-1791
9 Cornelis Jasper * Leiden 11-2-1796 ~ Leiden, Pieterskerk, 14-2-1796;yn 1816 militêr te Bergen op Zoom, 3e Kompanjy, ridende Artillery
x 1 Den Haach 11-5-1825, 29 en 32 jier, Janna van Wageningen * Kampen omstrings 1793; dr f. Gerrit Jan van Wageningen en Hermina Stils
x 2 Den Haach 3-12-1835 Maria Catharina Leurs * Den Haach omstrings 1806; dr f. Johannes Leurs en Elisabeth Snelletjes

Yn Johann Heinrich Jasper syn stjerakte wurdt yn ’e kantline even rjochtset dat er Johann Heinrich Jasper hyt,
net Johan Hendrik Jasperse

130 N.N. Kertierferlies
131 Johanna FLEISE (ek: Felse)

136 Barend VAN NIEUWENHOVEN ~ Leiden 13-5-1736 † dêr 16-6-1783, 47 jier
x 1759?
137 
Petronella DE ROOIJ (ek: Pieternelletje, Pieteronella) * ~? Leiden 8-12-1737 † dêr 18-1-1820, 82 jier

138 Isaak LEEMANS
x
139 Anna VAN DEN BURG

140 Johannes ELSING * 1755
x Den Haach 29-10-1780
141 Maria VAN ALKEMADE * Loosduinen -8-1753 † Den Haach 21-2-1817, 63 jier, Wyk 9, nr 61; 30-7-1788 lidmaat te Snits út De Haach

142 Frederik WAGNER * omstrings 1756 † Den Haach 15-1-1822; yn 1818 byldhouwer
x
143 Willemina BOGERT

152 Pieter TOLEDO
x
153 Lena CORTEKAAS

154 Joannes Willemszn PARLEVLIET ~ Wassenaar 12-11-1745 † dêr 7-5-1811, 65 jier, [] Wassenaar 8-5-1811
x Wassenaar 29-6-1777
155 Sophia Abrahams TIJNAGEL (Fijtje) * Valkenburg omstrings 1744 † Wassenaar 16-1-1824, 80 jier

192 Bauke Gosses (postúm VAN DER HEIDE, û.o. yn stjerakte fan soan Goasse, nr 96) * Tsjalbert 27-11-1739 (neffens in oare opjefte * Jobbegea 1732)
x 1? Koartsweagen 29-3-1716 Jeltje Annes, hy fan Koartsweagen, sy fan Skuorregea
x 2
193 Saapke Popkes * Jobbegeaster Kompenije 30-6-1737

194 Hendrik Jacobs BEULAKKER * Tsjalbert 17-2-1754
x
195 Lolkje Sybrens * Drachten 6-1-1754

196 Kornelis Sjoerds LEIKER * Surhuzum 1748 † Langsweagen 2-2-1818, 70 jier
x
197 Antje Melles BARON * Noarderdrachten 1753 † Langswaeagen 22-9-1815, 62 jier

198 Andries Everts AKKERMAN * Gythoarn 24-8-1755 † Lukswâld 13-12-1808, 53 jier
x
199 Maaike Jeens JEENSMA * Terwispel 31-8-1761 † Koartsweagen 28-8-1836, 74 jier

256 Johan Hendrik JASPER (ek: JASPERSE) * omstrings 1716
x
257 Anna Margaretha STOLTENBERG * omstrings 1721

258 Krijn Pieterszn DE VLAMING * omstrings 1728
x Wassenaar 21-5-1752
259 Maria VAN TONGEREN * Voorburg 10-4-1729 † dêr 27-5-1814, 85 jier 

272 Barend VAN NIEUWENHOVEN * Leiden omstrings 1700
x
273 Pieternelletje FILET (ek: Pieternella Vliet) ~ Leiden 15-1-1699

280 Pieter ELSING ~ Nederlâns Herfoarmd, Den Haach 3-3- 1726 † dêr 24-11-1804 [] Rijswijk
x Skeveningen, Skeveningse tsjerke, 25-5-1749
281 Christina BOURGOGNE (ek Bergonje, Begronie, Bregonie) ~ Rooms Katolyk, Den Haach 30-11-1725 † dêr 4-9-1795 [] Rijswijk

282 Pieter VAN ALKEMADE (ek: Petrus) * Loosduinen 4-11-1725 † Den Haach 17-9-1756; x 1 N.N.; x 2 N.N.; x 4 N.N.
x 3
283 Geertruij VAN SPRONSEN * Loosduinen -5-1731 † 1819, 87 jier; x 1 N.N.

308 Willem PARLEVLIET ~ Wassenaar 27-1-1705 † dêr 19-1-1759
x Wassenaar 15-11-1733
309 Lucia OOSTERVEER * 6-12-1712 † 22-8-1749, 36 jier

316 Pieter Crijnszn DE VLAMING ~ Wassenaar 31-8-1704 † dêr 9-2-1752, 47 jier
x 2 Wassenaar 10-8-1738 Lena Theunisdr van der Hoeve * 1712 † 1793
x 1 Wassenaar 16-11-1727
317 Christina Jacobsdr VAN WOUW
~ Loosduinen 25-3-1703 † Wassenaar 25-4-1737 [] dêr 26-4-1737

344 Cornelis VAN NIEUWENHOVEN * Leiden 11-5-1666 † dêr 15-4-1734
x Leiden 1-7-1697
345 Elsje Willems SPRONG (ek: Sprengh, Wayspronck) † omstrings 1738

362 Laurentius BOURGOGNE
x
363 Anna VAN DIJCK

364 Daniël Huybrechtsz VAN ALKEMADE
x
365 Jorissie VAN DER GROEG

384 Gosse Baukes * Jobbegea
x
385 Dieuke Tjaerds
* Nijehoarne omstrings 1709; x 2 7-3-1734 Haantje Jentjes

386 Popke Goytzens
x
387 Antje Alberts

388 Jacob Roeloffs * Beulake 26-2-1702
x
389 Aaltje Jans
* Beulake 9-1-1707

394 Melle Jans BARON * Noarderdrachten† Sânhuzen, Leek, 31-12-1785; ferfeaner
x Drachten
395 Sjieuwkjen Jacobus POOL
* Noarderdrachten 1719 † Sânhuzen, Leek, 1785, 66 jier

560 Johannes ELSING * omstrings 1690
x Den Haach, Kleastertsjerke, 29-4-1714
561 Adriana BROEKHUIJSEN * Berkel?

564 Arie Daniëls VAN ALKEMADE ~ Loosduinen 22-9-1697 † dêr 13-12-1773, 76 jier
x Loosduinen 16-7-1717
565 Johanna VAN CAMPEN
* Loosduinen 15-5-1695 † dêr 22-8-1767, 72 jier

616 Claes Gerritszn PARLEVLIET ~ Wassenaar 9-12-1661 † dêr 9-11-1714 [] dêr 10-11-1714
x Wassenaar 20-7-1687
617 Neeltje Maertensdr VAN LANGEVELD ~ Wassenaar 8-1-1664 † dêr 21-2-1737

618 Mattheus Janszn OOSTERVEER * omstrings 1685 † Wassenaar 8-12-1780
x
619 Jannetje OUDSHOORN

632 Crijn Claeszn DE VLAMING * Sassenheim 14-6-1673 † Wassenaar 19-6-1724 [] dêr 20-6-1724
x Wassenaar 7-5-1702
633 Cornelia Dircks VAN DER BEETS  ~ Wassenaar 1-3-1676 † dêr 10-3-1749, 73 jier

634 Jacob Arienszn VAN WOUW ~ Loosduinen 11-12-1661 [] Wassenaar 15-1-1721
x Loosduinen 26-5-1689
635 Metje DE HELT (ek: De Held) * Gorinchem † Wassenaar 22-11-1741 [] dêr 24-11-1741; keapet yn 1724 de mole De Windlust te Wassenaar, ferkeapet dy yn 1728

688 Wouter Barentz VAN NIEUWENHOVEN * Kampen omstrings 1635 † Leiden omstrings 1682; lekkenwurker 
x Leiden 22-8-1657
689 Magdalena Jansdr VERMAES
~ Leiden 31-1-1635 † dêr 30-12-1719 [] dêr 6-2-1720

1130 Ewout Pieterszn VAN CAMPEN ~ Loosduinen 21-3-1649
x
1131 Dievertie Jans

1232 Gerrit Claeszn VAN PARLEVLIET * omstrings 1644 † Wassenaar 3-1-1710, 66 jier
x 2 Wassenaar 10-9-1695 Trijntje N.N.
x 3 Wassenaar 16-11-1698 Jacemijne Bollaert
x 1 Wassenaar 25-9-1661
1233 Lijsbet Crijnen VAN DER SNEL
* omstrings 1637 † Wassenaar 11-11-1694

1234 Maerten Willemszn LANGEVELT * omstrings 1623 † Wassenaar -7-1700
x 1 Wassenaar 14-5-1655 Dirckge Cornelisdr van Rietbroeck
x 2 omstrings 1662
1235 Grietje Cornelisdr VAN RIETBROECK

1236 Jan Teeuwiszn OOSTERVEER * omstrings 1659
x
1236 Arjaantje Ariensdr VAN OBDAM 
† 1733

1264 Claes Janszn VLAMINGH ~ Wassenaar 17-7-1639 † dêr 21-1-1683, 43 jier, [] dêr 26-1-1683; sûnt 1662 Nederdúts Grifformeard, mei attestaasje fan Skeveningen
x 2 Wassenaar 15-2-1682 Ludewij Abrahams Cours
x 1 Wassenaar 17-1-1666, Nederdúts Grifformeard
1265 Willemtgen Crijnen VAN DER SNEL 
† Wassenaar 31-1-1681 [] dêr 5-2-1681

1266 Dirck Isaks VAN DER BEETS † Wassenaar 20-7-1723
x
1267 Catharina KEGELAARS † Wassenaar 12-5-1723

1376 Barent VAN NIEUWENHOVEN

1377 Magdaleentje VAN DER MEER

2260 Pieter Maertenszn VAN CAMPEN * Loosduinen omstrings 1615
x Loosduinen 28-5-1640
2261 Jannetje Eeuwits HOOGENDIJK

2432 IJsaac VAN DER BEETS
x
2433 Elizabeth DE ZEEUW

2466 Crijn VAN DER SNEL

2468 Willem Janszn LANGEVELT
x
2469 Neeltge Ariensdr DEN HARTOCH

2470 Cornelis RIETBROECK

2472 Mattheus Willemszn VAN OOSTERVEER
x
2473 Aeltgen Dircksdr VAN OUTSHOORN-SCHOONEMAN ?

2474 Arij Nanningszn VAN OBDAM
x
2475 Leuntje Cornelisdr VAN VLIET

2528 Jan Goriszn DE VLAMINCH † 6-1-1671 [] Wassenaar 12-1-1671; yn 1648 tsjerkmaster te Wassenaar
x Wassenaar 9-1-1639
2529 Maritgen Claesdr † Wassenaar 26-10-1684; x 1 Arent Joosten

2530 Crijnen VAN DER SNEL

2752 David VAN NIEUWENHOVEN

5056 Goris Willemszn * Wassenaar omstrings 1568 † nei 18-9-1642; passemintwurker 6-9-1606 ‘woonende binnen den dorpen van Wassenaer’
x 1 Jacobine Jansdr
x 2 Wassenaar 10-9-1606, Nederdúts Grifformeard
5057 Jannetje Rogiers POUPE * Hillegom † nei 14-6-1663

10112 Willem DEN DUBBELDEN